Pomocná tryska otočné dvojtrysky pro vzduchové tryskové tkalcovské stavy

Číslo patentu: 252279

Dátum: 13.08.1987

Autor: Adámek Karel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká pomocné trysky otočné dvojtrysky provzduchové tryskové tkalcovské stavy se středovým prohpzem.Je známa pomocnú tryska otočneądvojtryeky, jejíž vnitřní uspořádání je prakticky zmenšeným uspořádáním trys~ ky hlavní. Těleso pomocné trysky se zde vyrábí soustružením z Jednoho kusu, pak se za tepla ohne a zakalí se pro získání otěruvzdorného vnitřního povrchu. otočná dvojtryska je opatřena dvěma pomocnými tryskami, takže přimontáži se obě tělesa pomocných trysek musí vzájemně vyhnout pootočením příruby pod pŕevlečnou maticí. Přívod vzduchu pro pomocnou tryeku se provedí hadičkou, nasunutou na koncovky našroubn vané do komory hlavní a pomocné trysky.Nevýhodou současného stavu Je, že vyhnutí těles pomocných trysek způsobuje, že se tato tělesa dostávají mimo osu otáčení dvojtrysky, což má za následok velké dynamické síly při vratném otáčení dvoątrysky a velký hnací moment. Navíc v důsledku vyosení těles pomocných trubek dochází k nadměruněmu namáhání relativně slabé trubky přívodu Éłku, na nížJsou tělesa pomocných trysek nasazená g v důsledku dąlšíohohybů se zvyšuje namáhání ítku při průchodu trubkou.Uvedené nevýhody současněho stavu do značné míry odstres,Šuja pomocná tryska otočné dvojtrysky pro vzduchové tryskové tkalcovské stavy se středovým prohozem. podle vynálezu,jejíž podstatou je, že je tvořena průtokovým šroubem, jehožosa je rovnoběžná s osou otáčení dvojtryskypřipoJujícím252 27 a víkem pomocných trysek uzavŕená těleso pomocných trysek k tělesu otočné dvodtrysky, přičemž průtokový šroub je opatřen průtokovým kanálkem, zaůstěným svým vstupom do prstencovíté komory hlavní trysky a svým výstupom pod hlavou průtokověho šroubu do komory šroubu v těleee ppmooných trysek, komora šroubu je vzduchovým kanálkem spou jana s komorou trysky, která je prstencovitou štčrbinou mezi tělesem pomocných trysek a víkem pomocných trysek spojena s vnitřním prostorem vstupní části trubky přívodu Étku, na Jějíž vnější plášt je naaunuto těleao pomocných trysek, vstupní část trubky přívodu Étku je rovnoběžná 5 osou otáčení dvojtryšky a Je otevření směrem k ohsluze,zatímco výstupní část trubky přívodu Ětku Éstí do jedné z hlavních trysek dvojtrysky a výstupní hrana prstencovitéštěrbiny na tělese pomocných trysek Je opatřena zaoblením.Výhody pomocné trysky otočné dvojtrysky pro vzduchové«tryskové tkalcóvskě stavy se středovým prohozem podle vy nálezu spočívají zejména v tom, že v důsledku připevnění tělesa pomocných trysek k tělesu dvojtrysky nedochází k nadměrnému namáhání trubky přívodu Étku a navíc Je hmota pomocných trysek rozložena blíže středu otáčeníýdvojtrysky, čímž dochází ke zmenšení dynamické síly a hnacího momentu.nutných pro vratné otáčení dvojtrysky.Vynález bude dále podrobněji popsán podle přiloženěhovýkresu, na němž je znázorněno příkladně provedení pomocnétrysky, zabudované do otočné dvojtrysky pro vzduchové ~ tryskové tkalcovské stavy se středovým prohozem, podlePomocná tryska je tvořena průtokovým šroubem ł, jehož osa je rovnoběžná s osou 3 otáčení dvojtrysky, který připojuje víkem 1 pomocných trysek uzavřené těleso f pomocných trysek k tělesu j otočné dvojtrysky. Průtokový šroub 1 je opatřen průtokovým kanálkem § zatĺstěným svým vstupem do prstencovité komory 1 hlavní. tryskya svým výstupem pod hlavou průtokového šroubu ł do komory 2 šroubu v tělese i pomocných trysek. Komora 2 šroubu je ,vzduchovým kanálkem 10 spojená. s komorou 1 trysky, která je prstencovitou štěrbinou 1 z mezi tělesem Q a víkem 1 pomocných trysek spojene. s vnitřním prostorem vstupní části trubky Q přívodn Étku, na ,jějíž vnější plášt je nasunuto těleso j pomocných trysek) Vstupní čaàst trubky ,L 1 přívodu lĺtku je rovnoběžná s osou g otáčení dvojtrysky a je otevřená směrem obsluze. Výstupní část trubky Q přívodu tĺtku Šstí do jednéhiav- ních trysek § dvojtryskjn-Výstupní hrana prstencovité štěrbiny g na tělese i pomocných trysek ĺje opatřena zaoblením Lil. Protilehle k tělesu ĺl pomocných tryWek je k tělcsu í otočnédvojtrysky připevněn otočný lířídcl 12. Hlavní trys- 4 ka 8 je k ičělzwsxz 2 otočné dvojtrysky přípevněna převlečnou matící łá. Trubkia Q přívodu Štku je v tělese 5 pomocnýchtrysek utěsněna prvním těsnicím kroužkem LZ a v tělese j252 279 otočné dvojtrysky druhým těsnicím kroužkem ł§.V činnosti pomocné trysky otočné dvojtrysky pro vzduchové tryskové tkalcovské stavy seatředovým prohozem podle vynálezu se stlačený vzduch, přiváděný přes otočný hřídel L 5 a tělcso 1 otočné dvojtrysky dostává do prstencovité komory 1 a odtud proudí průtokovým kanálkem Q průtokového šroubu ł přes komoru 2 šroubu V tělese Q pomocných trysek a vzduchový kanálek gg do komory łł trysky. Z komory A trysky proudi vzduch prstencovitou štěrbinou łg mezi tělesem 5 a víkem 1 pomocných trysek do vnitřniho orostľrú vstupní části trubky 2 přívodu Étku, přičemž se působeším Coandovac stěnového Jevu ohýbá okolo zaobiení g a proudí tak vesměru přívodu Étku do jedné z hlavních trysek § dvojtrysky.vynález lze s výhodou využít při konstrukcí otočné dvojtrysky pro vzduchové tryskové stavy se středovým pro hozem.

MPK / Značky

MPK: D03D 47/30

Značky: tkalcovské, vzduchové, tryskové, dvojtrysky, stavy, otočné, tryska, pomocná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-252279-pomocna-tryska-otocne-dvojtrysky-pro-vzduchove-tryskove-tkalcovske-stavy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pomocná tryska otočné dvojtrysky pro vzduchové tryskové tkalcovské stavy</a>

Podobne patenty