Polovodičová jednotka s tyristory, zejména pro měniče na střední frekvence

Číslo patentu: 263404

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šíma Josef, Hůlka Tomáš, Látal Jindřich

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynàlez se týká polovodičové jednotky s tyristory zejména pro měniče na střední frekvence v můstkovêm zapojení a se sloupcovým uložením tyristorů a.ch 1 adičů.Dosud známá řešení polovodičových jednotek využívající vodního chlazení polovodičových prvků jsou konstruovâna tak, že mají kotoučové chladící prvky a polovodičové prvky, u nichž je celý sloupec elektricky sľožen v jednom celku, .to znamená, že v jednom sloupci jsou zapojeny obě polarity stejnosměrného napájecího napětí a že tyto polovodičovê jednotky obsahují pouze střídačovou část měniče. Nedostatky těchto známých řešení spočívají zejména v tom, že neumožňují dodržet symetrii impedancí můstků,neumožňují potlačit, eventuelně odstranit důsledky elektrolýzy a v neposlední řadě konstrukčně uspořádat usměrňovačovou a střídačovou část měniče.Nevýhody dosud známých řešení polovodičových jednotek s tyristory odstraňuje polovodiöová jednotka s tyristory, zejména pro meniče na střední frekvence v můstkovêm zapojení a se sloupcovým uložením tyristorů a chladičů, které jsou upevněny pružinou v izolačních rámech podle vynálezu, kde podstata vynálezu spočíva v tom, že sestává ze dvou samostatných konstrukčních částí a v každé jsou uloženy chladiče, tyristory a izolační vložky tak, že tvoří polovinu můstku usměrňovačovê části polovodičovê jednotky a polovinu můstku střídačovê časti polovodičovê jednotky. První chladič první samostatné konstrukční části je propojen první spojkou s prvním chladičem druhé samostatnékonstrukční části, čtvrtý chladič první samostatné konstrukčníčásti je propojen druhou spojkou se čtvrtým chladičem druhé samostatné konstrukční části, šesty chladič první samostatné konstrukční části je propojen třetí spojkou se šestým chladičem druhé samostatné konstrukční části,sedmý chladič první samostatné konstrukční části je propojen čtvrtou spojkou se sedmým chladičem druhé samostatné konstrukční části a dvanáctý chladič první samostatné konstrukční části je propojen pátou spojkou s dvanáotým chladičem druhé samostatné konstrukční části.Výhodou polovodičovê jednotky s tyristory je kromě dobré symetrie impedancí můstků zejména to, že rozdělení polarit stejnosměrnêho napájecíáho proudovêho zdroje na samostatné konstrukční části jednotky s tyristory umožňuje potlačit eventuelně odstranit následky elektrolýzy a konstrukčně umístit do pclovo dičovê jednotky usněrňovačovou a střídačovou část měniče frek vence v můstkovém zapojení. Další výhodou je možnost snížit počet tyristorů ve větvích můstku střídačové části polovodičovê jednotky ze dvou na jeden náhradou příslušných tyristorů za vodivê vložky. Řešení zachovává možnost jednoduchým způsobem zařadit přesytky k tyristorům nebo tlumivky do výstupu střídačovê části polovodičovê jednotky pro nastavení strmosti nárůstu proudu.Příklad provedení polovodičovê jednotky s tyristory je na připojenêm výkrese, kde na obr. 1 je schematicky znâzorněno konstrukční uspořádání têto jednotky a na obr. 2 je schema zapojení polovodičovê jednotky s tyristory s vyznačením usměrňovačovê a střídačovê části měniče frekvence v můtkovêm zapojení. VPolovodičovà jednotka s tyristory je složena ze dvou samostatných konstrukčních částí, a to první části A a druhé části Q. Každá z těchto částí A, § má nosný rám gg (obr. 1) z izolačniho materiálu a sloupec gg tyristorů s vodními chladiči kotoučovêho tvaru, složených a zajištěných v nosnêm rámu Q stahovací pružinou gg. Sloupec Ži je složen z jednotlivých dílů v pořadí První chladič 1, za kterým následuje první tyristor g, dále druhý chladič Ä, třetí chladič 5, druhý tyristor Ž, čtvrtý chladič Q, izolační vložka 1, pátý chladič §, třetí tyristor g, šestý chladič lg, další izolační vložka ll, sedmý chladič lg, čtvrtý tyristor 12, osmý chladič 15, pátý tyristor li, devátý chladič lg, desátý chladič 11, šestý tyristor 1 §, jedenáctý chladič lg,sedmý tyristor gg a konečně dvanàctý chladič gl. Celý tento sloupec je zajištěn stahovací pružinou gg. Druhá samostatná konstrukční část B má uspořádání dílů