Zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží

Číslo patentu: 263034

Dátum: 11.04.1989

Autori: Trnka Jan, Kabátek Jan, Krulová Jarmila, Fikrle Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží pro zajištění správneho postavení přístroje a jehelního válce při pracovní poloze přístroje, přičemž v převodu pro pohon přístroje je zařazena spojka pro rozepnutí jeho pohonu při zvednutí přístroje do nepracovní polohy.Je znám punčochový jednoválcový okrouhlý pletací stroj s přístro jovým talířem, který je poháněn ozubeným soukolím od jehelního válce stroje. V tomto mechanickém převodu je zařazen spojka pro rozepnutí pohonu přístroje při jeho zvednutí do nepracovní polohy,což je známe napřo z popisu vynálezu k čs. 13.0.2184 603. Zmíněná spojka mi stejné otáčky jako jehelní válec, resp. přístroj. Při zavření přístroje dojde k natočehí obou částí spojky vůči sobě do správné polohy e přístroj a jehelní válec, resp. jehly a přístrojové pletiny, jsou vůči sobě ve správné poloze.U näcterých .strojů ale z konstrukčních důvodů, např. při po» honu od samostatného motoru, je pevná část rozpínací spojky zařà- . zena na hřídeli, která se neotáčí stemými otáčkami jako jehelní valec. Zde při otevření aízpětném zavření přístroje může jen vel mi těžko dojít ke správnemu úhlovému spojení obou částí spojky,s tím i správnemu postavení jehel a přístrojových platin.Úkolem vynálezu je odstranit výše uvedenou nevýhodu, což je v podstatě splněno tím, že zařízení, kromě spojky v převodu pro pohon přístroje za. účelem rozepnutí jeho pohonu při zvednutí přístroje do hepracovhí polohy, obsahuje druhou spojka napojenou do7 233 n 34 převodu paralelne ke spojce pro rozepnutí pohonu přítro je.Výhodou vynálezu je ta skutečnost, že paralelné napojená spojka je propojena do převodu tak, že se otáčí eynchronně s jehelním válcem, resp. příetrojovým talířem, takže při zevření pří~ stroje zaručí přesné uhlová nastavení jehel a přístro jových platin. Navíc tato spojka nenese hlavní tíhu přenosu laoutícího nomentu, takže podléhá i menšinu opotřebení, což má Vliv na přesnost nastavení. Uspořádání obou spojek tak, že jsou v přímém záběru, řeší problém úhlových vůlí převodu mezi přírubamí spojek.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na výkreeeoh, na nichž značí, obr 1 uložení a uspořádání náhonu přístro je ,a ktery jev precovní poloze, Obľo 2 totéž co obro 1, jenže přístroj je otevřen domimopracovní polohyoznámý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen přístrojem l e přístrojovými platinami g,uloženým nad jehelním válcem Q s pletacími jehlami 1. Přístroj l h je uložen na hřídeli ž, která je otočné uložena v konzole á. Na horním konci hřídele je nasazeno ozubené kolo 1, kinematicky spoje né prostřednictvím ozubených kol § a 9 s ozubeným kolem lg. ozubená kola g a g jsou otočné uložena v, konzole Q. Rovněž ozubené kolo 9 je uloženo na hornín konci hřídele ll, uložené otočné v kon zole 6 oNa íspodním konci hřídele lJ. je pevné uepořádána horní příruba mg spojky L 2 Q pro rozepnutí pohonu přístroje l. Ned přírubou 1 gje uspořádáno ozubené kolo l). Spodní příruba L 2 spojky 1 § je . pevné uepořádáne na horním konci hřídele lbuepořádanéotočně vestojanu L 2 stroje. Pod přírubou 12 je na hřídeli 1 g pevné uspořádáno ozubené kolo §. Hřídel .4 je poháněna od neznázorněné pře~ vodovky buä od jehelního válce, nebo elektromotoremrOzubené kolo já je v záběru s ozubením spodní příruby ll druhé apojlqv m, uložené otočně ve stojanu Jj. Horní příruba JJ spojky m je uložena otočné v konzole á. Konzola 6 ,je výkyvněuložena na stojanu l. W Hřídel li je poheněne od převodovky, přičemž její otáčky jsou233 n 34 jiné než otáčky jehelního válce 2, resp. přístroje g., Při poloze přístroje ł v pracovní polo ze je spojkou Leg přenášen kroutící moment na hřídel 11 s dále pak na přístroj 1. Rovněž ozubenými koly.E a g je kroutící moment Př-enášen na spojku 17 Q, která je vlastně do převodu zapo jena paralelné ke spojce l 2 Q. Převodový poměr mezi ozubenými koly L 6 a łg e ozubeními spojky łgg je stanoven tak, žespojka LZQ se otáčí stejnou rychlostí jako přístroj ł, resp. jehe 1 ~ ní válec 2.Při zvednutí přístroje 1 do neprecovní polohy při por-use, napr.při zlomení jehly, jsou rozepnuty i obě zmíněné spojky L 29 a 1 ,jak je vidět na obr. 2, o přenos kroutícího momentu na přístroj g je přeruěen. Při výmězĺě jehly i se ručné pootáčí s jehelním válcem 1,takže jehly i a přístrojově platiny g, které byly proti sobě, jsou nyní úhlově posunuty. Při zavírání přístroje ł, resp., při jeho sklopení do pracovní polohy, nejprve vejdou do záběru příruby 1 a g spo jky 7(), Která se ručním pootočením jehelního válce 1 uvedou do správné polohy pro záběr. Touto synchronizací obou přírub łl aj 17 spojky § 19 se provede i synchronizace postavení jehel i a přístrojových platia g, ale současně 1 synchronizace postavení přĺrub gga 1 gf spojky 12 o, takže se tato spojka łzg při iplném sklopení přístroje 1. bez potíží spojí. Tímto postupom je zajištěno správné postavení jehel i a přístrojových platin 2m mu Zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží, pro zajištění správného postavení přístroje a jehelního válce při pracovní poloze přístroje, přičemž v převodu pro pohon přístroje je zařazena spojka pro rozepnutí jeho pohonu při zvednutí přístroje do nepracovní polohy, vyznačující se tím,že obsahuje druhou spojku (170) napojenou do převodu paralelné ke spojce (120) pro rozepnutí pohonu přístroje (1).Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že druhá spojka(120) je zapojene do převodu tak, že se otáčí stejnými otáčkami jako přístroj (1), resp. jehelní válec (3).Zařízení podle bodů 1 a 2, vyznačující ee tím, že obě spojky(120, 170) jsou uspádány vedle sebe tak, že horní příruba (17) druhé spojky (170) je svým ozubením v záběru s ozubeným kolem(12) uspořádaným pevně na hřídeli (11), kde je pevné uspořádáw na horní příruba (12) spojky (120) pro rozepnutí pohonu přístroje (1) a že dolní příruba (17) druhé spojky (110) je svým ozur bením v záběru s ozubeným kolem (16) uspořádaným pevně na hřídelí (14) pod spodní přírubou (l 2) spojky (120) pro rozepnutí pohonu přístroje (1)

MPK / Značky

MPK: D04B 15/18, D04B 15/94

Značky: zboží, pletacího, stroje, punčochového, zařízení, okrouhlého, výrobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-263034-zarizeni-okrouhleho-pletaciho-stroje-pro-vyrobu-puncochoveho-zbozi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží</a>

Podobne patenty