Způsob spojování přízí zakrucování a zařízení k provádění tohoto způsobu

Číslo patentu: 252807

Dátum: 15.10.1987

Autor: Garnsworthy Rusell Kurt

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká způsobu spojování přízi zakrucováním, spočívajícího v sevření spojovaných přízí ve dvou místech vymezujících spojované úseky přízí, V rozkroucení sevřených úseků spojovaných přízí a v oddělení tahem těchto sevřených a rozkroucených úsekü příží až do vytvoření volných konců a zařízení k provádění tohoto způsobu.Obvyklým způsobem spojování pŕetržených textilních přízí je uzlování. Uzlíky však mohou být zdrojem dalších přetrhů, nebo se uvolňujl při dalších pracovních textilních operacích. Kromě toho zústávají uzlíky v hotových tkaninách, pletenínách nebo všívaných výrobcích viditelné, a proto musí být hotové výrobky prohlĺženy kvalifikovanými pracovníky a zjištěnámísta uzlíků ručně opravována.Ve snaze napojovat příze splétáním, jehož stopy nejsou vidítelné, byly navrženy různé formy splétacích zařízení pracujících pneumatickým způsobem. Zařízení tohoto druhu pracují tak, že se navzájem přes sebe položené konce spojovaných přízí vystaví působením vzduchu,vlákna pak v Odpovĺdajícĺch koncĺch přízí působí na sebe a jsou navzájem směšována a zkrucována. I když se těmito zařízeními dosahuje téměř nezjistitelných spojů, je pevnost takto splétanychU jiného zařízení řešícího tento problém, je každá příze sevřena V místech ležících od sebe s určitým odstupem a je kroucena tak, aby se zrušil zákrut vláken v úseku přízl vymezovanem místy sevření. Takto rozkroucené úseky se protahují, aby se příze rozdělila, a vytvoří se tak na každé přízi koncové čast, v níž vlákna nemají téměř žádný zákrut. Jedna z těchto koncových částí se pohárovitě rozevře a koncová část druhé příze se do této rozevřené části vloží. Alespoň jedna z takto nastavených koncových částí spojovaných přízí se potom vystavíaxiálnímu kroucení, čímž dojde k zakroucění vláken obou koncových částí a vytvoří se spletenýNyní se ukázalo, že uvedený způsob lze výrazně zjednodušit, a že lze dosáhnout velmi uspokojivého spoje bez potřeby ctevírat pohárovitě jednu z koncových částí a druhou do ní zasouvat.Toto zdokonalení přináší způsob spojování přízí zakrucováním, spočívající v sevření spojovaných přízí ve dvou místech vymezujících spojované úseky přízí, v rozkroucení sevřených úseku spojovaných přízí a v oddělení tahem těchto sevřených a rozkroucených úseků přízí až do vytvoření volných konců, jehož podstata podle vynálezu spočívá v tom, že sevřené rozkroucené úseky přízí s volnými konci se umístí do rovnoběžné polohy se vzâjemným přesahem, načež senavzájem okolo sebe zakrucují působením tření až do vzniku přízového spoje.Je výhodné, když vzniklý přízový spoj se stabilizuje tepelné, případně lepením. Je také výhodné, když sevřené rozkroucené úseky přízí se zakrucují navzájem v délce odpovídající střední délce vláken.Zařízení provádění způsobu podle Vynálezu zahrnuje zakrucovací a protahovací ústrojía jeho podstata spočívá v tom, že zakrucovací ústrojí je tvořeno dvojicí protiběžně otočných prstencových kotoučů, které jsou na vzájemné přilehlých stranách opatřeny třecím povrchema jsou uloženy vůči sobě axiálně přesuvně na společné ose a prctahovací ústrojí je tvořeno svěrkami uspořádanými vně zakrucovací ústrojí, přičemž naproti protahovacího ústrojí jsou vždy na opačné straně zakrucovaciho ústrojí uspořádána vodítka příze.Je výhodné, když svěrky jsou tvořeny protíběžně otočnými dvojicemi kotoučú axiálně vůčiPříkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na výkresech, kde obr. 1 představuje schematický pohled na zařízení pro spojování ve stavu bezprostředně po vložení spojovanýoh přízí v půdorysu, obr. 2 A a ZB tentýž pohled, kdy zařízeí je ve stavu před a po zakroucení přízí, obr. 3 řez rovinou 3-3 z obr. l a obr. 4 schematický pohled na další příklad né provedení zařízení podle vynálezu v půdorysu.Zařízení 33 pro spojování přízí zakrucováním, znázorněné na obr. 1 až 3, zahrnuje dvojici prstencových kotoučů 13, 13, protiběžně otočně uložených na společné ose 35,které jsou ve vzájemném záběru a vymezují svěrnou prstencovou štěrbinu gg pro sevření příze. Prstencové kotouče 33, 33 jsou na svých vzájemné přilehlých stranách opatřeny třecím povrchem 33 o vysokém součiniteli tření, například povlakem na bázi polyuretänu,a jsou uloženy vůči sobě axiálně přesuvně, aby tak umožnily snadné vkládání přízí napříč svěrné štěrbiny 33. Velikost prstencových kotoučů 33, lgse volí tak, aby jejich průměr byl přibližně rovný střední délce vlákna spojovaných přízí.vnější okraje gg, 33 prstencových kotoučů 33, 35 jsou ozubeny pro umožnění záberu s odpovídajícími ozubenými koly 33 ov 1 ádacíhóůstrojí. Ovládací ústrojí 33 zahrnuje neznázorněný pohon a převodové ústrojí, čímž se docílí protiběžný pohyb prstencových kotoučú 33, 13 a výrazně redukovanou rychlostí otáčení.Vně prstencových kotoučů 33, 13 je v místech navzájem protilehlých umístěno protahovací ústrojí tvořené svěrkami 33, 3 § příze. Svěrky 33, 3 § příze sestávají z protiběžně otočných dvojíc kotoučů gg, 31 axiálně vůči sobě přesuvných a uložených na otáčivýeh čepech 333,gág. Tyto kotouče 35, 31 jsou uzpůsobeny tak, aby se mezi ně mohla vložit spojovaná příze,která se jimi sevře, a otáčaním dvojice kotoučů gg 31 se příze může protahovat svěrnou štěrbinou 33. Osy svěrek 33, 3 jsou uloženy v rovině skleněné mírně vůči rovině prstencovýchV poloze protilehlé každé svěrce 33, 3 na opačné straně prstencových kotoučů 33, 33 je umístěno pevné vodítko 33, gg. Toto vodítko 33, 33 příze je umístěno s odstupem od druhé svěrky 33, 3 § tak, že se do vodítka příze zavede příze, procházející mezi prstencovými kotouči 33, 33 a držené jednou příslušnou svěrkou 33, 3 §, nedotýká se tato příze kotoučů druhé svěrky 33, 3 §. Nad nebo pod rovinou prstencovíté svěrné štěrbiny 3 § může být umístěno neznázorněné stabilizační ústrojí pro tepelné zpracování příze v místě spoje, například ústrojí pro přívod horkeho vzduchu nebo ohřívací deska, nebo ústrojí pro působení parou nebo k nanášení lepidla.Při použití právě popsaného zařízení, znázorněného na obr. 1 až 3, se prstencově kotouče 33, 35 od sebe oddělí, tím se otevře svěrná štěrbina 33, a mezi ně se vloží dvojice spojovaných přízí É, 1, které jsou nejlépe střížní nitě s jednoduchým zákrutem. Příze Q, 1 se zavedou do vodítek gg, 33 příze a položí se napříč dolního prstencového kotouče 33, přičemž se navzájem zkříží v oblasti společné osy 35 a zavedou se mimostředně mezinavzájem od sebe odsunuté kotouče 3 §, 31 příslušných svěrek 33, 3 §. Prstencové kotouče13, 33 se potom sevřou a vymezí svěrnou štěrbinou 33, v níž jsou sevřeny úseky gg 13 přĺzíOtáčení ozubených kol 33 vyvoláva protiběžne otáčení prstencovým kotoučům 33, 33,čímž dochází Vlivem tření ke kroucení přízí É a 1. Tímto účinkem dojde ke zrušení zákrutu vláken V úseku ga a 15 přízí, popřípadě i ke vzniku malého protisměrného zákrutu. V koncových úsecích přízí É a 1 a v hlavních úsecích těchto přízí přitom původní zákrut zůstává zachován.Jakmile jsou úseky gg, 15 přízí rozpleteny, kotouče 3 §, 31 svěrek 35, 3 se sevřoua otočí se tak, aby se úseky gg, 15 uvedly do polohy, v níž se dotýkají a leží souběžně vedle sebe.Během tohoto a dalších pohybu kotoučů gg, gl jsou příze protahovány svěrnou štěrbinou lg tak, že se v úseoíoh gg lg pžíze rozdělují. Tento stav je znázorněn na obr. ZA. Každá svěrka gg, gg se pak otevře, aby se mohl uvolnit koncový úsek gb, zh přízí a nemohlo dojít k jeho zkroucení s původní přízí.Svěrky 35, gg vytvořené z otáčivých dvojíc kotoučü já, 1 slouží k protahování a k rozdělováhí vláken přízí, a také spolu s vodítky 22,úseku přízí vedle sebe.Každá příze §, 1 je nyní opatřena rozpletenou koncovou částí §§, jak ukazuje obr. ZA, kde vlákna nemají žádný nebo jen nepartný zákrut. Je-li skutečně průměr kotoučů gg, 41 přibližně rovný střední délce vláken spojované pŕize, jak již bylo naznačeno, budou volné konce některých vláken sevřeny ve svěrné štěrbině lg a budou tak zamezovat nežádoucímu rozvolnění rozpletených konců příze. Taková vlákna sevřená kotoući gg, gl jsou označenana obr. ZA jako vlákna 35 A.Prstenoově kotouče łg, lg se nyní mohou dále lehce otočit ve stejném smyslu jakopředtím, aby se rozpletené koncové části g obou přízí dotýkaly těsněji. Poté se obrátichod prstenoovýoh kotoučü lg, li, které se nyní otáčí V protichůdném smyslu a působí, že se vlákna rozpletených koncových částí âä spolu splétají a je jim znovu udětován zrušený zákrut. Tím dojde k vytvoření spoje gg, znázorněného na obr. ZB. Tímto protismćrným otáčaním se prstencové kotouče lg, s výhodou vrátí do své výchozí polohy. Vzájemné zkrucování přízí může být takové, že napětí ve vláknoch přesahují meze pružnosti, čímž se dosáhne trvalosti zákrutu ve spoji. Dále může být zkroucený spoj stabilizován například krátkým působením tepla, páry nebo lepidla.Výhodou zařízení znázorněného na obr. 1 až 3 je to, že obsahuje tŕecí plochy pro rozplétání úseku gg, lg příze a pro opětne zkrucování rozpletených koncových části gg, čímž se tvořísp 1 etený spoj AQ. Prstencové kotouče lg, li jsou opatŕeny na navzájem přilehlých stranách v každém svěrném bodě příze třecím povrchem. Zkruoování pomocí tření totiž vylučuje potřebuoajišřování místa nulového zákrutu neho vnějšího kompenzování nahodilých potuch v zákrutu příze. Při této kompenzaci hrají roli následující tři účinky. Obvod příze je především nepřímo üměrně závislý na míře zákrutu. Jelikož zkrucování pomocí tření je založena na vzájemném působení obvodových ploch, vytváří vyšší zákrut menší obvod a tím i předpokládá více otáček při rozkrucování. Jako druhý účinek je pozorováno zploštování charakteristiky závislosti intenzity zákrut na déloe okolo nulového zákrutu.Dále se jakýkoli zbytkový zákrut v rozpletených částech příze ruší při začátku pro~ tahování. Toho se nejlépe dosáhne mírným protichůdným zákrutem, nebot rušící protichůdný zákrut je na počátku protahován svěrnou štěrbinou lg. Z tohoto důvodu je považována za výhodne mírně obrátit zákruty přízí v úseoích odpovídajících budoucímu spojí AQ.Podle dalšího provedení mohou být svěrky gg, gg protilehlé a spojované příze se zakládají na protilehlých stranách jejich os. Je výhodné, aby se nespokojené příze v prstencové svěrné štěrbině křížily, nebot v oblasti křížení dojde již v prvním úseku kroucení k určitému vzájemnému propletení vláken. Jak se ukazuje, má takové propletení kladný vliv na pevnost výslednéhoçspóje, avšak toto je možné jen tehdy, je-li zajištěno účinné ovládání zákrutu ve dvou místech.U dalšího provedení mohou být dvojice kotoučů gg, gl nebo svěrky 35, 3 nahraženy svislými navijáky, případně mohou být tvořeny dvojicemi svěrných čelistí, které se mohou pohybovat v příslušných rovnoběžnýoh drážkách ve stejném směru nebo protilehlých směrech.Další provedení zařízení łgpodle vynálezu je schematicky znázorněno na obr. 4. V tomto případě není počáteční kroucení, při němž jsou příze rozplétány, prováděno na obou koncíchvymezeného délkového úseku každé příze Q, 1. Rozkrucovaný délkový úsek ggĺ 1 gpříze jezde vymezován na jednom konci pouhou svěrkou Ag, Al a na druhém konci krouticím ústrojím 33, 33, zahrnující kotouče gg, umístěné V jedné rovině nad sebou, přičemž na obr. 4 jsou viditelné pouze horní kotouče Ai. Navzájem se dotýkající přilehlé strany každé sady kotoučů 51 přitom vytvářejí jednu krouticí štěrbinu pro rozkrucování vláken příslušného délkového úseku příze § 32 lgPočáteční překřížení přízí není možné, protože je nutné zabránit vzájemnému působení mezi vlákny jednotlivých přízí. Jelikož však svěrky protahují pŕíslušné rozkroucené úseky gâj 1 gpřízí, aby tak vytvořily rozpletené části pro spojení, musí se pohybovat v příčném směru, V tomto případě protiběžně po příčných drážkách gg, čímž uvádějí rozpletené částido polohy, v níž leží těsně u sebe v podélném směru a prakticky se dotýkají.1. Způsob spojování přízí zakrucováním, spočívající V sevření spojovaných přízí ve dvou místech vymezujících spojované úseky přízí, v rozkroucení sevřených úseků spojovaných přízí a V oddělení tahem sevřených a rozkroucených ůseků přízí až do vytvoření volných konců, vyznačující se tím, že sevřené rozkroucené úseky přízí s volným konci se umístí do rovnoběžné polohy se vzájemným přesahem, načež se navzájem okolo sebe zakrucují působenímtření až do vzniku přízového spoje.2. Způsob podle bodu 1, vyznačující se tím, že vzniklý přízový spoj se stabilizuje tepelně.3. Způsob podle bodu 1, vyznačující se tím, že vzniklý přízový spoj se stabilizuje4. Způsob podle bodu 1, vyznačující se tím, že sevřené rozkroucené úseky přízí se zakrucují navzájem v délce odpovídající střední délce vláken.5. Zaŕízení k provádění zpúsobu podle bodů 1 až 7, zahrnující zakrueovací a protahovací ústrojí, vyznaćující se tím, že zakrucovací ústrojí je tvořeno dvojici protiběžně otočných prstencovýcn kotoučů (12, 14), které jsou na vzájemně přilehlých stranách opatřeny třecím povrchem (13) a jsou uloženy vůči sobě axiálně přeauvně na společné ose (16) a protahovací LLují je tvořeno svěrkami (24, 25) uspořádanými vně zakrucovacího ústrojí, přičemž naproti protahovacího ústrojí jsou vždy na opačné straně zakrucovacího ústrojí uspořádána6. zařízení podle bodu 5, vyznačující se tím, že svěrky (24, 25) jsou tvořeny protiběžně otočnými dvujiuemi kotoučů (26, Z 7) axiálně vůči sobě přesuvných.

MPK / Značky

MPK: B65H 69/06, D01H 15/00

Značky: spojování, zakrucování, přízí, způsobu, provádění, zařízení, tohoto, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-252807-zpusob-spojovani-prizi-zakrucovani-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob spojování přízí zakrucování a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty