Spřádací rotor pro spřádání ojednocených vláken

Číslo patentu: 250701

Dátum: 14.05.1987

Autori: Dykast Jaroslav, Tesař Oldřich, Vieriková Věra, Jiskra Miloslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Předmětem vynálezu je epřádocí rotor pro spřádání ojedno- Acených vláken v bezvřetenovém dopřádecím stroji otočné uložený ve spřádaci jednotce a opatřený skluzovou stěnou se sběrnou drážkou, na kterou jsou přiváděna ojednocená staplová vlákna účinkom vzduchového proudění vyvozovaným ventilačními otvory spřádacího rotoru či centrálním ventilátorem bezvřetenového dopřádacího stroje.Konfigurace skluzové stěny se sběrnou drážkou má pro rotorový systém předení význam zvláště 2 hlediska paralelizece vláken, která při dopadu na skluzovou stěnu jsou v důsledku vyšší obvodové rychlosti otáčejícího se spřádacího rotoru touto stěnou urychlováns a v závislosti na jejím sklonu a třecím odporu jejího povrchu více či méně napřâmována během skluzu e během vytváření vlákenné stužky ve sběrné drážceoPři předení méně jemných přízí, kterým se uděluje nízký počet zákrutů při poměrně vysoké odtahové rychlosti odtehovanépříze, tvořící se skrucováním a odtahemsvlákenné stužky, je nutné takovéto příze spřádat při nižších otáčkách v rotorech ovětším průměru, čímž se získává zvětšený spřádací prostor potřebný pro zvýšený prísun vlákeno Naproti tomu, pro předeníjemnějěích přízí s vyšším počtem zákrutůese ukázalo být výhod-vným používat spřádací rotory o menším průměru, které i při vysokých otáčkách umožňují ne jedné słraně snadnější zapřádání jemných přízí s nižší tržnou pevnosti a na druhé straně snižují v důsledku zmenšené odstředivě síly i jejich odtahové napětí projevující se mimo jiné í ve snížené přetrhovosti během předení. j JPři velmi vysokých provozních otáčkách nad 75 000 min.l,které jsou z ekonomických důvodů pro spřádání jemných přízí o vysokém počtu zákrutů žédoucí, bylo však shledáno, že příze ze spřádacich rotorů o menším průměru vykazuje zhoršující se pa ŕsmetry zvláště po stránce pevnosti 250701 Kromě toho při adaptaci bosvřetenového dopřádecího stroje na vyšší provozní otáčky je nutné kromě výměny velkých spřádacích rotorů za menší vysokootáčkové, vyměnít též í víka v tělese spřádací jednotky, které slouží k bezdotykovému zakrytí vstupního otvoru a ve kterém je uspořádána odtahová trubice pro odtsh vypřádané příze jakož i přívodní kanál pro přívod vláken do rotoruoDemontáž s montáž vík ve spřádaoích jednotkách bezvřetenového dopřádacího stroje 3 však obtížné. Dílčí ulehčení této operace představuje použití vík s výměnnými vložksmí (A 0 163 843), u nichž je však nutno upravit pro menší rotory i vyúštění přívodního kanálu pro vlákna, jehož průřez je nutno zúžit Zúžení průřezu přívodního kanálu však ovlivňuje hydraulické odpory vzduchového proudění ve spřádací jednotco, jež má nepříznivý dopad nejen na.transport vláken, ale též na funkcí üstrojí pro vylučování nečistot, ktoré je ve spřádací jednotce přívodnímu kanálu předřazeno. Kromě výměny vložek ve víkách je nutno vyměnit idalší případné dílce napřo separátor, který odděluje přiváděná vlákna od tvořící se příze a usměrňuje je na skluzovou stěnuo Samotná výměna vložek ve víkách desítek či stovek spřádacích jednotek je časově náročnou operací, nehledě na investiční náklady a nároky na skladovací prostory pro tyto dílyaobdobné nedostatky představuje í návrh (DE GM 78 20 853) na vyměnitelný nástavec ve víku pro vyústění přívodního kanálu při výměně spřádacího rotoru s odliěnou velikosti Rovněž v tomto případě se při použití nástavce nepříznivě mění směr cesty příváděných vláken a vzniká problém, jak odstranit zachytávání vláken v místech napojení nástsvce k víku spřádacího rotoruovynález si klade za cíl odstranit výše uvedené nedostatky u spřádacích rotorú o menším průměru pro velmi vysoké otáčky takovým konstrukčním řešením, jež by umožňovalo předení jemných přízí bez zhoršených parametrů a bez nutnosti zužovst průřez přívodního kanálu ve víku či v nástavci víka.Podle vynálezu se tohoto cíle dociluje pomocí spřádacího rotoru opotřeného vnitřní skuzovou stěnou, přecházející v místě největšího průměru u dna rotoru ve sběrnou drážku, kde stěns, 250 701navazující na skluzovou stěnu svírá s touto tupý úhel e kde skluzová stěne svírá s osou rotace spřádeoího rotoru úhel skluzu v rozmezí lO° až 15 °, přičemž alespoň část dna rotoru, nevazující na sběrnon drážku má tvar křivky odohylující se od měru odtahu tvořící se příze WZ hlediska výroby rotorů jekož i z hlediska technologie bezveřtenového předení je výhodné, jestlíže průměr vstupního otvoru vysokootáčkového spřádacího rotoru 0 menším vnitřním průměru sběrné drážky je uzäkoben pro bezdotykové uzevření víkem či nástavcem víka řešeného pro spřádací rotorý o větším vnitřním průměru sběrné drážkyoVysokootáčkovým spřádacím rotorem s přizpůsobeným vstupním otvorem se značně ulehčuje adaptsce spřádacích jednotek pro spřádání různých jemností příze, přičemž pro tekovéto rotory není již nutno přizpúsobovat víka či výměnné vložky v tělesech spřádacích jednotekoPodstetnou výhodou výsokootáčkového epřádacího rotoru po- dle vynálezu je též dosažení příznivých technologických podmínek pro předení jemných přízí při vysokých otáčkách, kdy část dna rotoru je provedene ve tvaru křivky, přecházející ve sběrnou drážku a odchylující se od směru odtahu příze, což na jedné straně umožňuje účinné stlačování vláken v důsledku vysokých odstředivých sil e na druhé straně dosažení optimálního třecího účinku na tvořící se odtahovanou přízio Použitím skluzové stěny s nízkým úhlem skluzu v rozmezí pouze 10 ° až 15 ° upravené bezprostředně u vyustění přívodního kanálu pro přívod vláken dochází k maximálnímu napřímení vláken již při jejích dopadu ne skłuzovou stěnu v důsledku zvýšeného tření vláken o méně skloněný povroho 4 Pro zvýšení skluzu vláken do siěrné drážky je použitá taková konfigurace sběrné drážky, při které stěna nsvazující na skluzovou stěnu svírá s touto stěnou tupý úhelo Při tekovémto uspořádání vysokootáčkového spřádaoího rotoru se zlepšují technologické podmínky předení, neboř vlákna jsou při skluzu po skluzové stěně dále napřimováne i v místě přechodu skluzové stěny do sběrné drážky, přičemž pro ukládání vláken do stužky se využívá výhodné strmější stěny sběrné drážky, která vytváří dobré předpoklady pro zhutnění vlákenné stuž ky během skrucování koncem tvořící se příze250 701 Příkledné provedení vysokootáčkového spřádacího rotoru pod le vynálezu je znázorněno ne příložených schematickýoh výkresoch,kde představuje obr. 1 spřádací rotor s částí nástavce víka v příčném řezu a obr. 2 pohled na čolní stranu tohoto rotoruo Vysokootáčkový spřádací rotor L je hřídelem lg otočně uložen pomocí ložisek li v těleee spřádecí jednotky e poháněn neznázórněnýmjhnacím řemenem. Vstupní otvor § na čelní straně rotoru je bezdotykově ussvřen nástavcemłvíka, ze kterého do spřádacího rotoru vyústuje přívodní kanál 1 a odtahová trubicejá uspořádená v ose 2 rotace spřádscího rotoru. Směren od čelního okraje ll se rozěířuje kuželovítá skluzová stěna 2 přecházející v místě největšího vnitřního průměru 21 ve sběrnou drážku. Skluzová stěna 5 svírá s osou rotace 2 spřádacího rotoru úhel skluzu lg. Technologický proud vzduchu vytvářený podtlakem neznázorněných ventilačníoh otvorů ve spřádecím rotoru či centrálním ventilátorem spřádacíhc stroje se odvádí z tělesa spřádaoí jednotky do centrálního kanálu pro odvod technologického vzduchu. Při rotorovém předení je předkládaný vlákenný materiál rozvolňován ojednocovscím ústrojím spřádací jednotky na jednotlivé vlákna, která püsobením podtlaku vyvozovsném spřádscím rotorem nebo eentrálním ventilátorem jsou příváděne přívodním kanálem 1 na skluzovou stěnu 1 rotujícího spřádacího rotoru l, po ktoré klouzají do sběrné drážky §, kde vytváří vlákennou stužku odtahovanou při současném skruoování koncom tvoříoí se příze lg přes odtahovou trubici łá. . Zmeněeným úhlem sklusu gg se u vysokootáčkového epřádacího rotoru l zvyšuje třeoí odpor skluzové stěny vůči příváděným vláknům, přičemž pracovní plocha této stěny se více blíží k vyústění přívodního kanálu 1 vlákna L 1 jsou bezprostředně po výstupu z přívodního kanálu 1 zaehyoována povrchem skluzové stěny §a nspřimováne e vyšší intenzitou, k níž též přispívsjí vyšší otáčky rotoru. . Ukládání vláken do aběrné drážky Q ve formě vlákenné stužky a její zhutňování se dále příznivé ovlívňuje strmější stěnou gsběrné drážky 5 vůči sklonu skluzové stěny Že

MPK / Značky

MPK: D01H 7/885

Značky: rotor, ojednocených, spřádací, spřádání, vláken

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-250701-spradaci-rotor-pro-spradani-ojednocenych-vlaken.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spřádací rotor pro spřádání ojednocených vláken</a>

Podobne patenty