Zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 254819

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rebeka Zdeněk, Čermák Stanislav, Fischer Evžen, Dvořák Miloš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje pro bezpečné kladení elastické nitě pod háčky otevřených odhazových platín při pletení lemu ponožkového zboží apod., kde v horním jehelním válci jsou před jedním pevným stahovacím zámkem jehel do uzavírací polohy uspořádány dva radiálně přísuvné stahovací zámkytnavazující na zmíněný pevný stahovácí zámek.Je známo, že na dvouválcových okrouhlých pletacích strojích pro výrobu ponožkového zboží jsou vodiče pro kladení gumových nití,které jsou v pracovní poloze dále od jehelního válce než vodiče pro kladení běžných nití. Toto uspořádání je tu proto, že gumvá nit seklade jako útek až za bodem zátáhu. K tomuto jsou upraveny i zámky pro ovládání hoxních 1 spodních jehel do uzavíracích poloh a dále.Zámkové kroužky pro ovládání odhazových platin v tomto místě zavírají odhazové platiny, aby došlo k odhozu oček.ľři pletení, resp. kladení gumové nitě do horních a spodních jehel dochází někdy k přesmeknutí této gumové nitě přes háček horní Jehly. Odhazové platiny Jsou totiž již zavřeny a proto při přecházení hlaviček horních jehel přes odhazovou rovinu se gumová nitmůže přes tyto hlavičky přesmeknout.Úkolem vynálezu je odstranit výše uvedenom nevýhodu, což je Š v podstatě aplněno tím, že zařízení obsahuje platinově zámkové v kroužky pro ovládání odhazových platin uspořádané úhlově přesunovatelně o hodnotu odpovídající rozmezí mezi zmíněnými radiálně přísuvnými stahovacími zámky jehelya to za účelem přesunu uzsvíracíhrany platinového kroužku pod zmíněné radiálně přísuvné atahovací Zánlkyo Výhodou vynálezu je ta skutečnost, že přesun platinových krou žků zabezpečuje zatáhnutí gumové nitě odhazovými platinami a zabrá- Äní se tak přesmeknutí gumové nitě.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na výkresoch, kde značí, obr. 1 část zámková soustavy pro ovládání spodních a horních vodfcích platin jehel se znázorněním postavení kroužků odhszovýchplatin, obr. 2 schemsticky ovládání kroužků odhazových platin od rozkazovacího bubnu, obr. 3 schematicky postavení a průběh niti a odhazových platin při normální a pootočené poloze kroužků odhazových platin.známý dvouválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového zboží je opatřen horním a spodním jehelním válcem L, g, v jejichž drážkách jsou uloženy horní a spodní vodící platiny 2, A jehel 2 a další neznázorněné stopry. Pro vysvětlení vynálezu jsou znázorně ny pouze zámky pletacího systému k ovládání vodících platin 2, 1 související s kladením gumové nitě do jehel 2. V zámková soustavě spodního jehelního válce g jsou to střední zámek Q, zatahovací zámek 1, zvedací zámek §. V zámková soustavě horního jehelního válce l jsou to zatahovací zámek 3 a navazující radiálně přísuvný stahova cí zámek lg, který stahuje jehly 5 ne úroveň pevného stahovacího zámku lg. Dále za radiálně přísuvným stahovacím zámkem Qje uspořá dán druhý radiálně přísuvný stahovací zámek ll, na něhož navazujezmíněný pevný stahovací zámek lg pro stahování jehel do uzavírací pĺĺlühy oS jehlami 5 spolupracují odhezové platiny 1.2 ovládané platinovými zámkovými knnužky lg a li známým způsobem uspořádanými na trubce lg (obr. 2) uložené úhlově výkyvně uvnitř spodního jehelního válce g. Na spodním konci trubky gg je na čepu uchyceno vodorovně uspořádané táhlo ll, jehož druhý konec je výkyvně uložen na svisle uspořádané páce lâ uložené na čepu lg v neznázorněném rámu stroje. páka§ je svým snímacím nosem gg přiřazena k rozkazovscímu bubnu lg.Funkce výše popsaného zařízení je následující. Při pletení ponožkového úpletu se začíná plést od lemu, který se plete na horních i spodních jehlách, např. V rozdělení 11 v jednom pletacím systému, kde se vodičem gg (obr. 3) klade do jehel 5 nit §a vodičem gł elastické nit Q. Rozkazovací buben łg je v poloze, kdy na jeho segment gg doeedá enímací nos § páky §. Páka yą prostřednictvím táhla ll přetočí trubku §,a tím i platinové zámková kroužky gg a łž ve směru točení jehelních válců 1 a g o úhlovou hodnutu 5. Tato vzdálenost g odpovídá v podstatě posuvu bodu §, tj. počátku uzavírecí hrany horního platinového zámkového kroužku łž v původní poloze do polohy §, jak je vidět na obr. 1. Tyto body § a 5 se nachází pod stahovacím zámkem go, resp. pod druhým radiálně přísuvným stahovacím zámkem łł. Při pletení lemu a kladení elastické nitě Q je totiž radiálně přísuvný stahovací zámek gg vypnut a radiálně přísuvný stahovací zámek łł zapnut. Takže jehly 5 v horním jehelním válci ł se začnou stahovat později než při běžném pletení, tedy na radiálně přísuvném stahovacím zámku łg. Tím ale, že jsou platinové zámkové kroužky łg a łj přetočeny ve směru točení o vzdálenost 5, dostává se elastická nit Q do otevřených háčků odhazových platin łg, jejichž dráha Q je vyznačena čárkovaně oproti plné dráze Q probíhající při běžném pletení, takže dráha 1 zaručuje zatažení elastické nitě g spolu s nití 2 pod háček horní jehly 5.Po ukončení vkládání elastické nitě Q, resp. po vypnutí vodiče g se přetočí rozkazovací buben lg. Nos łâ sjede ze segmentu gg a páka § a táhlo łl vrátí trubku łá, resp. platinové zámková krou žky łg a łj do původní polohy,-tj. proti směru otáčení jehelního válce.Zařízení dvouválcového okxouhlého pletacího stroje pro bezpečné kladení elastické nitě pod háčky otevřených odhezových platin.při pletení lemu ponožkového zboží spod., kde v horním jehelnímválci jsou před jedním pevným etahovacím zámkem jehel do uzavírací polohy uspořádány dva radiálně přísuvné stahovací zámky navazující ne zmíněný pevný stahovaoí zámek, vyznačující se tím,že obsahuje platinové zámková kroužky (14, 15) pro ovládání odhazových platin (13) uspořádané přesunovatelně o hodnotu (H) odpovídající rozmezí mezi zmíněnými radiálně přísuvnými stahovacími zámky (10, 11) a to za účelem přesunu uzavírací hrany platinového zámkového kroužku (15) pod zmíněné radiálně přísuvné stahovací zámky (10, 11).Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím,že platinové zámková kroužky (14, 15) Jsou uspořádány na trubce (15) uspořádané osově úhlově pohyblivé uvnitř spodního jehelního válce (2), přičemž na spodní konec trubky (16) je uchyceno táhlo (17) spřaženés výkyvnou pákou (18), jejíž snímecí nos (18) dosedá na rozkazovací buben (19) stroje.

MPK / Značky

MPK: D04B 15/32, D04B 9/54

Značky: dvouválcového, zařízení, okrouhlého, pletacího, stroje

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-254819-zarizeni-dvouvalcoveho-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty