Zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem

Číslo patentu: 263428

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vlk Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zapojení přípojných míst pro komunikaci většího počtu terminálů s centrem prostřednictvím společné proudové smyčky, zejména pro komunikaci na delší vzdálenosti.Dosud používaná zapojení pro komunikaci terminálů s centrem prostřednictvím proudové smyčky mají sice výhodu v možnosti sériové komunikace na velké vzdálenosti, avšak ke každé proudové smyčce může být připojen pouze jediný přijímač a vysílač. Při konstrukcí hvězdicovitě větvenýoh počítačových sítí s nadřazeným počítačem v uzlu sítě se proto na straně nadřazeného počítače užívá multiplexoru dat, ke kterému se připojují jednotlivé proudové smyčky. Další používanou možností je znásobení počtu samostatné připojených proudových smyček. Společnou nevýhodou obou popsaných zapojení je nutnost znát předem počet pŕipojovaných terminálů a přizpůsobit tomuto počtu technické zařízení centrálního počítače. Složitost tohoto zařízení vzrůstá s počtem připojitelných termínálů, krom toho je nutné zajistit centrálním počítačem obsluhu obecně několika připojených zařízení.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem podle tohoto vynálezu, které sestává z terminálů a zdrojů automatického předpétí. Jeho podstatou je, že do přímé větve vedení proudové smyčky mezi prvním vývodem centrálního počítače a prvním vývodem zakončení proudové smyčky jsou svými prvními a druhými vývody sériové zapojena přípojná místa tak, že vždy první vývod přípojného místa následujícího je spojen s druhým vývodem přípojného místa předcházejícího. Třetí vývody přípojných míst jsou spojeny se společným zpětným vodičem, připojeným k druhému vývodu zakončení proudové smyčky a k druhému vývodu centrálního počítače. Dále je podstat né, že první vývod přípojného místa je spojen s prvním vývodemprvního zdroje automatického předpětí a současně přes první roze biratelnou svorku s prvním vývodem přijímače termináluDruhý vývod prvního zdroje automatického předpětí je spojen s druhým vývodem přípojného místa a současně přes druhou rozebiratelnou svorku s prvním vývodem vysílače terminálu, k němuž je současně připojen druhý vývod příjímače terminálu. Druhý vývod vysílače terminálu je přes třetí rozebiratelnou svorku spojen s třetím vývodem přípojného místa. Třetí rozebiratelná svorka může být také spojena s prvním vývodem druhého zdroje automatického předpětí a druhý vývod druhého zdroje automatického předpětí potom spojens třetím vývodem přípojného místa.Zapojení podle vynálezu je výhodné zvláště tehdy, má-li být k jedinému centrálnímu počítači připojen větší - předem neznámý- počet vzdálených terminálů, nebot přípojná místa lze řadit do série a vytvářet tak společné vedení, přičemž zakončení proudové smyčky ani jeho připojení k centrálnímu počítači se nemění. V místech rozebiratelných svorek lze kdykoliv terminály odpojit a připojit je v jiném přípojném místě. Nepominutelnou výhodou je rovněž jednoduchost zapojení přípojného místa a možnost galvanického oddělení terminálu od vedení. Další výhodou zapojení je to,že při vysílání z terminálu je možný současný odposlech na vedení, který může sloužit ke kontrole správnosti-vyslaných dat. ANa připojených výkresech je v blokových schématech znázorněno zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem,a to na obr. 1 vnitřní zapojení přípojného místa a na obr. 2 zapojení přípojných míst k centrálnímu počítači prostřednictvím společné proudové smyčky.Proudová smyčka se při vysílání centrálního počítače l ~- obr. 2 -uzavírá z prvního vývodu ll centrálního počítače l přes vstup gl přímé větve vedení 3 proudové smyčky, výstup gg přímé větve vedení g proudové smyčky, první vývod Ži a druhý vývod Ž zakončení 2 proudové smyčky a konečně přes společný zpětný vodič g vedení g proudové smyčky zpět do druhého vývodu lg centrálního počítače l. Do přímé větve vedení 2 proudové smyčky jsou svými prvními vývody il a druhýmí vývody gg sériové zapojena připojná místa 4 tak, že vždy první vývod 5 přípojného místa 4 násle dujícího je spojen s druhým vývodem 53 přípojného místa A před Ř L. V 2 La 5.»cházejícího, přičemž třetí vývody 32 přípojných míst 3 jsou spojeny se společným zpětným vodičem gg.První vývod il přípojného místa §-obr. l -je spojen s prvním vývodem Ql prvního zdroje § automatického předpétí a současně přes první rozebiratelnou svorku Ži s prvním vývodem Él přijímače É terminálu Ž. Druhý vývod gg prvního zdroje Q automatického předpětí je spojen s druhým vývodem gg přípojného místa 3 a současně přes druhou rozebiratelnou svorku gg s prvním vývodem, k němuž je současně připojen druhý vývod gg příjímače 6 termínálu 5. Druhý vývod lg vysílače 7 termi nálu Ž je přes třetí rozebíratelnou svorku Ž spojen s třetím vývodem 52 přípojného místa 3. Spojení prvního vývodu gl a druhého vývodu Ag přípojného místa 5 přes první zdroj Q automatického předpětí tvoří přímou větev vedení 2 proudové smyčky. Terminál Ž lze v místech rozebiratelných svorek Ži, gg, Ž připojovat nebo odpojovat.Při vysílání z terminálu Ž, umístěného v libovolném připojném místě 5 ~obr. 2 -se proudová smyčka uzavírá od prvního vývo du ll centrálního počítače l přes vstup zl přímé větve vedení 2proudové smyčky až k prvnímu vývodu il tohoto přípojného místa 5 a dále přes třetí vývod 32 tohoto přípojného místa 5 společným zpětným vodičem 22 vedení 2 proudové smyćky do druhého vývodu lg centrálního počítače 1. Poněvadž k uzavření proudové smyčky při5, může být současně kontrolována správnost vyslaných dat.Zapojení lze alternativně doplnit druhým zdrojem 9 automa tického předpětí tak, že třetí rozebiratelná svorka Ž je spojena s prvním vývodem Ži druhého zdroje Ž automatického předpétí a teprve druhý vývod gg druhého zdroje 9 automatického předpétí jespojen s třetím vývodem 52 přípojného místa 5. Tím se omezuje velikost napětí, které je při provozu připojeno na vysílač 1 terminálu 5, a umožňuje se tak vzájemné spojení i extrémně vysokéhopočtu přípojných míst 5 do společného vedení 3 proudové smyčky.Celková jednoduchost zapojení vynikne zejména tehdy, budouli oba zdroje §, 9 automatického předpětí tvořeny polovodičovýmiZapojení podle vynálezu je použitelné např. k připojení sítě intelígentních terminálů k centrálnímu počítači spravujícímu společnou datovou základnu nebo při sběru ćíslicových dat z technologického procesu.1. Zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem, sestávající z terminálů a zdrojů automatického předpětí,v yz na če né t ím ,že do přímé větve vedení (2) proudové smyčky mezi prvním vývodem (11) centrálního počítače (1) a prvním vývodem (31) zakončení (3) proudové smyčky jsou svými prvními vývody (41) a druhými vývody (42) sériové zapojena přípojná místa (4) tak, že vždy první vývod (41) přípojného místa (4) následujícího je spojen s druhým vývodem (42) přípojného místa (4) předcházejícího a třetí vývody (43) přípojných míst (4) jsou spojeny se společným zpětným vodičem (23), připojeným k druhému vývodu (32) zakončení (3) proudové smyčky a k druhému vývodu (12) centrálního počítače (1), přičemž první vývod (41) přípojného místa (4) je spojen s prvním vývodem (81) prvního zdroje (8) automatického pŕedpětí a současně přes první rozebiratelnou svorku (51) s prvním vývodem (61) příjímače (6) terminálu (5), druhý vývod (82) prvního zdroje (B) automatického předpětí je spojen s druhým vývodem (42) přípojného místa (4) a současně přes druhou rozebíratelnou svorku (52) s prvním vývodem (71) vysílače (7) terminálu(5), k němuž je současně připojen druhý vývod (62) příjímače (6) terminálu (5), a druhý vývod (72) vysílače (7) terminálu (5) je přes třetí rozebiratelnou svorku (53) spojen s třetím vývodem2. Zapojení prípojných míst pro komunikací terminálů s centrem podle bodu 1, v yztja čelwé t ím ,že třetí rozebiratelná svorka (53) je spojena s prvním vývodem (91) druhého zdroje (9) automatického předpětí a druhý vývod (92) druhého zdroje (9) automatického předpětí je spojen s třetím vývodem (43) přípojného místa (4).

MPK / Značky

MPK: G06F 13/10, G06F 13/00

Značky: míst, přípojných, komunikaci, zapojení, terminálu, centrem

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-263428-zapojeni-pripojnych-mist-pro-komunikaci-terminalu-s-centrem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem</a>

Podobne patenty