Zařízení pro snížení obsahu příměsí při sklizni podřezávaných rostlin

Číslo patentu: 263037

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynúlez ne týká zařízení pro snížení obsahu příměsí při sklizni podřezávaných rostlin, w něhož je pŕed.ek 1 ízeoín stolom aklízňového stroje upraven oběžný sběrnč roet 1 in 5 ařeií problém odbtranění přínčeí hlíny a kamenů vo sklízenó plodíně, která je poďłezávána pod povrchem půdy.Dosnvadní sklízňove stroje pro podŕezávené rostliny dopravovaíy tyto ke zpraoovávajícím orgánům stroje včetně poměrně značnóho množství hlíny a kamenů. což je příčinou znečištění sklízeného materiálu a poškození stroje. .Tyto nevýhody jsou odstraněny zařízením pro snížení obsahu příněsí při sklizni podřezávaných rostlin podle vynálezu, jehož podstaía epoěívá v tom, že za oběžný eběruč zasehují do mezery před sk 1 ízecím.stoIem.jedak eběracíprIty občžnóho sběrače, jednak odebírací prsty odebíraoíhoobubnu.Zařízení pro snížení obsahu pŕíměsí při sklizni podŕezávaných rostlin podle vynáxezu zbaví spoo lehlivě sklízený materiál kamenů n značné části hlínyga zabráni tak následným škodàm na stroji n na kvalitě Iklízenćho materiálu.na přípojených výkresoch jsou aohematíoky znázorněny příklady provedení zařízení podle vynáłezu,přičemž obr.I představuje podéłnýavís 1 ý řez jedním provedením zařízení, obr.2 je podélnýmsvía 1 ým ŕoe zem druhým provedenín zařízení ą obr.3 znázorňuje podélný řez çalšího provedení zařízení.Na neznázorněnóm sklizňovém stroji je vpředu uspořádán sklízecí stůl ł, opatřený s výhodou přičným shrnovacím dopravníkem g. Před sklízecím stolem L je uspoňádán oběžný sběrač Q, opatřený sběracími prsty Lg a uchycený ke sklízecímu stolu ł bud pevné, např. pomocí nosné konzoly łł,nebo výkyvně pomoci výkyvného ramene 1, V Za oběžným sběračem Q je uspořádána před sklízeoím stolem ł mezera Q, kterou částečně vyplnujívjednak sběrací prsty łg oběžného sběrače Q, jed nak odebírací prsty Lg odebiracího bubnu 3, uspoříäaného bud pevné nad sklízecím stolom L, nebo spojeného pomocí spojovací konzoly Q s oběžnýmsběračem Q, uspořádaným na výkyvném ramenu 1a uloženěm rovněž nad sklízecím stolom Ä.V případě provedení oběžného sběrače Q na výkyv»něm ramenu 7, které je na sklízecím stoleł uchy~oeno pomocí kloubu §, je oběžný sběrač g opatřen ližinou Q pro styk s povrchem půdy. Nad oběžným sběračem Q. případně i odebíracím bubnem g.mohou být uspořádány usměrňovací pruty Lg sklízeného materiálu, směřující od oběžného sběrače Q k odebíracímu bubnu 3.j Zařízení podle vynálezn funguje takto Sklízenýepracovnim procesu neznázorněným podřezávacím za řízením pod povrchem půdy nebo v jeho blízkosti,je sbírán oběžným sběračem §, resp. jeho sběracími prsty łg|a předáván na odebírací prsty Lg odebíracího bubnu 3, kde přitom mezerou Q propadávají přiměsi na zem a materiál je dopravován dále do stroje. Připadně použité usměrňovací prsty Lg přitom zabrañuji spadáváni sebraného materiálu.a usměrňují jej v jeho toku do stroje.Zařízení pro snížení obsahu příměsí při sklizni podřezávaných rostlin, u něhož je před sklízecím stolom upraven oběžný sběrač rostlin a nad sklizecím stolem je uspořádán odebírací buben, vyznačené tim, že za oběžný sběrač /3/ zasahujído mezery /5/ před sklizeoím stolom /1/ jednak sběrací prsty /12/ oběžného sběrače /3/, jednak odebírací prsty /13/ odebíracího bubnu /4/. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že oběžný sběrač /3/ je ke sklizecímu stolu /1/ uchycen pomoci výkyvného ramene /7/, přičemž oběžný sběrač /3/ je opatřen ližinou /6/.Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že oběžný sběrač /3/ je pomocí spojovací konzoly /9/ spojen 3 odebíracím bubnem /4/. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím. že nad oběžným sběračem /3/ jsou uspořádány usměrňovaci prsty /10/ směřující k odebíracímu bubnu /4/.

MPK / Značky

MPK: A01D 45/24, A01D 45/22

Značky: snížení, podřezávaných, příměsí, sklizni, rostlin, zařízení, obsahu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-263037-zarizeni-pro-snizeni-obsahu-primesi-pri-sklizni-podrezavanych-rostlin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro snížení obsahu příměsí při sklizni podřezávaných rostlin</a>

Podobne patenty