Zařízení k regeneraci akumulátorů

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týxá zařízení k regeneraci ařumulátorů.Dosud jsou známy různé způsoby regenerace akumulátorü, při nichž se používá poroxídu vodíku nebo peroxidických sloučenin. Jako jistý nedostatok při použití výše uvedených sloučenin pro regennraci akumulátorů se jeví skutečnost, že při regenoraci dochází k vývoji nlynů a vzniku aerosolu, které se musí odsávat z místností, ve ktoré se regenernce provádí. Zařízení pro pbovádění těchto způsobů však nejsou známa.Uvedené nodostatky odstraňuje zařízení k~regeneraci akumulátoru podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom, že je tvořeno uzávěrom upraveným na akumulátoru s nejméně dvěma otvory, z nichž prvni otvor je propojnn spojovncím potrubím s alespoň jedním ze zásobníku médií a evakuovaným zásobníkem a zásobníkem se stlačeným vzduchom nebo ínertním plynom a druhý otvor je prooojon potruoím s alespoň jedním dalším zásobníkem médií, ktoré jsou přes odlučovaoe knpex, filtry a/nebo absorbér kyselíny nebo zásady A ventilátor propojeny s ovzduším. Podle dalšího provedení může být první otvor opatřen kanylou, ústící dd prostoru pod horní stranu dasek akumulátoru, účelnvě mezi Spodní stranu desek a dno akumulátoru. Podle dalšího provedení vynálezu může být kanyla vyústěnn k horní straně desek akumulátoru.Základní výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v podstatném zvvšoní beioečností práce Phi provádění regenerace akumulátoru R dále ve zlepšení ekologie prostředí.Zařízení podle vynálezu je dále blíže popsáno na nříkladu provedonípodl 9 přípojeného výkresu, na němž je nakresleno sche 12 záklainího zapojení jédnotlivých součástí zařízení, 2 282 887 Jak je patrno z výkresu, je akumulátor ł opatřen uzšvěrem Q se dvěma otvory 2, 5. První otvor 2 je propojen spojovacím po~ trubím Ž přes uzávěrý łê se zásobníky Z, 2 médií a s evakuova~ ným zâsobníkep łł n dále se zásobníkem łg se stlačeným vzduchom nebo inertním plynom. Druhý otvor 5 uzávěru Ě je propojen potrubím Q přes další uzávěn łg se zásobníky §, łg médií, které jsou opatřeny odlučovačem łä knpek, filtrom łł kyseliny nebo zásady a ventilátorem łj H propojeny tak s ovzduším.První otvor je opatřen kanylou 59, která je zaústěna dn prostoru mozí spodní stranu desek a dno akumulátoru 1, V jinémpřípadě může být vyňstěna u horního okraje desek akumulátoru.Zařízení je dále opatřeno neznázorněným měřičem hustoty elwktrolytu a neznázorněným teploměrem pro kontrolu pracovních podmínek při jednotlivých operacích během regenerace, ktoré se vkládají do akumu 1 átoru Ovládání nátoku a výtoku médií lze řídit pomocí jedno nebo víoecestných uzávěrů łá, jež mohou být dálkově ovládány a celý postup regenerace může být dálkově řízen buč analogovým.a/bobo digitálním způsobem. Před a/nebo v průběhu regenerace A/nebo po regeneraci může být prováděno nabíjení nebo vybíjení akumulátorů a regenerační cyklus může být s výhodou spojen se zjištěním kapacity akumulátoru H novým opakováním regeneračního postupu. Je výhodné, jestlíže regenerace se provádí s akumulátorem v nabitém stavu a/nebo při procesu nabíjení.Zařízení k regenerací akumulátorů pracuje následujícím způsobem.Na každý článek olověného akumu 1 átoruł sa našroubuje uzávěr 3, opatřený dvěma otvory 2, 3. První otvor 2 je spojen pomocí spojovacího potrubí Ž přes první uzávěr łá se zásobníkem 1 média, ktorý obsahuje vodný regenerační roztok, obsahující po pepočtu 38 kyseliny sírová a 28 peroxidu vodíku. Druhý otvor 1 je napojen na potrubí É, které ústí do zásobníku § mé~ dia plyny odoházející ze zásobníku § média jsou vedeny přes odlučovač łä kapok a filtr łi na kyselé plyny do okolí. Postup re generace spočfvá v pomalom dávkovéní odměřeného množství regeneračního roztoku do akumulátoru l v průběhu 20 ti minut a v jeho následovném působení po dobu 30 až 40 tí minut, dokud neproběhne regeneraoe. Akumulátor 1 se pak odpojí a je použitelný po nabitíV jiném případě se na každý článek alkalického akumulátoru l našroubuje uzávěrg, opatřený prvním otvorem äa druhým otvorem 1. Na první ďtvor 2 se napojí pomocí spojovacího potrubí 2 zásobník Z média tvořenébo vodným roztokem penoxiduvodíku,a zásobník 2 média tvořeného koncentrovaným roztokem hydroxidu draeelného. Na druhý btvor 3 se pomocí potrubí Q napojí zásobní ky g, łg médií.Postup regenerace se provádí tak, že při uzavřeném uzávěru lg zásobníku 1 média uzávěru lg u zásobníku 2 média a uzávěru lg evakuovaného zásobníku łł A dalšího uzávěru lg v potrubí Q v pnloze pro průchod do dalšího zásobníku lg mědia,se alkalický akumuláor 1 otočí o 180 ° a elektrolyt se vylije do dalšího zá» sobníku lg média. Pak-se po otočení akumulátoru l do běžné polohy do něj nalije regenerační roztok ze zásobníku Z média při otevřeném uzávěru lg u zásobníku Z média a přes další uzávěr lg A v potrubí Q jsou plyn a kapalina vedeny do dalšího zásobníku § média. Plyn z dalšího zásobníku § média odchází přes odlučovač 12 kapek a filtr li zásady pomocí ventilátoru lg do ovzduší. de generace po době cca 40 minut je ukončena otočením akumulátoru l o 180 ° a vylitím regennračního elektrolytu do zásobníku § média. Pak je ze zásobníku 2 média postupně přiléván do akumulátoru l koncentrovaný elektrolyt při vhodně nastavených uzávěrech lg. Akumulátor l se přípojí k neznázorněnému nabíjecímu zařízení a nabíjí se nří zapojeném ventilátoru łž, Dřířemž je do dalšího zásobníku §médía nřisáván vzduch přívodem lê z okolí v takovém množství, že objemová koncentrace vodíku v plynech má na výstupu před ventilátorem lg hodnotu pod 0,4 . Po skončení nabíjeníje akumulátor l odpojen z regeneračního zařízení a pří praven k přímém použití.Ěonečně je také možný tretí způsob práce se zařízením, že se na každý článek alkalického akumulátoru 1 našroubuJe uzévěr 2,- 4 252 837 opatřený prvním otvorem Ž a druhým otvnrem 1. Na nrvní otvor 2 se napojí pomocí spojovacího potrubí Ž zásobník 1 média, obsahující 1 vodný roztok peroxidu vodíku, zásobník 2 médía obsahující koncentrovaný roztok hydroxidu draselného, evakuovaný zásobník ll a zásobník lg se etleěeným vzdnchem. Na druhý otvor jje pomocí potrubí Q naoojen zásobník § média.Postup regenerace se provádí tak, že při uzavřeném uzávěru lg zásobníku 1, §, 2 a lg ee akumulátor ł nřeklooí n 180 ° a po~ mocí vhodné nastavených uzávěrů lg se odsaje elektrolyt do evakuovaného zásobníku ll. Pak se nřeklopí do původní polohy pootoćením o 1800 R pnmoćí vhoąně nastavených uzávěrů lg se propojí potrubím Q vedoucím do zásobníku §médía a otevře se zásobník Z média s regeneračním rnztokem. Přes druhý otvor 1 oakproudí plyn a kapky alkalickóho roztoku do zásobníku §média a plyn přes oďlučovač lä kapek a filtr łi do okolí. Regenerace je ukon-. čena cca po.35 minutách a poté následuje překlonení akumulátoru 1 o 180 ° e vylití regeneračního elektrolytu do zásobníku §médía. Pak se z evakuovaného zásobníku ll média zruší podtlak a původní elektrolyt naplní při vhodnň otevřených uzávěrech lg akumulá tor l. Ze zásobníku 2 média se v akumulátoru l doplní koncentro.vaný hydroxid draselný na původní výši a zkontroluje se hustotaelektrolytu neznázorněným měřičem hustoty a stanoví se teplotaneznázorněným teploměrem. Ze zásobníku lg se začne do akumuláto-ru l připouštět tlakový vzduch a současně je akumulátor l připojen k neznázorněnému nebíjecímu zařízení. Tlakový vzduch prochází přes akumulátor l V takovém množství, aby objemová koncentrace vodíku v nlynech odcházejících z filtru lghyla menší nežPo skončení nabíjení je akumulátor l

MPK / Značky

MPK: H01M 10/42

Značky: regeneraci, zařízení, akumulátorů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-262887-zarizeni-k-regeneraci-akumulatoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k regeneraci akumulátorů</a>

Podobne patenty