Zařízení pro mazání zejména okrouhlého pletacího stroje

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro mazání zeména okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží,.které obsahuje těleso s výtlačným otvorem napojeným na mazací vedení a s sacím otvorem napojeným na nádrž s olejem, přičemž v tělese je uložena jeho poháněná část s pracwními elementy pro nasávání a výtlak oleje.Je známo, že na vysokorychlostních punčochových pletacích strojích již stávající přerušované dávkování oleje nedostačuje. Je známpunčochový pletací stroj, kde je tento problém odstraněn zařízením umožnujícím kontinuální dopravu oleje. Zařízení sestává z rotačníčásti s pracovními elementy, která je pevně spojená s odtehovou trubkou jehelního válce à z pevné prstencové části, která ji obepínáa je uspořádána na zámkovém plášti stroje. Totozeřízení pracuje spolehlivě, avšak průtok oleje je konstantní a jeho množství se nedá nějak seřĺdit a je tudíž závislé na přesností vyrobených dílců.Úkolem vynálezu je odstranit tuto nevýhodu, což je v podstatě řešeno tím, že na hřídeli s pracovními elementy pre nasávání a vytlak oleje je nasezeno výstředně pouzdro, na němž je otočně uloženo teleso s výtlačným a secím otvorem,opatřené dorazem přiřazeným pev~ né části pletacího stroje.Výhodou vynálezu je ta skutečnost, že jednoduchým způsobem lze regulovat množství oleje, což je výhodné pro případné chlazení stro 330Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněnodobr. 1 osový řez mezacím zařízením, obr. 2 pohled na horizontální řez A-A podle obr. l, kdy těleso je nastavene pro maximální množství přepravovaného oleje, obr. 3 totéž co obr. 2, jenže pm minimální množství oleje,obr. 4 pohled shore na zařízení při nastavení podle obr. 2,obr. 5 totéž co obr. 4, Jenže při nastavení podle obr. 3.Zařízení pro mazání punčochového pletacího stroje sestáváz následujících dílů. Na hřídeli l poháněné neznázorněným převodem od jehelního válce stroje je pomocí pera g a šroubu 2 pevně uspořádána spojovací trubka 1. Do trubky 5 je zespodu nasunuta hřídel 5 mazacího zařízení upevněná opět šroubem Q a perem 1. Na spodním konci hřídele 5 je Vytvořeno osazení žl. Zespodu je v osezení Ž vytvořena příčná drážka a v ní jsou proti sobě uloženy pracovní elementy §, 2 (obr. 2), vzájemné odpruženy tlačnou pružinou lg uloženou rovněž ve zmíněné příčné drázce. Konce pracovních elementů §, 2 dosedají na vnitřní válcovou plochu těleea ll zespodu uzavřeného svým víkem lll. Těleso ll je otočně uloženo na osazení pouzdra lg. Pouzdro lg je uloženo otočně na osazení jl hřídele Ž, který je v tom to pouzdře lg uložen excentricky, resp. díra pro uložení hřídele 5 je excentrická. Tím je rovněž osazení hřídele 5 s pracovními elementy § a 2 uloženo výstředně vůči tělesu ll, jak je vidět na obr. 2,takže zde vzniká vnitřní prostor pro nasávaný a vytlačovaný olej.Do zmíněného vnitřního prostoru tělesa ll ústí sací a výtlačný otvor llg a llz, které jsou napojeny na neznázorněné vedení ústící do nádrže s olejem, resp. k mazsnému místu. Na horní části tělesa ll jeqpevně nslisováne objímks lg (obr. 4) s dorazem lg přiřazenýmk stojanu li , resp. jiné pevné části pletacího stroje. Tato objímka lg má vytvoreny další dva dorazy s dorszovými šrouby łgg a gggv mezi něž zasahuje další doraz lil objímky li. Tato objímka li je pevně nalisována na horní část pouzdra lg, která vyčnívá nad horní část tělesa ll. Osazení 5 se dotýká vnitřní válcové plochy tělesa ll na přímce procházející bodem Q na obr. 2.Funkce výše popsaného zařízení je následující. Při pletení je poháněna hřídel l ve směru § a návazně i hřídel 5 s osazením il a s pracovními elementy § a 2. Otáčením a vysouváním pracovníchelementů g, 9 se známým způsobem nasává olej sacím otvorem gga vytlačuje oleçyvýtlačným otvorem g k mazanému místu. Těleeo 1 se neotáčí, nebo se opírá dorazem Ľ své objímky Q o stojan 1,1. Rovněž se neotáči pouzdro g, neboř se opírá dorazem L 4 své objímky g o dorazový šroub § 12 objimky ZL 1 těleea g, ,jak ,je vidět na obr. 4. vRegulace množství oleje se provádí náeledujicim způsobem. Doraz m, resp. ob ,jímku IJ, lze úhlově přeeouvat v rozmezí dorazovýchšroubů 34 g, § 22 ob jímkçy Q. Objímka łł sebou unáši pouzdro 2. Je likož je pouzdro 1 g excentricky uloženo na hřideli ž, otáčať se vlaa ně okolo oey hřídele ž. Tím seba unáší i těleso g. zastavením tělesa ZL se vůči němu úhlově přesune hřídel ž, napŕ. do polohy, kdy doraz ł dosedá na dorazový šroub łąg, jak je vidět na obr. 5. Tím se přesune nahoře zmíněný bod Q, resp. přímka styku. osazeni ž s vnitřní válcovou plochou tělesa .L. Toto přesouváni přímky styku začne mit vlív až se tato přimka, charakterizovaná bodem Q, dostane do oblasti sacího otvoru i 24 jak je vidět na obr. 3. Tim pádem se začne přepouštět olej zpět do sacího otvoru łłg, nebo výtlačný prostor nevazujíćí na výtlaĺčný otvor g je propojen i na sací otvor gg. Timto přesouvánim osazení ž hřídele Ž a tělesa 1 lze regulovat množství dodávaného oleje.Zařízení pro mazání zejména okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží, které obsahuje těleeo e výtlačným otvorem napojeným na mazací vedení a s eacím otvorem napojeným na nádrž s olejem, přičemž v tělese je uložena jeho poháněná část s precovními elementy pro nasávání a výtlak oleje, vyznačue jící se tím, že na hřídeli (5) s pracovními elementy (8, 9) pronaeávání a výtlak oleje je nasazeno výstředně pouzdro (12), na němž je otočně uloženo těleso (JT) s výtlačným a aecím otvorem(112, 1 l 3),opatřené dorazem (131) přiřazeným pevná části pletecího stro je.Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že hřídel (5) je ukončen osazením (51), ve kterém jsou uspořádány pracovní elementy (8, 9) pro nasávání a výtlak oleje, na něž dosedá pouzdro(12), na jehož oeazení dosedá těleso (ll), zeepodu opatřené vín kem (111) přiléhajícím k osazení (51) hřídele (5).Zařízení podle bodů 1 a 2, vyznačující se tím, že načá§ti pouzdra (12) zasahující nad okraj tělesa (11) je připevněna objímka (14) s dorazem (141),zaeahujícím mezi dorezové ěrouby(132, 133) objímky (13) připevněné na těleso (ll).

MPK / Značky

MPK: D04B 35/28

Značky: okrouhlého, mazání, pletacího, stroje, zařízení, zejména

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-251431-zarizeni-pro-mazani-zejmena-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro mazání zejména okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty