Zařízení pro mísení a/nebo rozprašování tekutin

Číslo patentu: 263433

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rybín Miroslav, Kára Jan, Valenta Svatopluk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro mísení a/nebo rozprašování tekutin, opatřeného rozprašovací hlavicí s trojici soustřednýchDosud známá zařízení pro směšování a především pro rozprašování dvou tekutín, zejména proudu kapaliny nejméně jedním paprskem plynu, jsou nejčastěji opatřena jedním osovým kanálkem pro vedení rozprašované kapaliny a vytváření proudu nebo paprsku kapaliny, který se rozbíjí na drobné částečky proudem plynu, vystupujícím z prstencové štěrbinové trysky, uspořádané kolem osového kanálku, a protínajíoím středový paprsek kapaliny. Protože se u těchto zařízení nedosahuje dostatečně jemného rozprášení kapaliny, jsou tato základní provedení doplňována dalšími rozprašovacími proudy plynu.V jednom takovém známém rozprašovacím zařízení /US-PS 3 638 865/ je rozpraěovací hlavice opatřena středovou vzduchovou kuželovou tryskou s vířicím ústrojím, tvořeným otočným kotoučkem se šroubovicovými obvodovými drážkami, kolem níž je umístěna štěrbinová prstencová tryska s rovněž kuželovou výstřikovou plochou pro přívod kapalného paliva, protínající osu vzduchové kuželové trysky. Těmito dvěma tryskami je vytvářen kuželový proud rozprášeného paliva,který se dále usměrňuje pláštovým proudem vzduchu z okrajové kuželové trysky pro přívod přídavného vzduchu ve formě rozšiřujícího se kuželového proudu. Tímto řešením se spíše zajišťuje usměrnění proudu rozprášené kapaliny než zvýšení jemnosti rozptylu kapalného paliva.Jiné známé rozprašovací zařízení /GB-PS 1 184 900/ je opatře l) 61 KJ-Š s. qno středním válcovým vzduchovým kanálkem, zužujícím se plynuledo kruhového výstupního otvoru, obklopeného kruhovou štěrbinovou tryskou pro přívod kapalného paliva, přičemž tato palivová tryska je zase obklopena souosou zužující se kuželovou tryskou, kterouje přiváděn vnější kuželový proud vzduchu. Nevýhodou tohoto řešení je málo účinné rozprašování kapalného paliva středovým proudemvzduchu, který má malou styčkou plochu s paprskem paliva.Ještě jiné známé rozprašovací zařízení /GB-PS 1 557 265/ je opatřeno rozprašovací hlavící se třemi soustřednými štěrbinovými prstencovými tryskami, jejichž výstřikové osy se vzájemné protíf nají, přičemž střední tryskou se přivádí kapalné palivo nebo jiná tekutina a oběma krajními tryskami proudí vzduch nebo rovněž jiná tekutina. Toto známé zařízení je již podstatně dokonalejší, ale nedosahuje ještě potřebné jemnosti rozprášení a nemá také možnostnastavení šířky štěrbin jednotlivých trysek.Úkolem vynálezu je zejména zdokonalení těchto známých rozprašovacíoh zařízení a dosažení co největší jemnosti rozprášení při současném umožnění nastavení velikosti štěrbin jednotlivých štěrbi nových trysek.Tento úkol je vyřešen zařízením podle vynálezu, řešeným pro mísení a/nebo rozprašování tekutín, opatřený rozprašovací hlavicí s prívodními kanálky pro přívod tekutín a trojici soustředných prstencových štěrbinových trysek, napojených na přívodní kanálky,jehož podstata spočívá v tom, že jeho rozprašovací hlavice sestává z nejméně čtyř do sebe postupně zasunutých dutých válcových dílů, opatřených na výstupních koncích obvodovými tvarovými plocha mi prstencových štěrbinových trysek, napojených propojovacími ka R3 nálky na dvojici přívodních kanálků ve středním válcovém dílu.Podle výhodného konkrětmího provedení je alespoň část dutých válcových dílů axiálně posuvných vůči sousedním dutym válcovým dílům pro měnění šířky štěrbiny štěrbinové trysky, zejméne jsou alespoň některé duté válcové díly opatřeny vnějším záviiem v části své délky, přičemž jsou tímto závitem v záběru s vnitřním závitemvnějšího sousedního dutého válcového dílu.Rozprašovací zařízení podle vynálezu má velmi jednoduchou a snadno vyrobitelnou rozprašovací hlavici, u níž je možno dosáhnout vytvořením ostrých-bran mezi vnitřní tryskou a vnějšími štěrbinovými tryskami velmi těsného styku mezi jednotlivými vystupujícími paprsky tekutín, přičemž vzájemným záběrem vnějších a vnitřních závitových částí do sebe zasunutých dutých válcových dílů jejednoduše dosaženo-možnosti nastavení šířky štěrbiny alespoň ně Akterých štěrbinových trysek. Po nastavení optimálních šířek štěr bin je možno nastavené hodnoty aretovat zajišřovacími maticemi, vzájemným svařením dutých válcových dílů nebo podobnými prostředkyPříklad provedení rozprašovací hlavice rozprašovacího zařízení podle vynálezu je vyznnčen na výkresu, kde je znázorněn osový řezRozprašovaoí zařízení pro mísení a/nebo rozprašování tekutín,zejména kapaliny s plynem, například kapalného paliva se vzduchem,je opatřeno válcovou rozprašovací hlavicí 1, opatřenou na svém vý stupním konci třemi soustřednými prstencovými štěrbinovými tryskami g, Ž, 5, vytvořenými okrajovými tvarovými plochami čtyřduo tých váleových dílů Ž, §, 1, §, zasunutých postupně do sebe a dosedajících svými válcovými obvodovými plochami těsně na sebe. Vněj ší dutý válcový díl Ž je upevněn k upevňovací deece Š rozprašovací4 hlavice 1 a je na své vnitřní straně opatřen na výstupním konci kuželovou tvarovou plochou, která je vnější plochou rozváděcího kanálku, zužujícího se směrem k výstupnímu konci do vnější prstencové štěrbinové trysky g. Vnitřní plocha rozváděcího kanálku je tvořena vnější tvarovou plochou na výstupním konci druhého dutěho válcového dílu §, který je posuvný vůči vnějšímu dutámu válcovému dílu Ž vzájemným záběrem svého vnějšího závitu lg s vnitřním závitem ll vnějšího dutého válcověho dílu Ž, aby se tak mohla nastavit šířka vnější prstenoové štěrbinové trysky g. Podobné je střední prsten-. cová štěrbinová tryska Q a vnitřní prstencová ětěrbinová tryska4 vytvořena výstupními okraji tvarových ploch na výstupních koncíchtřetího äutého válcového dílu 7 a vnitřního dutého válcového dílu §.Ve vnitřním válcovém dílu § je vytvořen první axiální přívodni kanálek lg pro přívod kapaliny a druhý axiální přívodní kanálek 1 pro přívod plynu, přičemž první axiální přívodní kanálek lg je spojen se středním rozváděcím kanálkem střední štěrbinové prstencové trysky 3 propojovacími kanálky lg, přičemž druhými propojovacímikanálkyl§ jsou spojeny vnější rozváděcanálky s druhým axiálním přívodním kanálkem lg. Na obvodových válcových plochách dutých válcových dílů Ž, É, 1, Ě jsou kolem obvodových úseků propojovacích kanállů lg, 15 vytvořeny drážky 1 § pro uložení těsnění ve forměNastavené vzájomná axiální poloha iutých válcových dílů §,§, 7, 8, je zajištěna zajištovacími maticemi iz nebo jinými postřed ky.

MPK / Značky

MPK: B01F 5/02

Značky: mísení, tekutin, zařízení, rozprašování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-263433-zarizeni-pro-miseni-a-nebo-rozprasovani-tekutin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro mísení a/nebo rozprašování tekutin</a>

Podobne patenty