Zařízení k podélnému polohování krycího pásu víceprošlupního tkacího stroje

Číslo patentu: 252760

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fňukal František, Bartoš Ervín, Požár Vojmír, Směták Vincenc

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení k.podélnému polohování krycího pásu víceprošlupního tkacího stroje.Známé víoeprošlupní tkncí stroje používající pro zanášeníútku do prošlupu tzv. spodního pohonu zanašečů, které je konstruo váno tak, že hladké kladky umístěné v patřičných.roztečích na hnacím řetězu působí přes osnovní nitě na podobné kladky zabudovanév zanašečíoh útku. Za určitých podmínek, například při.nízkých rychlostech, je toto provedení schopne provozu, avšak již malé zvýšení odporu při průchodu zanašečů útku prošlupy, způsobuje přetrhávání osnovních nití. Odstranění uvedených nevýhod vedlo k umístění krycího pásu mezi spodní větev osnovy a hnací ústrojí nosiče útku. Známé zařízení tohoto typu používá krycího pásu jenž je tvořen tkaninou, jejíž soustava osnova - útek vzhledem k podélné ose řetězu svírá úhel 45 °, přičemž soustava osnova-útek je provedena v keprové vazbě. Orientací útku a osnovy je zajištován přenos sil od kladek do rámu stroje a je umožčovâno odvalování kladek s minimální deformací vláken. Přesto dochází k poškození krycího pásu otěrema tím k nutnosti jeho výměny. Výroba krycího pásu je náročná na speciální strojní vybavení a přesnost při stříhání a spojování pásů. Vysrážení a tvarování krycího pásu je velmi náročné, nebot je nutno krycí pás vytvarovat do tvaru U s velkou přesností, nebot nedostatočné napnutí krycího pásu na stroji má za následok jeho rychlé znehodnocení prodřením. Stejné podmínky splňuje krycí pás vytvořený z dutinného pásu jednolícní pleteniny, jehož výroba je podstatné jednodušší. Proto je důležité dobré upevnění krycího pásu k vedení řetězu a to tak, aby byla možná rychlá výměna poškozeného krycího pásu. Je známé upevnění krycího pásu, u něhož každý z obou jeho podélných okrajů je uchycen pomocí příložky na liště, jež je vyjímatelně upevněna v zářezu vedení řetězu, přičemž vyjímatelné upevnění lišty v zářezu vedení může být provedeno ba jonetovými uzávěry tvořenými drážkou,vytvořenou v liště a kolíkem, 2 ,252 760 upevněným ve vedení v zářezu a zasahujícím do řečené drážky. Spojení lišty s krycím pásom je provedeno termoplastiokou hmotou vloženou do otvoru v lištš a přistavenou k ní a ke krycímu pásu. Toto upevnění krycího pásu je výrobně náročné na přesnost spojení lišty a krycího pásu. Nepřesnost při výrobě se potom projevuje po nasazení krycího pásu na stroji a jeho upevnění nestejným vynutím v jednotlivých částeoh krycího pásu, který má pak zvýšený odpor a v místě menšího napětí je více namáhán na otěr, což se projeví jeho sníženou životností. Také manipulace s krycím pásem při jeho přepravě a skladování je náročná na šetrnou manipulaci, nebot při velké délce krycího pásu může dojít k odtržení lišty od krycího pásu, případně k poškození krycího pásu a tím k jeho znehodnooení.Výše uvedene nevýhody odstraňuje zařízení k podélnému poZohoVa 5 ní krycího pásu víeeprošlupního tkacího stroje, jehož podstatou je, že vložka uložená v dutináoh okrajů krycího pásu je volně uložena v podélných drážkách na vnějšíoh stranách vedení hnaoího ústrojí, přičemž každá podélná drážka má zúženou výstupní štěrbinu, jejiž šířka je alespoň rovna tlouštce krycího pásu.Výhodou výše uvedeného zařízení je především snadnost výměny krycího pásu, a snadné manipulace s ním, při montáži krycího pásu nedoohâzí k místnímu zvýšenému.napětí krycího pásu, čímž se zvyšuje životnost.Příkladné provedení vynálezu je zobrazeno na výkresoch, kde obr. 1 představuje řez zařízením k podélnému polohování krycího pásu, obr. 2 znázorňuje krycí pás s vložkami a obr. 3 znázorňuje krycí pás vytvořený jako hadice.Příkladné provedení je znázorněno na obr. 1, kde na neznázorněném víceprošlupním tkaoím stroji je upevněno vedení 1 hnacího ústrojí, na jehož vnější straně jsou vytvořeny podélné drážky 5, ďkteré jsou s výhodou tvořeny alespoň třemi rovnými plochami, pří padně mohou být vytvořeny jako kruhová úseč. V příkladnêm provedení je jedna podélná drážka 2 trojúhelníková a druhá podélnádrážka 3 obdélníková. V podélnýoh drážkách 3 jsou uloženy podélné okraje 2 kryoího pásu E 3 ktoré vytvářejí dutinu í. V každé dutině Ž je vložena vložka Q oválného průřezu.Podélné okraje 2 spolu s vložkami Q jsou polohovány v podêlných drážkách gvedení 1 hnacího ústrojí, kde jsou polohovány po mocí lišt Z, přičemž jedna lišta Z může být s výhodou vytvořena.jako pevný paprsek §. Lišty Z jsou připevněny k vedení l hnacího ústrojí, například šrouby g. Je vhodné, aby plochy přes které je veden krycípás Q byly vroubkovâny stejně tak jako stykovéplochy líšt 2 Mezera mezi hranou lg vedení 1 hnacího ústrojí alištou 1 je větší než tloušřka krycího pásu 3 a menší než vložkaQ, tedy šířka výstupní štěrbiny je alespoň rovna tlouštce krycí 4, jehož podélný 0 ho pásu 5. Na obr. 2 je znázorněn krycí pás kraj gjvytváří dutinu Á přehnutím kràje například textilního pásu ll a jeho spojením ve stykovém místě lg například prošitím, slepením, svařením atd. V dutinách jsou vsunuty vložky Q vytvořené jako bovdenová hadice 1 , která umožnuje snadnější upevňování krycího pásu Q na stroji a současně při tkaní rozkládají částečně pnutí V krycím pásu E, vytvářené hnacím ústrojím a zanašeči.Na obr. 3 je znázorněn krycí pás ívytvořený jako hadice li sí výhodou hadice jednolícní pleteniny, která je upravena do tvaruobdelníku atv jehož podélných okrajích äv dutinách 2 jsou vloženy vložky Š vytvořené jako 1 anka.Použití hadice li, například dutinného pásu jednolícní pleteniny má výhodu především při zhotovování kryoího pásu E, neboř je zjednodušena jeho výroba a pletenina má výhodnou pružnost. Tyto vlastnosti pleteníny ještě zvýrazní upevnění kryoího pásu Q pomocí lanek li umožnujících pružné uložení podélných okrajů 2 v podélných drážkách 3 vedení l hnacího ústrojí.Je výhodné upevnit vložky Q a krycí pás Ä na počátku vedení l hnacího ústrojí např. svěrkami a šrouby a upevnít tak vložky Q a krycí pás k vedení 1 hnacího ústrojí. K demontáží krycího pásu 3 na víceprošlupním tkacím stroji postačuje uvolnít svěrky na počátku vedení 1 hnacího ústrojí a krycí pás łvo 1 ně vysunout v podélném směru. Při montáži krycího pásu ä poatupujeme obrácenñn způsobem. Při výměně krycího pásu Q lze s výhodou využít možnosti, že při vytahování opotřebovaného krycího pásu 4 ze stroje jesoučasně vtahován nový krycí pás Q.Vynález lze použít u víceprošlupních tkacích strojů.1 Zařízení K podélnému polohování krycího pásu víceprošlnpního tkacího stroje, oddělujícího zanašeče útku od jejich hnacího ústrojí, přičemž každý z obou podélnýoh okrajů má vytvořenou dutinu pro vložkuĺvyznačující se tím, že vložka (6) uložená v dutinách (5) okrajů krycího pásu (H) je volně vložena v po li délných drážkách (2) na vnějšíoh stranách vedení (1) hnacího ústrojí, přičemž každá podélná drážka (2) má zúženou výstupní štěrbinu, jejíž šířka je alespoň rovna tloušřce kryoího pásu2, Zařízení podle bodu 1 vyznačující se tím, že podélná drážka(2) je vytvořena alespoň třemi rovinnými ploohami.3. Zařízení podle bodu 1 vyznačující se tím, že podélná drážka(2) je vytvořena jako kruhová úseč.h. Zařízení podle bodu 2,vyznačující se tím, že jedna ze tří rovinných ploch je vytvořena jako pevný paprsek (8).5, Zařízení podle bodů 1,2,3 nebo üvyznačujíoí se tím, že vložka6) Žařízení podle bodů 1,2,3 nebo hlvyznačující se tím, že vložka(6) je vytvořena jako lanko (15).7. Zařízení podle bodů 1,2,3 nebo hívyznačující se tím, že vložka(6) je vytvořena jako bovdenová hadice (13).

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: zařízení, polohování, tkacího, krycího, podélnému, pásu, víceprošlupního, stroje

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-252760-zarizeni-k-podelnemu-polohovani-kryciho-pasu-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k podélnému polohování krycího pásu víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty