Závěsný výklopný mechanismus manipulátoru, tvořícího víko komory rastrovacího elektronového mikroskopu

Číslo patentu: 254485

Dátum: 15.01.1988

Autor: Steiner Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká závěsného výklopného mechanismu manipulátoru, tvoříciho viko komory rastrovaciho elektronového mikroskopu.Manipulátor komory elektronového mikroskopu slouží k umístění manipulačnich prostředkůpro nastaveni pozorovaného objektu, například pro nosič preparátu. Je tvořen obvykledeskou ve formě přiruby, která se vakuotěsně a rozebiratelně připojuje ke komoře. Při výměně pozorovaného objektu je nutno komoru otevřit odsunutím víka a poté komoru opět vakuotěsně uzavřit. vzájemné poloha víka s těsnicĺ plochou komory musí být přesná a musí zajiščovat jak vakuovou těsnost, tak i reprodukovatelně stejnou polohu manipulátoruv prostoru komory mikroskopu. /Proto je víko manipulátoru s komorou vázáno bud ramenema odklápi se jako dviřka, nebo je viko spojeno s nájezdovými lištami a posouvá se jakoNevýhody dosavadnich řešení spojeni manipulátoru 5 komorou mikroskopu spočivají zejména V tom, že se hodi pouze pro malé manipulátory. Pro velkoobjemová víka manipulátorů,zejména pro složitá gonio zařízení, jsou váhové poměry konstrukce nepřiznivé a vyvoláváji potiže při vzájemném rovnoběžném přisouváni těsnicích ploch víka ke komoře, zejména při konečné fázi dosedáni. Tlak a tření v naváděcích plochách a čepech jsou vlivem váhy víka značné a musi se překonávat silou, která způsobuje tvrdý doraz, který nepříznivě ovlivňuje provoz a tím komplikuje obsluhu mikroskopu.Uvedené nevýhody dosavadního stavu do značné miry odstraňuje závěsný výklopný mechanismus manipulátoru, tvoříciho viko komory rastrovaciho elektronového mikroskopu, podle vynálezu,jehož podstatou je, že je tvořen posuvným ranmnom, které je pomoci svislého závěsného čepu otočně spojeno s výkyvným ramenem. kde Výkyvné rameno tvořené dvouramennou pákou,která je na straně přivrácené k posuvnému rameni opatřena prodlouženou části a k níž je na straně odvrácené od posuvného ramene připevněn manipulátor, a kde posuvné rameno i výkyvné rameno mají tvar U-profilu, jehož přĺruby jsou na svých vnitřních stěnáoh opatřeny podélnými vodicimi drážkami, kterými jsou posuvné rameno i výkyvné rameno nasunuty na soustavu závesných kladek, otočně upevněných na vodorovných závěsných čepech, vsazených kolmo na plochu stojny U-profilu posuvného ramene do základni desky, pevně spojené s komorou mikroskopu a opatřené čelním vybránim pro prodlouženou část výkyvného ramene,přičemž plocha čelniho vybráni je dosedaci plochou pro opěrné ložisko, otočně uložené na svislém čepu, vetknutém do prodloužené části výkyvného ramene, zatímco v posuvném rameni je Vytvořeno vodicí pouzdro se suvně uloženou tyčí, opatřenou na svém od výkyvného ramene odvráceněm konci opěrnou přirubou pro dosednuti na zadní stěnu základní desky, a na opačné konci západkou, mezi níž a osazením ve vodicim pouzdru je uložena pružina,a na prodloužené části výkyvného ramene je ozub pro styk se západkou.Hlavni výhodou předloženého konstrukčního uspořádání je, že využjvá vlastni váhy manipulátoru k vymezeni mechanických vůli, a při jeho dosednutí zaručuje dokonalý přitlak ke komoře, vyvolaný pouze silou vakua, přičemž umožňuje pohodlný přístup k nosiči preparátu tim, že slučuje výhody přímého vedení a vyklopeni ramene. Příznivým kinematickým pohybem v závěrečné fázi uzavíráni komory umožňuje použit přidavné podepřeni pozorovaného preparátu a tím zvýšit stabilitu a tuhost při provozu mikroskopu. Otevíráni a zaviráni komory je plynulé, bez rázů a plní požadavky na přesnost i obslužné pohodlivynález bude dále podrobnějí popsán podle přiložených výkresü, kde na obr. 1 je znázorněn boční pohled V částečném řezu na příkladné provedení konstrukce závěsného výklopného mechanismu podle vynálezu, na obr. 2 je znázorněn zadní pohled na závěsný výklopný mechanísmus z obr. 1 a na obr. 3 je znázorněn pohled shora v částečném řezu na závěsný výklopný mechanismus z obr. 1 s vyklopeným výkyvným ramenem.Na obr. 1 je znázorněna část komory l mikroskopu, k níž dosedá manipulátor g, přišroubovaný přes výstředné vložky à upinacimi šrouby 1 k výkyvnému rameni §. Výkyvné rameno Ä je pomoci svislěho závěsného čepu § otočné spojene s posuvným ramenem 1 a tvořené dvouramennoupákou, která je na straně přivrácené k posuvnému rameni 1 opatřena prodlouženou částí Q, do níž je vetknut neznázorněný svislý čep, na němž je otočné uloženo opěrné ložisko 9.V posuvněm rameni 1 je vytvořeno vodicí pouzdro gg se suvně uloženou tyčí ll, k níž je na jejím od výkyvného ramene 5 odvráceném konci pomocí matky lg připevněna opěrná příruba lg, zatímoo na opačném konci je tyč ll opatřena západkou li, mezi níž a osazením ve vodicim pouzdru lg je uložena pružina 12. V posuvném rameni 1 jsou vytvoreny drážkylg, do nichž dosedají na vodorovných závěsných čepech ll otočně uložené závěsné kladkyNa obr. Z je znázorněna část komory l mikroskopu, k níž je připojena, například přišroubováním, základní deska lg, do níž jsou vetknuty na tomto obrázku neznázorněné vodorovné závěsně čepy ll, na nichž jsou otočně uloženy závěsné kladky lg. Zâvěsné kladky ł§ zasahuji do podělných vodicích drážek lg, kterými jsou opatřeny vnitřní stěny přírub ve tvaru U-profilu vytvořených výkyvného ramene Ě a posuvného ramene Z. Vodorovné závěsné čepy ll jsou přitom orientovány kolmo ke stojně U-profilu posuvného ramene 1. V posuvném rameni 1 je uložena tyč ll, k níž je pomocí matky lg připevněna opěrná příruba lg, opírajícíse o zadní stěnu základni desky lg.Na obr. 3 je znázorněna část komory L mikroskopu, k níž je připevněna základní deska lg, k níž jsou otočné připevněny závěsně kladky lg, uložené ve vodicích drážkách lg,vytvořených v přirubách posuvného ramene 1 a výkyvného ramene §. V posuvném rameni 1 je Vytvořeno vodicí pouzdro lg se suvně uloženou tyčí lg, k níž je na jejím od výkyvného ramene á odvráceném konci pomocí matky lg připevněna opěrná příruba lg.Na svém opačném konci je tyč ll opatřena západkou lg, mezi níž a vodicím pouzdrem lg je uložena pružina lg. Základní deska gg je opatřena čelním vybráním gg pro prodlouženou část 5 vykyvného ramene 5. Plocha čelního vybraní gg je dosedací plochou pro opěrné ložisko 3, otočně uložené na svíslém čepu g 3 vetknutém do prodloužené části § výkyvného ramene Q, která je dále opatřena ozubem gg pro styk se západkou lg. Výkyvné rameno §, k němuž je pomocí upínacího šroubu A připevněn manipulátor 3, je přitom pootočeno okolo svíslého závěsného čepu §.V činnosti závěsného výklopného mechanismu manipulátoru podle vynálezu po napuštění vzduchu do komory l mikroskopu zanikne v komoře 1 mikroskopu podtlak a manipulátor guž není přitahován ke komoře 1 mikroskopu a lze jej tahem od komory ł mikroskopu oddálit.Přitom Výkyvné rameno E a posuvné rameno 1 pojíždějí po závěsných kladkách lg a součinností západky lg a ozubu gg vytvářejí dohromady tuhý celek. U konce dráhy posuvného rameneZ dosedne opěrná příruba 1 na zadní stěnu základní desky lg a setrvačná sila stlačí pružinou l§ tyč ll se zapadkou li zůstává stát, zatímco výkyvné rameno § a posuvné rameno 1 pojedou setrvačností dále, až se ozub gg uvolní ze západky li a Výkyvné rameno § lzePři vyklánění výkyvného ramene 5 se v prodloužené části § uspořádané opěrné ložisko2 odvaluje po ploše čelniho vybrání gg v základní desce lg, čímž je současně zabráněno zpětnému pohybu výkyvného ramene § a posuvného ramene 1 ve vodicích drážkách lg v době vyklonění výkyvného ramene 5. Při uzavírání komory A mikroskopu je třeba nejdříve vrátitVýkyvné rameno 5 do polohy rovnobežne s posuvným ramenem 1, přičemž ozub gg opět zapadnedo západky li, načež je možno nyní na tuho spojené Výkyvné rameno § a posuvné rameno Z zasouvat do polohy uzavřené komory Ä mikroskopu. Otevřením neznázorněného ventilu seVynález lze s výhodou využít všude tam, kde je třeba bez mechanických vůlí otevírat těžké víka, zejména však při konstrukcí elektronových rastrových mikroskopů.PŘEDMÉT VYNÁLEZU Závěsný výklopný mechanismus manipulátoru, tvoříciho víko komory rastrovacíhn elektronovéhomikroskopu, vyznačuje se tím, že je tvořen posuvným ramenem (7), které je pomoci svislého závěsného čepu (6) otočné spojeno s výkyvným ramenem (5), kde výkyvné rameno (5) tvořené dvouramennou pákou, která je na straně přivrácené k posuvnému rameni (7) opatřena prodlouženou části (8) a K níž je na straně odvrácené od posuvného ramene (7) připevněn manipulátor(2), a kde posuvné rameno (7) i Výkyvné rameno~(5) mají tvar U-profilu, jehož přírubyjsou na svých vnitřních stěnách opatřeny podélnými vodicími drážkami,(16), kťerými jsou posuvné rameno (7) i Výkyvné rameno (5) nasunuty na soustavu závěsných kĺadek (18), otočně upevněných na vodorovných závesných čepech (17), vsazených kolmo na plochu stojny U-profilu posuvného ramene (7) do základni desky (19), pevně spojené s komorou (1) mikroskopua opatřené čelnim vybráním (20) pro prodlouženou část (B) výkyvného ramene (5), přičemž plocha čelniho vyhrání (20) je dosedací plochou pro opěrné ložiska (9), otočné uloženéna svislém čepu (22), vetknutém do prodloužené části (8) výkyvněho ramene (5), zatímcoV posuvném rameni (7) je vytvořenou vodicí pouzdro (10) se suvně uloženou tyčí (11),opatřenou na svém od výkyvného ramene (5) odvráceném konci opěrnou přírubou (13) pro dosednuti na zadní stěnu základni desky (19), a na opačném konci západkou (14), meziníž a osazením ve vodicím pouzdru (10) je uložena pružina (15), a na prodloužené části(B) výkyvného ramene (5) je ozub (23) pro styk se západkou (14).

MPK / Značky

MPK: H01J 37/15, G12B 9/02, G12B 9/04

Značky: rastrovacího, elektronového, manipulátoru, mechanismus, tvořícího, výklopný, závěsný, víko, komory, mikroskopu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-254485-zavesny-vyklopny-mechanismus-manipulatoru-tvoriciho-viko-komory-rastrovaciho-elektronoveho-mikroskopu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Závěsný výklopný mechanismus manipulátoru, tvořícího víko komory rastrovacího elektronového mikroskopu</a>

Podobne patenty