Proužkovací zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 252906

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fišer Evžen, Fučík Milan, Kopečný Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká proužkovacího zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového zboží, které obsahuje vodiče nití a nüžky pro stříhání a přidržování nití,ovládané proatředu nictvím vaček řídícího zařízení, přičemž vodiče nití jsou uspořádá- ny jako radiálně Výkyvné páky.Je známa, že proužkovací zařízení dvouválcových pletacích strojů obsahuje větší počet vodičů nití a jnm přiřazených stříhacích nüžek,a to pro každý pletací systém, které slouží pro zapínání a vypínání nití podle programu pletení. Proužkovací zařízení má obvykle Ví~ ce vodičů, např. pět, pro jejichž ovládání slouží řídící zařízení,které může být různé konstrukce.Jedno ze známých zařízení má řídící vačky vodičů nití uspořádány nad sebou vedle jehelního válce, přičemž jejich volba se provádí programovou šablonou. Na.vačky dosedají snímací páky postupně se zvětšující délky, na jejichž koncích jsou výkyvně uloženy svislé nosné tyče řodičů vedené v drážkách pravítka šikmo uspořádaného k jenolnímu válci. Na.horních koncích nosných tyčí jsou uloženy vlast~ ní vodiče. V nepracovních polohách jsou vlastně tyto vodiče drženy tak, že anímací páky dosedaáí na obvody ovládacích vaček. Jelikožv nepracovních polohách jsou vodiče, resp. jejich pracovní konce vedle sebe, je úhlové postavení jejich enímacíoh pák vějířovité a v dů sledku toho jsou jednotlivé ovládací vačky rüzně vytvoreny, tj. mají odlišné hloubky profilů a tvary. V důsledku toho je výroba vačekÚkolem vynálezu je odstranit výše uvedený nedostatek, což je splněno tím, že vodiče nití v neppacovních polohách dosedejí na kon» ce drážek pravítka tak, že jejich enímací nosy zasahují do prostoru vymezeném největším a nejmonším průměrem pracovních pcvrchů vaček, které jsou stejného tvaru a velikosti.Zařízení podle vynálezu je V příkladném provedení znázorněnoobr. l - pohled shore na uspořádání vodičů nití v neprecovníchpolohách a jednoho vodiče v pracovní poloze,obr. 2 - pohled z boku na vodič nitě,obr. 3 - čelní pohled na vodící pravítko vodičů nití.Známý dvouválcový okrouhlý pletací stroj je opatřen proužkovacím zařízením V hlavním pletacím systému, které má pět vodičů ll ~- 5 nití. Jednotlivé vodiče ll - ls jsou uspořádány volně otočné nad sebou na svislé tyčí g,a to jako radiálně výkyvné páky. Každý vodič ll - 5 obsahuje zadní část 3, na které je vytvořen snímací nos 5. Do zadní části 2 je zasazena axiálně výkyvná pružná planžeta 5, jak je rovněž vidět na obr. 2 a na ní je připevněna přední část Qlsloužící pro vedení nitě. Tato zadní část 3 u každého vodiče ll - l 5 je vedena po Spodní hraně tvarované drážky 11 - 15 (obr. 3) pravítka §. Drážky 11 - 15 jsou nestejné délky. Konce drážek 1 - 15 na levé straně pravítka §, které určují pracovní polohy vodičů ll ~~ ł 5 jsou na stejné úrovni, kdežto konce drážek 11 - 15 určující252 905 nepracovní polohy vodičů ll ~ ł 5 D 6380 na stejné Úr°Vnĺ tedy dé 1 KYdrážek 11 - 15 se postupně od nejspodnější prodlužují. Drážka 15 je nejdelší a ostatní délky se postupně zkrucují s ohledem na postavení vodičů ll - ł 5 V nepracovních polohách,a to kvůli stříhacím nožům nůžek 2. Konce drážek 11 - 15 pro nepracovní polohy tak slouží jako dorazy vodičů ll - l 5, kde jsou tyto drženy tažnými pružinami lg upevněnými na držák ll proužkovacího zařízení a k předním částem 2 vodičů ll - l 5 Jednotlivé snímací nosy 3, jelikož jsou všechny vodiče ł - l 5 stejné, zasahují do různých vzdáleností Vàčky lg pro ovlá~ dání vodičů ll - l 5 jsou uspořádány k jednotlivým snímacím nosům Q,přičemž jsou všechny stejného tvaru a velikosti. Väčky lg jsou uloženy souose spolu s neznázorněnými vačkami pro ovládání nožů nůžek g a jejich volba je řízena od známého neznázorněného řídícího zařízení prostřednictvím volící šablony. V důsledku toho musí být nejmenší průměr 50 pracovního povrchu pro ovládání vodiče ll vačky lg takový, aby na něj dosedl snímací nos A horního vodiče l 5, který je v nepracovní poloze nejvíce vykývnuto Výška pracovního nájezdu h vačky lg pak musí být dostatečně veliká, aby byl každý vodič l - ł 5 zaveden do pracovní polohy. Snímací nosy 5 vodičů lg - l 5 v nepacov~ ních polohách, tedy nedosedejí na průměry 30 příslušných vaček lg,ale zasahují do prostoru mezi průměry Eb a §M, kde průměr §M je největší pracovní průměr vačkydlg. Snímací nosy A vodičů l - 4 v nepracovních polohách zasahují do vzdáleností, jež jsou dány průměryR - 34, ktoré protínají pracovní nájezd h a tudíž při otáčení vačeklg jsou nutně vykyvovány do pracovních polohoFunkce výše popsaného zařízení je následující. Před pletením úpletu jsou všechny vodiče l1 - l 5 v nepracovních polohách, přičemž příslušné vačky lg jsou rovněž v nepracovních polohách, kdy nájezdy h se kryjí a kdy nosy 3 všech vodičů ll - l 5 zesahují do prostoruvymezeném největším průměrem §M a nejmenším průměrem go pracovního252 906 povrchu vaček gg. Na obr. 1 je tato poľoha vaček lg vyznačena přerušovanou čarou. Povelem od řídícího zařízení je např. přetočena vačka lg příslušející vodiči ll do pracovní polohy, jak je na obr. 1 znázorněno plnou čarou a nájezdem Q je nos 3 a tedy vodič ll vykývnut proti působení pružiny lg do pracovni polohy, přičemž při tomto pohybu je veden po spodni hraně drážky 11 pravítka § vlivem působení planžety Ž. Nit Ľ je zechycena jehlmi a zaplétána. Dalším povelem potom dojde k vystřidáni vodiče ll, např. vodičem l 4, jehož vačka lg opět svým nâjezdem Q vykývne vodič l 4 do pracovní polohy, přičemž pružina lg vodiče ll po přejeti nájezdu Q stáhne zpět vodič ll do nepracovní polohy. Stejným způsobem se ovládaji 1 ostatní vodiče.Hlavni výhodou vynálezu je ta skutečnost, že konstrukčnim uspo~ řádáním vodičů a pravítka a postavenim vodičů k večkám umožňuje vyb tvořeni všech vodičů a vaček stejně, čímž se docili jednoduchostizařízení, univerzálnosti dilcůła tim i zjednodušeni výroby a ekono mického efektu.

MPK / Značky

MPK: D04B 15/58

Značky: okrouhlého, stroje, pletacího, proužkovací, dvouválcového, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-252906-prouzkovaci-zarizeni-dvouvalcoveho-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Proužkovací zařízení dvouválcového okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty