Zařízení k vymezení zubové vůle ozubeného soukolí

Číslo patentu: 251737

Dátum: 16.07.1987

Autor: Muselík Miloslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález ee týká zařízení k vymezení zubové vůle ozubenéhe soukolí, zejména u přenášecích válců vícebarvových tiskevých strojů. sÚkolem vynálezu je odstranění nežádoucí vůle v převodech náhonových ozubených kol, zejména u vícebarvových tískových strojů, s tov místě předání dopravovaných srchů papíru 2 jednoho přenášecího válce na druhý, přičemž nesmí nastatnežádoucí vzájemné obvodové posunutí.2 Jednůnze známých zařízení k vymezení zubové vüle ozubeného eoukolí jsou vymezovací ozubená kola, která mají šířku zubů shodnou s šířkou zubů vymezovaných náhonových ozubených kolo Vymezovací ozubená kole jsou natáčivě uložena na náboji náhonových ozubených kol s prostřednictvím pružin jsou dotlačována do spoluzabírajícího ozubeného kola, čímž je vymezována zubová Vů 13 o, Jiné známé zařízení sestává z dvojice ozubených kol,která jsou proti sobě obvodově napružena, přičemž vymezení zubové vüle působí po celou dobu otáčky a je vytvořena tlakom pružin na kuličky, které se odvalují po kuželových atěnách protikola.Nevýhodou tohoto zařízení je, že vymezení zubové vůle prostředniotvím odpružených elementů nezaručujo bezvůlový styk při přenosu střídavého zatíženíoDále je známé zařízení k vymezení zubové vůle ozubených soukolí zejména u vícebarvových tískových strojů sestávající z ozubenych segmentů se speciálně vyrobeným ozubením, které jsou přestavitelně uchyceny na bokuozubeného kola. Vymezení zubové vůle se provádí obvodovým posunem ozubených segmentů po roztečné kružnici vlastního ozubeného kola.Nevýhodou tohoto známého zařízení je náročná výroba odstupňovaných vymezovacíoh ozubených segmentu a obtížnost zajištění bezvůlového styku ozubení s nejméně dvěma sousedními koly jedním ozubeným segmentem.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že sestává z diferenciálních ěroubü umíetěných ve tvarových výřezech, jež jsou protilehle vytvořeny ve stěně ozubeného kola přenášecího válce, přičemž diferenciální ärouby jsou opatřeny jednak levou rozpěrnou maticí, dosedající na spodní část tvarového výřezu směrem k nabojia jednak pravou rozpěrnou maticą dosedající na horní část tvarového výřezu pod částečným ozubeným věncem. Osa díferencialních šroubů prochází středem dosedacích ploch chytsčů, chytačových mechanismů protilehle uspořádaných na přenášecím valcioVýhodou uvedeného zařízení je, že spolehlivě vymezuje vüli při záběru náhonových ozubených ko 1 v místě předávání dopravovanych archů papíru z jednoho přenášecího válce na druhý, čímž je dosaženo dokonąlejšího soutisku u více barvových tiskových strojů. Využitím diferenciálních šroubůje umožněno jemné přestavení a vytvoření větší síly potřebné k prohnutí ozubených věnců.Jedno z možných řešení je schematicky znázorněno nauvedeného zařízení v částečném podélném řezu, na obr. 2 je znázorněno zařízení v řezu vedeném rovinou I-I z obr. 1 a na obr. 3 je znázorněno převodové schéma náhonových ozubených kol dvou sousedních tiskových jednotekoUvedené zařízení sestává z první tiskové jednotky ,která je prostřednictvím zámku łl a ěroubů spojena s druhou tiskovou jednotkou 3. V bočnících první tiskové jednotky je uložen přenlěecí valec, na kterém je uchyoeno ozubené kolo 3. ve stěně ozubeného kola 1 přenéšecího válce jsou vytvořeny protilehle dva tverové výřezy 5, ve kterých jsou protilehle umíetěny diferenciální šrouby Q, opatřené jednak levym zúvitem 3 a jednak pravým závitem łgo Na levém závitu 2 je našroubováns levá rozpěrná matice 1 a na pravém závitu łg je našroubována pravá rozpěrná matice §. Levá rozpěrná matice 1 doeedá na spodní část tvarověho výřezu 5 u náboje gg a pravá rozpěrná matice g doeedá na horní část tvarováho výřezu 5,pod částečným ozubeným věncem 2. Ozubené kolo 1 přenáěecího válce je v záběru jednak s ozubeným kolem předavacího válce první tiskové jednotky a jednak e ozubeným kolem łgpřebíracího válce druhé tiskové jednotky g. Přenášecí váloc první tiskové jednotky L je opatřen prvním chytačovým mechaníemem łi a druhým chytačovým mechanismem łž, jež jsouna přenášecím válcí uspořádány protilehle. Na předávacím válci první tiskové jednotky l je umístěn chytačový mechanizmue łą. Na přebíracím válci druhé tiskové jednotky g jeVumíetěn chytačový mechanismue łg. Chytačové mechanismy łg, łžsestávají z řady chytečů gg, opatřených doeedacími plochami łg. Oea gł díferenciálních šroubů Q prochází středem dosedacích ploch § chytačů łg protilehle uspořádaných chytačových mechaniemů lg, łž Funkce uvedeného zařízení je následujícíNejdříve se prostřednictvím diferenciálních šroubů Q vymezí radiální házivoet ozubeného kola 1. První tisková jednotka se prostřednictvím zámku łl a regulačních šroubů ustavído záběru jednak s ozubeným kolem łł předávacího válce, jednak e ozubeným kolemłg přebíracího válce. Při tomto ustavení se nastaví zubová vůle g mezi ozubeným kolem 1 přenášecího válce a ozubeným kolem lg předávacího válce a dále zubová vůle 5 mezi ozubeným kolem 1 přenášecího válce a ozubeným kolem Ag přebíracího válce tak, až zubové vůle g.a§ jsou shodné.Potom se vymezí prostřednictvím díferenciálních šroubů Q zubové vůle mezi ozubeným kolem łł předávacího válce, ozubeným kolem 3 přenášecího válce a ozubeným kolem łg přebíra~ cího válce tak, aby v místech styku chytačových mechanismůL 1, łł a chytačových mechanismů łž, lg byl záběr uvedených ozubených kol bez vůle.1. Zařízení k vymezeni zubové vůle ozubeného soukoli, zejména u přenášecího válce pro přenášení archů papíru mezi tískovými jednotkami vicebarvových tískových strojů,vyznačující se tim, že sestává z diferencíálních ěroubů(6) umistěných ve tvarových výřezech (4), jež jsou protilehle vytvořeny ve stěně ozubenáho kola (3) pŕenášeciho válce, přičemž diferenciální šrouby (6) jsou opatřeny jednak levou rozpěrnou matíci (7), dosedajicí na epodní část tvarového výřezu (4) směrem k nábojí (20) a jednak pravou rozpěrnou matici (8) dosedajicí na horní část tvarového výřezu (4) pod částečným ozubeným věncem (5).Zařízení k vymezení zubové vůle ozubenéhp soukoli podle. bodu 1, vyznačujíci se tim, že osa (21) diferencíálnich šroubů (6) prochází středem dosedacich plech (18), chytačů (19) chytačových mechaniemů (14, 15) Drotílehle uepořádaných na přenášecím válcio

MPK / Značky

MPK: F16H 55/18

Značky: ozubeného, zařízení, zubové, vůle, soukolí, vymezení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-251737-zarizeni-k-vymezeni-zubove-vule-ozubeneho-soukoli.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k vymezení zubové vůle ozubeného soukolí</a>

Podobne patenty