Šachtový předehřívač zrnitých a granulovaných materiálů

Číslo patentu: 263634

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kučeřík Oldřich

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká šachtového předehřívače zrnitých a granulovaných materiálů k jejich předehřívání, ale především k odstraňovaní prachových částic jak z horkých plynu přicházejících z rotační pece do předehřívače, tak í k odstraňovaní těchto prachových částic z již předehřátého materiálu, jdoucího ze šachtového předehřívače k dalšímu zpracování do rotační pece.většina známých šachtových pŕedehřívačů pro zpracovávání zrnitých a granulovaných materiálů má přívod horkých plynů do vrstvy předehřívaného materiálu v jejich střední části, nebo prostřednictvím vnějších kouřovodů do obvodové části zpracovávané vrstvy,nebo mají přívod plynu řešený oboustranně. Tato zařízení pracují se sníženou tepelnou účinnosti, případně vyžadují tepelné vysoce nákladnou vestavbu, materiálově nákladnon,umožňující práci s vyššími teplotami a tím i zvýšení účinnosti výměníku tepla.Je zmámé zařízení, ktoré tyto nevýhody v podstatě odstraňuje tím, že přívod plynůdo vrstvy se provádí prostřednictvím radiálních usměrñovacích těles, umožňujícíc plošný rovnoměrný vstup plynů do předehřívanáho materiálu. V těchto zařízeních horké plyny vstupující do vrstvy předehřívaného materiálu, působící současně jako filtr, tuto zanáší prachovými částicemi, což má za následek značné zvýšení odporu této vrstvy v předehřívací šachtěproti proudíoím horkým plynům, zejména při používání méněhodnotných paliv pro výpal vrotační peci, kdy je též možná tvorba spečenců ve vrstvě předehřívaného materiálu, vznikají potíže s plynulým provozem, dochází ke snížení výkonu a účinnosti zařízení a ke zhoršení jakosti konečného výrobku.Uvedené nedostatky odstraňuje šachtový předehřívač podle vynálezu, v podstatě tím,že má komoru na kterou jsou dále napojený vstupními kanály cyklonová odlučovače s výstupními hrdly, přímo napojenými na boční kouřovody.Celé množství horkých plynu příváděných z rotační pece prochází před vstupem do šachtového předehřívače odlučovacím zařízením, tvořeným cyklonovými odlučovači, ve kterých jsou prachové částice z horkých plynů převážně odlučovány. Případně je možno zvýšit teplotu horkých plynu vystupujících z cyklonových odlučovačů sekundárním topením a tím i zvýšit účinnost šachtového předehřívače. odváděním prachových a drobných podílů z předehřátého materiálu se též snižuje tvorba nálepků v rotační peci, čímž se zlepšuje provoz zařízení a snižují se provozní náklady. Drobné odíoučené podíly je možno chladit nepřímým chlazením a předehŕátý vzduch případně použít pro sekundární topení.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znězorněno na vyobrazeních,kde představuje obr. 1 svislý řez šachtovým předehřívačem, obr. 2 boční pohled s částečným ŕezem, obr. 3 řez 5-A na obr. 2 šachtovým předehřívačem se znázorněním vstupu horkých plynů do vrstvy materiálu, obr. 4 částečný řez g-g na obr. 2 šachtovou V místě radiálního usměrňovacího tělesa, obr. 5 řešení vynášecího zařízení s pevnými a pohyblivými děrovanými roštnicemi. ve schematickém znázornění plné šípky značí prostup horkých plynů, čárkované šipky značí postup předehřívaného materiálu.Zařízení je tvořeno cyklonovými odlučovači ł, napojenými vstupními kanály Q na komoru 1 a výstupními hrdly 5 na boční kouřovody 5. Boční kouřovody Ě majíhrdla É pro případné uchycení sekundárního topení 1. Ke komoře 3 je přiřazeno vynášecí zařízení g s pevnými děrovanými roštnicemi 2 a pohyblivými děrovanými roštnicemi gg, pod nímž je sběrná komora łł s výpadovým hrdlem lg pro případné napojení na nepřímé chlazení propadlého materiálu.Předehřívaný materiál postupuje samospádem šachtovým předehřívačem do komory Q, kde ztrácí část prachového materiálu a je vynášen do rotační pece. Nebo je vynâšen vynášecím zařízením g s pevnými děrovanými roštnicemi 2 a pohyblivými děrovanými roštnicemi lg do přiřazené rotační pece. Materiál propadlý roštnicemi 2, lg se shromažduje ve sběrné komoře ll s výpadovým hrdlom łg, kterým postupuje k nepřímému chlazení.Horké plyny přichází z rotační pece do komory 3, kde působí i na odcházející předehřátýmateriál, vstupními kanály g vstupují do cyklonových odlučovačú ł a z nich po odloučení prachových částic postupují výstupními hrdly A do bočních kouřovodü § a dále pak protiproudně postupují vrstvou předehřívaného materiálu. Případné zvýšení teploty horkých plynú umožňuje sekundární topení 1, uchycené hrdly § na boční kouřovody §.odloučeni prachových částic z horkých plynů před vstupem do vrstvy předehřívaného materiálu podstatné snižuje odpor vrstvy a tím i energetickou náročnost odsávacího zařízení,zejména pak při používání méněhodnotných paliv pro výpal v rotační peci. Spolu pak s odváděním prachových a drobných podílů před vstupem do rotační pece se snižuje možnost tvorby nálepků, jak v předehřívači, tak V rotační peci a je zlepšená jakost konečného výrobku,provozní plynulost a tím se snižují provozní náklady a zvyšuje se účinnost celé linky.1. šachtový předehřívač zrnitých a granulovaných materiálů, vyznačený tim, že má komoru (3), na kterou jsou dále napojený vstupními kanály (2) cyklonové odlučovače (1) s výstupními hrdly (4), přímo napojenými na boční kouřovody (5).2. šachtový předehřívač podle bodu 1, vyznačený tím, že boční kouřovody (5) maji přírubu (6) pro uchycení sekundárního topení (7).3. šachtový předehřívač podle bodů 1 až 2, vyznačený tím, že na komoru (3) je uchycena sběrná komora (11) s výpadovým hrdlem (12) pro napojeni chladiče s nepřímým ohlazením.4. šachtový předehřívač podle bodů 1 až 3, vyznačený tím, že mezi komorou (3) asběrnou komorou (11) je upraveno vynášecí zařízení (8) s pevnými děrovanými roštnicemi(9) a š pohyblivými děrovanými roštnicemi (10).

MPK / Značky

MPK: F27D 13/00

Značky: materiálů, předehřívač, zrnitých, šachtový, granulovaných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-263634-sachtovy-predehrivac-zrnitych-a-granulovanych-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Šachtový předehřívač zrnitých a granulovaných materiálů</a>

Podobne patenty