Zařízení pro sklizeň chrástu a řepných skrojků

Číslo patentu: 255492

Dátum: 15.03.1988

Autori: Haken Jiří, Záviška Zdislav, Souček Josef, Hajšo Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro sklizeň chrástu a řepných skrojků.V minulosti byla navržena různá zařízení pro sběr nebo sklizeñ řepných skrojků spolu s chrástem. Jejich princip je založen na vřazení rotačního podavače, lopatkového nebo cepového, před ořezávač řepných skrojků, před nímž byl uspořádán cepový ořezávač nebo předřezávač chrástu. Tato zařízení však nepředávala spolehlivě řepné skrojky, takže nemohla být v praxi využita.Tuto základní nevýhodu odstraňuje zařízení pro sklizeñ chrástu a řepných skrojků podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že je opatřeno cepovým ořezávačem chrástu, předávacím rotačním dopravníkem a ořezávacími jednotkami a mezi cepovým ořezávačem a ořezávacímijednotkami je ve žlabu uspořádán rotační dopravník skrojků, opatřený předávacími lopatkami.Zařízení pro sklizeñ chrástu a řepných skrojků podle vynálezu zabezpečuje spolehlivá předávání ořezaných řepných skrojků do proudu sklízeného chrástu a spolu s ním dopravními cestami na určené místo. Taková spolehlivě fungující zařízení k tomuto účelu není dosud známe.Příklady provedení zařízení podle vynálezu jsou schematicky znázorněny na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje jedno provedení zařízení v bokorysném řezu, obr. 2 je půdorysem spodní části zařízení podle obr. 1, obr. 3 je bokorysným řezem druhého provedenízařízení, obr. 4 je bokorysným řezem dalšího provedení zařízení a obr. 5 je půdorysem spodní částí zařízení podle obr. 4.Pod usměrňovacím krytem l je upraven cepový ořezávač g chrástu ll řep lg, buä s více řadami cepů Ä (obr. 2, 4, 5), anebo 5 jednou řadou cepů 3 (obr. 1, 3). Za cepovým ořezávačem 3 je uspořádán rotační dopravník 1 skrojků §, uložený ve žlabu §, s výhodou roštovém. Rotační dopravník A je buň opatřen předávacími lopatkami 1 (obr. 1, 2, 3), nebo dopravním šnekem § a předávacími lopatkami 1 (obr. 4, 5). Předávací lopatky 1 mohou být uspořádány bud ve více řadách (obr. 4, 5), nebo pouze V jedné řadě (obr. 1, 3) za ůčelem synchronizace předání skrojků §. V případě, že souose s dopravním šnekem g jsou např. V jeho střední části uspořádány předávací lopatky 1 (obr. 5), je cepový ořezávač g rovněž ve své střední části opatřen lopatkovým předavačem g skrojků Ě, přičemž jak pod předávacími lopatkami 1, tak i před nimiupraveným lopatkovým předavačem 2, uspořádaným souose s cepovým ořezávačem 3, je upraven předávací rošt lg skrojkü š.Nad cepovým ořezávačem g chrástu łł řep lg je uspořádán žlabový šnekový dopravník lg,na nějž navazují další neznázorněné dopravní cesty stroje. Za rotačním dopravníkem 3 skrojků 5 jsou uspořádány ořezávací jednotky li řep lg, s výhodou opatřeně ořezávacími noži łâ a hmatacími vynášecími kotouči lg s obloukovými rošty. Mezi vynášecími kotouči gg a rotačním dopravníkem A skrojků É může být s výhodou uspořádán rotační předavač ll skrojků Ž. Ořezávací jednotky li jsou s výhodou provedeny jako kopírovací, opatřené kopírovacím odpružením lg a výškovým stavěcím ústrojím gg. zmíněné součástí jsou pak uloženy na rámu gg stroje a pokud jsou provedeny jako hnané rotační součástí, jsou opatřeny hnacími pohony gł.Zařízení podle vynálezu pracuje takto Cepový ořezávač 3 ořezává chrást ll řep lg a vrhá jej pod usměrňovacím krytem l do žlabového šnekového dopravníku lg. Řepy lg jsou ořezâvány ořezávacími jednotkami lg a skrojky § jsou dopraveny jejich hmatacími a vynášecími kotouči lg po obloukových roštech gg vzhůru, odebrány rotačními předavači ll a předány do rotačního dopravníku 1 skrojků Ě. Je-li tento přímo proveden pouze s předávacími lopatkami 1 rychle rotujícími. jsou jím skrojky § vrženy bud pod cepový ořezávač g (obr. 1, nebo nad cepový ořezávač 3 (obr. 3) do proudu chrástu ll, ořezaného a vrhaného cepy 3, s nímž se dostanou dále do stroje a na určené místo. Je-li rotační dopravník 1 proveden s dopravním šnekem § (obr. 4, 5), jsou jim shrnuty ze stran doprostřed a předány pak předávaoími lopatkami 1 po předávacím roštu lg do lopatkového předavače g a jím pak vrženy do proudu chrástu ll. Protože skrojky Q se na své cestě nemohou v důsledku použitého žlabu É, příp. předávacíhoroštu lg, dostat mimo svou správnou určenou dráhu, je tak spolehlivě zabezpečena jejich bezztrátová sklizeñ.PŘEDMĚT VYNÄLEZU 1. Zařízení pro sklizeň chrástu a řepných skrojkú, opatřené cepovým ořezávačem chrástupod,usměrňovacím krytem, předávacím rotačním dopravnikem a ořezâvacimí jeänotkami s hmatacími kotouči, vyznačené tím, že mezi cepovým ořezávačem (2) chrástu (11) a ořezávącími jednotkami(14) skrojků (5) je uspořádán rotační dopravnik (4) skrojků (5), uložený ve žlabu (6) a opatřený předávacími lopatkami (7).2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tim, že cepový ořezávač (2) je opatřen lopatkovýmpředavačem (9), pod nimž je uložen předávaci rošt (10) skrojků (5), uspořádaný pod předávacími lopatkami (7) rotačního dopravníku (4), opatřeného dopravnim šnekem (8).

MPK / Značky

MPK: A01D 23/02

Značky: chrástu, skrojků, řepných, sklizeň, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-255492-zarizeni-pro-sklizen-chrastu-a-repnych-skrojku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro sklizeň chrástu a řepných skrojků</a>

Podobne patenty