Zařízení na loupání brambor, zeleniny apod.

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Ycrpoücrno na menymeausuxapwomeunl onomeů H T.n.Hsoópemeúne Kacaercn ýcrponcrnh nuz menymeans xapromena, onomen H rn.,-oöecneunnammero menymeunevőes öonbmux noreph, c Heőqnbmum sawpawaun Ann sropnunoü saqncrxu. Á W Henb nsoöpereunXapaxrepncwnka usnecrnux Texxuuecxux gemennňHsnecwnu pasnnunue napnanwú ľ 0 pH 3 ÓHT 8 nbHH Bpamammnxcn menymunhaux öapaöanos, y Koropux Mąwepaan, nonaepraemuň menymenn, Haxonurcn H öąpaóane.KpoMe woŕo usnećřuu néprnxanhuue menymnnbąue ropmkn, cocwonmne na Bpaúammuxca menymnbmx nncxos H craunonapuoro aőpasnnnoŕo qnnnmnpa. Y Hnx Marepnąn, nonepraenuü menymeunm, aaxoguwcx 3 menymmnbnou ropmke. Cornacuo narenwy WP 142647 MOFYT 5 HTb ycraaonneuu na menymmnàaux ąucxax cranbnua unnuunpu c noxpuwnen Kopynnou. Mawepnan, nonepraemň menyheum,o 6 pä 6 aruaaąyca npn swan CTHbHH unnHnpoM.n aöpasunumm unnnnpon.üenocwawxon nsnecwhux YCTDOŘCTBMGHYMGHHHNRBHEGTCH TOTů 8 KT, uro ona us upuàunu BOPHYTOCTH cnon mehvmunbuum nncwpyuenroa ne unemm cnocoónocmn no no~ cwawoqnoü Mepe npuronxçscx K HBDOBHOCTHM MBTEDHEHE, nonepraenoro menymenmm.Orcyrcrnue auençnwon, cnocoöcrnymmnx nepenopomy, ąusunáew .omuocnrennno Ma neubxym swmexrnnuocwb menymennaiHenbm.nso 6 pemeunn asnsmrcn coxpameunevnpononmnwenbaocru menymenua ropusonT 3 nbHM pacnonomennen menymknbuoro öapaöana c menymnnbupn merxoñ n nonepx.àocruun menymeunem, Cnneune HQTEDL menymeunn H sawpawm nuz awopnuaoü saqncrxn, a yhyumenue Kaqecrsa o 6 pa 5 oraHHoñAnonepxHocTu menymMoro.Kaproenn n w.n Áocnonoä Haoőperennn aannewcn saqaqa, oöpaaoàawb ycrpoňcwno uns menymennn Kapromenn, onomeü H T.H. Tax, qTo ynyqmaeTcn SQÓGKTHBHOCTL menymenun. Cornacno H 3 o 6 peTeHHm aroro nocTHraeTcx Ten, HTO Hapymnax HOBEDXHOCŤB ropnson ranbuo pacnonoxeHHoro menymunbuoro ôapaöana ocymecranena B Kaqecwse meny BMIIBHOPO HHCTDYMEHTEI.Ha menymunbuuu öapaöanou pacnonomen menymunbHuüamnK, cocroxmnň na orknnHoů Goxonoü crenu c ncwpnxuaammeů orxunnoň Kpumxoü H oöopynonanauň npamammunca mewoqnmn nannKoM. Ha menymnnbnmm smnxou ycrauonnen osnpymmuñ óapdGan.Hsoöbereune OĎBHCHRETCR cnenymmnm npnMepoM ucnonnéunn Bapnanra.- B pucynke M 1 Hsoőpąxena çxena ycrpoücwsa nnn-menymenúz KapToenx (sun cne m) iB bcyuke WVQ usoőpämexa cxeMa ycwpoňcraa nns menymeàna xaproůêña ČÉERCĎÓKYXmenymuue nponyxwu rpancnoprnpymrcn noammnm ycwpoňcrnou 1 a ąosnponoqúuň ôynxep 2. B Hnxneů qacru no 3 npoBoqHoro.6 yHKepa 2 Haxonnŕcn nosnpymmn öapa-i Gan 3, nonpaaneneanuň Ha ueTbme KaMepm. Kaxnaa KaMepaHMeeT onuo orsepcrúe,mnpHHa KOT 0 p 0 P 0 coowsercrnyew yrny 45 ° Ha nepnnewpe nosnpymmero őapaőaaag 0 rBepcTunnyx cMexHux Kamep npowusononoxenm. KaMepmpacnonomeu Tax, uro 3 wakoñ MOMGHŤ, Korna ornepcwun nepsoü H rpewbeň Kauep noxasusamr n nosnposoqHuü öynxep-2 (nosnuna saŕpysx), oTBépcTHn BTOPOŘ H qemBepToň Kamep noxasuBamr BHH 3 (nosuuua paarpysxu). TaKuM oöpasou npu onuom o 6 opbTeno 3 Hpymmero öapaöana une Kanepu sarpymamwcx, a nae Kauepu pasrpyxamwca. BHu 3 y.osHpo 3 ouHOPO öyngepa 2, Kak nsoöpameno B qepreme, Haxonrcn naa Bpamàmerocs menymunbuoro öapaőana 4. Han Kaxnuu menymnnbnmm 6 apa 6 aHoM Haxonwcx onnn me Toqmñ àannx 5, Hanpannenue npamennn KOTODOPO cpornercràyew Hanpannesnm nparĺmeunn pacnonomenaoro non HKM menymmnbnoro őapaöana 4. Ha Hanpanneaaoä x cepennne ycrpoůcwna cropoue Kamnoro menymnnbnoro öapaőana 4 HaXOĽBTCñOTŠ Knnnaa öoxonáa CTeHKa 6, Ha Hnneň cwopone KOTODOĚ ycranoBheHanu 6 pauuonaanxaamman owxunnaa Kpumga 7 oőpasymw nuecre c oöenMMŕopuenuMn cropouauu 8 menymnnbuuú nmnk 9, B KOTODOM ocymecwanxerca npouecc menymeuaa. Bpąmeuueu menymnnbnoro öąpàöana 4 nponàaonwca Mexny nan n Marepnanom, nonnepraému menymennm, ornocurenbuaa cKopocTL, Kowopaałnmsuaaer Mexaunqecxoe ncwpanuemenyx. Hpu STOM TDHHCHODTHDYETCH Marepnan, nonsepraemuň menymenňm, no mehy~mMnbHOMy őapaöany 4 BBGDX K meroqnouy Bannxy 5. meroqnun nanux 5 nmsuaaer caonn npamenueu nepenopow Marepnana, nonsepraeuoro menymennm, HBOSBpáT à nunmm qacwh menymHnbHpP 0 xguxa 9, rue nnöpupymmaa Kpmmka 7 raxme nusuaaer nocronnauü nepenopow Marepnana. Honaqa menymumux npoyxwon as Kamep noánpymmero őapaöaua 3 ócymecrànňercx c nomomàm sarpysoqnmx cnycxon 10. Pasrpysxa menymmnbnoro amnxa 9 ocymecrnnaewca noBopoToM őoxoaoň cweuxn 6. Bcnencrsne»àŕoro menymenuuü Marepnan nanaef na rpaucnopwep roroaoň nponyxnnu 11. B ĺxHàmueň qacwú °üenymMnnnux öapaöauoa 4 pcnonoxen cwannonapauň cbeunnx 12, vHuemmn oůopuneane qepaxxa, KÓTODHĚ Hapyxy TpaHCHOpTHDyeT no oHoňnnn nyu TQpueBMM croponam 3 rperbeuy wpaucnopwepy 13 nonanammue n menymunbnue. őapaőamm 4 menyxn meroqumú Bannx 5, nmemmnň öonbmqe qncnooöopoTos H Kon-A3 Taxrupymmuň c Mawepuanou, uonaepraenm menymeunm, cnbcoöcrayer paőoroñ cnoHX mernn npoueccy menymenun.. 1. Ycrpoňcrao Ann menymenux Kaprowenn, onomeň H T.H., ornuqammeecx TEM, qTo na PODHSOHTEHBHOM menymunbnou öapaöaue (4), Hapyxuax HOBBDXHDCTB komoporo-ocymecrnneua 5 Kaqecmae menymunbuoro uncwpyuenwà, pacnonoxeu menymunbHuň nmnx (9), cocwoamuň H 3 owxunnoň öoxoaoñ CTEHKH (6) c ncrpnxunamueñ owxunnoñ Kpumxoň (7) H oöopynoaannuň npamammnca merounun Banuxou (5),npuueu nan MGHYMHHBHHM RHKQM (9) ycranoanen osupymmnů ůapaöau (3).2. YcTpoňcTBo B COOTBETCTBHH c nyuxrom 1, ornuuammeeca TEM, qro osnpymmnň öapaöan (3) nopaaenen na HBKOTODHB KaMépH, npnqeu Kanepu pacnonoxenu Tax, qro Momuo sarpymawbHeKoTopue menymunbume amnxu (9).YćTpoňcwno Ann menymennn Kapromenn, onbmeñ H T.nHsoöpewenne Kacaercn ycwpoůcrsa nn menymenun Kapwqbens, onomeú H T.h.,oöecneuunammero menymeuue öes üonbmux HOTepb H c neöonbmnum sawpaTaMnnn aropuquoň aauucwxn.uenbm naoöpereuns nsnnmwcn coxpamenue npononxurenbnoçru menymeaun ropnaouTanbumu pacnonomennem menymmnbuoro óapaäana c menymnnbnoü mewxoň n noaepxHOCTHHM menymeHHeM, cnnxenne noweph menymenun H sarpawu nnn swopuuuoü saqucwxu, a ynyqmeane Kaqecrna oöpaőowannoü noaepxHocTumenymnMoro KapToenn H T.n.Ocuonoň n 3 o 6 peTeHnn nsnaercn aaaua, oöpasonarb ycwboäcwso nn menymeuun Kaproůenn, onomeü H T.n. Tax, qwo ynyumaercs 3 úexTHnHocTb menymenna.Ácymuocwn uaoöpéreunn ownuuaercx TGM, qwo na ropnsouwanbuom mąnymMnbHoM 6 apaôaHe, Hapymnax HOBGPXHOCTB KOTODOPO ocymecranena 3 Kaqecrae ůenymnnbsoroHHCTpYMeHTa, pacnonoxeu menymmhnbxň HIIIHK H V-TO .nan menymnnbnmu HIEHKOM YCTB. Honnen noanpymmmñ öapaöau.Hpusnano Hsoöpeweuneu no pesynbwarau axcneprnau, ocymecranéunoä Beomcraon no enan usoöperenuü n naTeuToB PHP.1. Zařízení na ioupání bramboř zeleniny apod., vyznaču~ çjící se tim, že na hörizontálním loupacím bubnu (4), jáhož vnější povrch já vytvořenjako.loupací nástroj, je uspořádána loupací skříňka (9), která sestává z qdklopné boční stěny (6) s vytřásacím pdklopným víčkem (7) a je opatřena otočným kartáčovým válečkem (5). přičemž nad loupaci skříňkou (9) je uspořádán dávkovací buben (3).2. Zařízení podle Éódu 1, vyznačující se tím, že nävkovací buben (3) je roądělen na někoxik komer, napojených postupně na jednotlivé ýoupací skříňky (9).

MPK / Značky

MPK: A23N 15/00, A23N 7/02

Značky: zeleniny, zařízení, brambor, loupání, apod

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-251925-zarizeni-na-loupani-brambor-zeleniny-apod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení na loupání brambor, zeleniny apod.</a>

Podobne patenty