Axiální dmychadlo

Číslo patentu: 261249

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kolb Werner

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká axiálního dmychadla s kuželovitě se zužující vtokovou částí a s na ni navazující válcovou částí tělesa, v níž je otočně uloženo oběžné kolo, před kterým je.začleněn stabilní vodicí kroužek, s přibližně stejným průměrem jako válcová část tělesaa obklopený vně prstenoovým kanálem, přičemž vodicí kroužek vykazuje shodnou vzdálenost od obou koncu prstencového kanálu, v němž jsou uspořádány vodicí lopatky nastavené protijeho ose a jejichž náběhové hrany jsou Šikmé vzhledem k vnějšímu obvodu.U takového obecně známého axiálního dmychadla může být při dopravě malých objemů vzduchu sníženo odtrhování proudění. Zpětné proudění, ke kterému v takovém případě dochází na vnějším průměru oběžného kola, je lokálně stabilizováno V obtokovém prstencovém kanále.V tomto zpětném proudění působící spin je přitom usměrňován vodioími lopatkami v prstencovém kanále.Je také známo axiální dmychadlo, u něhož jsou uvedené vodící lopatky v prstencovém kanále zakřiveny. výrobou takových zakřivených vodicích lopatek se však zvyšují výrobní náklady na axiální dmychadlo.Je sice známe axiální dmychadlo, obsahující rovné vodicí lopatky jsou však provedeny jako ryze radiální a ryze axiální. Kromě toho je u něj vodící kroužek spojen s boční stěnou,vymezující prstencový kanál na jeho od oběžného kola odvrácené straně. Na tomto místě nemůže tudíž vzduch vystupovat radiálně, čímž je působení tohoto zařízení podstatné ovlivněno.Záměrem vynálezu je výrobné-technické zjednodušení axiálního dmyohadla uvedenéhotypu při zvýšení meze odtrhováníýDaný záměr byl splněn u axiálního dmyohadla s kuželovitě se zužující vtokovou částí a s na ni navazující válcovou částí tělesa, v níž je otočně uloženo oběžné kolo, před kterým je začlenen stabilní vodĺcí kroužek s přibližně stejným průměrem jako válcová část tělesa a obklopený vně prstencovým kanálem, přičemž vodicí kroužek vykazuje shodnou vzdálenost od obou konců prstencového kanálu, v němž jsou uspořádány vodicí lopatky nastavené proti jeho ose a jejichž náběhové hrany jsou šikmé vzhledem k vnějšímu obvodu podle vynálezu,jehož podstatou je, že vodicí lopatky jsou tvořeny rovnými plechy, přičemž jejich výstupní hrany jsou šikmé vzhledem k vnějšímu obvodu.Výhodou řešení podle vynálezu je, že na rozdíl od zakřivených lopatek je možno rovné lopatky vyrobit jednodušeji a nákladově příznivěji. Zešikmením také výstupních bran vodicích lopatek je příznivé ovlivñováno odtrhování. Rovné vodicí lopatky mohou být uspořádány axiálně a skloněny vůči průměru axiálního dmychadla nebo mohou být uspořádány radiálněa skloněny vůči obvodovému směru vodicího kroužku.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na výkresech, kde obr. 1 představuje částečný podélný řez axiálním dmyohadlem V nárysu, obr. 2 detail Z podle obr. 1 ve zvětšeném měřítku, obr. 3 částečný příčný řez III-III z obr. 2, obr. 4 částečný podélný řez IV-IV z obr. 2, obr. 5 částečný příčný řez III-III z obr. 2 v dalším provedení, obr. 6 částečný podélný řez TV-IV z obr. 2 provedeném podle obr. 5, obr. 7 částečný podélný řez axiálním dmychadlem V dalším provedení v nárysu.Axiální dmychadlo podle vynálezu je tvořeno tělesem l, obsahujícím