Zařízení k podávání útku od stacionární cívečnice na útkové cívky zanašečů u víceprošlupního tkacího stroje

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynálezem je zařízení k podávání útku od stacionární cívečnice na útkové aívky zanašečů u víceprošlupního tkaçího stroje mezi vstupem a výstupom zanašečů v soukací zóně soukací dráhy při soukání útku na cívky zanašečů, přičemž každý útek je mezi předlohovou cívkou stacionarní cívečnice a bodom podání do útkové cívky veden přes pneumatický člen, který vzduchovým paprskem dopravuje začátek ütku do bodu podáváníoDoeud známým provedením k dopravě útku a plnění útkových cívek v zanašečích víceprošlupních tkacích strojů, je zařízení podle švýcarského patentu CH 566 410 vybavené 1 podávání útku výkyvnýmí přímkovými trubkamí a k pohonu útku je použito mechanické zařízení. Zařízení obsahuje trubky, kterými je útek poháněn pomocí dopravního řetězu a vodících kolejnic v průběhu soukacího cyklu, přičemž místo etříhu konce zanášeného útku je těsně v prostoru u kraje tvořenévtkaninyoeNevýhoda stavu techniky je zejména v tom, že volný konec útku po ustřižení je příliš krátký na to, aby dosáhl do bodu podání. Rozdíl délek je pak nutno kompenzovat nuceným podávácím zařízením.umístěným mezi předlohou a členem pohonu. Přitom každý útek v tomto případě má vlastní podávaoí zařízení. Kromě toho umístění etříhacího zařízení v blízkosti vstupu zanašečů do prošlupu má nevýhodu v tom, že v průběhu eoukacího cyklu silně kolísá osově napětí útku, což má vlív na častý výskyt přetrhů soukaného útku. LCílem vynálezu je tedy zařízení k podávání útku v soukací zőně soukecí dráhy se soukacími hlavícemi, ktoré nemá uvedené nevýhody.Vytýčený cíl splňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že v prostoru soukací dráhy soukacích hlavíc jekaždý zakřívený kanál uspořádán svým začátkem v ose soukací dráhy a aktšvního prostoru, v němž je též uspořádán rozdělovač útku, na nöhož je začátek zakříveného kanálu napojen. Konec zakřiveného kanálu najiždějicí k bodu podání je uspořádán v místě útkových cívek najíždějicich zansšečů do soukeci zőny soukaci dráhy. Na obloukové vnější stěně zakřiveného kanálu je vytvořena podélná štěrbína pro vysouváni útku ze zakřiveného kanálu v průběhu jeho soukáni na útkovou oivku zanaěečů postupujicich směrem do prošlupu.Výhodou vynálezu je jednak možnost ustřiženi útku těaně před vstupom zanaěsčů do prošlupu a odběr útku z-předlohové civky je prováděn pouze rotaci útkové civky v zanaěečí jeho pohybem soukaci zőnou v soukací drázeo Zařízení k podávání útku od předlohových civek stacionárni civečnice k zanašečům s útkovými civkami je velice jednoduché tím, že vylučuje potřebu podávaciho zařízení mezi předlohovou civkou a pneumetickým podávacim členem Zařízení dle řešení v celém rozsahu soukání zaručuje konstantní napětí soukeného útkuoPro zvýšenou názornost je dále uveden konkretni popis a přiložené výkresy, kde na obr. 1 je znázorněno schema soukací dráhy se soukacimi hlavicemi a zanašeče s útkovými cívkami s postupom útku zakřiveným kanálem k prázdne útkové civce v zanaěečí a na obr. 2 je znázorněn profil zakřiveného kanálu s vytvořenou podélnou štěrbinou, navazujici na pnmumatíckýćčlengPodávání útku g od předlohových civek gg stacionární civečniudráhy šysí§ÉĚkäEIEíh 1 avícemi 2 prováděno tak, že jsou útky g vedeny po zakřívená drázo pomoci skupiny zekřivsných kanálů 1.V prostoru soukaci dráhy Q soukacích hlavic 5 je každý.zakřivený kanál 1 uspořádán svýmzzačátkem v ose g soukaci dráhy §a aktivniho prostoru LL rozdělovaćäťg útku 2, na ně hąĺ je začátek zakřivenáho kanálu 5 napojen. Konec zakřívenéhokanálu 5 najiždějic 1 k bodu Q podání je uspořádán v místě útkových cívek najíždějicích zanaäečů 3 do soukaci sőny Q soukaci dráhy Q. No obloukové vnější atěně zakřivenáho kanálu 1 je vytvořena podélná ětěrbína 2 pro vyaunování útku g ze zekříveného ka ná 1 u A v průběhu jeho soukáni na útkovou civku zansěečů 3 postu pujícich směrem do prošlupu łj. Zanašeče 3 se pohybuji rovnoměr 253 510nourrychlostí v nekonečné dráze 1 a procházejí prošlupem L 1, kde je útek g odvinován z útkových cívck g. Po odvinutí útku g se zenašeč 3 s prázdnou útkovou cívkou g, vrací zpět nekonečnou drahou 1 k souběžné soukací dráze g soukacích hlsvic ž, kde znovu dochází k soukání útku- 2 od spojovacího bodu g a od bodu g podání. Mezi spojovací bodem g a rozpojovacím bodem g se nekonečná dráha 1 zanašečů 3 a soukací dráha g soukacích hlavic 2 navzájem kryjí a pohyb útkových oíwek g a soukacích hlavic i je synchronizován tak, že vždy nad každou útkovou cívkou g se souběžně pohybuje soukací hlavice ž. Každá soukacíhls vice i má svůj vlastní pohon, ktorý rotační útkové cívce g uděluje rotační pohyb. V bodě g podání je do soukací zőny á soukecí dráhy Q k útkové cívce ł předložen konec útku 2. Útková cívka j, tento konec útku g uchopí a v dýsledku svého rotečního poľwbu útek g na sebe nevíjí,přičemž tento útek g je odebírán z jedné předlohové cívky .Q umístěné na neznázorněné stacionární cívečnicio Útek g je při sou kání veden přes pneumatický člen 1.4 rozdělovače 8. Na počátku jeustřížený útek 2 veden zakřiveným kanálem i. Počet zakřivených kanálů A se rovná počtu soukeąých útkových cívek 1, nacházejících se v soukací zőně 6 soukací dráhy 6, mezi bodem g podání a bodeu Q stříhu dle obr. 1 ° Totéž platí i pro počet pneumatických členů ji v rozdělovači g. Při postupu útkové cívky J. od bodu Q podání se útek g z podélné štěrbiw 2 zakřiveného kanálu g postupně vytahuje. V rozpojovacím bodu g. přestane soukací hlavice 2 udílet útkové cívce g rotační pohyb a svoukání je ukončeno. Zanašeč 3s nesoukanou útkovou cívkou g postupuje dále po nekonečné dráze 1 zanašečů 1 a soukací hlavice i dále postupují po soukací dráze g eoukecích hlavic 5,. Před vstupem zanašeče 3 do prošlupu Q s nesouksnou útkovou cívkou 3 je v bodě p střihu útek g ustřižen střihacím ústrojím J.g. okamžitě po uetřižení útku g je uveden v činnost pneumatický člen łi rozdělovače g, který konec ustřiženého útku g pomocí vzduchového paprsku dopravuje zakřiveným kanálem i zpět dohodu g podání, kde současně dochází ve spojovacím bodě g k setkání postupujícího zenašeče 3 s prázdnou útkovou cívkou 1 se soukací hlavicí ž, která konec ustřiženého útku 2 uchopí a zshájí nový proces soukání. Umístěním aktivního prostoru g v ose g soukací dráhy § ve středu mezi spejovecím bodem A e rozpojovacím bodem B je zajištěn stejnoměrný odběr útku 2 a jeho etejnoměrné osové napětí při soukání bez napětových rázů e snižuje se pře 253 51 | 1trhovost útku go Jslikož ustřižený útok g mezi bodom Q střihu a aktívním prostorem L je delší, než je jeho přimá vzdálenost me~ zi aktivnim prostorem łł a bodom Q podání, je tento rozdíl délky vyrovnáncestou zakříveným kanálem 5, která se zhruba rovná vzdálenosti od bodu Q střihu k aktivnimu prostoru gg.Zařízení k podávání útku od stacionárni cívečnioe na útkové cívky zanašečů u viceprošlupniho tkacího stroje, kdo útky jsou podávány pomoci skupiny kanálů,vyznačené tím, že v prostoru soukací dráhy (6) soukacích hlavíc(5) je každý zakřivený kanál (4) uspořádán svým začátkem v osorozdělovače(8) útků (2), na nějž je začátek zakřiveného kanálu (4) napojen a konec zakřiveného kanálu (4)ŕŠjižděnw 7 k bodu(C) podání, je uspořádán v místě útkových civek (1) nsjiždějicichzanašečů (3) do soukaci zőny (6) soukaci dráhy (6), přičemž na obloukové vnější stěně (4) zakříveného kanálu (4) je vytvořena podélná ětěrbina (9) pro vysouvání útku (2) ze.akříveného kanálu(4) v průběhu jeho soukání na útkovou civku (1) zanaäečů (3) Postupujících směrem do prošlupu (13).

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: stroje, víceprošlupního, podávání, cívečnice, zanašečů, tkacího, stacionární, zařízení, útku, cívky, útkové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-253510-zarizeni-k-podavani-utku-od-stacionarni-civecnice-na-utkove-civky-zanasecu-u-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k podávání útku od stacionární cívečnice na útkové cívky zanašečů u víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty