Zařízení pro vibrační odlévání hliníkových klecí nakrátko elektrických strojů točivých

Číslo patentu: 253504

Dátum: 12.11.1987

Autori: Frček Vojtěch, Pavlík Mojmír, Mašínský František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro vibrační odlévání hliníkových klecí nakrátko elektrických strojů točivých, opatřené ústrojím pro upínání rotorového svazku plechů ve vertikální poloze a vibračním ústrojím, u něhož je rotorový svazek plechů usazen svým spodním čelem ve spodní licí formě, v níž je vytvořen prostor pro odlití spodního zkratového kruhu s ventilečními lopatkami,přičemž ve vrtání rotorového svazku plechů je umístěn licí trn a na horní čelo rotorového svazku plechů je nasazena horní licí.forma s licím otvorem, v níž je vytvořen prostor pro odlitíhorního zkratového kruhu s ventilačními lopatkami, jehož stropní část je spojene s okolním prostorem nahoru směřujícími průduchy.Zařízení pro vibrační odlévání hliníkových klecí nakrátko elektrických strojů točivých se používá při výrobě středních a velkých typových velikcstí strojů gravitačním odléváním vodičů klece nakrátko včetně zkratových kruhů s ventilačními lo~ patkami. K tomu účelu se rotorový svazek plechů, předehřátý na stanovenou teplotu, upne v tomto zařízení. Vlastní odlévání se provádí za působení vibrací, vyvozovaných vibračním ústrojím zařízení na celou soustavu rotorového svazku plechů, Spodní a horní licí formy a licího trnu, přičemž roztavený hliník se nalévá shore, zpravidla ručně z licích pánví. Hliník se leje na kuželovítý nástavec, který rozvádí kov do lioích otvorů horní licí formy a do drážek rotorového svazku plechñ. Tąto technologie však není vhodná u rotorů s dvojitou drážkou, kde je třeba vytvořit dvě klece nakrátko, vzájemně oddělené úzkým magnetickým můstkem, nebot při lití hliníku shore dochází k mísení tekutého kovu, který přichází shore z licí pánve,s kovem, který stoupá v drážkách rotorového svazku plechůa postupně je zaplňuje. Vyplňování drážek není rovnoměrné, tím se také nerovnoměrně mění teplota v rotorovém svazku plechú. V některých místech rotorového svazku plechu proto vznikají podmínky pro nežádoucí rychlejší tuhnutí hliníku a následkem toho se vytvářejí vzduchové bublin a ředinyeVýše uvedené nedostatky jsou odstraněny u zařízení pro vibrační odlévání hliníkových klecí nakrátko elektrických strojů točivých podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,~že v ose licího trnu je vytvořena kuželovitá dutina, rozšiřující se směrem dolů, navazující nahoře na licí otvor a dole na radíální vtokové zářezy ve spodní licí formě, ústící do prostoru pro odlití spodního zkratového kruhu s ventilačními lopatkami, přičemž mezi horní částí licího trnu a horní licí formou je výtvořen prstencovitý kompenzeční prostor, otevřený směrem nahoru do okolního prostoru a spojený průchody, otevřcnými směrem k hornímu čelu rotorového svazku plechů, s prostorem pre odlití horního zkratového kruhu s ventilačními lopatkami.U zařízení podle vynálezu je dcsaženo zaplňování všech drážek rotorového svazku plechů rovnoměrným způsobema rovněž tak je rovnoměrný 1 nárust teploty rotorového svazku plechů,způsobovaný přestupem tepla z roztevenéhc hliníku do plechů rotorového svazku plechůoPříklad provedení zařízení pro vĺbrační odlévání hliníkových klecí nakrátko elektrických strojů točivých podle vynálezu je zobrezen na připojeném výkrese v osovém řezuoZařízení podle vynálezu je opatřeno na výkrese neznâzorněným vibračním ústrojím a neznázorněným upínacím ústrojím pro vzájemné stažení spodní licí formy 1, v ní vertikálně usazeného rotorového svazku 1 plechů s licím trnem g, umístěným v jeho vrtání, s horní licí formou i, nasezenou na horní čelo rotorového svazku 1 plechů.Ve spodní lící formě 3 je vytvořen prostor g pro odlití spodního zkratového kruhu s ventilačnímí lopatksmi. V hornílicí formě í je pak vytvořen prostor Q pro odlití horního zkratového kruhu s ventilačními lopatkami.V ose licího trnu g je vytvořena kuželovitá dutina §, rozšiřující se směrem dolů, která je nahoěe opatřena licím otvo rem lg pro nalévání roztaveného hliníku. Kuželovitá dutina § navazuje dole na radiální vtokové zářezy ll, vytvořené ve spodní lící formě 2, které jsou otevřeny směrem ke spodnímu čelu rotorového svazku 1 plechů a ústí do prostoru g pro odlití spodníhoMezi horní částí licího trnu g a horní lící formou 3 je vytvořen prstencovitý kompenzační prostor lg, který je otevřen směrem nahoru do okolního prostoru a je spojen radiálními průchody Ž, otevřenými směrem k hornímu čelu rotorového svazku 1 plechů, s prostorem Q pro odlití horního zkratového kruhu s ventilačními lopatkami, jehož stropní část je spojene s okolnímprostorem nahoru směřujíoími průduoh 14. YTento kompenzační prostor 1 je ohraničen na vnitřní straně válcovou plochou, tvořenou povrchem stahovací matice li lícího trnu g, a na vnější straně kuželovitým vybráním ve spodní části horní lioí formy 5, která směrem nahoru přechází ve válcovou plochu, přičemž výška kompenzačního prostoru 1 od horního čela rotorového svazku 1 plechů má velikost tří až pěti násobku ve 1 í~ kosti vzdálenosti stropu prostoru Q pro odlití horního zkrato-vého kruhu s ventilačními lopatkami od horního čela rotorovéhosvazku 1 plechů. Na výkreru příkladu provedení zařízení podle vynálezu je v kompanzačním prostoru 1 vyznačen nálitek 1, který se vytvoří po schladnutí natečeného roztaveného hliníku do drážek lg rotorového svazku 1 plechů, dále do prostoru 3 pro odlití spodního zkratového kruhu s ventilačními lopatkami a do prostoru Q pro odlití horního zkratového kruhu s venti lačními lopatkami.Při provozu zařízení podle vynálezu se roztavený hliník naiévá licím otvorem lg do kuželovíté dutiny § licího trnu g. Hliník nejprve zaplní prostor g pro odlití spodního zkratového253 504 kruhu s ventilačnimi lopatkami, kam se z kuželovité dutiny § dostane rediálnimi vtokovými zářezy ll. Potom hliník stoupá ve všech drážkách lg rotorového svazku 1 plechů po celém jeho obvodu vzhůru. Zaplňováni všech drážek lg rotorového svazku 1 plechů je rovnoměrné a proto je rovnoměrný i nárust teploty rotorového svazku 1 plechů, k němuž dochází přestupem teplaz rozteveného hliníku do rotorového svazku plechů.Poton roztavený hliník zaplní prostor Q pro odliti hor- A niho zkratového kruhu s ventilačními lopatkami a protéká průchody Ž do kompanzačniho prostoru lg, načež se nlěváni hliníku ukončí, když jeho hladina v kompenzačním prostoru 1 stoupne výš, než je výška stropu prostoru pro odlití horního zkretového kruhu s ventilačními lopatkami. Při odlévání odchází vzduch průduchy liePři chládnutí hliníku dochází k jeho smrštováni a zpětnému nssávání ještě tekutého hliníku průchody Ž z kompenzačního prostoru lg, takže v hotovém rotoru elektrického stroje točivého nejsou žádné dutiny ani řediny.Po úplném zchladnuti hliníku se odstraní horní licí forma 3,přeruši se ztuhlý hliník v průchodech Ž a vytáhne se licí trn g 2 vrtáni rotorového svazku 1 plechů,včetně nálitku 1, který lze 2 licího trnu g snadno odstranit. Vzhledem ke kuželovitosti kuželovité dutiny § odstrani se ztuhlý hliník snadno i z této kuželovité dutiny §. Poté lze rotorový svazek 1.plechů vysunout ze spodni licí formy 2. Hliník, ktorý je ztuhlý ve vtokových zářezech ll, lze rovněž velmi lehce odstranit, nebot světlost vtokových zářezu ll je malá.Zařízení podle vynálezu 35 výhodné ve všech případech, kdy je průřez drážek 1 g rotorového svazku 1 plechů složitý nebo malý e kde záleží ne dobrých elektrických vlestnostech vyrobeného

MPK / Značky

MPK: B22D 27/08, B22D 21/04

Značky: odlévání, elektrických, hliníkových, strojů, nakrátko, klecí, vibrační, točivých, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-253504-zarizeni-pro-vibracni-odlevani-hlinikovych-kleci-nakratko-elektrickych-stroju-tocivych.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro vibrační odlévání hliníkových klecí nakrátko elektrických strojů točivých</a>

Podobne patenty