Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu

Číslo patentu: 263409

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařzüení pro předehřev a kalcineci práškové ho materiálu s částečným využitím méněhadnotného paliva,napříkladpři suchém výrobním postupu při výrobě cementářského slínku, vhodného pro rekonstrukcí dosavadních pecních linek s šachtovým předehřívačem, u nichž má být doseženo mírně zvýšení výkonu pecní linkya provedena částečná náhrada jakostního technologického paliva pelivem méněhodnotnym s nízkou výhřevností.současné známé rekonstrukce vychází z úpravy spodní části šachtového předehřívače na přímo napojený kelcineční stupeň» nebo z předřazení horkého cyklonu šachtovému předehřívačí a ze zavedení práškového materiálu ze spodní části předehřívače nad patní kus do kanálu pecních plynů, do něhož je zavedeno přitápění, Tyto úpravy si vyžadují většinou pozvednutí celého předehřívače nebo zkrácení jeho šachty.Jiné známé řešení využívá cirkuleoi suroviny, jež je z části zaváděns skluzem od výpadu z předehřívače do kanálu pecních plynů,napojeného dále na patní kus rotační pece. Do kanálu pecních plynů je pak přiváděno palivo pro kalcinaci vratné cirkulující suroviny.Toto dílčí zavádění suroviny do cirkulačního okruhu si při rekonstrukci vyžaduje dodatečné pořízení dělíče suroviny pod výpad z předehřívače, přičemž z děliče jeden skluz suroviny je zaústěn do patního kusu a druhý skluz, jímž je surovina dopravována do církulačního okruhu, je zaústěn do kanálu pecních plynů nad petním kusem.S ohledem ne nutnost dodržení dostatočného uhlu sklonu si tato rekonstrukce rovněž vyžaduje pozvednutí nebo zkrácení šachty předchřívače.V souhrnu jsou tyto rekonstrukce tak nákladné, že se ztrácí jejich výhodnost a nezřídka se od realizace upouští.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, spočívající v tom, že na kanál pecních plynů mezi petním kusem rotační pece a šechtovým předehřivečem navazuje přívod paliva.K rozdělení suroviny dochází až v petním kusu účinkom proudu pec2 265 409 ních plynü, které strhávejí část suroviny vstupující skluzem surovi ny z výpedu z áachtového předehřívače do patního kusu. Podmínky pro zvýšení cirkulace suroviny proti stávajícímu stavu lze vytvořit nap úpravou výzdívky u ústí surovinového skluzu v patním kusu nebo zavedením tříštíoího plechu, takže ekluzem surovina přicházející po stěně patního kusu vytváří skok, což umožňuje zvýšení jejího množství unášeného do církulačního okruhu. Spojením této úpravy ľ s přitápěním do kanálu pro vedení pecních plynů se dosáhne-požadova ný vyšší účinek.Při provozu na takto upravené pecní lince se v rotační peci sp luje palivo s takovým přebytkem vzduchu,který zabezpečuje dostatek kyslíku pro přiváděné množství paliva spalovaného v kanálu pecních plynů,čímž se zvýší nebo ukončí kalcinace práškového materiálu unáš ného do předehřívače, což po jeho smísení s novým práškovým materiá lem postupujícím shore do Spodní části předehřívače zvyšuje průměrn stupeň předehřevu a kalcínace práškového materiálu, vstupujíciho do rotačnípece.Lépe tepelné pňipravený práškový materiál na vstupu do rotační pece umožňuje snížení množství jakostního paliva epalovanéh v rotační peci nebo zvyšuje výkon této pecní linky.V případě, že jde o částečnou náhradu jakostního paliva paliva méněhodnotným, je v prívodu paliva do kanálu pecních plynu zařazen fluidní reaktor, napojený kanálem horkých epalitelných plýnů na kanál pecních plynů. Ve fluidnim reaktoru je zplyňováno méněhodnotné palivo a vzniklé hořlavé plyny jsou přiváděny v horkém stavu do kanálu pecních plynů, kde jsou palivem pro zvýšení neho dokončení etu ně kalcinace u práškového materiálu v kanálu pecních plynů,unáěenéh zpět do předehřívače.Tímto způsobem lze nahradit až 20 až 30 jakostního paliva v r teční peci, zde méněhodnotným palivem,použitým pro nepřímé topení v kanále pecních plynu.Je-liätomuto zařízení přiřazeno potrubí horkého vzduchu vedouc od chladiče slínku a ústící do kanálu pecních plýnů nebo do přívodu paliva v blízkosti jeho vyúetění do kanálu pecních plynu, pak v rotační peci není nutno pracovat s přebytkem kýslíku, ktorý by posta~ čovel ke spalování v těchto místech.W Toto zařízení bude blíže výsvětleno pomocí výkreů)d ĺkde ano znvňuje obr.l peoní linku s vedením pecních plýnů a přívodem paliva a dále předehřívač tvořený šachtou e se skluzem do patního kusu rdmxpece, na obr. je toto řešení rozsíreno o fluidní reaktor s podavačem paliva a na obr.3 je dále navíc znázorněno potrubí horkéhovzduchu od chladiče vypáleného elínku do kanálu pecních plynů nebo do přívodu paliva v blízkosti jeho vyústění do kanálu pecníchNa obr.l je znázorněna pecní linka na vypalování cementářskáho slínku, sestávající z chladiče L vypáleného slínku, z rotační pece g zakončené patním kusem Ä, jenž je kanálem 5 pecních plynů propojen s šachtovým předehřívačem Ž s přivodem 1 práškového materiálu, jenž je svou spodní částí propojen s patním kusem 1 skluzem Q práskového materiálu. Ve spodní části kanálu 3 pecních plynů je umístěn prívod § paliva, např. pro plyn nebo mazut.Na oor.2 je znázorněno stejné zaŕízení,na přívod § paliva je však napojen kanál 2 horkých spalitelných plynů, který druhým konoem je napojen na fluidní reaktor łg s podavačem łł paliva.Na obr.) je toto zařízení dále doplněno potrubím łg horkého vzduchu, vedoucí od chladiče A vypáleného slínku a ústící do kanálu 5 pecních plynů nebo do prívodu Q paliva v blízkosti jeho vyústění do kanálu 3 peoních plynů.Práškový materiál zavedený do eachtového předehřívače Ž přívodem 1 práškového materiálu prochází šachtovým předehřívačem 2 proti eměru proudění horkých plynü až do jeho epodní části, odkud je skiuzem Q práškového materiálu doprevován do patního kusu Ä rotační pece ä. Odtud je jeho část strhávána pecnímí plyny společně se zkalcinovaným úletem z rotační pece gjdo kanálu 5 pecních plynů. Zbývající část práškového materiálu, jehož množství v podstatěoďpmnäĺ množství práškového materiálu zaváděného pŕívodem 1 do ěachtovéhopředehřívače Ž přepočteného na slínek, postupuje dále do rotační pece 7. Přívodem § paliva vstupuje palivo do kanálu 3 pecních plynůe jeho spálením v něm se zvyšuje stupeň kalcinace práškového materiálu, vstupujícího znovu do šachtového předehřívače 2, odkud je společně e práškovým materiálem, přívedeným přívodem.1 práškového meteriálą opět dopravován skluzem Š práškového materiálu do petního kusu. rotační pece go Podle obr.2 je méněhodnotné palivo ve fluídním reektoru łg s podavačem łł paliva spelováno s podstechiometrickým množetvímvzduchu, čímž dochází k jeho zplynění a ke vzniku horkých spalitelných plynů, tvořících palivo příváděné kanálem 2 horkých spalitelných plynů do kanálu 3 pecních plynůovypáleného slínkulpřivádí do této oblasti dostatek horkého vzduchu2 měly potrebný obsah spelovacího vzduchu pro zde probíhající spa 3Podle obr.3 potrubí gg horkého vzduchu/vedoucí od chladiča 1Výhoda tohoto řešení spočívá V tom, že takto prevedená rekonstrukce představuje minimální náklady e přitom prakticky vů bec není rušena stávající pecní linka v provozu. Přitápění v kanálu pecních pľynů může být kdykoliv za provozu spuštěno nebo odeta-ř veno a vyžaduje pouze změnu provozního režimu při spalování paliva. v rotační peci. Rekonstrukce i v případě instalace fluidního reaktc ru může být provedena bez omezení-provozu stávající pecní linky,přičemž vlastní propojení je otázkou několika dnů.1. Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálus částečným využitím méněhadnotného paliva, skládající sez chladiče vypáleného slínku, rotační pece zakončené patním kusem spojenym kanálem pecních plynů se šachtovým předehřívačem, jehož spodní část je skluzem práškového materiálu pro~ pojena s patním kusem, vyznačené tím, že na kanál (4) pecních plynů mezi patním kusum(3) rotační pece a šachtovým předehří~ vačem (5) navazuje pŕívod (8) paliva.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že na přívod (8) paliva navazuje kanál (9) horkých spalitelných plynů, napojený na fluidní reaktor (10), opetřený podavačem (ll) paliva.3. Zařízení podle bodů 1 až 2, vyznačené tím že má potrubí (12) . horkého vzduchu vedoucí od chladiče (1) vypáleného slínku Í a ústící do kanálu (4) pecních plynůĺ nebo do přívodu (8) paliva v blízkosti jeho vyústění do kanálu (4) peoních plynů.

MPK / Značky

MPK: F27D 13/00

Značky: kalcinaci, předehřev, práškového, materiálů, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-263409-zarizeni-pro-predehrev-a-kalcinaci-praskoveho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu</a>

Podobne patenty