Vícedílná elektroinstalační krabice pro zalití do betonu

Číslo patentu: 253669

Dátum: 17.12.1987

Autor: Kunc Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

253 css vynález se týká vícedílné elektroinstadaćni.krabice prozalití do betonových stavebních dílců.Je známa elektroinstalační krabice, určená pro spojování vodičů pomocí svorek, která se zabuduje do betonnváho preimb» rikovaného dílce nebo betonové stěny, vytvářené přímn.na stavumožňuje, aby k uložení elektrických vedení mohly být využívá~ ny podélné dutiny, ktere mají obvykle kruhový průřez. Tyto krabice bývají umístěny v betonových prerabrikátech ve zvolev ných roztečích, kde plní funkci vylehňovacich otvorů.Nevýhodou obou popsaných druhů elektroinstalačních krabic je zejména okolnost, že jsou vzájemné nezáměnná, že jsou určeny vždy pro jeden účel použití a že jsou sestameny z většina počtu dilců.Uvedené nevýhody odstraňuje vícedílná elcktroinstalační krabice podle vynálezu, jehož podstata spočívâ V tom, že základní díl krabice je ve své zadní válcavé části opatřen mlespoň dvěma asymetricky umístěnými aretačními výstupky-a že středový nástavec má na své násuvné válmové části alespoň dvě aretaćní vybrání, zapadagící do výstupků na zadní válcové části základním díla krabica.Výhody krabice podle vynálezu spočívàjí zejména v uni» versálnosti jejího využití pro všechny stavební technologie,používané při výstavbě železobetonových objektů, dále v jednoduché výrobní technologii, nízke montážní pracnontą a malém počtu dílů, podmišujících vysokou seriovost jejich výroby.Příklad provedení krabice podle vynálezu je na přilnžeo ných výkresoch. Na obr. 1 je základní díl krabice, na obr. 2je středový nástavec, na obr. 3 víceúčelový nástavec, na obr. 4 zátka, na obr. 5 doplnkový nástavec a na obr. 6 uspořádání sestavy dvou základních dílů a dvou stŕedových nástavců, zalitých v panelu se středovou dutinou (znázorněno v řezu).Vícedílná elektroinstalační krabice v příkladu provedení sestává ze základního dílu 1, středového nástavec 2, víceúčeloZákladní díl l válcového tvaru (obr. 1) má v čelní ploše lg dva připevňovací otvory lg, určené k upevnění elektroinstalačních přístrojů. Středový otvor ll je určen k mechanickému upevnění celé krabice k bednění pomocí hřebu nebo šroubu. Blána lg je určena pro zabránění nežádoucího zatékání betonovć směsi v průběhu betonáže. Po zatvrdnutí betonové směsi se blána lg po celém zeslabeném obvodu odtrhne a tak se uvolní přístup do vnitřního prostoru základního dílu l. Do nenaznačených otvorů, vystřižených v zeslabené stěně ll, lze zavést elektroinstalační trubky pro elektrické pŕívody. K vložení některého z dále popsaných nástavců slouží zadní válcová část lg, v níž jsou tři aretační výstupky 18, 14, 15.Středový nástavec g (obr. 2) rotačního tvaru je opatřen násuvnou válcovou částí gł, v níž jsou tři aretační vybrání gg,gâ, 35 a zadní válcovou částí gg tvaru poloviny válce, kolmého k nenaznačené ose tohoto středového nástavce. Čep gg a nátrubek gâ jsou určeny k vzájemnému zrcadlovému spojení dvou středových nástavců g nebo ke spojení středového nástavce g a víceúčelového nástavce Q.Víceúčelový nástavec Q (obr. 3) rotačního tvaru má středový otvor gl, určený pro případné uložení nezakreslené nosnématice, přičemž uvnitř otvoru je výstupek gg pro zajištění. nosné matice proti otáčení. Přední válcová část go slouží k za sunutí víceúčelového nástavce Q do zadní válcové části lg základního dílu l. Dva rozpěrné výstupky âg slouží k vzájemnému zrcadlovému spojení dvou viceúčelových nástavců Q nebo ke spojení víceúčelového nástavce 3 se stredovým nástavcem 2.Krycí zátka 3 (obr. 4) je určena k zaslepení středového otvoru Q víceúčelového nástavce Q.rotačního tvaru má středový otvor 52,- 3 253 saa určený k upevněni doplňkového nástavce Q k bedněni, obdobně jako u základního dilu ł. Blána žł je určena pro zabránění nežádouciho zatékání betonové směsi V průběhu betonáže a po zatvrdnuti směsi se odstraní. Přední válcová část §g slouží k nasunutí doplňkového nástavce 5 do zadní válcové části łg základního dí lu ł.Na obr. 6 je znázorněna elektroinstalační krabice, sestávající ze dvou základních dílů ł a dvou středových nástavců g,zalítých do panelu. Na panelu QQ je zřejmě zrcadlové spojení těchto středových nástavců g, jejichž dvě zadní válcové části gg tvaru poloviny válce vytváří válcovou dutinu gł, která nava- Á zuje na nezakreslenou podélnou dutinu v panelu gg, v níž jsou uložena elektrická vedení. Aretačni výstupky łg, łg, łá obou základních dílů ł a aretační vybráni gg. gg. gg obou středových nástavců 3 umožňují výškové nastavení této sestavy v panelu, a to v toleranci rovnající se dvojnásobku hloubky aretačního vybrání gg, gg, gg středového nástavce g.Vicedilná elektroinstalační krabice pro zalití do betonu,umožňující montáž do stavebních dílců se středovými podélnými dutinami i do monolitických dilců železobetonových staveb,sestávající ze základního dilu s válcovými částmi, středového nástavce s násuvnou válcovou částí pro nasunutí do základního dilu a dále z víceúčelového nástavec a doplňkového nástavce s obdobnými částmi, vyznačená tim, že základní díl (1) krabice je ve své zadní válcové části (12) opatřen alespoň dvěma asymetricky umístênými aretačními výstupky (13, 14, 15) a že středový nástavec (2) má na své násuvné válcövé části (21) alespoä dvě aretačni vybrání (22, 23, 24) zapadajíci do aràtačních výstupků (13, l 4,r 15) nà zadní válcové části (12) základního dílu (1) krabice.

MPK / Značky

MPK: H02G 3/12

Značky: krabice, elektroinstalační, zalití, betonů, vícedílná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-253669-vicedilna-elektroinstalacni-krabice-pro-zaliti-do-betonu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vícedílná elektroinstalační krabice pro zalití do betonu</a>

Podobne patenty