Modul bezkontaktního spínače

Číslo patentu: 253996

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nakládal Leoš, Vokál Jan, Undus Stanislav, Vrbenský Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká uspořádání modulu bezkontaktního spínače pro spínání, řízení a regulaci střídavého výkonu.V současné době jsou bezkontaktní spínače a rigulátory pro spínání, řízení a regulaci střídavého výkonu realizovány výkonovými polovodíčovými součástkami vodivě spojenýmí s chladiči, což si vynucuje jejich montáž izolovaně od nosné konstrukce. Nároky na zastavěný objem zařízení i technologická náročnost se tak zvyšují. Tento stav neumožňuje zástavbu spínačů v široké škále výkonů a zapojení do jednotného nosného rámu a komplikuje jejich umístování ve stavebnicovýoh rozvaděších. Snímače vstupních a výstupních veličín jsou umístěvány odděleně, což dále komplikuje zástavbu do pracovních strojů, zvyšuje objem a nároky na vzájemné propojení. Nucené chlazení-těchto spínačů.se řeší jednotlivě pod 1 e dispozíc zástavby a nebylo dosud integrální součástí spínače.W Podstata modulu bezkontaktního spínače podle vynálezu spočívá v tom, že k vodorovným profilům rámu tvořícího nosnou klec pro zástavbu akčních a pomocných podskupin spínače je připevněna alespoň jedna jednotka spínače s žebrovaným chladícím tělesem, na jehož dosedací čelní ploše jsou v upínacích drážkách upevněny bezpotenciálové moduly, vstupní a výstupnířídíoích signálů. V přední části rámu je uspořádána souprava jednotek regulace a řízení spínače tak, že jednotky jsouk rámu upevněny prostřednictvím vcdítek v čelní stěně vodo rovných profilů a jejich poloha je zajištěna izolačnímivodítky. Tyto jednotky jsou vzájemně elektricky propojenyp prostřednictvím desky obsahující napájení a synchronizační část.Uspořádäní modulu bezkontaktního spínače podle vynálezu umožňuje dosažení kompaktního řešení silové, regulační a ventilační části, takže kombinatorickou záměnou výkonových polovodičových součástek, regulačních obvodů, snímačů, pojistek a ventilačních bloků lze dosáhnout široké škály výkonů i způsobů regulace. Použití modulu podle vynálezu v rozvaděčích va pracovních strojích představuje unifikované konstrukční systémy při minimálních nárocích na zastavěný objem a možnostech připojení na napájecí sít z jedné strany a k řízenému objektu z druhé strany, V jednotné šířce unifikovaného modulu lze umístit dva jednofázové spínače, případně jeden třífázový spínač, zástavba spýnačů do jednotných rozvaděčových systému je racionální,Na připojených výkresech je znázorněn příklad provedení modulu bezäontaktního spínače podle vynálezu. Na obr. 1 jenárye âvgädorys modulu spínače a na obr. 3 pohled na desku5 plošným spojem, která vzájemně elektricky propojuje jednot ky regulace a řízení spínačeK vodorovným profílům 2 rámu l, vytvářejícího svými evislými a vodorovnými profily a bočnicemi nosnou klec pro zástavbu akčních a pomocných podskupin spínače jsou Dřipevněny jednotky spínače g s žebrovými cnladicími tělesy. A. Na.dosedscích čelních plochách chladicích těles A jsou v upínacích.drážkách připevněny bezpotenciálové polovodičové moduly 5, vstupní e výstupní silové svorkovnice Q,snímače elektrického proudu 1 a svorkovnice § řídících signálů. V každém z modulů mohou být jedna až tři jednotky253998 spínače g umožňující realizaci jednofázových a třífázových řízených spínačů v reverzačním a nereverzačním zapojení.V přední části rámu 1 je umístěna souprava dvou až čtyř jednotek.Q regulace a řízení spínače, sloužící pro dvoupolohové nebo fázové řízení a regulaci střídavého proudu. Jednotky 2 jsou k rámu l upevněny prostřednictvím vodítek v čelní stěně vcdorovných profilů 2. Jejich poloha je v rámu l zajištěna izolačními vodítky. Elektrické připojení jednotek 2 je provedeno konektorovými vidlicemi ll zasouvanými do zásuvek gg, které jsou osazeny v desce lg s plošným spojem. Tato deska lg vzájemně elektricky propojuje jednotky 3 a dále obsahuje napájení a synchronizační část lg s jištěním,tvořenou jedním až dvěma transformátory a usměrňovačem gg. Dále může obsahovat pulsní transformátor li pro řízení bezpotenciálovýh modulů 5 a komutační a přepětovou ochranu gg. Na horní části rámu l může být pro zvýšení účinnosti chlazení a tedy výkonu modulu připevněna ventilační jednotka ll,obsahující jeden až dva ventilátory l§, se zásuvkou 52.Modul bezkontaktního spínače podle vynálezu je určen Řpro řízení velikosti a smyslu otáček i momentu střídavýchi stejnosměrnýoh elektrických motorů, napájení elektrotepelných soustav s proměnným výkonem, napájení galvanizačníchlázní, případně výkonových světelných zdrojů například1. Modul bezkontaktního spínače obsahující v rámu jednotky(spínače s bezpotenciálovými moduly a jednotky regu 1 ące a řízení, v y z n a č u j í c í e e t í m, p že k vodorovným profilům (3) rámu (1), tvořícího nosnou klec pre zástavbu akčních a pomocných podskupin spínače,je připevněna alespoň jedna jednotka spínače (2) s žebrovaným chladícím tělesem (4), na jehož dosedací čelní ploše jsou V upínacích drážkách upevněny bezpotenciálové moduly (5), vstupní a výstupní si 1 ová 7 svorkovnice (6),snímač proudu(7), nêbo vorkovnice (8) řídícíoh signálů, přičemž v přední části rámu (1) je uspořádána souvprava jednotek (9) regulace a řízení spínače tak, že jednotky (9) jsou k rámu (1) upevněny prostřednictvím vodítek v čelní stěně vodorovných profilů (3) a jejich poloha je zajištěna izolačními vodítky, přičemž jednotky (9) jsou vzájemně elektricky propojeny prostřednictvím desky2. Modul bezkontaktního spínače podle bodu 1,v y z n a č u j í c í s e t í m, že jednotky (9) regulace a řízení jsou elektricky připojeny konektorovými vidlicemi (11) zasouvanými do zásuvek (12), které jsou osazeny v desoe (10).3. Modul bezkontaktního spínače podle bodu 1 a 2,V y z n a č u j í c í s e t í m, že napájecí a synchronizační část (13) je tvořena alespoň jedním transformátorem a usměrňovačem (14), případně pulsním transformátorem (15) Pro řízení bezpotenciálových modulů (5) a komutační a přepětovou ochranou (16).4. Modul bezkontaktního spínače podle bodu 1 až 3,V y z n a č u j í c í s e t í m, že na horní části rámu (1) je připevněna ventilační jednotka (17) se zásuv kou (19). 2 výkresy

MPK / Značky

MPK: H05K 7/14

Značky: bezkontaktního, spínače, modul

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-253996-modul-bezkontaktniho-spinace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Modul bezkontaktního spínače</a>

Podobne patenty