Řezací zařízení pro kontinuální tyčky tabákových výrobků

Číslo patentu: 251075

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mattei Riccardo, Seragnoli Enzo

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká řezacího zařízení pro řezání kontínualních tyček tabákových výrobků, zejména cigaret, opatřeného otočnou nožovou hlavou, jejíž osa otačení je rovnoběžná se směrem posuvu souvislé tyčky a ktera nese nejméně jeden šroubovitý nůž,vystupjící radiálním směrem z nosiče nožové hlavy. Při každé otáčce nožové hlavy je každý nůž současně ostřen nejméně jedním brusným kolečkem s komole kuželovým tvarem, které je neseno nosnou hlavou,otočnou ve stejné frekvenci jako nožová hlava kolem osy, která je kolmá na osu ctáčení nosiče nožové hlavy.U známých řezacích zařízení tohoto typu jsou brousicí kotouče upevnény excentricky na přlpojené hlavě, aby byly schopny při svém otáčení, sledujícím otáčení nosiče brusného kotouče, vykonavat posuv, jehož složka je rovnoběžnä s osou nožové hlavy. Brusný kotouč je tak schopen se pohybovat po dráze, která přichází do styku s každým bodem břitu ostřeného nože.U těchto známých řezacích zařízení je nožová hlava nastavitelná, aby její polohu bylo možno seřizovat podle velikosti průměru řezaných cigaret. Toto seřizování představuje nastavování sklonu každého nože k ose nožové hlavy, což má za následek změnu dráhy jednotlivých bodů břitu každého nože. V důsledku toho musí být měněna zákonitost pohybu brusného kotouče změnou jeho výstřednosti vzhledem k ose nosiče brusného kotouče.Aby bylo možno dosáhnout popsaného chování jednotlivých částí zařízení u těchto známých zařízení, je nutno vyřešit několik konstrukčních problémů, zejména souvisejících s konstrukcí seřizovacího ústrojí pro nastavovaní excentricity každého brusného kotouče, aby se zachovalo dokonalé vyvážení nosiče brusných kotoučů a umožnil se přenos otáčivého pohybu na jednotlivé hru-sné kotouče při každé poloze brusného kotouče na nosiči.U známých řezacích zařízení jsou tyto problémy řešeny opatřením brusné hlavy s brusnými kotouči určitým počtem zaměnitelných dílů, které mohou být výběrové a podle potřeby montovány na brusnou hlavu v závislosti na změnách ve velikosti cigarety. je zřejmě, že takové řešení výrazně ovlivňuje cenu nosiče brusných kotoučů a podstatně zkracuje provozní životnost a zvyšuje prostoje jednotlivých dilů.Nedostatky těchto známých řezacích zařízení jsou odstraněny zařízením podle vynálezu, které je opatřeno hnací soustavou pro pohon unášecí hlavy, umístěnou mezi nožovou hlavou a unašecí hlavou brusných kotoučů pro pohon unäšecí hlavy do otáčívého pohybu kolem druhé osy ve stanoveném tàzovém vztahu k úhlové poloze nožové hlavy, otočné kolem prvni osy, brusným kotoučem, upevněným excentricky k unášecí hlavě brusného kotouče a spolupracujícím s břítem každého nože, nastavovani 4mi a seřizovacími prvky pro nastavení excentricity brusného kotouče .a hnacím ústrojím pro pohon brusného kotouče kolem třetí osy otačení, rovnoběžné s druhou osou otáčení. Podstata vynálezu spočíva V tom,že unášecí hlava brusného kotouče obsahuje excentrickou vyvažovací hmotu a nastavovací prvky jsou opatřeny prvním ozubeným kolem s axiálně přlpojeným brusným kotoučem a druhým ozubeným kolem, ve kterém je uložena vyvažovací hmota ve formě vyvažovacího závaží. Obě ozubená kola jsou uspořádána souměrně vzhledem k unášecí hlavě a jsou V záběru s nastavovacím hřídelem, kolmým na druhou osu otáčení a sestavajícím ze dvou šnekových vřeten, která jsou v záběru jak s prvním ozubeným kolem, tak i s druhým ozumeným kolem,z otočného hřídele brusného kotouče, který je spojen s pneumatickým motorem. První hřídel je opatřen kalíškovým tělesem, spojeným s nastavovacím ústrojím.Podle výhodného provedení vynälezu je nastavovaní ústrojí pro nastavení fazové polohy tvořeno válcovým tělesem, připojeným na první hřídel a umístěným uvnitř kalíškového tělesa a opatřeným vnějším ozubením, které je v záběru s ozubeným kolem hnací soustavy, a čepem, otočně upevněným excentrickým otvorem kalíškového tělesa a majícím excentrický axiální výstupek,který je v záběru s radiální štěrbinou, vytvcřenou ve válcovém tělese.Řezací zařízení podle vynálezu je opatřeno nastavovacím ústrojím pro nastavení vzdálenosti mezi brusným kotoučem a osou hřídele unášecí hlavy, které umožňuje spravné a přesné nastavení brousicí polohy brusného kotouče vůči každému z nožů v přesné závislosti na sklony těchto nožů vzhledem k nožové hlavě. Toto nastavení vzdálenosti umožňuje bez jakýchkolív výměnných dílů správné nastavení polohy brusných kotoučů V závislosti na tloušťce řezaných tabakových tyček, přičemž pohon pneumatickým motorom umožňuje řešit přenos otáčivého pohybu na brusný kotouč.Excentrické hmota závaží může být tvořena druhým ozubeným kolem, pohäněným a uloženým na prvním ozubeném kole. Tímto opatřením je možno dosáhnout snížení rychlosti otáčení unášecí hlavy brusného kotouče, Příklad provedení řezacího zařízení pro řezání souvislé tyčky tabáku, zabaleného V papír-ku, je zobrazeno na výkresech, kde obr. 1 znázorňuje boční pohled s částečným řezem, zobrazujcí základní »části zařízení, na obr. 2 je čelní pohled na unašecí hlavu brusného kotouče s některýml částmi v řezu pro zobrazení detailů z obr. 1 a na obr. 3 je axonometrlcký pohled na brusný kotouč s částí pneumatického motoru.Řezací zařízení 1 pro řezání neznázorněné cigaretové tyčky je pohyblivé ve vodo kä rovném směru a řeže ze souvislé tyčky jedi.notlivé díly stanovené délky. Řezací zařízení 1 je upevněno na držáku 2, na jehož čelní ploše je Vytvořeno válcové vybraní 3 se svislou osou, která je kolmá na smer posuvu souvislé tyčky.Řezací zařízení 1 je opatřeno tělesem 4 s obvodovou konvexní plochou 5, která má válcový tvar a je kluzně íiložena ve válcovém vybraní 3, vůči kterému je úhlově nastavitelné pomocí natáčecího ústrojí, tvořeného hřebenem a pastorkem a představujícího hřebenový převod 6.Z držáku 2 vystupuje první hnací hřídel 7,který prochází otvorem 8 V tělese 4 a vystupuje z něj ven pro spojení s nožovou hlavou 10 prostřednictvím spoje 9, který zajišťuje nožové hlavě 10 konstantní rychlost. Nožová hlava 10 má válcový tvar a je na svém obovdu opatřena nejméně jedním nožem 11 šroubovltého typu. Nožová hlava 1 I je pevne spojene s pouzdrem 12, které je souosé -s otvorem B a otočné v tomto otvoru 8. Na vnější ploše pouzdra 12 je upevněno kuželové kolo 13, jehož osa je rovnoběžná se směrem posuvu tabakové tyčky a které je v záběru s druhým kuželovým kolem 14, připojeným ke konci vodorovné hřídele 15, kolmehc na první hnací hříde 17. Vodorovný hřídel 15 prcbíhá uvnitř válcového prodloužení 16 kalíškové skříně 17,spojené se základním tělesem 4 a uzavřene odebratelným krytem 18, připojeným ke kalíškové skříni 17 proti jejímu dnu 19, do kterého je napojeno válcové prodloužení 16.Na konci vodorovného hřídele 15, zasahujícího do kalíškové skříně 17, je upevněno válcové těleso 2 U, na kterém je otočné upevněno kalíškové těleso 21, které je konkávní směrem ke dnu 19 a je na svém valcovém obvodu opatřeno válcovým ozubením 22. Kalíškové těleso 21 je axiálně upevněno vzhledem k válcovému tělesu 2 D pomocí destičky 23, která je opatřena středním otvorem, kterým prochází vodorovný hřídel 15 a která je tlačena do styku s axiálním koncem kalíškového tělesa 21 maticí 24.Úhlová poloha kalíškovébo tělesa 21 vůči válcovému tělesu 20 je nastavitelná pomocí mikrometriclçeho nastavovacího ústrojí 25,obsahujicího válcový kotouč 25, uložený mezi axiálním povrchem válcového telesa 20 a protilehlým vnitřním povrchem kalíškového tělesa 21. Z jednoho konce kotouče 26 vystupuje čep 27, který je souosý s kotoučem 26 a je otočně uložen v otvoru 28, vytvořenémve Spodní stěně kalíškového tělesa 21. Cep 27 je opatřen koncovým závitovým úsekem, vystupujícím otvorem 28 a opatřeným maticí 29, která umožňuje úhlové a axiälni upevnění čepu 27 vzhledem ke kalíškovému tělesu 27, přičemž toto upevnění je uvolnitelné. Na protilehlé straně protl čepu 27 je kotouč 26 opatřen axiálním výstupkem 30, který je připojen příčně kluzně v radíální drážce 31, vytvořené ve válcovem tělese ZI).Ve dně 19 je vytvořen závltový otvor 32, 6jehož osa je rovnoběžná s osou válcového prodloužení 16 a ve kterém je našroubováno válcovité těleso 33, opatřené vnějším závitem a na jednom konci přírubou 34, opatřenou na svém obvodu rýhováním a umístěnou mimo kalíškovou Skříň 17 proti vnějšímu obvodu nožové hlavy 10. Natáčením této příruby 34 je možno nastavovat polohu válcovitého tělesa 33 do mnoha různých stanovených úhlových poloh vůči kalíškové skříni 17. Válcovitê těleso 33 je zajistitelné v každé z těchto úhlových poloh pomocí blokovacího ústrojí 35, sestávajícího z miskovltého tělesa 36, posuvnêho uvnitř axiálního vybraní 37, vytvořeného ve dnu 19 kalíškové skříně 17. Miskovite těleso 36 je tlačeno směrem k přírubě 34 pružinou 38 nebo jiným pružným prvkem a tlačí na kuličku 39, která může zapadnout do jedné z kruhové řady zářezů nebo sedel 4 ll, rovnoměrně rozmístěných po ploše příruby 34, přivrácené ke dnu 19. Uvnitř válcoviteho tělesa 33 je otočně uložena v ložískách 41 válcová hřídel 42, jejíž jeden konec je obrácen k nožové hlavě ll) a je pevně spojene s unášecí hlavou 43 brusného kotouče 73,zatímco její horní konec prochází do kalíškové skříně 17, kde je na ní Lipevněiío ozubené kolo 44, upevněné axiálně na válcovém hřídelí 42 a na ložiskách 41 pomocí kruhové matice 45. Ozubené kolo 44 má přímé zuby, které zabírají s válcovým ozubenim 22,majicím větší délku zubů než zuby ozubeného kola 44 z důvodu, který bude vysvětlen v další části.V odebratelném krytu 18 je vytvořen průchozí otvor 46, jehož osa je rovnoběžná s osou vodorovného hřídele 15 a souhlasná s osou válcové hřídele 42. Průchozí otvor 46 je v záběru s trubkovou spojkou 47, z jejíž části vystupuje radíálním směrem příruba 48, která je uložena na vnějším povrchu odebratelného krytu 1 B a připojena k němu pomocí šroubů 49. Část trubkové spojky 47,která vyčnívá nad odebratelný kryt 18, může být pripojene neznázorněným potrubím na zdroj tlakového vzduchu. Opačná část trubkové spojky 47 zasahuje do skříně 17,kde je v kluzném, otočnem a plynotěsném záběru s válcovou plochou vnitřní axiální díry 50 válcového hřídele 42. Utěsněni spoje mezi trubkovou spojkou 47 a válcov-ým hřídelem 42 je dále zabezpečeno prstencevým tělesem 51, udržovaným v dotyku s volným koncem válcového hřídele 42 pomocí pružiny 52 a upevněným v. úhlověm směru vzhledem ke krytu 18 pomocí šroubů 49. Konce těchto šroubů 49 jsou vytvoreny ve formě välcových čepů, posuvné uložených v axiálních průchozích otvorech 53 prstencového tělesa 51.Unášecí hlava 43 obsahuje základní válcové těleso 54, pevné připojené k válcovému hřídeli 42 a souosé s ním, Základní válcově těleso 54 je opatřeno dvěma válcovými dutinami nebo komorami 55, 56, kteréjsou umístěny souměrně vzhledem k ose základního válcového telesa 54, přičemž první z těchto komor 55 je propojena s axiální dírou 5 D spojovacím otvorem 57. Uvnítř obou komor 55, 56 jsou otočně uložena ozubena kola 58, 59 se šroubovltýml zuby, udržovaná uvnitř příslušných komor 55, 58 krycí deskou 68, připojenou upevňovacími šrouby 61 k základnimu válcovemu tělesu 54 a přiVrácenou k vnějšímu obvodu nožově hlavy 16.základním válcovým tělesem 54 prochází příčná díra 62, jejíž osa je kolmá na osu válcového hřídele 42 (obr. 2 a která probíhá v podstatě tangenciálně k oběma komorám 55, 56, se kterými je také propojena. Uvnitř přičné díry 62 je otočně uložen nastavovací hřídel 63, opatřený dvěma úseky,tvořenými dvěma šneky 64, 65, ktere jsou v záběru s ozubenými koly 58, 59. V blízkosti svých konců je nastavovací hřídel 63 opatřen prstencovou obvodovou drážkou 66,ve které je uloženo prstencové těsnění 67,sloužící jako třecí prvek prosamočinné zamezeni samovolného otáčení nastavovacího hřídele 63. Nastavovací hřídel 63 je na svém axiálním konci opatřen tvarovou slepou dírou 68, do které může zabírat neznázorněný klíč.Nastavovací hřídel 63 tvoří společně s oběma šneky 64, 65 nastavovaci ústrojí 69 pro současné nastavení úhlové polohy ozubených kol 58, 59 kolem jejich os.První ozubeně kolo 58 má miskovitý tvar a je vybrané směrem k nožové hlavě 10,přičemž jim prochází soustava axiálních kanálků 71, probíhajících mezi koncovým vybráním 71, propojeným se spojovacím otvorem 57 a výstřednou dutinou 72, přivrácenou k nožove hlavě 1 D. První ozubené kolo 58 je axialně spojeno s brusným kotoučem 73 komole kuželového tvaru, který je souosý s výstřednou dutinou 72 a je nesen otočným hřldelem 74, který je úhlově spojen s hnacími prostředky, obsahujícími rotor 75 (obr. 3 pneumatického motoru 76,který je také opatřen statorem 77 stator 77 je axiálně připojen k rotoru 75 a udržován V axiální poloze uvnitř výstředné dutiny 72 krytem 78, upevněným k prvnímu ozubenému kolu 58 šrouby 79.ak je patrno z obr. 3, je stator 77 opatřen soustavou procházejících a skloněných vzduohových kanálků 88 ve formě ínjektorů, které jsou jedním koncem napojený na konec ,axiálníoh kanálků 79 a na druhém konci na soustavu kanálků 81 tvaru V, procházejících rotorem 75.Uvnitř druhého ozubeného kola 59 je uloženo excentrické závaží 88, sloužící jakovyvažovací hmota unášecí hlavy 43 brusného kotouče 73 pro dynamické vyvažování vzhledem k ose válcového hřídele 42. Ve znázorněném příkladu provedení má vyvažovací závaží 82 stejnou hmotnost jako brusný kotouč 73 s připojeným pneumatickým motorem 76 a jsou v důsledku toho umístěny v polohách, které jsou souměrné vzhledem k ose válcového hřídele 42 v jakékoliv úhlové poloze, ve které se mohou ozubena kola 58, 58 ocitnout.Při provozu řezacího zařízení podle vynálezu se unášecí hlava 43 uvede do otáčivého pohybu v daném fázovém vztahu k nožové hlavě 1 U pomocí hnací soustavy, obsahující hnací hřídel 7, pouzdro 12, kuželová kola 13, 14, vodorovný hřídel 15, válcové ozubení 22 a ozubené kolo 44, aby se umožnilo ostření břitu nože 11 brusným kotoučem 73.Tento vzájemný fázový a polohový vztah může být v případě potřeby do jisté míry měněn pomocí nastavovacího ústrojí 25. Nastavovací ústrojí 25 se uvádí v. činnost uvolněním matice 29 a otočením čepu pomocí neznázorněného klíče kolem jeho osy, Otáčení čepu 27 odpovídá příčnému posuvu axiálního výstupku 30 podél radiální drážky 31 a otáčení kalíškového tělesa 21 s váloovým ozubením 22 vzhledem k välcovému tělesu 20 a vodorovnému hřideli 15.Působením na přírubu 34 je dále možno nastavit axiální vzdálenost brusného kotouče 73 od břitu nože 11. Ve skutečnosti odpovídá natočení příruby 34 a v důsledku toho také válcového tělesa 33 změnám axiální polohy válcovitého tělesa 33 ve směru osy závitového otvoru 32, které nevyžadují prerušení zäběru mezi ozubeným kolem 44 a válcovým ozubením 22, protože válcově ozubení 22 má větší výšku zubů než ozubené kolo 44.Nastavovací ústrojí 69 kromě toho umožňuje měnit vzdálenost mezi brusným kotoučem 73 a osou válcového hřídele 42 pro dosažení správné ostřicí polohy mezi brusným kotoučem 73 a břitem nože 11 pro každý úhel sklonu nože 11 vůči nožové hlavě 16. Toto nastavování vzdálenosti je možno provádět bez jakýchkoliv výměn součástí,přičemž pneumatický motor 76 umožňuje ve všech polohách přenos otočného pohybu na brusný kotouč 73.Excentrické závaží 86 může být tvořeno druhým brusným kotoučem, uloženým na druhém ozubeném kole 59 a poháněným stejným způsobem jako první brusný kotouč 73. Touto úpravou je možno dosáhnout snížení rychlostí otáčení unäšecí hlavy 43 brusného kotouče 73.1. Řezacĺ zařízení pro kontinuální tyčky tabakových výrobků, zejména cígaret, sestavající z nožo-vé hlavy, otočné kolem první osy a nastavitelné ve svém sklonu, která je opatřena nejméně jedním vnějším radlálním nožem, uloženým v nakloněné poloze vzhledem k první ose, z unášecí hlavy brusného kotouče, uložené na podpěrném tělese otoč~ ně kolem druhé osy, která je kolmá na prv.ní osu, a přivrácene k vnějšímu obvodu nožové hlavy, z hnacího ústrojí pro ovládání otáčení unášecí hlavy kolem druhé osy v požadovaném fázovém vztahu k úhlové poloze nožové hlavy kolem první osy, přičemž hnací ústrojí je Umístěno mezi nožovou hlavou a unášecí hlavou, z brusného kotouče,uloženého excentricky na unášecí hlavě a spolupracujícího s břitem každého nože, z nastavovacího ústrojí pro nastavování excentricity brusného kotouče a z pohonné jednotky pro pohon brusného kotouče kolem třetí osy, rovnoběžné s druhou osou, vyznačující se tím, že hnací ústrojí pro ovládání otáčení unašecí hlavy 43 sestava z hnacího hřídele 7, který je v záberu s vodorovným hřídelem 15, kolmým na hnací hřídel 7 a spojeným na svém druhém konci s kalíškovým tělesem 21 s vnějším ozubením 22, které je v záberu s ozubeným kolem 44 na válcovém hřídeli 42 unašecí hlavy 43 brusného kotouče 73, přičemž unášecí hlava 43 obsahuje vyvažovací závaží 82 a nastavovací ústrojí 69,obsahující první ozubené kolo 58 s axialně připojeným brusným kotoučem 73 a druhé ozubené kolo 59, ve kterém je uloženo vyvažovací závaží 82, přičemž obě ozubené kola 58, 59 jsou uspořádána souměrně k ose unášecí hlavy 43 a jsou v záběru s nastavovacím hřídelem 63 uspořádaným kolmo na druhou osu a opatřeným dvěma díly, tvořenými dvěma šneky 64,65, které jsou v- zaběru s prvním ozubeným kolem 58 a s druhým ozubeným kolem 59, otočný hřídel 74 brusného kotouče 73 je spojen s pneumatíckým motorem 76 a kalíškové teleso 21 na vodo rovném hřídeli 15 je opatřeno nastavovacím ústrojím 252. Řezací zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že nastavovací ústrojí 25 pro nastavení fázových vztahů sestava z válcového tělesa 20, upevněného na vodorovnem hřídeli 15 a umístěného uvnitř kalíškoveho tělesa 21, které je na válcovém tělese 20 upevněno a ktere je opatřeno vnějším ozubením 22, zabírajícím s ozubeným kolem 44 hnacího ústrojí, přičemž v mimostředném otvoru 28 kalíškového telesa 21 je otočně uložen čep 27, který má excentrický axialní výstupek 30, zapadající posuvné do radiální drážky 31 válcovétío tělesa 20.3 Rezací zařízení podle bodů 1 a 2, vyznačující se tím, že brusný kotouč 73 je nesen podporou, sestávající z kalíškové skříně 17, ve které je uloženo válcovité těleso 33, pohyblivé vůči kalíškové skříni 17 ve směru rovnoběžném s druhou osou,přičemž ve válcovitem tělese 33 je otočně uložena unášecí hlava 43 brusného kotouče 73 a mezi kalíškovou skříní 17 a válcovítým tělesem 33 je umístěno blokovací ústrojí 35 pro zamezení nežádoucího natáčení válcovitého tělesa 33 vzhledem ke kalíškové skříni 17.4. Řezací zařízení podle bodu 3, vyznačující se tím, že válcovité těleso 33 je opatřeno radiální ovládací přírubou 34 a blokovací ústrojí 35 je umístěno mezi přírubou 34 a kalíškovou skříní 17 podpory.5. Rezací zařízení podle bodu 4, vyznačující se tím, že blokovací ústrojí 35 obsahuje soustava sedel 40, rovnoměriíě rozmístěných kolem druhe osy na povrchu příruby 34, a kuličku 39, nesenou kalíškovým tělesem 17 podpory a tlačenou proti přírubě 34 pružinou 386. Řezací zařízení podle bodů 1 až 5, vyznačující se tím, že vyvažovacím závažím 82 je druhý brusný kotouč 73, opatřený pneumatickým motorem 76.

MPK / Značky

MPK: A24C 5/30

Značky: zařízení, výrobků, tyčky, tabákových, řezací, kontinuální

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-251075-rezaci-zarizeni-pro-kontinualni-tycky-tabakovych-vyrobku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Řezací zařízení pro kontinuální tyčky tabákových výrobků</a>

Podobne patenty