Omezovač nadměrné proudové vodivosti televizní reprodukční obrazovky

Číslo patentu: 252803

Dátum: 15.10.1987

Autor: Willis Donald Henry

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká omezovače nadměrné proudové vodivosti televizní reprodukční obrazovky,u něhož k jednotce pro zpracování jasového signálu je připojen obvod pro získavaní klíčovaného výstupního jasového signálu, sestávající ze zdroje zatemňovacích impulsů a z pomocné zatemñovací jednotky.Jde o omezovač s automatickýmomezovánímnadměrných proudů svazku elektronů odebíraných přístrojem pro reprodukoí obrazu V systému zpracovávání obrazového signálu, jako je televizní přijímač. Vynález se zejména vztahuje na přístroj schopný omezovat krátkodobé špičková proudy svazku elektronů, jakož i střední proudy svazku elektronů relativně delšího trvaní.Ňadměrné špičkové nebo střední proudy elsktronového svazku mohou způsobit, že televizní přijímač bude vytvářet zkreslený obraz. V tomto ohledu nadměrné proudy elektronového svazku mohou způsobit zhoršení výkonu vyohylovacího systému příjímače, který je provozně sdružen s televizní obrazovkou reprodukujíoí obraz, rozostřováním bodu elektronového svazku s rozostřo váním stopy elektronového svazku obrazu.Velké proudy elektronového svazku mohou také překročit hodnotu bezpečného pracovního proudu obrazovky, mohou poškodít obrazovku a součástky sdruženého obvodu, které mohou být citlivé na vysoké úrovně proudu elektronového svazku.Jsou známy různé automatické obvody omezování proudu elektronoveho svazku, reagující na úrovně středního proudu elektronového svazku. Tyto obvody reagují typicky na úrovně nadměrného proudu elektronového svazku, vyskytující se při kmitočtu nepřevyšujíoím kmitočet snímkového rozkladu obrazu obrazovky.Takovéto průměrné obvody v podstatě nedbají například zvýšení špiček v úrovních proudu elektronověho svazku, jsou-li jen v několika řádoích obrazu v intervalu snímkového rozkladu. Pro jim vlastní necitlivost, pokud jde 0 průměrné obvody, na přechodné nebo špičkové zvýšení proudu svazku o kratším než průměrném trvání, například kratším než jedna perioda snímkového rozkladu, jde o speciální problém u systémů pro zpraoovávání obrazových siqnálů, u nichž je třeba omezovat takové špičkové proudy z různých obvodú.Úrovně s nadměrným špičkovým proudem lze příčítat informačnímu obsahu přijímaného obrazového signálu představujicího obraz, jako je signál představující přechody v obrazu z černé do bílé, k nimž dochází v jednom nebo více po sobě jdoucích intervaloch snímkového rozkladu obrazu.Nadměrné špičkové proudy svazku mohou také vznikat jako výsledek přechodných jevů,k nimž dochází, když se přepíná z jednoho kanálu přijímač na jiný. V každém případě úrovně nadměrného špičkového proudu svazku mohou nepříznivě ovlivňovat obvody příjímače, například vychylovací obvody, které mohou být citlivé na vysoké úrovně špičkového proudu svazku. i když nebyla překročena maximální dovolená úroveň středního proudu svazku.Jsou známy systémy, které provádějí omezování jak středních, tak i špičkových proudů svazku, například je známo uspořádání, u něhož nadměrné střední proudy svazku jsou snímány a omezovány prostředky, v nichž je první omezovací obvod a první časovou konstantou.Špičkové nebo přechodné proudy svazku jsou snímány a omezovány druhým omezovacím obvodem,odlišným od prvního omezovacího obvodu, vykazujícím krátkou časovou konstantu vůči časové konstantě. Je známo uspořádání s obvodem pro detekci nadměrných špičkových proudů svazku a s odděleným obvodem pro detekci nadměrných středních proudů svazku.Je známa analogické uspořádání u něhož odvozený řídící signál, představující střední úroveň jasového signálu, mění zisk zesilovače jasového signálu nepřímo úměrně ke změnám střední úrovně. Řídicí signál je měněn omezovacím obvodem špiček, kdykoliv okamžitý jasový signál přesáhns prahovou úroveň.Řídící signál je dále měněn signálem z omezovacího obvodu špičkového proudu, reagujícího na vysoké úrovně středniho proudu svazku.Vzhledem k povaze špičkového nebo přechodného nadměrného proudu svazku omezovač špičkového proudu svazku by měl vykazovat rychlou odezvu, aby poskytoval vhodnou kompenzaci. V mnoha případech je také žádoucí, aby automatický omezovač proudu svazku byl schopen omezovat jak nadmerný špičkový proud svazku, tak také střední proud svazku.p Uvedené nevýhody jsou odstraněny u omezovače nadměrné proudové vodivosti televizní reprodukční obrazovky podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že k jednotce pro zpra~ cování jasového signálu je přes řídící obvod klíčovaného automatického omezovače elektronevého svazku připojen snímací obvod, ke zdroji stejnosměrného napětí je připojen první odpor,k němuž je připojena sériová kombinace prvního kondenzátoru a první diody, a ke společnému uzlu prvního kondenzátoru a prvni diody je připojen zdroj stejnosměrného napětí.vynález umožňuje vyhnout se složitým, nehospodárným obvodům, kde je to jen možné.Príklad omezovače nadměrné proudové vodivosti televizní reprodukční obrazovky podle vynálezu je zobrazen na výkrese, na němž je znázorněno schéma, částečně blokové a částečně zjednodušené, celkového uspořádání příjímače barevné televize s omezovačem sestaveným podlePřijímač barevné televize je opatřen jednotkou lg pro zpracování obrazového signálu pro příjem vysokofrekvenčních signálu z antény lg a pro předávání těchto signálu neznázorněnými mezifrekvenčními zesilovači a detekčními stupni za účelem vytváření úplného obrazového signálu. Úplný obrazový signál obsahuje jasovou, barvonosnou, zvukovou a synchronizačníoddělovač lg synchronizačnich impulsů slouží k oddělování synchronizační složky z úplného obrazového signálu pro vytváření periodických řádkových synchronizačních impulsů. Tyto impulsy jsou dále zpracovány obvody lg pro zpracování synchronizačních impulsů a vychylování, jak známo pro získávání signálu zpětněho běhu řádkového rozkladu a signálu řádkovéhoJednotka gl pro výběr kmitočtu, například pásmový filtr, přivádí selektivně barvonosnou složku úplného obrazového signálu jednotce gg pro zpracování barvonosného signálu obsahující například i zesilovací a demodulační stupeň, kde se odvozují rozdílové signály barvy R-Y,B-Y a G 1 Y. Tyto signály se přikládají na vstup budicího stupně gg obrazovky §§.Jasová složka úplného obrazového signálu je zesilována a jinak zpracovávána v jednotce gs pro zpracování jasového signálu v jasovém kanále příjímače. Jednotka 3 pro zpracování jasového signálu obsahuje obvod pro získávání klíčovaného výstupního jasového signálu Y.Periodické funkce svěrkového obvodu je řízena v odezvu na periodické zatemňovací impulsy dodávané během každého zatemňovacího intervalu zpětného běhu obrazu zdrojem ág zatemňovacích impulsů. Pomocnou zatemňovací jednotkou 5 jsou přidávány do jasového signálu před svěrkováním během každého zatemñovacího intervalu periodické pomocné zatemñovací impulsy předemJasový signál Y je dodáván na vstup budicího stupně ÉQ obrazovky §§, kde je jasový signál kombinován s rozdílovými signály barvy z jednotky 33 pro zpracování barvonosného signálu a kde se vytvářejí barvonosné signály R, B a G. Tyto signály se pak přikládají na signálové vstupy, například na katody, obrazovky §§ pro reprodukování barevného obrazu.vysoká pracovní napětí pro neznázorněnou zaostřovací elektrodu a druhou anodu obrazovky §§ jsou dodávána zdrojem §§ vysokého napětí, například ztrojovačem napětí, v odezvu nakladné periodické impulsy zpětného běhu řádkového rozkladu vyskytující se během intervalů zpětného řádkového rozkladu.Zdroj kladného stejnosměrného napětí 27 voltů a proud určující první odpor 13 dodávají napájecí proud IS, který je přiváděn na stejnosměrný vstup zdroje §§ vysokého napětí přes druhý odpor 13.Proud tekoucí V prvním odporu lg obsahuje složku představující odběr porudu svazku obrazovky, to jest proud druhé anody, v odezvu na jasové a barvonosný signál. Tento proud teče do stejnosměrného vstupu zdroje §§ vysokého napětí a uvádí se jako dobíjecí proud IR, to jest proud dodávaný zdrojem gg vysokého napětí, a dobíjí nebo znovu dodává napětí druhé anodě obrazovky gg, když je její potenciál ochuzen v důsledku průchodu proudu svazku.Popsané dodávání proudu je typicky sdruženo s dodávkou vysokého napětí v televizním přijímači pro účely dodávání dobíjecího proudu IR. Dobíjecí proud IR sestává zproudových impulsů opakujících se s kmitočtem řádkového rozkladu. Určitě střídavé filtrování napětí řádkového rozkladu, které tyto proudové impulsy mají snahu vytvářet na stejnosměrné vstupní svorce zdroje §§ vysoké napětí, je prováděno filtračním druhým kondenzátorem 15.Nadměrné úrovně špičkových a středních proudů svazku jsou snímány snímaoím obvodem lg, který je funkčně sdružen se zdrojem napájecího proudu IS včetně prvního odporu lg a obsahuje filtrační první kondenzátor zá o velké hodnotě, reagující na střední hodnotu, a normálně vodívou svěrkou druhou diodu lg.Snímací obvod Q také obsahuje normálně vodivou první diodu 11 pro vodivé spojování záporné desky prvního kondenzátoru zá s bodem o referenčním potenciálu, to je se zemí,když proud svazku nepřevyšuje předem stanovenou úroveň za normálních pracovních podmínek příjímače a také když existuje stav nadměrného odběru středního proudu.První dioda 11 je polarizována v průtokovém směru referenčním proudem IB předem stanovené hodnoty, jak je dodáván zdrojem proudu obsahujícím třetí odpor lg a zdroj kladného stejnosměrného napětí 27 voltů.Napětí představující úroveň dobíjecího proudu IR, to jest proudu druhé anody, je vytvářeno na kladné svorce prvního kondenzátoru 15, když dobíjecí proud IR přesáhne předem stanovenou prahovou úroveň, indikující stav nadměrné spotřeby špičkového nebo středního poruduToto napětí je dodáváno na vstup klíčovaného řídicího obvodu gg klíčovaného automatického omezovače elektronového svazku. Řídicí obvod gg klíčovaného automatického omezovače elektronového svazku pak vytvoří výstupní řídící signál podle velikosti nadměrného špičko vého nebo středního proudu svazku.Tento řídící signál se přikládá na jednotku gg pro zpracování jasového signálu takovým způsobem, že se jasový signál přeloží do směru pro omezení nadměrných proudů svazku.Podle tohoto vynálezu jinak průměrná odezvová funkce snímaoího obvodu lg je upravována v prítomnosti vysokých úrovní špičkového nebo okamžitého odběru proudu svazku, jak je to vyjadřováno dobíjecím proudem IR. Toho je dosahováno spolupraci prvního kondenzátoru 1Za normálního pracovního režimu druhá dioda lg obnovuje napětí na kladné svorce prvního kondenzátoru 13 na 11 voltü plus napětový úbytek na druhé diodě lg přibližně 0,6 voltů,neboli 11,6 voltü.Část napájecího proudu IS protěká druhou diodou lg, když je vodivá. Výstupu řídicíhosignálu a řídicího obvodu gg klíčovaněho automatického omezovače elektronového svazku je zabráněno během této doby, pročež jasový signál je zpracováván jednotkou gá pro zpracování jasového signálu normálním způsobem.Hodnota prvního odporu lg a napěčový úbytek na něm 15,4 voltů určují normální úroveň napájecího proudu IS 0,7 milíampérů. která odpovídá první prahové proudové úrovni funkceTento proud se rozděluje mezi druhou diodu 15, když je vodivá, a stejnosměrný vstup zdroje §§ vysokého napětí podle odběru proudu svazku elektronů obrazovky gä jak se projevuje úrovní dobíjecího proudu IR.Snímací obvod lg vykazuje funkci dvojího druhu, a to pro snímaní jak odběru nadměrného středního proudu, tak špičkového proudu. Pro tento účel se specificky používají první dioda ll a referenční proud IB. Prahová úroveň, při níž jsou snímány a omezovány špičkové proudy svazku elektronů je určována velikostí referenčního proudu IB přibližně 2,25 miliampérů.Když střední dobíjecí proud IR přesáhne první prahovou úroveň urěovanou napájecím proudem IS, proudové buzení druhé diody lg se zmenší a druhá dioda lg přestane vést. Ježto kladné svorka prvního kondenzátoru lg není dále zásobována druhou diodou 13, napětí na této svorce se sníží na méně kladnou úroveň rychlostí určovanou množstvím, o které je překro čena prahová proudová úroveň.Rídioí obvod gg klíčovaného automatického omezovače elektronového svazku reaguje na toto méně kladné napětí vytvořením odpovídajícího výstupního řídioího signálu, který slouží například pro přeložení stejnosměrné úrovně jasověho signálu ve směru způsobujícím, že obrazovka gg vede úměrně menší střední proud elektronového svazku.Za tohoto stavu první dioda 11 zůstane vodivou a referenční proud IB teče k zemi první diodou 11, čímž se udržuje role prvního kondenzátoru 1 jako dolnofrekvenčního filtru reagujícího na střední hodnotu.Role prvního kondenzátoru 1 jako filtru reagujícího na střední hodnotu se změní,obrazovka §§ právě potřebuje vysoké špičkové úrovně dobíjecího proudu IR. Specificky,V případě nadměrného odběru středního proudu, náhlý veliký vzrůst dobíjecího proudu odezvu na odběr proudu svazku elektronů způsobuje, že kladná svorka prvního kondenzá když jako I V toru Z se stane méně kladnou, když se překročí první prahová proudová úroveň. První dioda 11 přestane vodit, když proud dopředné polarizace pro první diodu 11,jinak poskytovaný referenčním proudem IB, teče nyní prvním kondenzátorem 15 místo první diodou 11 k zemi ve shodě 5 rychlostí změny napětí prvního kondenzátoru já a velikost odběru špičkového dobíjecího proudu IR. Tohoto účinku je dosahováno, ježto proud kondenzátorem, to jest prvním kondenzátorem1 §, je určován součinek hodnoty kapacity kondenzátoru a rychlosti změny napětí na kondenzátoru. Tak pro danou hodnotu kapacity proud kondenzátoru se zvětší, jak vzroste rychlost změny napětí kondenzátoru.V tomto případě velká rychlost změny napětí na prvním kondenzátoru lg se vytváří v odezvu na náhlý vzrůst špičkového dobíjecího proudu IR. Tato velká rychlost změny napětí je v podstatě neovlivñována malou hodnotou druhého kondenzátoru ZA jako filtru řádkovéhoPři prvním kondenzátoru lg odpojeném při ekistenci rychlého vzrůstu odběru špičkového dobíjecího proudu IR, jak popsáno, referenční proud IB pak tekoucí prvním kondenzátorem

MPK / Značky

MPK: H04N 9/535

Značky: proudové, nadměrné, omezovač, reprodukční, televizní, vodivosti, obrazovky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-252803-omezovac-nadmerne-proudove-vodivosti-televizni-reprodukcni-obrazovky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Omezovač nadměrné proudové vodivosti televizní reprodukční obrazovky</a>

Podobne patenty