Zařízení pro hromadné plošné osazování paletizovaných dlažebních prvků

Číslo patentu: 253514

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kalík Jiří, Novotný Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

. 253 514 vynález se týká zařízení pro hromadné .plošné oaazování paletizovanýcn dlažebních prvků na upravený podklad, pomocí samosvorného svěracího nástroje zavěšeného na. manipulačním zvedacím mechanízmu.Dlaždičské práce se provádějí převážně ručné, často pomocí,jednoduchých ručních kleští určených pro manipulaci s jediným dlažebním prvkom. Protože jde o velmi namâhavou prácgprováděnou převážně v nepohodlné poloze v kleče, byly vytvořený alespoň jednoduché pomůcky pro jej ich uànadnění. Tak například bylo zhotoveno ruční zařízení podobné řídítkům cestovního kola, spojeným s kleštěmi svíranými bovdenem, ovládaným na řídítcích v podstatě brzdovou pákou. Do kleští bylo možno uohopit a přemístit i větší počet v řadě vedle sebe uložených dlažebních prvků. Úměrně se zvýšením produktivity práce však narůstala takénámaha pracovníka. Proto. byla vyvinuta řada ručné ovládaných zařízení pojízdných. Vesměs jsou to růz né ručné vedené dvoj zvratné páky uložené na jednonápracvovém podvoz- kku, na jejichž druhém rameni je zavěšen drapák nebo krepna pro samosvorné nebo řízené uchopení dlažební desky Zařízení jsou. někdy ovládána hydraulický, ale spoločným nedostatkom všech je, že jsou určena pouze pro manipulaci s jediným dlažebním prvkom. snaha o umožnění současné manipulace s větším počtom, například s celým blogs kom dlažebních prvků, vedla k vytvoření rozměrných a značné hmotných, často i eamohybných zařízení, u nichž jsou jednotlivé dlažební prvky vkládány ručné dosamostatných přihrádek, ze kterých jsou pak plynule nebo současně ve větších plošných ůtvarech ukládáný naupravený podklad. Rozsah ruční manipulace tedy v podstatě zůstává, je však pracovníkom prováděna v hygienicky příznivější poloze, což je patrně jedinou výhodou. Proto byly vytvořeny velmi eložité uklá 253 514 dací rámy, které se posedí na blok dlažebních prvků, uchopený pak systémem mnoha kleští, ovládených bud ručné pomocířady rektifikačnich šroubů, nebo-hydraulický. Ilkládací rámy jsou velmi hmotné s nákladné, jejich obsluha musí být zajištována vyškolenými pracovníky a jsou vhodné pouze pro zadláždění rozsáhlých souvislých plech.,Uvedené nedostatky odstraňuje .zařízení pro hromadné plošné osazování paletizovaných dlažebních prvků na upravený podklad, pomocí samoevorného svěracího nástroje, zavěšeného na manipulačním zvedacím mechanizmu, podle vynálezu, jehož podstate. spočívá vtom, že eestává z nejméně jedněch souměrných kleští. s lištovjrmi čelisini. Každá čelist přechází ve vodorovné rameno, jehož .zvednutý konec je pomocí spojovącího. čepu kyvně připoj en ke střednímu ložisku nerovnoramenné páky, .jejíž delší rameno je pomocí tehla připevněno prostřednictvím vrcholovéhrčepu k závěsu zvedacího mechanizmu a jejíž kratší rameno je kyvně připevněno ke druhé, protilehlé lištovité čelieti kleští. Na vrcholový- čepmůže být zavěšen zajištovací třmen, zapadąjící při rozevřené poloze klešti do zajištovacího háku opatřeného zaj ištovacím výstupkem s připevněného pod třmenem kyvně k horní části vodorovného. ramene jedné zlištovitýoh čelistí kleští. Nejméně dvoje zhodné klcště mohou být vzájemné prostorově propoj eny prostřednictvím prodlouženého spojovecího čepu a stejně prodlouženého vrcholového. čepu opatřeného nejméně jedním zavěšova cim poutcem, přičemž pŕilehlé lištovité čelísti-sousedních kleštíjsou vzájemné spojený v jedinou souvislcu lištovitou čelist.Výhodou zeŕízení je, že pomocí samosvomého svěracího nástroje, zhotoveného podle vynálezu, lze bez ruční manipulace a. bez jakýchkoli pomocných ovládacích zařízení uchopit celou jednu vrstvu dlažebních prvků uložených na paletě, přenést na určené místo e. u-ložit na pripravený podklad. Zařízeníje vzhledem k účinku ověře nému fimkčním prototypem velmzťvýkonné, při poměrně jednoduchosti,láci a snadné vyrobitelnosti svěracího nástroje. Kromězvýšení produktivity práce možňuje podstatnou ůsporu počtu pracovníků, odstraňuje nameĺhevoet e. zvyšuje bezpečnost jejich práce.Na echematiokých vyobrazeních znázorňuje obr. l čelní pohled na zařízenía obr. 2 axonometrický pohled na zařízení vytvorené prostorově z dvojice vzájemné spojených kleští.Zařízení pro hromadné plošné osazování paletizovaných dlažebních prvků sestává ze somněmých kleští alištovitými čelistmi .jl., ž. nichž každá přechází ve vodorovné rameno g, jehožqzvednutý konec § je pomocí spojovacího čepu g ltyvně připojen ke střednímu ložiska § nerovnoramenné páky g. Další rameno Zenerovnoramenné páky § je pomocí táhla §- připevněno prostřednictvím vrcholového čepu g k závě- su zvedacího mechanizmu a její kratší rameno łg je kyvně připevněno ke druhé, protilehlé čelisti 1. kleští. Na vrcholový čep g je ząvěšen zajišłovací třxnen II.ZL, zapadaj ící při rozevřené poloze kleští do zaj išřovaćího háku Lg opatřeného zajišřovacím výstupkem łg. Zajíšřovaćí hák łg je pod třmenem L kyvně připevněn k horní části. vodorovného ramene g jedné z lištovitých čelistí g kleští.Zařízení aestavené ze stejných součástí jako v příkladu 1 s tím, že dvaja stejné kleště jsou vzájemné prostorově propojeny prostřednictvím prodlouženého spojovacího čepu g a stejně prodlouženého vrcholového čepu 3 uprostřed nějž je zavěšovací poutec Zl.L, přičemž přílehlé lištovité čelisti I sousedních kleští jsou vzájemné spojeny v jedinou souvislou lištovitou čelist g.Zařízení pro hŕomadné plošné osazování paletizovaných dlažeb~ ních prvků na upravený podklad, pomocí samosvorného svěracíhonástroje, zavěšeného na manipulačním zvedacím mechanizmu, vyzna čující se tím, že sestává z nejméně jedněch souměmých kleštís lištovítými čelístmi /1/ , z nichž každá přechází ve vodorovné rameno /2/ jehož zvednutý konec /3/ je pomocí spojovacího čepu /4/ kyvně připojen ke střednímu ložisku /5/ nerovnoramenné. páky /6/, jejíž delší rameno /7/ .N pomocí táhla /8/ připev-něno prostřednictvím vrcholového čepu /9/ hzávěsu zvedacího mechanizmu a jejíž kratší rameno /10/ je kyvně připevněno ke druhé,protilehlé lištovité čelisti /1/ kleští.Zařízení podle bodu Lvyznačující se tím,že na vrcholový čep /9/ je zavěšen zajišřovací třmen /ll/ , zapadąjící při rozevřené poloze kleští do ząjišřovącího háku /12/, opatřeného zajíšłovacím. výstupkem /13/ a připevněného pod třmenem /ll/ kyvně k horní části vodorovného -mene /3/ ,jedné z lištovitých čelistí /l/ kleští.Zařízení podle bodu lłvyznačuj ící se tím, že nejméně dvoje stejné kleště jsou vzáj emně prostorově propoj any prostřednictvím prodlouženého spojovacího čepu /4/ a stejně prodlouženého vrcholového čepu /9/, opatřeného nejméně jedním zavěšovacím poutcem /14/ ,přičemž přilehlé lištovité čelísti /1/ sousedních kleští jsou vzáj enmě spoj any v jedinou souvislou lištovitou čelíst /1/.

MPK / Značky

MPK: E01C 19/52, B66C 1/44

Značky: prvků, paletizovaných, hromadné, zařízení, dlažebních, plošné, osazování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-253514-zarizeni-pro-hromadne-plosne-osazovani-paletizovanych-dlazebnich-prvku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro hromadné plošné osazování paletizovaných dlažebních prvků</a>

Podobne patenty