Směs měkčeného polyvinylchloridu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká směsi měkčeného polyvinylchloridu, obsahující vysoký podíl heteroqenního odpadu, která je určena především pro plošné útvary vyráběné válcováním.Heterogenním odpadem se v oblasti gumárenských a plastikářských technologií rozumí odpad,který vedle základní polymerní složky obsahuje vláknité plnivo, vláknitou výztuž, zbytky samostatných vláknitých vrstev vrstvených výrobků, apod. Heterogenní odpady vznikají především při výrobě, eventuálně při zpracování takových materiálů, jako jsou syntetické usně,podlahoviny, dopravní pásy atd.Pro uplatnění těchto odpadů v různých typech výrobků hovoří jak důvody ekonomické, tak i důvody ekologické. Z ekonomického hlediska se jedná především o efektivní využití většinou ještě cenných druhotných surovín, přičemž nelze zanedbat ani náklady, které je nutno v opačném případě vynaložit na jejich likvidaci - at již formou zavážky nebo spalováním. Je zřejmě,že posledně jmenované způsoby likvidace hsterogenních odpadů jsou navíc zcela nevhodné také z hlediska ekologického - negativní vliv na životní prostředí, exhalace, atd.Pokud jde o opětné zpracování, jsou heterogenní odpady aplikovány především ve směsích pro výrobky vyráběné vstřikováním, vytlačováním, resp. lisováním, kdy lze bud zaručit dosažení požadovaného stupně jejich dispergace ve směsi nebo naopak tento požadavek není příliš důležitý. Při zpracování těchto směsi válcováním, zejména pak procesem jejich postupné plastifikace na dvouválcích a následným vélcováním fólie na víceválci, vystupuje však požadavek vysokého stupně homoqenity směsí jako prvořadý. Nedokonalá dispergace heterogenních odpadů ve směsích zde totiž vede ke zpracovatelským obtížím - přítomnost textilní složky ovlivňuje negativně tokové vlastností válcované směsi (zejména při její plastikaci na dvouválcích),což se projevuje obtížnou tvorbou opásaní směsi na válcích a jeho nestabilitou, tzn. padáním opásané směsi s valců. Vyrobená fólie ma ve srovnání s běžnými fóliemi horší kvalitu,především v důsledku obsažených nerozpracovaných shluků odpadu, popř. v důsledku vyskytujíoích se děr spod. Doposud však nebylo známo řešení, které by tyto problémy spolehlivě odstranilo.K odstranění všech výše uvedených nedostatku přispívá směs měkčeného polyvinylchloridu podle vynálezu. Podstata vynalezu spočíva v tom, že tato směs vedle běžných komponent, jako např. změkčovadel, stabilizátorů, maziv, pigmentů, plniv a povrchově aktivních látek, obsahuje 1 až 50 3 hmotnostních, s výhodou 3 až 30 hmotnostních, heterogenního odpadu, především na bázi polyvinylchloridu a/nebo kopolymerů vinylchloridu, s příměsí vláknitého materiálu p dále 1 až 15 8 hmotnostních, s výhodou 3 až 10 hmotnostních, kopolymeru nebo směsi kopolymerú vinylchloridu a/nebo 0,1 až 5 S hmotnostních, s výhodou pak 0,5 až 2 t hmotnostní,polyolefinického oleje, např. polypropylénového oleje 5 molekulovou hmotností 250 až 600,případně stejné množství směsi polyolefinických olejů.Hlavní přínos směsi podle vynálezu spočíva v tom, že přítomnost modifikačních přísad - kopolymeru nebo směsi kopolymerů vinylchloridu nebo polyolefínického oleje, směsi polyolefinických olejů, popř. kombinace obou těchto druhů modifikačních přísad pozitivně ovlivñuje tokové chování polyvinylchlorídových směsi obsahujících heterogenní odpad a umožňuje tak jejich bezproblémové zpracování válcováním, zejména při plastikaci na plastikačních dvouválcích. Vyrobená fólie se svými hodnotami fyzikálně-mechanických vlastností prakticky vyrovná fóliím vyráběným ze směsí, které heterogenní odpad jako přísadu neobsahují.K bližšímu objasnění podstaty vynílezu slouží následující praktické přísady, kde k objektivizaci hodnocení tokového chování směsí byla použite reoloqicka měření na plastografu Brabander. V tomto případě lze zaměřítko viskozity taveniny směsi považovat hodnotu krouticího momentu Mkao (Nm), zaznamenanou po 30 minutách měření při dané teplotě. závislost In Mkao na převrácené hodnotě abolutní teploty potom poskytuje tzv. tokovou přímku, jejíž polohaje měřítkem tokového chování hodnocené směsi. nižší hodnoty ln Mkao znamenají nižší viskozitutaveniny směsi, tedy výhodnější takové chování z hlediska procesu válcování. Pro standardní směs bez přídavku heterogsnních odpadů leží hodnoty ln Mkao v rozmezí 1,57 až 0,97 pro teplotní oblast 150 až 180 °C. za pomoci výše specifikovaných modifikačních přísad lze tokové cho 3 261165vání směsí s heterogennimi odpady upravit tak, že jejich tokové přímky jsou svou polohou velmi blízke takové přímce směsi standardní, resp. leží v oblasti ještě nižších hodnôt In Mk 30.V příkladeoh jsou uvedeny receptury směsí, dokumentující podstatu vynálezu. Účinnost jednotlivých řešení je vždy vyjádřena polohou tokové přímky - hodnotami ln Mkso při teplotách 150, 150, 170 a 180 °c.Směs 0 složení (množství jednotlivých komponent jsou udána ve hmotnostních )polyvinylchlorid emulzní K 67 22,5 polyvinylchlorid suspenzní K 60 7,5 dioktylftalát 5,4 dibutylftalát o,a mikromletý vápenec, velmi jemně mletý,druh 10, velikost částic menší než 31,8 0,063 mm tepelný stabilizátor Kdibutylcín- merkaptid) 0,2 povrchové aktivní látka na bázi kyseliny olejové 1,5 mazivo (stearát vápenatý) 0,5 heterogenní odpad s 25,6 textilní složky, velikost částic do 4 mm 30,0byla připravena smícháním jednotlivých složek ve fluidní míchačce. Je zřejmě, že se jedná o směs s heteroqenním odpadem (textilní složka činí 7,7 G celkové hmotnosti směsi), ale bez přídavku modifikačních přísad. Tato receptura tedy reprezentuje stav techniky před zavedenímMěřením tokového chování na plastografu Brabender byly zjištěny následující hodnotyV souladu s těmito hodnotami bylo dále zjištěno, že plastikaci namíchané směsi na dvouválcinelze provést. Směs se jen velmi obtížně spojuje, tvorba opásání je velmi zdlouhaváa opásání nedrží na předním (pracovním) válci.Směs o složení (množství jednotlivých komponent jsou udána ve hmotnostních 3)polyvinylchlorid emulzní K 67 22,5 polyvinylchlorid suspenzní K 60 7,5 dioktylftalát 4,0 dibutylftalát 0,5 mikromletý vápenec, velmi jemně mletý, druh 10, velikost částic menší než 0,063 mm 31,8 tepelný stabilizátor (dibutylcínmerkaptid) 0,2 povrchové aktivní látka na bázi kyseliny olejové 1,5 mazivo (stearát vápenatý) 0,5velikost ěástic do 4 mm 30,0 polypropylénový olej K 1 000 (s mol. hmot. 430) 1,5 100,0byla obdobně jako v příkladu 1 připravena smícháním všech složek ve fluidni míchačce. Hmotnostní podíl textilní složky ve směsi byl shodný s příkladem 1, směs však navíc obsahovnla jako modifikační přísadu polypropylénový olej K 1 000. Tím se zlepšily její takové vlastnosti natolik, že plastikace na dvouválci proběhla bez potíži - tvorba opásání byla rychlá, směs nepadala s válců.Velmi dobré tokové vlastnosti směsi ilustrují také nodnoty ln MŘBO, naměřené na plastografu Brabender, které jsou podstatné nižší než u směsi podle příkladu 1 a dokonce i nižšíSměs o složení (množství jednotlivých komponent jsou udána ve hmotnostních S)polyvinylchlorid emulzní K 67 21,6 polyvinylchlorid suspenzní K 60 7,2 dioktylftalát 8,8 dibutylftalát 1,0 mikromletý vápenec, velmi jemně mletý, druh 10,velikost částic menší než 0,063 mm 36,0 tepelný stabilizátor (dibutylcínmerkaptid) 0,2 povrchově aktivní látka na bázi kyseliny olejové 1,5 mazivo (stearát vápenatý) 0,5 heterogenní odpad s 15,5 0 textilní složky,velikost částic do 4 mm 20,0 kopolymsr vinylchlorid/vinylacetát-kopolymerační poměr (83/17) 4 3,2 100,0byla připravena (stejně jako v předchozích příkladechl smícháním všech složek ve fluidní míchačce. Tato směs obsahovala celkem 3,1 8 hmotnostního textilní složky a jako modifiksční přísadu kopolymerAvinylchlorid/vinylacetát. směs se velmi dobře plastikovala ve šnekovém hnětiči a následně na dvouválci vytvářela kvalitní opásání.Hodnoty ln Mkso, naměřené na plastografu Brabender, leží na úrovni hodnot standardní směsiSměs o složení (množství jednotlivých komponent jsou udána ve hmotnostních 0)mikromletý vápenec, velmi jemně mletý, druh 10,velikost částic menší než 0,063 mm 31,8povrchové aktivní látka na bázi kyseliny olejové 1,5heterogenní odpad s 15,9 3 textilní složky, velikost částio do 4 mm 30,0l byla obdobně jako v přikladech 1 až 3 připravena mícháním ve fluidní michačce. Směs obsahovalacelkem 4,8 hmotnostního textilní složky a kombinaci dvou modífikačnich přísad - kopolymeru vinylchlorid/vinylacetát a polypropylénového oleje K 1 000 Použitý kombinovaný modifikační systém umožnil výbornou zpracovatelnost směsi na dvouválci.Reologické měření na plastografu Brabender poskytlo následující hodnoty 1 n Mk 30teplota (°c) 150 150 170 1 eo ln Mno , 1,35 1,05 0,79 0,53Směs o složení (množství jednotlivých komponent jsou udána V hmotnostnich )polyvinylchlorid emulzni K 67 27,0 polyvinylohlorid suspenzni K 60 9,0 dioktylftalát 8,6 dibutylfíĺalát o, 9 mikromletý vápenec, velmi jemně mletý, druh 10,velikost částic menší než 0,063 mm 41,8 tepelný stabilizátor (dibutylcínmerkaptid) 0,2 povrchové aktivní látka na bázi kyseliny olejové 1,5 mazivo (stearát vápenatý) 0,5 heteroqenni odpad s 5 8 textilní složky,velikost částic do 4 mm 10,0 polypropylénový olej K 1 000 (mol. hmot. 460) 0,5 100,0byla obdobné jako v příkladech 1 až 4 připravena míchánim ve fluidni michačce. Směs obsahovala celkem 0,5 0 hmotnostních textilní složky a jako modifikačni přisadu polypropylénový olejK 1 000 v množství pouze 0,5 I hmotnostnich ve směsi. Uvedená směs se velmi dobře zpracovávala jak v kontinuálním šnekovém hnětači, tak na dvouválci.Reoloqické měření na plastografu Brabender poskytlo tyto výsledkySměs o složení (množství jednotlivých komponent jsou udána v hmotnostních 3)

MPK / Značky

MPK: C08L 27/06

Značky: měkčeného, směs, polyvinylchloridu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-261165-smes-mekceneho-polyvinylchloridu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Směs měkčeného polyvinylchloridu</a>

Podobne patenty