Proužkovací zařízení okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 255218

Dátum: 15.02.1988

Autori: Fučík Milan, Gross Lumír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká proužkovacího zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového spod. zboží, které obsahuje vodiče nití a nůžky pro stříhání a přidržování nití, které jsou ovládány soustavou řídících vaček poháněných západkami programové řízeného postrkového ústrojí, přičemž západky jsou uloženy na postrkové páce a jsou k nim přiřazeny blokovací páčky a k nim a k postrkové páce je přiřazena zajiščovací páka.známé proužkovací zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje obsahující výše uvedené díly je ovládáno od časovacího zařízení stroje mechanickým způsobem.Úkolem vynálezu je přizpůsobit toto proužkovací zařízení na ovládání prostřednictvím řídícího mikropočítače stroje, aby jej bylo možno použít beze změny koncepce vlastního ovládání vodičů a nůžek a použít tak toto ovládání jak pro elektronickou, tak pro mechanickou verzi pletacího stroje.Toto je v podstatě splněno tím, že k blokovacím páčkám jsou přímo přiřazeny elektromagnety napojené na řídící mikropočítač stroje, přičemž elektromagnety sousedních blokovacích páček jsou vzájemně úhlově přesazené.Výhodou vynálezu je ta skutečnost, že nedochází ke zaltěenému zastavění prostoru,což kromě vzájemného uspořádání elektromagnetů je podmíněno minimálním počtem nových dílců a dále tím, že pro uchycení elektromagnetü není použito dalšího stojánku, ale tyčky, na které jsou uloženy blokovací páčky.Zařízení podle vynálezu je v příklsdném provedení znázorněno na výkresech, na nichž značí, obr. 1 pohled shora na postrkové zařízení řídících vsček proužkovacího zařízení se znázorněním přiřazených elektromagnetů, .obr. 2 pohled 2 boku ve směru P podle obr. 1 na uspořádání elektromagnetů, obr. 3 axonometrické znázornění držáku elektromsgnetu, obr. 4 axonometrické znázornění blokovací páčky, obr. 5 schematicky vzájemné uspořádání postrkové s zajištovací páky.známý dvovalcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového zboží je v každém pletacím.systému opatřen proužkovacím zařízením. Proužkovací zařízení je vybaveno pěti vodiči ł nítí, které jsou výkyvně uspořádány nad sebou na svislé tyčí 3 upevněné na nosné desce 3 proužkovacího zařízení. Dále jsou k vodiči l přiřazeny známé neznázorěné nůžky pro stříhání a přidržování nití. Rovnoběžně s tyčí g je V desce Q upevněn svislý hřídel 3, na němž jsou otočně uloženy nad sebou po pěti dvojicích spolu pevně neznázorněnými šrouby spojeny, řídící vačky § a É. Řídící vačky Ě slouží pro ovládání vodičü l nití, jejichž snímací nosy 5 na ně dosedají.Řídící vačky Q mají dvojí funkci. Jednak na ně dosedají páky 1 uložené nad sebou na svislé tyči § upevněné v desce Q. Prostřednictvím lanek 2 ovládají jednotlivé nože neznázorněných nůžek. Dále řídící vačky É jsou vytvoreny tak, že slouží i k vlastnímu postrku 3 proto jsou k nim přiřazeny západky gg, výkyvně nad sebou uložené na svislém rameni ll postrkové páky ll, výkyvně uložené rovněž na svislém hřídeli 3. Postrková páka 11 je přiřszena ke známé neznázorněné vačce poháněné od jehelního válce stroje. Každá západka lg je odpružena k ní uohycencu tažnou pružinou łQ, jejíž druhý konec je uchycen k držáku lg. Jednotlivé držáky lg jsou uloženy mezi západkami lg.Pro selektivní výběr jednotlivých západek łQdo pracovních poloh slouží zařízení ovládané od řídícího mikropočítače stroje. Ke každé západce lg je přiřazena blokovací páčka 3 opatřená třemi zuby 131, 132, 133 (obr. 4). Blokovací páčky lg jsou nad sebou výkyvně uloženy na svislé tyčí li upevněné V desce 1. Blokovací páčky lg jsou odpruženy k nim uchycenými tažnými pružinami g, jejichž druhé konce jsou uchyceny na pákách 1. Dále na tyči li je výkyvně uložena zajiščovací páka lg obsahující svislou tyčku 15 přľřazenouke všem blokovacím páčkám ll. K hornímu konci tyčky ll je uchycena další páka lg (obr.2) uložená výkyvně na tyči ll, sloužící prozajisťění svislé polohy tyčky l§.Konec zajiščovací páky lg zapadá do zářezu postrkové páky ll, jak je vidět na obr. 5.K zubům lll, lgz, ll 3 jednotlivých blokovacích páček ll jsou přiřazeny kotvy elektromagneä tú lll až ll 5 napojených na neznázorněný řídící mikropočítač stroje.Kotva horního elektromagnetu lll je přiřazena k zubu l§ 3 horní blokovací páčky ll,kotva elektromagnetu lZ 2 je přiřazena k zubu llz druhé shora uložené blokovací páčky lg,kotva elektromagnetu ll 3 je přiřazena k zubu lll třetí shora uložené blokovací páčky ll,kotva elektromagnetu ll 4 je přiřazena k zubu lls čtvrté shora uložené blokovací páčky ll, a konečně kotva elektromagnetu lls je přiřazena k zubu llz nejspodnější blokovací páčky ll.Sousední na sebou ležící elektromegnety 111 až lls jsou tedy vůči sobě úhlově přesazenéa jsou pevně uloženy v otvorech lg (obr. 3) držákú lg. Každý držák lg je svým druhým otvorem l§ vsunut na tyči ll a to mezi blokovacími páčkami ll, s vyjímkou horního držáku,který je nad blokovací páčkou ll, jak je vidět na obr. 2. Dále všechny blokovací páčky ll,őosedají svými zuby lll na svislý doraz lg pro seřízení poloh blokovacích páček ll Aa elektromagnetů lll až lis. Kotva elektromagnetu l 13 prochází otvorem ve zmíněněm dorazu lg.Funkce výše popsaného zařízení je následující. Při pletení klade nit pouze jedenvodič l, např. příslušejíoí elektromagnetu lll, ostatní vodiče jsou v nepracovních polohách. Postrková páka ll je v přední poloze, kde je zajistěna zajiščovací pákou lg, jak je vidět na obr. 5. Blokovací páčky ll vlivem působení pružin ll dosedají svými zuby lll na svislý doraz lg. Povelem od řídícího mikropočítače stroje je zaveden proud do elektromagnetulll a do elektromagnetu llz, jehož vodič l nitě bude zaveden do funkce. Kotvy zmíněných elektromagnetů lll a llz zatlačí do zubů ll 3, resp. llz blokovacích páček ll, které zatlačí na tyčku l§ zajiščovací páky lg. Zajišłovací páka lg vyjde ze záběru s postrkovou pákou ll, dosedne na svoji vačku a je vykyvována směrem § do zadní polohy. Blokovací páčky ll,které nejsou přiřazeny elektromagnetům lll a llg zatlačí na zadní konce svých západeklg, takže zvednou jejich funkční konce na zuby svých řídících vaček §, takže při dopředném pohybu do nich nemohou zabrat.Blokovací páčky ll přiřazené elektromagnetům lll a llz tím, že jsou vykývnuty nezatlačí na zadní konce svých západek lg, takže tyto západky lg zůstávají na povrchu svých řídících vaček É a při dopředném pohybu do nich zaberou a způsobí jejich přetočení. Přetočenímyřídícíoh vaček Q a tedy i řídících vaček § dojde k záměně příslušných vodičů l a dálek přerušení proudu do zmíněhýchqelektromagnetü lll a llł, čímž se příslušné blokovací páčky ll vlivem pružin ll vráti zpět a přestanou působit na tyčku l§, resp. zajiščovací, páku l§. Zajiščovací páka lá opět zapadne do zářezu postrkové páky ll a drží ji v předníPŘEDMĚT VYNÄLEZU 1. Proužkovací zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového apod.zboží, které obsahuje vodiče nití a nůžky pro stříhání a přidržování nití, které jsou ovládány soustavou řídících vaček poháněných západkami programové řízeného postrkového ústrojí, přičemž západky jsou uloženy na postrkové páce a jsou k nim přiřazeny blokovací páčky a k nim a k postrkové páse je přiřazena zajišřovací páka, vyznačující se tím, žek blokovacím páčkám (13) jsou přímo přiřazeny elektromagnety (171 až 175) napojené na řídící mikropočítač stroje, přičemž elektromagnety (17 l a 172 blokovacích páček (13) jsou vzájemné úhlově přesazeně.2. Proužkovací zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že každý blokovací páčka(13) je opatřena zuby (131 až 133), přičemž kotvy elektromagnetů (171 až-175) a sousedních blokovacich páček (13) jsou přiřazeny vždy k jinému zubu (131 až 133).3. Proužkovací zařízení podle bodů 1 a 2, vyznačujicí se tim, že jedny zuby (131) u všech blokovacích páček (13) jsou přiřazeny k jednomu dorazu (19).4. Proužkovací zařízení podle bodů 1 a 2, vyznačující se tim, že elektromagnety (171 až 175) jsou upevněny ha držácich (18) uloženýćh na tyčí (14), kde jsou rovněž uspořádány blokovaci páčky (13).

MPK / Značky

MPK: D04B 9/30, D04B 15/58

Značky: proužkovací, pletacího, okrouhlého, stroje, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-255218-prouzkovaci-zarizeni-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Proužkovací zařízení okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty