Zařízení ke kontrole funkce zátěžného systému stroje na zkoušení ložisek

Číslo patentu: 248404

Dátum: 12.02.1987

Autori: Handl Zdeněk, Rathuský Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení ke kontrole funkce zátěžněho systému stroje na zkoušení ložisek. iK provádění zkoušek valivých ložisek se ve zkušebním stroji navozují potřebné vstupní parametry zkoušky, zejména zátěžná síla, frekvence otáček a specífika mazání. Na přesností počátečního nastavení a dlouhodobém udržení těchto parametrů závisí přesnost výsledků zkoušky. Jedním z hlavních ukazatelů kvality ložisek je zkouška základní dynamické únosnosti, jejíž výsledek je nejpodstatněji ovlivňován výsledným parametrem funkce zátěžného systému,t j. velikootí zátěžné síly působící na ložiska V průběhu zkoušky. Zátěžná síla je ve zkušebním stroji obvykle vyvozována hydraulickým zátěžným systémem, který sestává ze zdroje tlaku s regulátorem a ukazatelem tlaku,vyvíječe síly a převáděcího členu, působícím na upínací příslušenství se zkoušenými ložisky. Velikost nastavené zátěžné síly se dosud určuje nepřímo, a to zjednodušeným výpočtovým modelem, který vychází z hodnoty tlaku odečtené na ukazateli tlaku a z konstantní velikosti činné plochy pístu vyvíječe síly. Výpočtový model nevyjadřuje dostatečně přesně skutečně poměry, nebot se v něm neuvažují pasívní odpory vyvíječe síly a převáděcího členu. Pro dodržaní správné funkce zkušebního stroje se přesnost ukazatele tlaku a pasívní odpory vyvíječe síly periodicky kontrolují, což se provádí po jejich demontáži ze zkušebního stroje tak, že ukazatel tlaku se odesílá k úřednímu ověření a pasívní odpory vyvíječe síly se ověřují speciální aparaturou. Pasívní odpory přřáděcího členu se neověřují. Popsaný dosavadní způsob kontroly zátěžné sílyje značně pracný, nákladný a organizačné náročný, přičemž zjištěná hodnota může být rozdílná od skutečně hodnoty zátěžné síly.Uvedené nevýhody ve značná míře odstraňuje zařízení ke kontrole funkce zátěžného systému stroje na zkoušení ložisek sestavající z deformačního elementu, indik toru efo ce a upevňovacích dílů a dále z regulátoru tfkàäćuäääêääjêêêääd zkušebního stroje podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že jeden ąupevňovacích dílů je suvně uspořádán v držákua zároveň je ve styku se stavěcím členem uspořadaným v držákuospojeném s rámem odnímatelně spojeným prostřednictvím upevňovacích prvků s tělesem hlavice zkušebního stroje. Druhý upevňovací díl je ve styku s kompenzačním členem uspořádaným kulovou plochou na vnitřní ploěe vytvořené v lůžku, jež je ve styku s převáděcím členem, ke kterému přiléhá na tělese hlavice uchycený vyvíječ síly opatřený přívodem tlakového oleje. Další podstata vynálezu spočíva v tom, že v přívodu tlakového oleje je odnímatelně uspořádán kontrolní tlakoměr.Zařízení ke kontrole funkce zátěžného systému podle vynálezu je připojeno přímo k dílu hlavice zkušebního stroje,přičemž kontrola se provádí prostřednictvím přímé zátěžné síly při zachování všech návazností konkrétneho uspořádání zátěžného systému. Zařízení je vhodné jak pro výchozí, tak i pro periodickě ověřování funkce zátěžného systému zkušebního stroje a může být použito v provedení pro zátěžný systém generující takové nebo tlakové zatížení.