Pomocná upínací hlava soustruhu

Číslo patentu: 251725

Dátum: 16.07.1987

Autor: Nováček Bohuslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

251 725 Vynález se týká pomocné středfcí upínací hlavy soustruhu proDosud se na univerzálníBooustruhu delší materiál, určený k obrábění, upínal tak, že po vsunutí do vřetena a po upnu~ tí do uníverzálního sklíčidla se druhý konec tohoto materiálu,který vyčníval na opačné straně vřetena, musel přídržet a vystředit pomocným zařízením U tohoto pomocného zařízení je možno dosáhnout přesného a vystředěného přídržení jen nâroč~ ným způsobemu Jako pomocné zařízení se používají středící kroužky nebo příruby, které se skládají nebo připevňují do vřetena uníverzálního soustruhu v opačné částí vřetena, proti univerzálnímu sklíčídlu. Při obrábění delších materiálů nebo součástí, u kterých se během výroby mění rozměr a profil, je nevýhodou, že se musí středící kroužky a příruby neustále přizpůsobovat a nastavovat. Pokud jsou týtokpoužky nebo příruby zhotoveny s pevným otvorem a tak, aby obráběný materiál nebo sou~ část jímí procházela suvně, zvětšují se nevýhody o to, že ob~ ráběný materiál není pevně pülŕžen a aní vystředěn. Důsledkem je, že materiál kmità a obrábění je doprovázeno nadměrným hlukem. Při kmítání materiálu dochází při obràbění ke zhoršenířezných podmínek, k otupování ŕezných nástrojů, zejména těch, které jsou osazeny destíčkami ze slinutých karbidů, které se pro svou křehkost narušují. Dalším pomocným zařízením jsoustojany, které jsou umístěny v potřebné vzdálenosti od vřetena univerzálního soustruhu na opačné straně proti univerzálnimu sklíčídlu. U tohoto pnmocného zařízení je nutné,aby bylo251 725 dostatečně stabilní, aby zamezilo obráběnému materiálu kmi tání a prohýbání a zároveň umožňovalo jeho protáčení při obrabění. Stojany je nutno přesně nastavovat na osu obráběw ného materiálu. Při obràbění delšího materiálu nebo součástí,u nichž se mění profil nebo rozměr, se musí neustále měnit výškové nastavení stojanu a podle provedení upravit i jeho odvalovací nástavce. U popsaných pomocných zařízení se projevuji nedostatky, jako jsou zvýšené nároky na obsluhu, výměna a nastavování středících kroužků a přírub, nastavování a údržba odvalovacího zařízení stojanu a zvýšená hlučnost. Zdlouhavé upinání obráběného materiálu bylo brzdou ve zvyšo~ vání produktivity práce.Uvedené nevýhody jsou v podstatné miře odstraněny pomoc» nou upínací hlavou soustruhu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořena nástavcem vřetena soustruhu ,jimž volně procházeji nejméně tři upínací tyčky, na jejichž horních koncích jsou vytvořeny hlavy, v kterých jsou zapuště~ na opěrná ložiska, která jsou ve stálém styku s kuželovým sedlem stavěcí matice, našroubované na nástavec vřetena soustruhu. Mezi hlavou upínací tyčky a osazením nástavce je uložena tlače ná pružina. K osazení nástavce je upevněn kryt hlavy, přesahující přes horní okraje kuželového sedla stavěci matice.Pomocná upínací hlava soustruhu podle vynálezu.přináší řadu výhod, z nichž nejpodstatnější spočíva v tom, že obráběný materiál je spolehlivěa pevné uchycen ve dvou mistech,kte~ ra nedovolují jeho rozkmitàní a prohýbání, čímž je dosaženo toho, že obráběcí nástroj obrábí materíál.govnomêrně, nedochá~ zí k předčasnému otupováni a ulamováni břítů na řezných nástrojích. Tím, že upínací tyčkypomocné upínací hlavy soustruhu jsou vysouvany rovnoměrně, je dosaženo přesného vystředěni obráběného materiálu. Upínací tyčky jsou stavěcí maw ticí dotlačeny na povrch obràběného maturiálu, takže tento man teriál je upnut bez vůle. Vlivem takového- vedení je možno obráběný materiál opracovàvat s přesností, kterou dovolje konstrukce a technický stav soustruhu. Dostatečným upnutím mate-n 3 u 251 725 riàlu nedocházi k jeho prohnuti azahnuti naráženi na vnie třüĺ Stěňť vřetena soustruhu, ani k namáháni upinacich elementů univerzálniho skličidla, čimž se rovněž zvyšuje bez pečnost prácen současně je odstraněno náročné upináni mate rihlu tim, že rozsah upináni je snadno a rychle přestavitelg ný pro různé průměry a profily materiálu, čimž se zjednodušuíe oosluha a zvyšuje produktivita práce při snižené hlučnosti.Přiklad provedení pomocné upinaci hlavy soustruhu podle vynàlezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech,kde obr. 1 představuje pohled na hlavu v podélném řezu a obr. 2 představuje pohled na upinaci hlavu V rovině řezu A - A z obr, 1.Pomocná upinaci hlava soustruhu sestává z nástavce 1 vřetena soustruhu, který je opatřen osazenim 2, jimž vplně procházeji nejméně tři upinaci tyčky §, na jejichž hornich koncich jsou vytvořenyhlavy Z upinaci tyčkj§vnichž jsou uložena opěrná ložiska § Upinaci tyčky 5 se svými opěrmými ložisky § opiraji o kuželové sedlo 19 stavěci matice Q, kten rá je našroubována na zadnim konci nástavce 1 vřetena soustw ruhu. Mezi hlavou Z upinaci tyčky § a osazenim Š nástavce 1 je uložena tlačná pružina Q, již prosházi upinaci tyčka že K osazeni nástavce 3 je upevněn kryt 1, přesahujici přes ku» želové sedlo 10 stavěci matice 5, Konec nástavce 1 vřetena soustruhu je zcela nebo částečně uzavřen koncovým krytem 2. Pomocná upinaci hlava soustruhu je upevněna na vnějši straně vřetena soustnuhu, tj. na opačné straně od univerzálniho ská ličidLa,a to podle typu soustruhu bud našroubovánim nástavce 1na vřeteno soustruhą nebo pomoci přiruby, přípgpomoci objimky.Před zasunutim materiálu k obráběni je nutno povolit stavěci matici glpřičemž púsobenim tlačných pružin 9 dochází k neustálómu styku opěrných ložisek § upinacich tyček 2 s kužee lovým sedlem 1 Q stavěci matice á,a tim dochází k vysouváni upinacich tyček 2 z nevyznačeného průduchu nástavce 1 vřetenasoustruhu. Potan Kje možno zasunout materiál k obráběni por mocnou upinaci hlavou k üniverzátnimu skličidlu, v kterémse upne. Následuje utahovàni stavěci matice 5, která svým kuželovým sedtem 19 vysouvá upinaci tyčky 2 až na doraz obráběného materiálu. Tim je obráběný materiál fixován ve dvou místech a současně samočinně vystředěn.1 Pomocná upinaci hlava soustruhu, určená k napojeni na vnějši konec vřetena soustruhu, vyznačujici se tim, že je tvořena nástavcem /1/ vřetena soustruhu, jimž nrocházeji nejméně tři upinaci tyčky /5/, na jejichžvněŕgćh Eoncĺch jsou vytvořeny hLa vy /7/, v kterých jsou zapuštěna opěrná ložiska /8/, která jsou ve stálém styku s kuželovým sedlem 110/ stavěci matice /4/ našroubované na nástavec /1/ vřetene soustruhu, přičemž mezi hlavami /7/ upinacich tyček /5/ a osazenim /2/ nástavce /1/ je útožena tlačná prułina 16/.2. Pomocná upinaci hlava soustruhu podle bodu 1, vyznačujici setim, že k osazeni 12/ nástavce /1/ je upěvněn kryt 13/, přesa~ hujici přes okraje kuželového sedla /10/ stavčci maticelkl, 2 výkresy

MPK / Značky

MPK: B23B 13/02

Značky: soustruhů, hlava, pomocná, upínací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-251725-pomocna-upinaci-hlava-soustruhu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pomocná upínací hlava soustruhu</a>

Podobne patenty