stejné jako první samostatnákonstrukční část A.Tyto díly jsou označený odpovídajícími vztaho 263 404 3vými značkami, rozlišenými od prvni samostatné konstrukční části A indexem. Propojení obou konstrukčních částí A, B je provedenotakto první chladič 1 první samostatné konstrukční části A jepropojen první spojkou 21 s prvním ohladičem 1 druhé samostatnékonstrukční části g, čtvrtý chladič Q první smostatnê konstrukční části A je propojen druhou spojkou âgse štvrtým chladičem Q druhé samostatné konstrukční části B, šestý chladič lg prvnísamostatné konstrukční části A je propojen třetí spojkou gg sešestým chladičem 10 druhé samostatné konstrukční části §, sedmý chladič lg první samostatné konstrukční části A je propojenčtvrtou spojkou 22 se sedmým chladičem 12 druhé samostatné konstrukční části 2, dvanáctý chladič gl první samostatné konstrukční části A je propojen pàtou spojkou 23 s dvanáctým chladičem21 druhé samostatné konstrukční části B, a takto sestavené pro pojení tvoří vstup usměrňovačovê části polovodičovê jednotky na první až třetí spojce§g, 21, gg a výstupy střídačovê části po lovodičovê jednotky na čtvrtê a pâté spojce 2 a 25. První praporec gs, připojený ke druhému chladiči g resp. ke třetímu chladiči 5, dále druhy praporec gg, připojený k pátêmu chladiči § a třetí praporec gg, připojeny k devatêmu chladiči lg resp.k desátému chladiči ľ 1 první samostatné konstrukční části» A tvoříkladný pől stejnosměrného meziobvodu (). Čtvrty praporec gê připojený ke druhému chladiči 2 resp. ke třetímu chladiči 4pátý praporec gl připojený k pátêmu chladiči § a šestý prapo rec gg, připojený k devátêmu chladiči 16,resp. k desátêmu ohladiči 17 druhé samostatné konstrukční části B tvoří zápornypol stejnosměrnêho meziobvodu (-).Zapojení polovodičovê jednotky s tyristory je zřejmě z obr. 2, kde první tyristor g, druhy tyristor §,třetí tyristor g první samostatné konstrukční části A a první tyristor g, druhy tyristor § a třetí tyristor g druhé samostatné konstrukční části § tvoří usměrňovačovou část, zatím co čtvrtý tyristor 12, pátý tyristor lg, šestý tyristor 1 § a sedmý tyristor gg první samos~ tatnê konstrukční části g a čtvrtý tyristor LQL, pátý tyristor JŽL, šestý tyristor lê a sedmý tyristor gg druhé samostatné konstrukční části Ě tvoří střídačovou část V můstkovêm zapojení.První spojka 21, druhá spojka gg a třetí spojka gg tvořívstup usměrňovaöovê části a čtvrtá spojka Q a pátá spojka 25tvoří výstup střídačovê části polovodičovê jednotky na zátěž, kterou tvoří oscilační obvod. Ve střídačovê části první samostatné konstrukční části Alze dva tyristory, a to buď čtvrtý tyristor 1 a šestý tyristor 1 §, nebo pátý tyristor 12 a sedmý tyristor gg, nahradit vodivou vložkou, čímž se sniží počet tyristorů.Třífâzovy střídavý proud 50 Hz na vstupu usměrňovačovê části polovodičovê jednotky tvořenê prvním tyristorem g, druhým tyristorem Ž, třetím tyristorem g prvni samostatné konstrukčnítyristorem Q druhé samostatné konstrukční části B je usměrněnna stejnosměrný proud. Tento stejnosměrný proud je pak veden přes stejnosměrný meziobvod, tvořený tlumivkou, do střídačovê části polovodíčovê jednotky, tvořenê čtvrtým tyristorem lg,pátým tyristorem 12, šestým tyristorem 1 § a sedmým tyristorem gg první samostatné konstrukční části A a čtvrtým tyristorem 1 â,pátým tyristorem l§, šestým tyristorem 1 § a sedmým tyristorem gg druhé samostatné konstrukční části §. Střídavým spínáním dvojíc tyristorů, kterými jsou čtvrtý tyristor 1 a pátý tyris A a šestý tyristor 18tor lä první samostatné konstrukční části a sedmý tyristor 20 druhé samostatné části B a čtvrtý tyristor13 a pátý tyristor 15 druhé samostatné konstrukčni části 3 a šestý tyristor 1 § a sedmý tyristor gg první samostatné části Ase mění stejnosměrný proud meziobvodu () (~) ve střídavý proud na výstupu střídačovê části polovodičovê jednotky.

MPK / Značky

MPK: H02M 5/45

Značky: frekvence, tyristory, střední, měniče, zejména, polovodičová, jednotka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-263404-polovodicova-jednotka-s-tyristory-zejmena-pro-menice-na-stredni-frekvence.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polovodičová jednotka s tyristory, zejména pro měniče na střední frekvence</a>

Podobne patenty