Pohonné ústrojí zanašečů útkové příze víceprošlupního tkacího stroje

Číslo patentu: 262921

Dátum: 11.04.1989

Autori: Požár Vojmír, Horňák Bohuslav, Lapeš František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká pohonného ústrojí zanašečů útkové příze víceprošlupního tkacího stroje, obsahujícího dvojici řetězových kol opásaných řetězem s vodicími kladkami a určeným pro pohon zanašečů, přičemž řetěz je v pracovní větvi mezi dvojici řetčzových kol veden zanášecívodící drážkou a ve vratné větvi mezi toutéž dvojici ře.tčzových kol vratnou vodicí drážkou.U řetězu zanašečů útkové příze víceprošlupního tkacího stroje dochází obvykle k vybočení řetězu v jeho pra~ covní větvi v blízkosti řetězového hnacího kola. K tomuto jevu dochází proto, že pracovní větev řetězu, nesoucí zanašeče prošlupem, je tlačena řetězovým hnacím kolem proti odporu zanašečů. A poněvadž řetěz je možno v rámci montážních vůlí napnout pouze takovou silou, aby nedocházolo k pulsaci vlivem přechodu jednotlivých článků řetězu z řetězovćho hnacího kola do přímé části pracovní větve, v níž je řetěz prostřednictvím svých vodicích kladek veden, projevuje se vlivem trajektorie článku řetězu na řetězovém hnacím kole a rovné části délková změna řetězu. Tato délková změna neumožňuje dokonalé předpětí řetězu z pevnostních důvodů i z dúvodu životnosti, která je tím značné omezena. Nežádoucímu přepínání řetězu za chodu se částečně předchází tím, že jeho napnutí se provádí v postavení vodicích kladek řetězu proti dráze tehdy, když vodicí kladky řetězu jsou na nejnižším místě řetěžového hnacího kola nad jeho poloměrem. Po přechodu z nejnižší ho místa následuje zvolnění řetězu. Nevýhodou však dálezůstává eliminace při náběhu vodicí kladky do přímé čás~ ti pracovní větve, kde dochází k narážení vodicich kladek o hranu vodicího kanálu vedouciho řetěz v jeho pracovní větvi. Tyto nárazy se podílejí na celkovém snížení životnosti spojovacích bodů článků ŕetězu a mají zaUvedené nevýhody odstraňuje pohonné ústrojí zanášečů útkové příze víceprošlupního-Eřaciho stroje, obsahujíci dvojici řetězových kol opásaných řetězem s vodicími kladkami a určeným pro pohon zanašečů, přičemž řetčz je v pracovni větvi mezi dvojici řetězových kol veden zaná~ šecí vodici drážkou a ve vratné větvi mezi toutéž dvojici řetězových kol vrątnou vodici drážkou,pod 1 e vynálezu,jehož podstatou je, že ke každému z řetězových kol je přiřazen jeden vodicí díl opásávajicí alespoň část vnějši poloviny obvodu každého z řetězových kol a plynule4 . . , navazujloi vzdy jednim koncem na zanasecí vod 1 c 1 drazkua opačným koncom na dráhu vodicích k 1 adek,pŕípadně naVýhodou pohonného ústrpjiĺpodle vynálezu je vyloučení nárazů vodicích kladeą a tim výrazné zvýšení životnosti ložisek řetězových kol. Další výhodou je značné snížení hlučnosti a možnost ustavení řetězu bez předpěti. Řešení také uožňuje snadnou montáž i demontáž zakřive. ných uzaviracich dílů tvořícíoh vnější vodicí dráhu ře tězu.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na výkresu, kde obr l představuje schematícký pohled na pohonné ústrojí zanašečů útkové přize v půdorysu se znázorněním ŕetězu v poloze stávající a V poloze žádouci při otáćení řetězových kol a obr. 2 schematický pohled na pohonnéústrojí podle vynálezu v půdorysu.Jak je zřejmě z obr l je řetěz 1 s neznázorněnýmizanašeči útkové přize opásán kolem dvojice řetězových kol2 a Q, z nichž jedno je hnací řetězové kolo 2 a druhévratné řetězové kolo 3. Pracovní větev 4 řetězu 1 mezi.. u n řetězovými koly g a Q je suvně uložena v zanášecí vodicidrážce 5. Obdobně je i vratná včtev 6 řetězu 1 suvně ulo žena ve vratné vodici drážce 7. Vlivem odporu, který kla dou neznázorněné zanašeče útkové příze, dochází vlivem tlaku na řetěz l, vyvozeného hnacím řetězovým kolem g, k vybočení článků 8 řetězu 1, které opouští hnací řetězc vé kolo 2 v úseku před vstupem do zanášecí vodici drážky§,a tím k naráženi vodicích kladek g řetězu l, otočněuložených na spojovacích čepech článků 8 ŕetězu 1, navstupní hranu lg zanášeci vodicí drážky Q. Po výstupuvodicich kladek 9 ze zanášecí vodicí drážky Ě docházík opětnému vybočení článků 8 řetězu 1 a neúplnému dosed nuti řetězu ł do lůžek ll vratného řetězového kola 3 aždo místa, kde dochází k tahu od hnacího řetězového kola2. Místo na řetězu ł, v němž dochází ke změně tlakovésíly na tahovou silu,je závislé na stupni napnutí řetě~zu 1. Pro názornost je toto místo znázorněno bodem lg, zaz 921přičemž žádoucí polbha řetězu l je znežornšna slabé a obvyklá, to je nežádoucí vybočená poloha řetězu 1 jePodle obr. 2 je ke každému z řetězových kol Q a Q z vnější strany přiřazen jeden vodici díl lg a lg. Jeden vodicí díl lg, opásávajíci alespoň část vnější poloviny obvodu hnacího řetězového kola g, plynule navazuje jed~ ním koncem na zanášecí vodicí drážku § a opačným koncemna dráhu Vodicích kladek 9, případně na vratnou vodicidrúžku 1,a vytváří tak vodici dráhu pro vodicí kladky g řetězu 1. Druhý vodicí díl lg opásává alespoň vnější po lovinu obvodu vratného řetězového kola 3 a rovněž plynu le navazuje jedním koncem na zanášecí vodicí drážku §, druhým koncem na dráhu vodicich kladek Q, případně navratnou vodicí drážku 1.Vodici díly lg alg mohou být zhotoveny z ocelových dílů nebo ze silného plechu. Mohou být také sestaveny zBěhem zanášení útkové příze neznázorněnými zanašeči do neznázorněnćho prošlupu víceprošlupniho tkacího stro je otáčí se hnací řetězové kolo 2 a svými lůžky lgvodicím dílu lg, který vlivem svého plynulého napojenína zanášecí vodicí drážku 5 řetěz l s vodicimi kladkamig do této zanášecí vodioi drážky Q plynule zavede, při čemž zabráni jeho vybočení. Rovněž tak na výstupu ze za

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: útkové, pohonné, zanašečů, stroje, tkacího, příze, ústrojí, víceprošlupního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-262921-pohonne-ustroji-zanasecu-utkove-prize-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohonné ústrojí zanašečů útkové příze víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty