Způsob výroby materiálu na bázi oxidu hlinitého pro plazmové nebo žárové stříkání

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká způsobu výroby materiálu na bázi oxidu hlinitého pro nanáüoni povrchových ochranných vrstev technoa logii plazmového nebo žúrovúho střikáni.Pro výrobu nekovových ochranných povlaků na bázi oxidu hlinitého jsou známy o v současné době se použivaji různé~druhy tpveného neho slinutého korundu, jehož složení je prožádaná fyzikálni vlastnosti povlaku popřipadö upraveno přisa~ domi dalších oxidů, zejména chromu a titanu. Výchozi nástři~~ kový materiál so připravujo huő tavenim oxidu hlinftćho samot~ nćhonobo o přisodomi v oloktrickó obloukové peci nebo slinovúnim zminàných surovin pravidla za teplot nad 140000. V obou případech jo výslodným produktom hutný, kompaktni, velmi tvrdý 0 otöruvzdorný materiál,.který je nutno nadrtit, semlít 32 jomnozrnnúho produktu mloti pak vytřidit úzkou zrnitostni řrakci, např. v rozmczi 20 až 40/um. Taková úzká frakce zpravidla představuje jen malý podíl z mletého materiálu.Jsou známy i další způsoby výroby nústřikových materiálů.nn bázi oxidu hlinitého, založené na prostćłnmogenizaci výcho ziho tavonćho nebo slinutého orundu, vytřiděného na požadovo~ nou zrnitosť. s velmi jomnými částiccmi oxidových přisad,pravidla o zrnitosti pod 2/um, připrovonými chemickým srážením nebo jemným mletimą V tomto případě, kdy k vazbě přisad na zrna záklodniho materiálu je využite pouze Van der waalsovských sil,je sice odstranön energeticky náročný proces taveni nebo slinováni, použitelná koncentrace přisad je však omezena jenna malá množství cca do 10 hmot. V průběhu nàstřikových operaci dochází mimoto k odfökúni určitého podilu volně vázunýchpřisad n při transportu a mnnipulaci s nàstřikovým materiálem dochází snadno k oddćlováni jemných částic přisad od povrchu hrubšich zrn korundu, tim se porušuje homogenita chemického složení nàetřikového materiálu a v důsledku toho dochází ik norovnoměrnćnu složení povlaku. Pro výrobu nástřikových materiálůobsohujicích vysoký podíl prísady zejména oxidu tita~ ničitóho v množství cca 40 hnot., se používá i postupů založených no aglomeroci velmi jemných částic výchozich materiálů. Problémom zde je zejména docileni stejnorodosti aglomerovanýchöástic nástřikového materiálu, kladouci velké nároky na přesnostdodržaní technologických parametrů výrobniho procesu a vyšší náročnosť materiálu na dodrženi parametrů žárového nebo plazmo véhodstřikúni.Při známých způsobech prípravy výchoziho nástřikovéhc mareariálu so až dosud vycházelo především 2 predstavy, že pro vytvořcni hutného,o tim i mechanicky odolného a otěruvzdorného povleku je výhodný práškový materiál složený rovněž 2 hutných částic. Nevýhodou takového postupu je mimořádně vysoká energetická náročnosť, zohrnujici značný energetický vklad již při přípravě hutné výchozi suroviny zojmóna elektrickým tavenim a vyžadujici další opotřcbu energie při drceni a mleti kompaktniho kusového poloproduktu na jemný práškový systém. Další nevýhodou uvedeného postupu je nebezpečí nogotivniho ovlivněni vlastnosti povloku v důsledku ncprotaveni určitého podilu nástřikového pnáškového materiálu v průběhu plazmového nebo ždrového nanášoni. Noprotuvené čáotice jsou naprosto hutnó o tvořenyépůvodní Ě ~ modifiknci oxidu hlinitého na rozdíl od povlaku,jenž se vyznačuje určitou.pôrovitostí a je složen převážně2 nově vzniklé ýw« modifikace oxidu hlinitého. RozdilomV modiŕikaci a v nikrostruktuřo přodstavuji noprotavené čásfica nehomogonni vměotky v povlnku, ktoré zhoršuji zejména odolnost povloku ke zmčnnm teploty,a ti i přidržnost zejména při opakované tepelné oxpooici systému podklad - povlak. V důsledku zhoršené homogonity povlaku klesá i jeho chemická odolnost 3 otěruvzdornost, což jsou zpravidlu vlootnosti rozhodujici opoužitelnosti povloku v praxi.U oglomerovnných nústřikových materiálů jo ąúklednim přodpokladom kvality výslednćho povloku rovněž stupeň protoveni částio nústřikového materiálu. Partie obsahující neprotavený nebo jen částečně protavoný nústřikový materiál jsou značne pôrovitć o podstatné zhoršuji vlastnosti povlaku. Obtiže způsobuje i přítomnost použitého orgonického pojiva v množství cca do 2 hmot. 4. Uvedené nevýhody známych způsohů výroby materiálů na bázi oxidu hlinitého pro plazmové nebo łárovć otřikáni odstraňuje způsob výroby aglomerovoných materiálů podle vynâlezu, jehož podstata spočivú v tom, že se výchozi materiál, obsahující S 5 až 99.5 hmot. oxidu hlinitého a 0,5 až 15 hmot. dalších oxidů kovů 3 teplotou tóni v rozmezi 1700 až 280000 aglomeruje při teplote 1000 až 150000 na prúžok o zdánlivó.pôrovitosti 10 až 65 obj umelo se, vytřidi na poäodovanou zrnitostni frokci v rozmozi 10 až 70/um o pretovi v proudu plazmatu. Výchozi materiál se před adlomordoi může granulovat 9 přioadou 0,2 až 25 hmot. dočasného, vyhořivojiciho organickćho pojivo o může se protavit v proudu plaxmatu generovaném v plozmovóm generátoru o vodni otabilizociąoloktrickoho oblouku Protavený prášok se můüč sforoidixovot řixoným chlozenim vodou, nebo přímo aplikovat na pedlošni materiál.Výhodou použití pôrovitćho aglomerútu je především vysoká energetická úspora, protože odpadá energie potřebné k roztoveni oxidu hlinitého s teplotou táni 205000 a výrazně se snižuje energie potřebné k drceni o mleti. Vätupnim materiálem pro zdrobnčnip namisto hutných kusů taveného korunou pôrovitá a drobná drř měkkóho aglomorátu, pripravená bud nizkoteplotnim zpevnčnim gronuli oxidu hlinitého,nobo jeho směsi 5 příoadami nebo s výhodou získaná z odpadu od výroby korundovó keramiky přod stćdiom konečného výpalu. Výhodou uvedeného postupu je dále podstatné snižoni podilu neprotave~ ných částic v povloku. Neprotovonć čúotico jsou tvořeny 2 hlediska teplotni roxtožnosti isotropními agregáty řádovězrny korunou, jejichž roztažnost je směrově závislá, jako je tomu při použití nóstřikováho materiálu na bázi mletého taveného korundu. Výsledkom je zlepšení homogeniťy a mikrostruktuny povlaku,a tim i zlepšení funkčních vlastnosti, zejména odolnosti ko změnám teploty, otěruvzdornosti a odolnosti vůči korozi. Další výhodou je možnost vrocet do aglomoračniho procesu prachové podily od mleti, to josą jomnějši, než je spodni zrni~ tostni me střiknciho prášku, a tim pracovať v bezodpadové aekologicky nezávadné technologii výroby nástřikového materiálu.Podstata vynálezu je dále objosněna na přikladechüřiglad 1. Výchoxin materiálom je ťechnický oxid hlinitý,obsahující 98,95 Alüůš, granulovaný s přisadou 0.5 polyvinylalkoholu jako dočasného, vyhořivajiciho pojiva, aglomerovaný při teplotö 125000, oomlcrý za sucha v bubnovém mlýnu a protią proudým včtrným třidönim a vytřidöný do fŕakce 40 až 65/um. Hustota prášku tvořonóho K - modifikaci Al 2 O 3 je 3,98.103 kg.m 3,zdánlivá pôrovitost 47. Prášek se podává v množství 37 kg.h 1do proudu plazmotu, gonorovonoho v plazmovém hořàku s vodní stobilizaci elektrického nblouku při napětí 325 V 3 proudu480 A a sferoídizujo do vody. Povlak o tlouštce 0,55 mm, vytvořený na kovovom podklodu stojným plazmovým hořàkem při napětí320 V o proudu SOOA obsahuje 96 ýV~ modifikace A 12 O 3 a3 noprotavených částic nástřikového materiálu jež jsou tvořeny hutným agregútcm malých ktystalků Ki- Al 2 O 3 o velikosti 1 ąžG/um. Zdánlivá pőrovitost povlaku je 5,2 a hustota 3,68.103 kg,m 3.gjjkladgà Výchozim materiálem je směs složená ze 58.2 technického oxidu hlinitého, obsahujíciho 99,35 Al 2 O 3, 1.8 oxidu chromitoho o velikosti částic Pod i/um a zo 40 prachovćho podilu pod Boćum odpadajiołho při třiděni mletého aglomeŕátu složcného 2 975 oxidu hlinitého a 3 oxidu chromitého. Střední velikoot částio prachového podilu je 12/um. Směs se granuluje 3 přisodou dočasného pojiva 0,85 polyvinylalkoholu, která vyhoři. . , . . o. . pr nasledujlcl aglomoracl na 1000 L. Aglomerot se somele

MPK / Značky

MPK: C23C 4/04

Značky: žárově, materiálů, výroby, způsob, plazmové, bázi, stříkání, oxidů, hlinitého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-260111-zpusob-vyroby-materialu-na-bazi-oxidu-hliniteho-pro-plazmove-nebo-zarove-strikani.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby materiálu na bázi oxidu hlinitého pro plazmové nebo žárové stříkání</a>

Podobne patenty