čelní, kuželovitě se zužující vstupní část g, na kterou navazuje válcová části 3 tělesa l. Ve válcové části Ä tělesa l je točně uloženo oběžné kolo 1, jehož oběžné lopatky á mohou být přestavitelné. Před oběžným kolem 3 je předřazeno zařízení pro stabilizaci meze odtrhování, sestávající z Vodioího kroužku É a z jej obepínajícího prstencového kanálu 1. Prstencový kanál 1 je vymezen radiálně vně v této oblasti zvětšeným průměrem pláště válcové části Ä tělesa l a bočně dvěma bočními stěnami g, g. V provedení podle obr. 1 a 2 jsou boční stěny §, g uspořádány kolmo na válcovou část 3 tělesa l. Boční stěny Q, g se však také mohou kuželovitěpřibližovat, jak je znázorněno u provedení podle obr. 7. Je take možné, aby jedna z bočních stěn §, 2 byla kolmá a druhá kuželovitá.Podle obr. 1 a obr. 7 je vodicí kroužek É vložen do válcové části g tělesa ł. Má přitom přibližně stejný průměr jako válcová část 3 tělesa l, přičemž však je jeho axiálni délka kratší než je axiální šířka prstencového kanálu 1. Vodici kroužek § je vůči prstencověmu kanálu 1 uspořádán tak, že vykazuje stejnou vzdálenost od obou jeho bočnich stěn §, 2. Tim ponechává vodicí kroužek Q na nátokové i výstupní straně prstencového kanálu 1 volnéV prstencovém kanále 1 jsou uspořádány vodicí lopatky lg pro usměrñovani vznikajicího zpětného proudění vzduchu. Vodicí lopatky lg jsou přitom spojeny s vodicim kroužkem É a 5 rozšiřeným pláštěm válcové části 3 tělesa l. Nátokové i výstupní hrany vodicích lopateklg směřují přitom šikmo směrem ven tak, že jejich šířka se v radiálním směru zvětšuje.Vodici lopatky lg jsou vytvořeny z rovných plechu, vložených podélně do prstencového kanálu 1. V provedení podle obr. 3 a obr. 4 jsou vodioí lopatky lg uspořádány rovnoběžně s osou a skloněny vůči průměru vodiciho kroužku §. V provedení podle obr. 5 a obr. 6 jsou vodicí lopatky lg uspořádány radiálně askloněny vůči obvodovému směru vodiciho kroužku Q. Ve vyobrazenich na obr. 3 až obr. 6 vyznačené šípky označuji směr otáčení oběžného kola 5. Příslušný úhel sklonu vodicich lopatek lg je v rozmezi 20 ° až 70 °. Ve znázorněných provedeních činí jejich sklon 45 °.1. Axiální dmychadlo s kuželovitě se zužující vtokovou částí a s na ni navazujĺci válcovou částí tělesa, V níž je otočně uloženo oběžné ko 1 opřed kterým je začleněn stabilní vodicí kroužek s přibližně stejným průměrem jako válcová část tělesa a obklopený vně prstencevým kanálem, přičemž vodicí kroužek vykazuje shodnou vzdálenost od obou koncu prstencového kanálu, v němž jsou uspořádány vodicí loptaky, nastavené proti jeho ose a jejichž náběhové hrany jsou šikmé vzhledem k vnějšímu obvodu, vyznačujici se tím, že vodici lopatky (10) jsou tvořeny rovnými plechy, přičemž jejich výstupní hrany jsou šikmé vzhledem k vnějšímu obvodu.2. Axiální dmychadlo podle bodu 1, vyznačující se tím, že vodicí lopatky (10) jsou uspořádány axiálně a skloněny vůči průměru vodiciho kroužku (6).3. Axiální dmychadlo podle bodu 1, vyznačující se tím, že vodici lopatky (10) jsou uspořádány radiálně a skloněny vůči obvodovému směru vodiciho kroužku (6) 4 výkresy

MPK / Značky

MPK: F04D 29/52

Značky: axiální, dmychadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-261249-axialni-dmychadlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Axiální dmychadlo</a>

Podobne patenty