Zařízení k držení více útků na vstupní straně prošlupu jehlových tkacích strojů

Číslo patentu: 262393

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ptáček Adolf, Kalina Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení k držení více ůtků na vstupní straně prošlupu jehlových tkacích strojů.U známých jehlových tkacích strojů at už s jednou nebo dvěma vratně se pohybujíoími zanašecími jehlami opatřenými hlavicemi uzpůsobenými pro uchopení ůtku a vybavených zařízením pro barevnou záměnu útků jsou ůtky vedeny od předlohových cívek umístěnych vně stroje do vodičů zařízení pro předkládání útků před vstupní zanáäecí jehlu. Předložený útek je zaohycen hlavicí vstupní zanášecí jehly s po sevření čelistí hlavice je odstřižen od kraje tkaniny.K odstřižení útku dochází vždy ve stejném místě vzhledem k dráze zanášecí jehly. Vzhledemk tomu, že střídání útků je ve střídě tkaniny nepravidelné, jsou i konce odstřižených útků různé dlouhé. Z důvodu dalšího zpracování tkaniny i z estetických důvodů je třeba různě dlouhé konce ůtků odstranit, což se provádí odstřižením úzkého proužku kraje hotové tkaniny, který je při známém způsobu tkaní na jehlových tkacích strojích nezbytným odpadem.Uvedený nedostatok jehlových tkacích strojů vybavených zařízením pro barevnou záměnu útků odstraňuje zařízení k dräení více útků na vstupní straně prošlupu, jehož podstata spočíva v tom. že je tvořeno svazkem lamel výkyvně uložených na společném čepu, z nichž vždy dvě sousedící lamely jsou ovládány jedním zvedákem, jehož spodní konec je ve volitelném záhěru s nožem, který je v zaběru s vačkou, jejíž otáěení je synchronizováno s hlavním hřídelem tkacího stroje.Příkladné provedení vynálezu je znazorněno na výkresech, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled na zařízení k držení více ůtků a část porohozního ústrojí a Část osnovy, obr. 2 znázorňuje pohled na část zařízení ve směru pohybu zanáěecí jehly, obr. 3 představuje částečný řez zařízením a pohled na zasouvací zařízení a obr. 4 je řez obr. 2 podle čáry A-A.Lamely lg, lg, lg, lg kleštiny lg, přičemž lamela lg je spojena s čepem l pomocí kolíku. Vůle mezi lamelami lg, lg, lg, l jsou výkyvně uloženy na čepu l mezi bočnicemi lg, lg lga bočnicemi lg, lg je vymezena pružinou g opřenou jedním koncem o třecí kotouč 1a druhým o podložku g zajištěnou kroužkem g. Každá z lamel lg, lg, lg, lg, lg je opatřena tlačnou pružinou lg, která relativně působí na sousednílamely (např. lg, lg) ve smyslu jejich svírání a dvěma stavitelnými dorazy ll, umístěnými po obou stranách ěepu g. Dorazy ll slouží k zaběru s předními rameny lg a zadními rameny lg zvedáků llg, llg, llg, llg,které jsou uloženy mezi bočnicemi lg, lg s svými výřezy ve svislé rovině vedeny příčným kolíkem lg. Ranena lg, lg každého zvedákuullg, llg, llg, llg jsou vůči sobě přesazena tak,že zadní rameno lg zvedáku lllýje proti stavitelnému dorazu ll lamely lg, zatímco přední rameno lg téhož zvedáku lll je proti stavitelnámu dcrazu ll lamely lg, zadní rameno ll zvedáku llg stojí proti stavitelnému dorazu ll lamely lg a přední rameno ll téhož zvedáku llg stojí proti stavitelnému dorazu lamely lg, atdl zvedáky llg, llg, llg, llg jsou naklápěny proti směru hodinových ručiček tažnými pružinami, přičemž natočení zvedáků je omezeno předním dorazem lg. Konec zvedáků llg, lgg, llg, llg protilehlý ramenům ll, ll je uzpůsoben pro volitelný záběr s nožem lg, jeho zdvih je ovládán vačkou lg, jejíž otáčení je eynchronnís neznúzorněným hlavním hřídelem tkacího stroje. Volitelný záběr zvedáků llg, llg, llg, llg s nožem lg je proveden pomocí znsouvačů lll, glg, glg, llg, přičemž natočení zvedáků lgg, llg, llg, llg je cmezeno jednak ąelem vybraní gg na noži lg a jednak zadním dorazem3 V bočnicích lg, lg. Utky glg, 355, glg, llg přiváděné z neznázorněných předlohových cívek jsou navedeny do vodicíoh oček ggl, lgg, ggg, ggg neznázorněného mechanismu barevné záměnya jejich konce jsou sevřeny mezi lamelami lg, lg lg, lg, lg. Útek llg je vodicím očkemggg pŕedložen do dráhy hlavice vstupní zanášecí jehly gg, která při svém pohybu do prošlupu tvořeného horní větví ll a spodní větví 33 jej uchopí a sevře neznázorněnými čelistmi. Při dalším pohybu hlavice vstupní zanášecí jehly gg do prošlupu je konec útku glg vytažen ze sevření mezi lamelami lg a lg a je zanášecí jehlou dopraven na výstupní stranu prošlupu, kde je uvolněn ze sevření v neznázorněných čelistech hlavice vstupní jehly gg, která pote vratným pohybom opustí prošlup. Útek glg je přirážen k čelu tkaniny lg paprskem lg. V téłe době zasouvač glg přesune zvedák llg do záběru s nožem lg, který je působením vačky gg,zvednut. zadní rameno lg zvedáku llg se opře o stavitelný doraz ll lamely lg a přední ramenog zvedáku 14 § se opře o stavitelný doraz 1 ł lamely E. Tím dojde k rozevření soustavy lamel lg, lg, łg, lg, lg tak, že vznikne mezera mezi lamelami lg a łg, do níž je útek ggg zasunut zsílenou krajovou třtinou gł paprsku 33. Poté zasouvač głg přestane tlačit na zvedák łgg,kterýje svoji tažnuu pružínou ll vypojen ze zâběru s nožem lg a vykývnut do výchozí polohy na přední doraz lg. Působením tlačných pružin se i lamely lg, lg, lg, lg, łg vrátí do výchozí polohy, takže útek 355 je sevřen mezi lamelami lg a lg a od kraje tkaniny 33 odstřižen nůžkami 32.Pro příští tkací cyklus jemožnopodle programu neznázorněného zařízení pro barevnou záměnu pomocí vodicích oček 25 A, ZSB, ggg, ggg předložit hlavici vstupní zanášecí jehly gg tentýž útek 243 nebo kterýkoliv z ostatních útků ggg, 359, 24 D.zařízení podle vynálezu je možno využít u jehlových tkacích strojů vybavených zařízením pro barevnou záměnu útků.1. Zařízení k držení více útků na vstupní straně prošlupu jehlových tkacích strojů vyznačené tím, že je tvořeno svazkem lamel (IA, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E) výkyvně uložených na společném čepu (2), z nichž vždy dvě sousední lamely jsou ovládány jedním zvedákem (14 A, 14 B, 14 C, 14 D),jehož spodní konec je ve volitelném záběru s nožem (19), který je v záběru s vačkuu (20),jejíž otáčení je synchronizováno s hlavním hřĺdelem tkacího stroje.2. zařízení podle bodu 1 vyznačené tim, že každá lamela (1 A, 1 B, 1 c, ID, 13) je po obou stŕanách díry pro čep (2) opatřena stavitelným dorazem (11) pro vymezení vůle mezi lamelami (1 A, 18, 1 c, 1 D, 1 E) a rameny (12, 13) zvedáků (14 A, 145, 14 C, 14 D).3. zařízení podle bodu 1 vyznačené tím, že jedna z lamel (1 c) je s čepem (2) spojena kolíkem (5).

MPK / Značky

MPK: D03D 47/00

Značky: straně, zařízení, strojů, prošlupu, tkacích, držení, jehlových, vstupní, více, útku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-262393-zarizeni-k-drzeni-vice-utku-na-vstupni-strane-proslupu-jehlovych-tkacich-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k držení více útků na vstupní straně prošlupu jehlových tkacích strojů</a>

Podobne patenty