Způsob výroby tvarovaných dílů, zejména leteckých modelů

Číslo patentu: 250925

Dátum: 14.05.1987

Autori: Švára Karel, Chromý Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká výroby tvarovaných dílů. zejména leteckých modelu.Při současném zpusobu výroby tvarovaných dílů, zejména křídel a ocasních ploch leteckých i jiných modelů se využíva celé řady technologických postupu, od běžných klasických postupů až po moderní technologie, založených na odstřiku různých umělých hmot do speciálních forem, vrstvením zpravidla skalných tkanin do negativních forem nebo vrstvením různých mate riálů včetně nalepování materiálů na polotovary křídel nebo ocasních ploch.Při těchto výše uvedených technologických postupech, používaných při výrobě zejména ocasních ploch a křídel leteckých modelu, je nutno vedle požadavku na pevnost respektovat minimálni hmotnost, přesnost dodržení zvoleného profilu, k zachování dobrých letových vlastnostní modelu. Z výrobních důvodů vyplývajících z dosavadních technologických pcstupů je třeba volit kompromis mezi požadavkem na pevnost a hmotnosti zhotovených dílů, zejména u větších leteckých modelů.Pro technologické postupy, které vyžadují zhotovení zejména speciální formy, je její zhotovení rovněž technicky náročné a ekonomicky nákladné. Při klasických způsobech lepení různých materiálů na polotovary tvarovaných dílů vznikají relativně pracné a časově náročné konstrukce se sníženou přesností zvoleného profilu dílu. Tyto skutečnosti zapříčiňují neoprávněně snížený zájem jak u uživatelů, tak i výrobců o výrobky z tvarovaných dílů, zejména ocasních ploch a křídel leteckých modelů zhotovených moderními technologickými postupy.Uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem výroby tvarovaných dílú, zejména leteckých modelů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že do negativní formy např. z vytvarovaného plechu se ukládají vrstvy V pořadí vytvrditelný nátěr epoxidové pryskyřice, skelná tkanina napuštěná epoxidovou pryskyřicí, papír nasycený epoxidovou pryskyřicí, lehčený pěnový materiál a skelná tkanina nasycená epoxidovou pryskyřicí, případně papír nasycený epoxidovou pryskyřici, tvořící po vytvrzení sendvičovou skořepinu.Předností způsobu podle vynálezu je vysoká přesnost tvaru a vysoká pevnost V kroucení i ohybu, zejména u křídel a ocasních ploch leteckých modelů. Přitom je dosaženo ve srovnání s leteckými modely vyráběnými dosavadními způsoby moderními technologickými postupy podstatně nižší plošné hmotnosti a vysoké odolnosti proti nárazům při vyhovující pevnosti a nízké pracnosti při konečné montáži dilů.Výhoda zpüsobu výroby tvarovaných dílů, zejména leteckých modelu podle vynálezu spočíva dále v tom, že je použitelná všude tam, kde je požadavek vysoce kvalitních hladkých povrchů tvarovaných dílů a kde se nepředpokládá dotvrzování zhotoveného dílu mechanickým opracováním. zejména u leteckých modelů lze zhotovovat různé díly jako napŕ. profily křídel, přepážky trupu, víka, potahové díly vnější konstrukce apod. ze sendvičové skořepiny jako náhradu za balsu, která je dnes nedostatkovým materiálem, získávaným převážně z dovozu.Na připojených výkresech je znázorněn příklad výroby tvarovaných dílů křídla leteckého modelu podle vynálezu, kdeobr. 1 představuje půdorys obdélníkového děleného křídla letadla,obr. 2 představuje zhotovení žebra,obr. 3 představuje kostru spodní poloviny křídla,obr. 4 představuje zhotovení negativní formy z plechu tvarovaného na kostře, obr. 5 představuje zhotovení negativní formy z plechu tvarovaného v negativní straně řezu v bloku z lehčeného materiálu, obr. 6 představuje negativní formu ulcženou V příhradové konstrukcí, obr. 7 představuje řez sendvičovou skořepinou.Pro názornost a jednodhchost popisu výroby tvarovaných dílů vrstvenim materiálu do forem je zvolené obdélníkové delené krídlo l v provedení podle obr. 1, běžně užívané u leteckýchmodelů, složené z pravé a levé poloviny krídla l a dvou parabolických koncových oblouků g.Výroba tvarovaných dílú krídla l vyžaduje zhotovení pouze dvou negativních forem, a to pro spodní a horní díl pravé a levé poloviny křídla l. Při výrobě dílů krídla se podle vynálezu postupuje následujícím způsobem.zvolený profil křídla je určený tvarem žebra l, znázorněného na obr. 2, tvořícího kostrukřídla l. Žehra l, rozdělená tětivou na spodní a horní polovinu, se vyříznou ze dvou dílů překližky 5. zhotoví se jednoduchá kostra, znázorněná na obr. 3, pro spodní díl např. pravé poloviny křídla l, slepená ze spodních polovin žeber g a dřevěných výztužných nosníků Ž, přes kterou se dále tvaruje plech É s určitým přesahem lg. Takto natvarovaný plech Q sei s kostrou položí podle obr. 4 na skleněnou desku 1, opatřenou separačním nátěrem, umožňu jící dosažení rovinnosti přesahu lg plechu 5 negativní formy.Na vnější stranu plechu 5 se nanese vrstva skelné tkaniny ll s určitým přesahem lg,napuštěná epoxídovou pryskyřicí lg, která po vytvrzení fixuje plech g V požadovaném tvaru i po odstranění kostry, tvořící tak vlastní negativní formu pro Spodní díl, např. pravé poloviny křídla l.Tento způsob zhotovení negativní formy je vhodný zejména pro kusovou výrobu tvarovaných dílů. Pro sériovou výrobu tvarovaných dílů je výhodnější zhotovit negativní formu podle obr. 5 vlepením plechu g s přesahem lg do negativní strany řezu ll v bloku g, s výhodou z lehčeného materiálu, sledující profil spodního dílu např. pravé poloviny křídla l. Vlepený plech g jepředem natvarován podle negativní strany řezu lg. Stejným způsobem se zhotoví negativní formapro horní díl např. pravé poloviny křídla l.Do takto zhotovené negativní formy jedním z výše popsaných zpúsobú, doplněné na konci polovinou parabolického oblouku 3, zhotoveným např. z balsy, a usazené v příhradové konstrukcí g podle obr.-6, případně.usazené v negativní straně řezu lg V bloku g s výhodou z lehčeného materiálu podle obr 5, se na vnitřní vyleštěnou stranu plechu § nanášejí vrstvy v daném pořadí vytvrditelný nátěr epoxidové pryskyřice lg, skelná tkanina ll nasycená epoxidovoupryskyřicí lg, papír lg nasycený epoxidovou pryskyřicí lg, lehčený pěnový materiál lg, skelnátkanina ll nasycená epoxidovou pryskyřicí lg, popřípadě papír lg nasycený epoxidovou prysky~ řicí lg.přesně tvar negativní formy. sendvičové skořepina se pokryje polyetylénovou fólií a pěnovým polyuretanem a takto obalená se nechá vytvrdit v pouzdře ze vzduchotěsné fólie, ze které se částečně oděerpá vzduch. Po vytvrzení pryskyříce lg dojde ke zpevnění a fixaci.sendvičové skořepiny podle tvaru neqativní formy, která se ještě před vyjmutím z negativní formy zarovná podle rovíny přesahu lá. Při využití příslušných polovin parabolických koncových oblouků g, umístěných na opačných koncích negatívních forem, se zhotoví stejným způsobem sendvičové skořepiny dílů levá poloviny křídla l.Před konečnou montáži dílú obou polovin křídla l se provedou různé úpravy, např. vlepeníkořenových žeber s mechanismem pro upevnění křídel k trupu, zhotovení vztlakových klapek,křidélek, nalepení různých konstrukčních prvků apod. Pro konečnou montáž lze s výhodou použít negativní formy pro horní díl poloviny křídla l tak, že slepení a vytvrzení spodního a horního dílu obou polovin křídla l se provede v této formě. obě poloviny křídla l se po dokončení lehce přeleští a z estetických důvodů se provede nástřik povrchu vhodným barevným lakem. S výhodou lze však použít barevného pigmentu pro napuštění vytvrzeného nátěru epoxidové pryskyřice lg, čímž odpadne operace zajišřující barevný nástřik.Takto zhotovené křídlo je pevné, rovné, s vysoce kvalitním povrchem, daným kvalitou povrchu a rovinností plechu ve formě, s mínimálními požadavky na konečnou úpravu povrchu. Nej podstatnější výhodou je skutečnost, že měrná hmotnost takto vyrobeného děleněho křídla o plo 250925 4 še cca 60 dmz, s funkčními křidélky a vztlakovými klapkami, se pohybuje okolo 17 g dm 2 při měrně hmotnosti sendvičové skořepiny okolo 7 g dm 2, což přispivá k výborným letovým vlast nostem leteckého modelu.Způsob výroby tvarovaných dilů, zejména leteckých modelů lze s výhodou použít při výrobě i jiných modelů, případně při výrobě dílů různých průmyslových předmětů, u kterých je požado vána nízká měrná hmotnost a vysoká pevnost.Způsob výroby tvarovaných dílů, zejména leteckých modelů vrstvením materiálu do negativní formy např. z vytvarovaného plechu a následujícím vytvrzenim, vyznačujici se ukládánim vrstev v pořadí vytvrditelný nátěr epoxidové pryskyřice (10), skelná tkanina (11) nasycená epoxidovou pryskyřicí (10), papír (12) nasycený epoxidovou pryskyřicí (10), lehčený pěnový materiál (13) a skelná tkanina (11) nasycená epoxidovou pryskyřicí (10), případně papír (12)nasycený epoxidovou pryskyřicí (10).

MPK / Značky

MPK: B32B 31/26, B32B 31/04, B32B 27/04, B32B 27/38

Značky: leteckých, modelů, tvarovaných, způsob, dílů, výroby, zejména

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-250925-zpusob-vyroby-tvarovanych-dilu-zejmena-leteckych-modelu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby tvarovaných dílů, zejména leteckých modelů</a>

Podobne patenty