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je zachyceno na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje schematícky nárysný průřez jeho celkovým uspořádáním ve zkušebním stroji a obr. 2 a 3 představují nárysný průřez dalšími možnými uspořádáními zařízení podle vynálezu ve spojení se zkušebním strojem. Zařízení na obr. 1 sestává z rámu l připojeného upevňovacími prvky 1 k tělesu § hlavice zkušebního stroje. Rám l je opatřen držákem 1, v němž je uspořádán stavěcí člen 1 a upevňovecí díl g deformačního elementu § s indikátorom lg deformace, v tomto případě mechanickým. Upínací díl g deformačního elementu § je spojen s kompenzačním členem 2, který přiléhá k lůžku Q. Převáděcí člen 2 je ve styku s vyvíječem lg síly napojeným přívodem lg tlakového oleje na zdroj lg tlaku s regulátorem ll a ukazatelem lg tlaku. V uspořádá- 3 243 404 ní znázorněném na obr. 1 je rám l připojen k tělesu § hlavice zkušebního stroje, které je provedeno jako spodní základna,na obr. 2 je těleso § hlavice zkušebního stroje vytvořeno jako horní víko a na obr. 3 jako čelní víko. Těleso § hlavice může tvořit s vyvíječem lg síly jeden celek. ÉPo upevnění, ustavení a seřízení zařízení na tělese § hlavice zkušebního stroje je do vyvíječe lg síly přiváděno přívodem lg ze zdroje L 1 tlaku kapalné médium, jehož tlak je řízen regulátorem ll tlaku podle požadované hodnoty odečítané.na ukazateli lg tlaku. Vyvíječ lg síly působí na převáděcí člen 2 a přes lůžko Q na kompenzační člen 2, jehož účelemje vyloučit nežádoucí druhy namáhání deformačního elementu L§.r V Deformace deformačního elementu lg, úměrná velikosti zátěžnésíly, je vyhodnocována indikátorem lg deformace. Z naměřenýchhodnot lze usuzovat na správnost funkce a změnu funkce zátěž ného systému. Zařízení podle vynálezu za organizačné a ekonomicky výhodných podmínek umožňuje výchozí a zejména periodickou kontrolu funkce zátěžného systému po určité době provozu zkušebního stroje. Je jím možno při dočasném zabudování na těleso § hlavice zkušebního stroje kontrolovat přípustnou hodnotu pasívních odporů vyvíječe lg síly a převáděcího členu 2, rozsah a,hodnoty kontinuálně nastavovaného tlaku a jeho dlouhodobou stabilitu a dále přípustnou nepřesnost provozního ukazatele tlaku.Zařízení podle vynálezu je možno použít pro stávající i nově vyvíjené typy zkušebních strojů.1. Zařízení ke kontrole funkce zátěžného systému stroje nazkoušení ložisek sestávající z deformačniho elementu, indikátoru deformace a upevňovacích dílů a dále z regulátoru tlaku, ukazatele tlaku a zdroje tlaku zkušebního stroje,vyznačená tím, že jeden z upevňovacich dilů (2) je suvně uspořádán v držáku (3) a zároveň je ve styku se stavěcím členem (4) uspořádaným v držáku (3) spojeném s rámem (lx odnímatelně spojeným prostřednictvím upevňovacich prvků (7) s tělesem (8) hlavice zkušebniho stroje, zatímco druhý upevňovací díl (2) je ve styku s kompenzačním členem (5) uspořádaným kulovou plochou (14) na vnitřní ploše (15) vytvořené v lůžku (6), jež je ve styku s převáděcim členem(9), ke kterému přiléhá na tělese (8) hlavice uchycený vyvíječ (10)sí 1 y opatřený přívodem (16) tlakového oleje.Zařízení podle bodu 1,vyznačené tim že v přívodu (16) tlakového oleje je odnímetelně uspořádán kontrolní tlakoměr (17).

MPK / Značky

MPK: G01M 13/04

Značky: systému, stroje, zátěžného, zkoušení, zařízení, ložisek, funkce, kontrole

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-248404-zarizeni-ke-kontrole-funkce-zatezneho-systemu-stroje-na-zkouseni-lozisek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení ke kontrole funkce zátěžného systému stroje na zkoušení ložisek</a>

Podobne patenty