Mobilní zařízení k vybrušování děr

Číslo patentu: 259116

Dátum: 17.10.1988

Autor: Flaška Miloš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynáez řeší konatrukčnł uspořádání mobiiniho zařízení proRotory turbin velkých výkonů jsou kvůli revizím po určitědobě provozu opatřeny dlouhým děrami které během provozu ze rostou usazeninami. Podobné se stává, že trubky v různých průěnejmyslových provozechjzevnitŕjzrezivijnebo-se zaneeou, nebo jeza potřebi obnoviť funkčni~pov 1 ak jejich vnitřníeh etěn. V tekovýehbrusných prostředků, upnutých do obráběeích strojů -soustruhů, jvyvą-tävaavek vdtecích strojůĺwhpod. , Součásł. ą děrami určenýmik čištění se musi na takový obráběcí stroj dopravit, upnout a se řidit a po skončení opeŕaceeejmout-e přepravit zpět. Tato manigpaláce představuje často výnamné náklady a nároky na pracovni sílu i bezpečnost práce. někdy je 1 problematické tekovou díru vůbec vybrousit buč pro příliš velkou délku anebo-proto, že při nepříznivém boměru délky a potřebného průměru bruených prostřed.ků by doeházelo kházeni hříde 1 e°a k nepřesnostem,vedoucím třeba až k poäkoäení opracovaná díry. WTyto nedostatky jsou ve značné míře odstraněny mobilním za řízenim k vybruäovánfrděr, která sestává 2 vŕetena spohonem no siče, kloubu, brueky, pñítlačného stabilizátoru a přivodních ele mentů. Jeho podstata spočívá v tom, že na vřeteno, poháněné pohon-«nou jednotkou, je nasunut nosič za jehož pouzdrem je k ukončenivřetena připevněna přechodkà ukončená kloubem k tomuto kloubu je připojena bruska, na jejíž hrdlo je nasunut a upevněn přítiačný stabilizátor Daläí podstatou mobilního zařízení pod 1 evynálezu je to, že na vřeteno je nosič nasunut svým pouzdreą opetřeným ložisky, anna jeho svrchni ploäe je upevněna,obj 1 mka no 259115, siče s alespoň třemi tykadly. Ještě další podstatou mobilního zaéřízení podle vynálezu je to, že přechodka je připevněna k ukonče 4ní vřetena svou spojkou, opatřenou přívodem pohonného média k té Vto spojce je připöjen kloub, dále spojený s bruskou. Ke zmíněnému přívodu pohonného média je připojena odbočka, ústící do přítlačného stabilízátoru. Podstatou mobilního zařízení podle vynálezu A je také to, že přítlačný stabilizátor, který sestává z vodicího elementu a přítlačného elementu, je ną hrdlo brusky nasunut svým vodicím prstencem a přítlačným prstencem, které toto hrdlo svírají přitom k přítlačnému prstenci je připevněn válec s vloženým pístem, jehož hlava-je opatřena přítlačným vodítkem a k vodicímn prstenci je připevněna matice, do které je vloženo smykadlot Konečně je podstatoumobilního zařízení podle vynálezu také to, že pohonná jednotkaje uložena na vozíku, jehož kola jsou uložena na loži, které je odnímatelně připevněno k obréběně součástí. Zařízení je vzhledem ke svému účelu konstrukčně jednoduché, funkční,svou mobilností, tj. použítím přímo na obráběné součástí odstraňuje řadu technologických problémů při broušení těchto otvorů,zejména složitou manipulaci s ebrobky. jj Jeden příklad praktického vytvoření mobilního zařízení pro vybrušování děr podle vynálezu je znázorněn v nárysu na připoje ném výkresuJeho obr. 1 představuje celkovou sestavu tohoto zaří-4zení, obr. 2 znázorňuje částečny řez v místě přítlačného elemen tu při pohledu od brusného kotouče. - .1 Mobilní zařízení k vybrušování děr sestává podle tohoto výkresu z elektrické pohonné jednotky g, uložené na vozíku gg. Ko- v la tohoto vozíku obepínají lože 1, uspořédané Ve f 0 rmě.n°SnÍku L a pojíždąťpo horních plochách jeho dolní pásniçe. Lože 1 je připevněno k nosníku § přídržnými šrouby gg a upínkou Ql, kterouprochází šroub § 94 nosriíku a šroub m upinky .an, zašronbóvaný do vnitřní matice 820, vytvořené jako redukce mezi součástí urče-.nou k broušení a šroubem glg upínkou gl. Součástí, určenou k brouà šeníje v tomto případě rotor turbíny, jehož revizní otvory budou mobilním zařízením podle vynálezu broušeny.Pohonné jednotka g je dále pripojene ke vřetenu 1, na které je. v blízkosti této pohonné jednotky g nasunuta tlakové komora lgs přívodem tlakového vzduchu, protože k broušení je použita v tomto příkladě provedení vzduchové bruska 2. Za touto tlakovou komorou lg je na vřeteno 1 nasunuto posuvové zařízení g, jehož statická část je upevněna k loži 1. Toto posuvové zařízení g je vytvořeno jako luneta pro vedení vřetena 1, která současně zajištuje plynule měnitelný posuv tohoto vřetena 1 včetně-pohon né jednotky 2,Jtedy i bruskyâ. Ukončení vřetena 1 je opatřeno nosičem 1 a epoákou 52 přechodky 1, nosič 1 sestává z pouzdra ąg,.hv něm.u 1 ožených ložieek Q e z objímky 3 l,.nasunuté přes vnější povrch řečeného pouzdra ąg a ze tří tykądel 31. Ložiska Q dosegąaąt na vřeteno L a ząjiäíuai otočný pohyb vřetene 1 a stabilitu celého příslušenství nosiče 1, Nosič 1 současně centruje vřeteno 1 v opracovenéÁdíře. spojka gg zajišťuje přenos krouticího momen tu ze vřeteną L na kloub il přechodky 1. Kloub il zejiětuje epos Jení bruaky Ž s vŕetenem lan tím přenáěí í otáčivý pohyb tohotoÁ vŕeteneąl až na bruený kotouč§g§ Ľ Z tlakové komory lg vstupuje tlakový vzouch nennďzorhühýni otvoa fvrąíprovedenými ve etěnách vřetene L do dutiny tohoto vřetena L,gjí-prochází až na jeho konec, na který je pŕipogena odbočka-łg,Touto odbočkou gg prochází tlekový vzduch do válce § 11 přítlačnébilizátor Q seetává ze ovou prstenců ggg, ggg, z nichž jeden je.nnełvýkresu uveden jako eoučáet vodioího e 1 ementu§g a druhý ja »ko aoučást přítlačného elementu 51. 0 batyto elementy gg, glítJsou naeunutye pŕipevněny k hrdlu 21 brusky 2, a to vodicí ele-W Wment Qg svýn vodicímpratencem QQŽ a přítlačný element Q 1 svým pŕítlečným pretenoem §§. Na vodicí pretenec ggg je připevněnag matice 60 , do nie je zaäroubováno vodítko ggg etabilizátoru g, opntŕeně smykadlem QQ 3, které se smýká po vnitřním povrchu brouäenéídíry, a zajištění pojfstnou meticí §g. Na přítlačný prstegnec Qžg 3 e připevněn váleo QLL, ve kterénz je píst glg opatřený přítląćným voa 1 tkemígg Píet glg je ve válci gllttěsněn těsněním § 1. - ř A V Mobilní zařízení k vybrušování děr podle vynálezu se připevní k součástí určené k broušení tak, ženejprve se do otvoru se.ozávitem, ktorý Je v případě rotoru turbín 312 hotov.k jiným úče-« lům, nebo který se v jiných případech vytvoří, zašroubuge ýnitfní metice §Q. Pak ee lože 1 svým nosníkem § přiloží k součástí určené k brouäení a připevní se k-níupínkou~§l, připevněnou äroubem § 91 nosníkua celok sepřitáhne šroubem glg upínky.JLože 1 se podopře,.předběžně vyrovná a navlékne se na něj vozíkW 29 e mobilním zařízením.-Pak se lože 1 opatŕí zarážkou zg e vy rovná se tak, aby vřeteno L bylo souosé e broušenou dírou. Potom se tykadla 31 nastaví tak, aby byla v çotyku s vnitřní p 1 o~chou dírya s mobilním zařízením se vyjede z díry tak, aby by lo možno seřídit pŕítlačny stabilizátor Q. Seřízení se provede tím, že se nastaví vhodný úhe 1.ćmezi osou brusného kotouče gga vodicího elementu QQ, jehož vodítko QQQ se vysune tak, aby smykadlo ggą bylo v kontaktu s broušenou dírou. Mato se nastavíosa přítlačného elementu o úhel Q od osy vodicího elementu QQ.Po těchto úkonech je výhodné zasunout brusný kotouč žg s odpovídající částí mobilního zařízení až na konec díry určené k brou- šení a nastavit posuvové zařízení g sa vhodný posuv. Pak se zap ne pohonná jednotka 2 a v následujícím okamžiku se přivede tlakovy vzduch, tj. pohonné médiuą,do tlakové komory lg a jednotlivými díly až do vzduchové brusky Ž. Když dosáhne tlak pohonného média dostatočného tlaku, prenikne odbočkou łg do válce § 11 přítlačného elementu Ql, vytlačuje pist Qlg a přítlačný stabilizá- h tor QV 1 brusný kotouč gg jsou přitlačovány k vnitřnímu povrchu broušená díry. Velikost přítlaku i stabilitu soustavy určují zvoą lené velikosti úhlů .g Q součástí přítlačného stabilizétoru §. xVýhoda započetí činnosti brusného kotouče gg od vzdálenějšího n Wkonce díry spočívá v tom, že třísky a brusná zrnka, odloučená při broušení, jsou výfukovým vzduchom z pohonu brusky 2 vrhána mimo součástí, které se dotýkají stěn broušená diry.Mobilní zařízení k vybrušování děr je možno použít bud samo-Ástatně, nebo V úpravě s automatickým cyklom při zabudování koncových vypínačů na loži 1, které mohou ovlivňovat bud pohonnou jednotku Q, nebo posuvové zařízení Q co do směru posuvu. Další možností využití mobilního zařízení podle vynálezu je jeho použití bez pohonné jednotky 2 a lože 1, kdy vřeteno L se upevní do vřetena obráběcího stroje, např. vodorovné vyvrtávačky případ» ně je možno upnout.vřeteno 1 do kužele koníku soustruhu nebo vřetena hlubokovyvrtávacího stroje a dokončit povrch předtím

MPK / Značky

MPK: B24B 5/06

Značky: mobilní, vybrušování, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-259116-mobilni-zarizeni-k-vybrusovani-der.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mobilní zařízení k vybrušování děr</a>

Podobne patenty