Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 263322

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fikrle Jan, Kabátek Jan, Trnka Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

263 322 vynález se týká postrkového zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového apod. zboží,které obsahuje dvě západkyoJe známo, že na maloprůměrových pletacích etrojích pro výrobu ponožkového nebo punčochového zboží se pro postrk rozkazovacího bubnu nebo rozkazovacích bubnů jednotlivých pletaoích systé mů používá ,jak .je známo napr. z A 0 185 534, pákových mechaniemů se dvěma vačkami e přiřazenými postrkovými pákami a západkami. Zá padky, resp postrkové páky jsou ovládány vypínacím zařízením, které podle programu česovacího zařízení stroje uvádí střídavě západ ky do pracovních poloh.Nevýhodou těchto zařízení je velký zastavěný prostor, silně dimenzované dílce a z toho vyplývající velké eetrvačné hmoty, které mají vliv na přeběh postrku.Úkolem vvnálezu je odstranit výše uvedené nevýhody, což je v podstatě splněno tím, že západky jsou kinemàticky spojeny e jedu nou postrkovou vačkou.Výhodou je ta skutečnost, že řešení umožňuje prováděł po dobu jedné otáčky vačky, otáčející se synchronně s Jehelním válcem, dvojí druh postrku rozkazovacího bubnu a to poměrně jednoduchým naZařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na výkresoch, na nichž značí, slu-Äobr. l uspořádání jehelního válce a rozkazovaoího bubnu u postrkového zařízení, obr. 2 řez A-A podle obr. 1.Známý jednováloový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochověho zboží je opatřen jehelním válcem ł, který je pevně uložen na trubce gy Trubka g je uložeha v ložieku 1 horní desky 1 stroje a dále v neznázorněné epodní desce strojeo Ve zmíněné horní desce 1 je otočně uložen rozkazovací buben Ž, jehož horní část 2 je uspořádána nad horní deekou 1 a epodní část jg pod honní deskou 39Vlastní poetrkové zařízení eestává z následujících částí. Večke Q hlavního e pomooného poetrku je pevné uspořádána na trubce g pod těleeem 1 ložisek připevněných k horní desce 1 stroje. Hlavní postrk rozkazovacího bubnu je snímán z vačky Q prostřednictvím tyče Q (obrç 2) uložené rovněž v tělese 1. Tyč Q tlačí na postrkovou páku 2 uloženou Výkyvné na tepu 2 rozkazovacího bubnu Ž. Na postrkove páce 2 je výkyvnč uknžena západka yo zabírající do rohatky łł rozkazovacího bubnu 5. Pod rohatkou łł je pevně uložena kotoučovitá šablona gg s ovládacími zuby jgg pomocného postrkuPomocné postrkové zařízení obsahuje odjištovacízepadku łg uloženou otočně na čepu lgg v tělese 1. Odjišĺovací západke łg je svým jedním koncom přiřazene ke kotoučovité šabloně gg a svým druhým koncem zabĺrá za ozub łgg segmentu L 1. Segment łg je pevně uložen pomocí šroubu lg na kluzáku łž obloukovitého tvaru. Kluzák łž je kluzně uložen ne oblouku lože tělesa 1, přičemž se okolo osy večky Q pohybuje a přičemž je zde zejištěn příložkami łg spojenými s tělesem 1 šrouby §g Odjištovací západka łj i kluzák łž jsou odpruženy tažnými pružinani łl e ł§, jejichž jedny konce jsou na nich uchyceny. Druhý konec pružiny łl je uchycen na těleee 1,a druhý konec pružiny łê na příložce łá. Na kluzák łâ dosedá svojí rolnou jeden konec snímací páky łg, jejíž druhý konec doeedá na vačku §. Snímací páka lg je otočně uložena na čepu 1 tělesa 1. Na druhém konci kluzáku łž je Výkyvné uložena zápedka go, jež za» bírá do rohatky łł.Pomocný poetrk je tedy zajištován kinematickou vazbou západky go, kluzáku ł a enímací páky jg na večku g. o 1 ao° obvodu večky Q přeeazeně dosedá již zmíněná tyč §, která spolu e poetrkowoupákou 2 tvoří druhou kinematickou vazbu na západku gg hlavního po~ strku rozkazovacího bubnu Q. K západce lg je přiřazen elektromagnet gł ovládaný od neznázorněného řídícího mikropočítače stroje.Funkce výše popsaného zařízení je následující. Povelem od mikropočítače uvolní kotva elektromagnetu g postrkovou páku 2,která vlivem tahu pružiny 2 tlačí na tyč §, která sleduje povrch vačky Q.Večka Q tedy posunuje tyčí §, ta postrkovou pákou g a zá~ padka pq zebírá do rohatky ll, která se otáčí a s ní 1 rozkazovací buben Q. Po vykonání potřebného počtu poetrků elektromagnet łł,resp. řídící mikropočítač zablokuje poatrkovou páku 2 v přední polozeoPomocný postrk rozkazovecího bubnu 5 je řízen podle vysázení zubů ggg kotoučovité ěablony. Zub łgg vykývne ve směru Q odjištovecí západkou a ta vyjde ze záběru ozubem łgg segmentu lg, tím se uvolní kluzák lg a tahem pružiny § je puzen na snímací páku lg. Snímací páka lg potom vlivem působení otáčející se vačky Q pohybu» je kluzákem li, jak znázorněno plnou a přerušovanou čarou, a jehož západka provede postrk rohatky ll a tedy 1 postrk rozkazovacího bub~ nu Q. Jakmile ozubałgg přestane půaobit na zajištovací západku lg,tak to automaticky záblokuje pomocný postrk. Hüavní poetrk je tedy prováděn na jednu polovínu vačky Q, resp. jehelního válce l a pomocný postrk na druhou polovinu, což vyplývá z kinematického napojeuí na vačku Q. Dále jsou oba postrky zesynchronizovány tak, že pomocný postŕk může být zapnut až po hlavním postŕku, protože kotoučovitá šablona łg musí být v pohybu, aby se odjištění kluzáku łjVýhodou řešení je to, že řídící mikropočítač svým povelem vlastně řídí oba postrky, které by při kinematické neprovázanostiobou postrků bylo možno jen velmi obtížně zesynchronizovat.PŘEDMĚT VYNÄLEZU V 263 322 Postrknvé zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového apod zboží, které obsahuje ďvězápadky s rohatkou, vyznačující se tím, že západky (10, 20) jsou kinematicky epojeny a jednou postrkovou vačkou (6).Postrkové zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že koncaPostrkové zařízení podle bodů 1 a 2, vyznačující se tím, že jedna západka (ZD) je výkyvně uložena na kluzáku (15) obloukn~ vého tvaru, na který dosedá snímací páka (19) postrkové vačky(6) a to naproti snímací tyčí druhého kinematíckého spojení druhé západky (10), přičemž kluzák (15) je uložen souose s postrkovou vačkou (6).Postrkové zařízení podle bodů 1, 2 a 3, vyznačující se tím, že ke kluzáku (15) je přiřazena odjiěĺovací západka(13), jejíž druhý konec je přiřazen ke kotoučovité šabloně (12) uapořádané pevně na rozkazovacím bubnu (5) a vedle postrkové rohatky (ll) zmíněného rozkazovacího bubnu (5)o

MPK / Značky

MPK: D04B 15/94, D04B 15/74

Značky: zařízení, okrouhlého, pletacího, rozkazovacího, postrkové, bubnu, stroje

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-263322-postrkove-zarizeni-rozkazovaciho-bubnu-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty