Parfemační, deodorační, repelenční nebo pesticidní prostředek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

, 251 179 Vynález se týká parfemačního, deodoračního, repelenčního nebo pesticidního prostředku, obsahujícího účinnou látku v polymerním nosiči. hParfémy, deodoranty, osvěžovače vzduchu, repelenty proti hmyzu, pesticidy a řada jiných podobných těkavých látek při aplikaci působí obvykle intenzivně zejména na začátku aplikace,avšak po velmi krátkou dobu. Aktivní účinek těchto látek velmi rychle mizí v důsledku jejich rozptýlení a sorbce nebo asociace s jinými látkami V prostředí. Aplikace většího množství uvedených látek za účelem prodloužení jejich účinku je často nežádoucí ze zdravotních a také z ekonomických důvodů. V současné době existují výrobky obsahující účinnou složku fixovanou do nejrůznějších typů gelů. Jedná se většinou 0 řídké gely tj. gely s nízkou hustotou sítě na bázi škrobu nebo alginátů tj. polarních látek, Ve kterých se aktivní účinné příeady separují odypolymerní struktury a tvoří domény, ze kterých se uvolňují do okolí aniž by toto uvolňování bylo podstatné ovlivňováno strukturou gelu.Uvedené nedostatky odstraňuje parfemační, deodorační, re~ pelenční nebo pesticidní prostředek obsahující účinnou látku zabudovanou V polymerní matrici, jehož podstata podle Vynálezu spočívá v tom, že polymerní matrice je reakční produkt 28 až 65 hmot. epoxidové pryskyřice dianového typu a 70 až 50 hmot. aminopolyetylenoxidu. Epoxidovou pryskyřící dianového typu je adiční produkt bisfenolu A a epichlorhydrinu s molekulovou hmotnosti od 301 až 2500. Aminopolyetylenoxidem je o( , LJ-diaminopolyetylenoxid s molekulovou hmotnosti 208 až 4000. Prostředek obsahuje 0,1 až 30 hmot. účinné látky s parfemačním, deodo 2251 179 račním, repelenčním nebo pesticidním účinkem a popřípadě 0,1 až 10 hmot. barviva. Způsob přípravy prostředku podle vynálezu spočívá v tom, že se na epoxidovou pryskyřici dianového typu působí aminopolyethylenoxidem v molárním poměru lO,2 až 2 v přítomnosti účinné látky popřípadě barviva,a urychlovače polyadiční reakce při teplotě 10 až 120 °c po .dobu 0,2 až so hodin.Aktivní přísada je rozptýlena homogenně v celé hmotě polymerní matrice a tvoří s ní rovnovážné asociáty. Hydrofobní složka - epoxidová pryskyřice, podle vynálezu má funkční koncové skupiny epoxidové,jako je například u adičního produktu bisfenolu A a epichlorhydrínu o molární hmotnosti 301 až 2500. Polyetylenoxíd končený aminoskupinami o molární hmotnosti v rozmezí 208 až 4000 je hydrofilní složkou polymeru. Strukturu nosiče je možno modelovat resp. upravovat poměrem výchozích složek, jejich typem a molární hmotnosti. Polymerní matrice nosiče se upravuje typem a koncentrací aktivní přísady tak, aby její uvolňování bylo optimální z hlediska požadovaného účinku. Mechanické vlastnosti polymerního nosiče se řídí typem výchozích složek, tj. hydrofobní a hydrofilní, jejich koncentrací respektive molárním poměrem a molekulovou hmotností. Podle těchto podmínek se vlastnosti polymerního nosiče mění od měkké gelovité konzistence až po látky pevné a houževnaté, rohovité konzistence. Mechanické vlastnosti konečného přípravku, tj. polymerní matrice s účinnou přísadou jsou též ovlivňovány typem účinné přísady a jejich obsahem. ÁZpůsob přípravy polymerního nosiče podle vynálezu spočíva V zamíchání výchozích složek při teplotě tání polymerní směsi,přidá se účinná přísada a ponechá k reakci v požadované formě po určenou dobu při teplotě od 10 do 120 °C v závislosti na typu a koncentraci složek v reakční směsi. Polymerační reakce se urychluje přídavkem urychlovače do polymerační směsi. Nejúčinnější urychlovače jsou organické dusíksté sloučeniny takové jako guanidin, hydrazin, imidazol, pyridin a jejich deriváty,dále hexametylentetramin,resp. urotropin. Použitím uvedených urychlovačů se polymerační doba zkrátí řádově 8 ažl 0 krát.Tvar konečného produktu je dán formou, ve které se směs ponechá k reakoi, přičemž forma může mít nejrůznější tvary od jednoduchého až po složité s jemnými detaily. Reakční směs sevyznaču-j je dobrou tekutostí a je schopna zatékat do velmi jemných detailů formy a tak tvořit na hotovém produktu jemnou strukturu.Tak například přípravek podle vynálezu obsahující 5 jěhmót. parfému citrusového typu měl velmi účinnou a intenzivní vůní přes jeden rok. Přípravek s 5 hmot. parfémová kompozice na bázi terpenických uhlovodíků a alkoholů je velmi účinným osvěžovačem vzduchu s lesní vůní, jeho intenzita byla účinná přes jeden rok.Dalším příkladem přípravku podle vynálezu je polymerní matrice s přísadou vůně přírodního anýzu nebo vůně růžového oleje a podobných parfémových esencí.Přípravek podle vynálezu se připravuje o požadované adhezi k nejrůznějším povrchům a materiálům podle poměru výchozích složek, jejich molekulové hmotnosti a podle typu jejích funkčních skupin. Výhodou těchto vlastností je, že se může nanést na povrch předmětu, na kterém pevné drží a uvolňuje požadovanou aktivní složku.Při dodržaní shore uvedených podmínek přípravy se dosáhne oproti dosavadnímu stavu podstatného zvýšení účinku aktivní přísady a dalších výhod, zejména z hlediska ekonomického, výtvarného a dekorativního.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny na dále uvedených příkladech jeho provedení.Příklad 1 10 g adičního produktu bisfenolu A a epichlorhydrinu o mo lekulové hmotnosti 1200 a 20 g cx( ,tt)-diaminopolyetylenoxidu o molekulové hmotnosti 1600 bylo smícháno při teplotě 50 °C a k vískőzní směsi bylo přidáno 1,5 g parfémnvé kompozice citrusového typu a směs důkladně promíchána. Do viskőzní hmoty bylo- 4 251 179 potom přidáno 0,3 g zelené barvy a opět směa důkladně promíchána a přenesena do duté formy tvaru jablka a forma uložena do termostatu a ponechána k reakci 24 hodin při 50 °C. Po otevření formy byl získán parfemační přípravek ve tvaru jablka příjemné jablkové vůně, jejíž intenzita nepoklesla v průběhu jednoho roku. Hmota takto připraveného přípravku se vyznačuje vysokou pevnosti a houževnatostí. Je příjemná na omak s částečnou elasticitou.10 g adičního produktu bisfenolu A a epichlorhydrinu o molekulové hmotnosti 301 bylo smícháno se 100 g 0( ,úĺ -diaminopolyetylenoxidu o molární hmotnosti 3000 při teplotě 55 °c a k této směsi přidány 2 g urotropínu. Do Viskózní hmoty bylo pak přidáno 1,0 g růžového oleje a směs důkladně zamíchána. Připravená směs byla ponechána v polyetylénové nádobce k reakci při 50 °C po dobu 4 hodin. Reakční produkt měl gelovitou konzistenci a rüžovou vůni po eledovanou dobu, tj. jeden rok.10 g adičního produktu bisfenolu A a epichlorhydrinu o molekulové hmotnosti 2000 a 2 g o(,(49-diaminopolyetylenoxidu o molekulové hmotnosti 250 bylo smícháno při teplotě 50 °C a ponecháno 2 hodiny v klidu při této teplotě. Potom bylo k viskőzní látce přidáno 1 g repelentu proti hmyzu tj. N,N-dimetyl-p-metylbenzoamídu a směs důkladně promíchána a ponechána k reakci po dobu 24 hodin při teplotě 50 °C. Nakonec byl získán přípravek s repelentem ve formě silné gelovité fólie, ze které repelent byl citit po dobu asi jednoho roku.10 g adičního produktu bisfenolu A a epichlorhydrinu o molekulové hmotnosti 1200 bylo smícháno s 15 g JÉLÚ-diaminopolyetylenoxidu o molekulární hmotnosti 2000 při teplotě 60 °C a po tříhodinové reakci bylo do viskózní směsi přidáno 1,3 g parfémová kompozice na bázi terpeníckých uhlovodíků a alkoholů jako osvěžovače vzduchu. Reakční směs byla po důkladném promichání ponechána v polyetylenové nádobce k reakci po dobu

MPK / Značky

MPK: C08G 59/50, C08L 63/02, A61L 9/12, A01N 25/10

Značky: prostředek, deodorační, parfemační, pesticidní, repelenční

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-251179-parfemacni-deodoracni-repelencni-nebo-pesticidni-prostredek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Parfemační, deodorační, repelenční nebo pesticidní prostředek</a>

Podobne patenty