Způsob regulace pohybu rozdělovacího kmitavého žlabu pro zavážecí zařízení šachtové pece a zařízení k provádění tohoto způsobu

Číslo patentu: 254321

Dátum: 15.01.1988

Autori: Thillen Guy, Legille Edouard, Lonardi Emile

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vyrnáíez se týlká zpťrsobu regulace pohybu .rozdělovacího kmitavého žlaebu pro zavážecí zařízení šachtové .pece, otočného .kolem »dvou vzájemné kolmých os poiháněnych dvěma vzájemné nezávislými prostředky .pro přemísťování konce žlabu v sonustřednýcuh kruzíoh nebo ve splrále kolem svislé osy. vynález se týká též zařízení k provádění uvedeného zpüsobu podle vynálezu.e zná-mo zavážecí zařízení šachtové .pece s rozdělovacím kmítavým žlabem, označovaným v techniokém oboru, o který jde v této přihlášce, jako závěsný žlab .kardanového typu..Při proválděných zkouškálch a ze zkušeností získaných s prototypem tohoto dru-hu žlabu bylo zjíštěno, že vrstvy materiálu uložené rkmltavým žlaibem vykazují nepravidelnost-l v hustote uloženého materiálu. PDlkUsd se bere v úvahu jen jediná vrstva, nemělyby tyto nepxra-vídelnosti nepříznivý následok na zavážení šaohtové pece. Tyto nepravídelhosti se všaik projevují u každé uložené vrstvy na těchže .místech odpovídajících přesné ühlovým polohám žlabu, což má za následok jejich kumulanci u každé vrstvy. Tato kumulace nepravidelností se nakonec projeví tím, že hladina zavážky má tvar sedla. Bylo též zjlštěno, že tato vada není omezena jen na zařízení navržené v shore zmíněné přihlášce vynálezu, nýbrž že se bez rozrdílu rhnacího a ovlátdavcího prostriedku objavuje více nebo méně zřetelně~ u všeoh zavážecíoh zařízení .se závěsným žlabem kardanouvého tyspu.Příčina tohoto jevu spočíva v tom., že se rozdělovací kmitavý žlaib dvakrát během otáčky natáčí, a s-ice nepatrně, přece však znatelně kolem své podélné osy, a to na místech odiametralně prottllehlých a přesně omezených. Při tomto natáčení se tření v »okamžíku průch-odu zavážky žlaibem zmenšuje,čímž se rychlost pádu zvétšujejínak řečeno, při tomto natáčení dosahuje zavážený materiál rychleji svého bodu párdu .a hustota ukládané vrstvy se zvětšuje na místech,kde se vytváří bod pádu odpovídající úhlové poloze žlabu, v níž dochází Ik tomuto natáčení. K opačnému jevu dochází na konci tohoto natáčení žlabu, jakmile tření uvnitř žlabu se znovu z-větší, což má za následok zmenšení hustoty vrstvy zaváženého materíállu.Úkoleim vynálezu je vypracovaní nového způsobu regulace .pohybu rozdělovaicího hmltavého žlabu, který umožňuje odstranění .neho alespoň snížení uvedené nepiravidelnostl zavážení změnou úhlové .rychlosti otáčení během jedné nebo více otáček rozdělovacího tkmitavého žlabu. Dalším dkolem vynálezu je vývoj zařízení k provádění způ-sobu na zavážecím zařízení ša-ohtové pece.Podstata způsobu podle vynálezu spočíva V tom, že v úhlovýoh polohách rozdělovacího kmltavého žlabu, v nichž dochází k nestejnoměrnému ukládání zaváženého materiálu, se uhlová rychlost otáčení rozdělova 4clho lomltavého žlabu kolem svislé osy v těcrhto jeho polohách mění na rychlost, o-dpovídající podílu původní úhlové rychlostí otáčení .a optimální hustoty pokládané vrstvy zaváženého .materiálu, HŘSUĎGHĚÍIIH součtem úhlové polohy rozdělovacího ikmltavého žlabu ve vodorovné lrovině vzhledem k svislé ose a úhlové polohy rozdělovacího kmitavého žlabu dosažené během pádu zaváženého materiálu mezi lkoncem rozdělovacího kmitavého žlabu a povirrcthem zavážlky.Způsob .po-dle vynálezu se opalkuje, .přičemž při úhlových polohách rozdělo-vacího kmitavého žlabu, v nichž dochází i nadále.k nestejnoměrnému ukládání zaváženénho materiálu, je výchozí rychlostí otáčení roz-dělovacího kmitavého žlabu v nlísteoh nestejnoměrného ukládání zaváženého .materiálu rychlost otáčení dosažená v předcházejícíchPodstata zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že sestava z detektoru úhlové polohy .a z detektoru skutečně dhlové rychlosti,spojených s mikropočítačem a z variátocu úhlové rychlosti, jehož »částí je komparátor pro sIrov-návání .skutečně úhlové rychlosti s .rychlostí kompenzovanou, určenou rmiakropočítačem a .pro nastavování úhlových rychlostí -přemístování rozdělovacího rkmitavého žlabu v závislosti na výsledku tohoto srovnání regulačních signá-lů.Označí-li se původní úhlová rychlost rozdělovacího .kmltavého žlabu wo. em střední optimální hustota pookladané .vrstvy a funkce o Au polohy způsobené délkou doby pádu od konce rozdělovacího kmitavého žlabu na povrch zavážky, a .dosažená úhlová rychlost m 1 a při opaikování způsobu m 2, m 4 ,lze způsob podle vynálezu -vyjádřit vzorcemVýhoda zpüsobu podle vynálezu .a zařízení k jeaho provádění spočíva v tom, že se dosahuje rovného povrchu zaveženého materiálu. zařízením, »které je vybavena .mlskropočíta-čem a lkomparátory, lze .při opakovaní zpüsobu dosáhnout téměř dokonalé rovinatostl povrchu zaveženého materiálu.Další podrobností a charakteristické znaky vynálezu vyplynou z dále uvedeného podrobného popis-us odvolaním na výkresy,kde značí obr. 1 schéma rorz~dělovacího lkmitavého žlabu přl nanášení .kruhové vrstvy,ohr. 2 sklon uvedeného žlabu vzhledem k střední ose, obr. 3 polární diagram znázorñující vrstvu naneseného materiálu rozdělovaucí-m rkmitavým žlawbem, obr. 4 polá-rní dlagram úhlové rychlosti, obr. 5 .blokové schéma regulačního obvodu.0 br. 1, 2 znázorňují rozdělovací k-mita-vý žlab 10 v přesně vymezené úhlové poloze, 254821v níž má sklo-n ,G obr, 2 vzhledem k svislé ose 0 a V úhlové poloze y (obr. l) vzhledem k vodorovné souřadnici, například .k ose X. Predpokladá se, že rozdělovací kmítavý žlab 10 se V tomto sklonu 3 pohybuje v kruhu ve smyslu pohybu hodinových ručiček kolem osy 0 úhlovou rychlostí w, přičemž ukladá zavážený materiál v kruhu na vsáziku v pomeruVztahovou značkou 12 je označen-o kruhové uložení materiálu, když se rozdělovací kmitavý žlab ll otáčí kolem osy I se sklonem (3. Vztahová značka 14 označuje vodorovný průmět kruhové dráhy spodního konce rozděĺovacího kmitavvého žlalbu 1 D.Tento zavážený materiál nanäšený rozdělovacím kmitavým žlabem 1 U -má proto dráhu 16 pěídu, jejíž jedna složka je svislámłruha složka je v důsledku w úhlová. inak řečeno, zavážený materiál napadá V bodu,v němž se nachází rozdělovací kmitavý žl-ab 10 přesně v lnomentu, kdy materiál opouští tento žlab 1 U. To je znázotrněno na obr. 1.Za predpokladu, že častice opouští rozdělovací ~kmitavý žlab 10 v okamžiku, kdy je tento žla-.b vv úhlové poloze a a že žlab po.po-kračuje ve svém kruhovém pohybu rychlostí w ve smyslu pohybu hodinových ručiček, ~dopadne tato částice v okamžku. kdy rozdělovací kmitavý žlab 1 D zaujíma například úhlovou polohu r, když se tedy bo-d 18 dopadu této častice nachází někde mezi dvěma polohamí a a y, například v poloze a A 0. Dochází tak k úhlovému přesunutí Aa mezi výstupním momentom ČáStĺCB z roz-dělovacího kmitaveho žlabu 19 .a momentem jeho dopadu na vsázku. Amplituda tohoto úhlového posunutí ocA .závisí nejen na zrnitostl materiálu, nýbrž i na rychlosti pádu, což znamená, že podle rychlosti pádu dopa-dá čárstice rychleji neb pomaleji na povrch vsáz-ky a. její bod ndopadu bu-de ležet bud jlřřłd, nebo za polohou Au.To je jev, k němuž dochází u všech rozděl-ovacích kmitavých žlabů zavěšenjr-ch na kardanu, u nichž jak bylo shore uvedena,dochází pri ltaždé otáčce k dvěma natáčením kolem jejich podélíié osy a které proto mění tření mezi zaváženým materiálem a stěnotl žlabu. Touto zmenou tření se bud zrychluje, nebo zpomaluje pád častíc.Dochází-li k zrychlení, posunutí Ace se zmenšuje až například na a/-S čímž vzniká tendence pr-o zvýšení líustoty zaváženeho materiálu na místě, které je posunuto o úhel ačx - s nhl-Dve polohy rozdělovacího kmitavého žlabu ll), kde dochází k tomuto natáčení. Rovvněž při zpomaleni, posunutí az se rovná aA s, což má za následek snížení hustoty zaváženého materiálu. K tomuto zpomalení dochází na konci fáze natáčení a snížení hustoty je proto posunutie o úhel Aa s úhlove polohy, v nížkončí natáčení rozdělovacílho řkinitavého žlaou 18.Na obr. 3 je znâzorněna na polární-ch souřa-clnicích hustota prstene-Dve vrstvy zaváženého materiálu na vsázce, přičemž tato hustota je úměrná jejich vzdálenosti od středu.vrstva em představuje střední optimální hustotu, kterou lze například vypočítat podle obsahu zásvobníku a povrchu vsázky. Tato hustota je stejnoměrná, přičemž lkřivka představující em má nutně tvar kruhu.Křivka označená ej je slkutečná hustota vrstvy pnokládáné rozclělovacím kmitavý-m žlalbem 1 U, který se otáčí v kruhu lkonstantní úhlovou rychlostí 1,1 D a vykazuje shore popsané nepravidelnovsti. Hustota každé úhlove polohy o je znázorněna délkou vezlktoru e. Z křívky 2,., jejíž ohrys byl úrmyslně zvětšen,jsou zrejmé dvě polohy s maximální hustotou v bodech Ermax, které se nacházejí V úhlo-vých polohách o-d 0 ° do 180, kdežto dvě polohy s minimální hustotou v bodech E-.mm jsou vzhledem k úhlový-m polohám posunuty od 90 ° do 270Obr. 4 je polá-rní diagram analogický s diagvramem znázornený-m na olblr. 3, jsou všalk na něm znázornený úhlo-vé rychlosti m. e tedy w, konstantní rúhlová rychlost uložení nepravidelné skutečně vrstvy B, na obr. 3.Křivka wc je křívka kompenzovaných rychlostí tdosažený-ch moditikací kři-vlky wo ,podle vzorceUhlová rychlost pro každou polohu je vy jádřena vektorevní w.m 1 wc movdifickovaná úhlová rychlost, wo nemodiflkuovanä úhlová rychlost, jejímž výsledkom je e., f funkce a .a Au, tj. determinující parametry níodifí-kace úhlové rychlosti.Účel -koníprnzace úhlové rychlosti spočívá v tom, aby jevy vznínklé natáčením DOZdelovacího kmitaveho žlabu lll a jevy vzniklé změnou úhlové rychlosti se zkomenzovaly talk, aby se dosáhlo stejnoměrně uložené vrstvy.Křivka e na obr. 3 odpovídá Jkřlvce wc na obr. 3, to jest, hu-stotě vrstvy uložené při změně úhlové rychlosti podle shora uvedeného vzorce. Křlvekía ec je ovšem posunuta o úhel An vzhledem ke ltřivce wC se zretelem k době párdu.Výsledek této kompenzace ühlové rychlosti podle obr. 4 spočíva v tom, že vrstva e,. se moditikuje tak, že vytváří »křivku e,která se »blíží kruhové křivce em, a tedy tím, že se rozdělovací kmitavý žil-ah 10 otáčí ryohleji v úlovýoh polohách odpovídajících zvýšené hustotě uklädaného materiálu podle krivky er a pomaleji V úh-lových polohách odpovídajících nižším hustotám ukládaného materiálu krivky er, vzniká tendence .k snížení nepravidelnosti hustoty ukladané vrstvy. ~ Nasleduje matematické vyjadrení vzorce pro kompenzaci.estliže er aj je hustota vrstvy wo, kteráinak řečeno, kompenzovaná hustota se blíží stejnoměrné ideální hustote em.estliže první tkompenzace pomocí .regulace ühlové ~rych 1 ost 1 nepostačuje .k dosažení žádaněho výsledku, je .možno kompenzační proces opakovat a dosáhnout jemnější kompenzace podle vzorcean, oz se určují »bud zkouškami, nebo výpočtem, jelikož parametry rozhodující pro toto ručení je možno bud měřit, nebo vypočítat.Za predpokladu, že a je funkcí 3 a zrnitostl zaváženého materiálu, komlpe-nzovaně ühlové rychlosti an, m 2 je možno určit rozmanítými sklony a a pro rozmanité zrnitostí.Tyto rozdílné »hodnoty kompen-zovanê ühlové rychlosti je možno vložit do paměti mikropočítače, .pomocí něhož je možno vypočítat v každém okamžiku lineární interpolací presnou hodnotu kompenzované úhlové rychlosti žlabu 10.Obr. 5 znázorňuje blokové schéma provedení regulačního obvodu pro ~ko~mpenzaci ťrhlové rychlosti lrozdělovaciho kmitavého žlabu.Shora zmíněný mikropočítač je označen vztahovým znakom 11. Ten-to mllkropočítač 11 prijíma informace o sklonu (3 a o povaze zaváženého materiálu, které jsou důležité pro výpočet ukompenzovaných ühlových rychlostí.Hąnací motor 12 rozdělovacího kmitavého žlabu 1 D je řízen povelovými signály variátoru 14 kom-penzovaných úhlovýoh rychlostí,sestávajícílho mimo jiné z ikomparátoru, který je s ním spojen..Vztahovým znakem 16 je označena me m 2 .fot-|-Aa.je konstantni a představuje nepravidelnosti vzniklé natáčením a jestlíže ev ia je hustota vrstvy wc, která je .proměn-ná bez ohledu na nepravidelnostl- vzniklé otáčenírm, C 00 oc o Auchemická část snímače impulsů, přičemž vztahový znak 18 označuje (letelktor úhlovéhy. Tyto dva »detektory 18, 2 U je však možno spojit vzhledem k tomu, žeDetektor 18 únhlových ry-chlostí vybuzwje v každém okamžiku signály odpovídající skutečně rychlosti m a vysílá tyto signály variátoru 14 úvhlových rychlostí. Rovněž detektor 20 polohy vybuzuje v každém okamžiku signály odpovídající úhlové ąpoloze a rozdělovacího kmitového žlalbu 1 U a vysílá tyto signály mikropočítači 11. Míkropočlt-ač 11 spočíva v každém okamžiku podle onbdrržených informací, to jest podle fuhlů a, B a podle parametrů odpovídajících .povaze zaváženéllo materiálu úhlovou ryohlost wc kompenzovanou podle shora uvedených vzorců. Signály odpovídající úhlově rychlosti a vypočítaná mikropočíta-čem 11 jsou vysílány do valriátoru 14 úhlových rychlostí. Ko-mparáto-r spojený s variätorem 14 úhlových rychlostí s-rovnává v každém okamžiku kompenzovanou úhlovou rychlost wc -se okutečnou úhlovou rychlostí ml., o níž obdrží informace z detektoru 18 úlh-lové rychlosti a pod-le výsledku tohoto srovnání se otáčky hnaclho motoru 12 rbud zvýši, nebo sníži.Způsob opravy ühlové rychlosti rozdělovacího kmitavého žlabu 10, jak byl shore popsán, je zvláště vhodný .pro hnací zařízení známého typu vzhledem k tomu, že kruhový pohyb tohoto rozdělovacího kmitavého žlabu 10 je způsoben hnacím zařízení-m vyvíjejíwcím kruhový pohylb. Opravné zařízení podle vynálezu je však vhodné i pro jiná hnací zařízení rozdělovacího kmitavého žlabu 10 s kardanovým zá-věsem, například pro Žlôlb poháněný dvojici hydraulickýcih vâllců.1. Způsob regulace pohybu rozndělovacího kmitavéluuo žlabu pro zavážecí zařízení šaschtové pece, otočného kolem »dvou vzájemné kolmých os poháněnýoh dvě-ma vzájemné nezávislými hnacímí prostředky pro přemĺs~ fování konce žlabu v soustředných kruzích nebo ve spirále kolem -svislé osy, vyznačujfcí se tím, že V úhlovývch polohách rozdělovacího kmitavého žlaľbu, V nichž dochází -k nestejnoměrnému ukládání zaváženého materiálu, se úhlová rychlost otávče-ní rozclě 1 o vasi-ho kínitavého žlabu kolem svislé osy v , těchto jeho polohách mění na rychlost, odpovídající podílu původní úhlové rychlosti otáčení a optimální hustoty poklâdané vrst~ vy zaváženého níateriálu násobeííém-u součtem úhlové polohy rozdělolvacího íkmitavého žlabu ve vodonovné rovíně vzhledem k svislé ose a úhlové polohy rondělovacího kmitaívého žlabu dostažené během pádu zaváženéh-o materiálu rmezi »kODCGľIl rozdělova cího kmitavvého žlabu a povrchem zavážlky. i 2. Způsob podle bodu 1, vyzna-čující se tim, že při úhlových polohách rozdělovacího íkmitavěho žlabu, v niohž d-oohází i nadele k .nestejnoměrnému urklátlání zaváženeho rnąteriáłlu, je výchozí rychlostí otáčení uvk-levclanl zavazeneho materiálu rychlost otáceni -dosaželíá v předcházejících vregulacích.3. Zařízení k .provádění způsobu podle Ibodů 1 a 2, vyznačující se tím, že sestává z detektoru 20 úhlové polohy, »detektoru 18 skutevoné úhlové .rychlosti, spojených s mirk. ropocnačem (11) a z variätoru 14 ühlavé rychlosti, jehož částí je komparátor pro srovnávání vsvkutečné úhlové rychlosti coz s rychlostí vkompenzovanou, určenou mĺłkľopocitačem 11 a pro nasstavování ühlových rychlostí přemí-sťování rozdělovacílho Ikuni~ taveho žlahu 10 v závislosti na výsledku tohoto- srovnání vregulačních signálů.

MPK / Značky

MPK: C21B 7/20

Značky: pohybu, způsobu, žlabu, provádění, způsob, tohoto, šachtové, rozdělovacího, zavážecí, kmitavého, zařízení, regulace

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-254321-zpusob-regulace-pohybu-rozdelovaciho-kmitaveho-zlabu-pro-zavazeci-zarizeni-sachtove-pece-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob regulace pohybu rozdělovacího kmitavého žlabu pro zavážecí zařízení šachtové pece a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty