Směsné barvivo pro univerzální barvení za nízkých teplot

Číslo patentu: 255571

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kryštůfek Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

255 571 vynález řeší eměeně barvivo pro univerzální barveníza nízkých teplot, určené zejména pro jednoduché barvení ku» nových textilních výrobků v domácnosti. Sušené bervivo se skládá z jednoho až dvou barviv příných a jednoho až dvou berviv kyeelých I/nebo jednoho az dvou barviv diaperzních.Velmi často ee provádí barvení v inprovizovaných a nedokonalých podmínkách, například při barvení kusových tezo tilních výrobků nebo polotovarů v komunálních barevnách nebo v domácnosti. Při barvení oděvů, prádla nebo trhanin nelze zjiäłovat a případně oddělovet druhy obaažených vláken celulozových, proteinových, polyamidových, polyeeterových, polyakrylonitrilových a dalších. Zde vzniká potřebu univerzá 1 ~ ních barviv, která by umožňovala univerzální použití nezávisle na druhu textilních vláken jednoduchým postupom a zachování tvaru a vzhledu po obarvení.Při běžných způeobech barvení vodorozpuetnými e díeperz» níni bervivy se používá teplota lázní nejméně O °C, většinou však od 90 °c až 1 teplotě varu lázně, případně í nad 1 oo °c u barvicích zařízení tlakových. Při barvení textilních polotovaru, napríklad pŕízí e zejména hotových výrobků dochází vlivem horké vodné lázně k pozněnění mechanickoufyzíkálních vlastností, například zhorší ee elasticitu a nemačkavost e v důsledku toho se projeví různé závady arážení výrobku,tvorba tzv. lonů, nežádoucí zplatění apod. Zvláätě značný sklon k nežádoucíuu trvalému pozměnění tvaru mají výrobky z vláken syntetických - prejavuje se trvale fixované ponačkání, nepravidelná vyerážení, případně různé kombinace těchto121 255 571 dvou závad. ín eoučaeně vznikají závady ve etejnončrnoetivybarvení. Dodatočné odstranění těchto závad,napříkled roztažením na původní rozměry a vyžehlenín nebo podobně,jevětšinu uvedených nedoetatků rečí eněenó barvivo pro univerzální barvení za nízkých teplot, určené zejnéna pro jednoduché barvení kusových teztilních výrobků v domácnosti,ktoré se skládá z berviv příných a z barviv kyeelých e/nebo z barviv diaperzních. Smčeně barvívo ee vyznačuje tím, žeje v práikovité formě I obsahuje pčídevek 6 - 22 hnotnoet ních dílů práěkovitého lauryleulfátu eodného ne 2 - 6 hmotnoetních dílů barvivPro delší zjednodušení barvení ee do aměeného barvíve může přídávatbezvodý aíran sodný, v nnožetví až do 70 5 z hnotnoeti výeledné eměei.vynález navazuje na poznatky o chování přímých a kyselých barviv vůči vláknůn oelulozovým, poteínovýn e polyamidovýn při teplotách 35 - 55 °G, ktoré ee považují za nepoatečující při běžné áednohodinovém barvení. Požadovaná dobe barvení o délce asi 60 minut nestačila pro doeažení použitelného vybarvení.Směené barvivo podle vynálezu je založeno na využití vlastních poznatků o enonálnín chování aniontových e dieperzních berviv v pítonnoeti lanryleulfátu eodného pri teplotách 35 až 45 °C. Zajiäřuje obarvení vlny, přírodního hed lvábí, vláken celulozovýoh a polyamidových na etŕednä«eytéodatínw. vlákna polyesterová a polyakrylonitrílová ee enčenýn barvivem obarví na světle odetíny. Optinální složení eměsového barvive tvoří 1 - 3 hmotnoetní díly pŕímého barvivn e 0,5 - 1,5 hnotnoetních dílů kyeeláho bervive a/nebo 0,5 - 1,5 hnotnoetníoh dílů dieperzního barvíve.Přídsvek laurylsulfátu sodného do směsi bsrviv překva pivě zvyšuje sytost vybarvení textilních vláken při teplo tách 35 až 45 °C, zvyšuje bervicí účinek s zlepšuje konečně stálostiuvybervení na použitslnou úroveň.Srovnstelné účinky so zkouěely u řady jiných teztilních pomocných pípravků, avšak v žádném případě se nedosáhlo tak dobrých výsledků jako e leurylsulfátem sodnýn. Účinok leurylsulfátu sodného spočívá v kompletním působení na rozpustnost s solubilizeci bsrviv, na sgregeci částic bsrviv,ne smáěívost textilních vláken e koloidně-fyzikální stav bsrvicí lázně. Přídavek laurylsulfátu sodného přispívá ke stejnoměrnosti vybsrvenía VDosahovaná úroveň stálostí tak dobře vyhovuje v řadě přípsdů, kde se výhodné uplatní možnost dosažení středně sytých odstínů za nízké teploty, kdy se zamezí ovlivněni tvaru textilního materiálu nebo není k dispozici technické zařízení pro barvení při teplotách blízkých varu. Součesnou a neoddělitelnou výhodou směsných bsrviv podle vynálezu je univerzálnost jejich použití. Nezávisle na druhu vlákna velmi výhodně jich lze využít při bsrvení výrobků ze směsí vláken,při bervení v improvizovaných podmínkách, kde např. není nožnost přesně zjiätovat druhy vláken obsežených v materiálu e zajišťovat optimální bervicí postupy pro jednotlivé druhy vláken. Postup bsrvení směeným barviven podle vynálezu spočívá v rozpuětění dávky směsněho berviva v horké vodě, nečež se horký roztok nalije do konečného objemu barvicí lázně o teplotě alespoň 35 °C. Jestliže směsně barvivo neobsahuje bezvodý síràn sodný, je vhodné při barvení celulozových vláken přidat 2 - 25 g/1 chloridu sodného. Při barvení vláken proteinových je vhodné okyselit barvicí lázeň přídavkem 0,5 - 4 5/1 kyseliny octové. Textilní materiál se v lázni barví 20 - 60 minut. Po barvení musí následovat důkladné proplechování čistou vodou.- 4 255 571 Směeně barvívo podle vynálezu lze případně použit i pi teplotách vyšších než je uvažoveně teplotní rozmezi 35 - 55 ° 0,pokud tomu nebráni tverová nestáloet textílniho výrobku nebo jiné poškození zvýšenou teplotou.Směené barvivo se může jako konečný výrobek dodávat v práěkovén etevu nebo se může elieovat do tablet, které se hodí pro malá dávky barvení v domácností.Konkrétní složení eměených barviv podle vynálezu jsou bliže uvedena v následujících přikladech.Zlaté oměené barvivo se pripraví emíchánín e honogenizací práěkovitých barviv1,5 hmotnoatních dílů Seturnově žluti L 4 G1,1 hmotnoetnich dilů Ootacetově žluti PZG 0,9 hmotnoetních dilů Ľidlonově etálé žluti E 10,0 hmotnoetních dilů laurylsulfátu sodnéhoVzniklým oměeným žlutým bervivem se barví přířezy I netkané textílie získané projehlovánin rozvlákněných nebarevných výrobních odpadů e obsahom vláken bavlněných a polyesterových a přiměeí vláken polyamídových a polyekrylonitrílovýoh. Bervi se 40 minut při. toplotě 45 °c. Získá se středně žlutý odetin, přičemž PES a PLN vlákna jsou obarvena svět le žluté.Oranžové eměené barvivo ee pŕipraví smicháním e homoge~ nizací2,2 hmotnostnich dilů Seturnové orenže L 7 G1,3 hmotnostních dílů Ostacetové orenže PZR 01,8 hmotnoatních dílů eírenu eodného bezvodého 6,0 hnotnoetních dílů laurylsulfétulaodného

MPK / Značky

MPK: D06P 1/62

Značky: barvivo, univerzální, směsné, barvení, nízkých, teplot

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-255571-smesne-barvivo-pro-univerzalni-barveni-za-nizkych-teplot.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Směsné barvivo pro univerzální barvení za nízkých teplot</a>

Podobne patenty