Sposob hlbkového zušlachťovania drevných materiálov kvapalinami

Číslo patentu: 247653

Dátum: 15.01.1987

Autori: Katuščák Svetozár, Ammann Ernst

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka spôsobu hĺbkového zušlachťovania drevnýchako sú rarbivá, chemické zlúčeniny používané pre ochranu dreva. syntetické živice, hydrofobizačne prostriedky a .znäkčovadláąDosiaľ znáe potupy pre hĺbkové zušrachťovanie dreva sú založene väčšinou na penetráoii zůšlachťujúcich roztokov do dreva účinkom rozdielu tlakovs Postupy pre hĺbkové farbenie drevných dýhovacich materiálov v celej hrúbke sa zakladajú na tom, že dyhy sa zahrievajú vo rarbiacich roztokoch pri teplotách v rozsahu 80 až ll 0 °C po dobu obyčajne 3 až 6 hodín u väčšiny dýh používaných pre výrobu nábytku. Dlhodobé zahrievanie vo farbiacich alebo iných zušIachťujúoich roztokoch.sa vykonáva vtedy, ked sa vyžaduje rovnomerą ný difúzny prienik zušľachťujúcich látok, ale hlavne organických Iarbív do celej hĺbky dreva, ako aj do ťažko preniknntelných čas- h ti drevnej hmoty ako sú parenchymatické bunky, jadrové časti dreva a pod. Nevýhodou procesov používaných pre dirúzne zušrachťovanie dýh do hĺbky je potreba dlhodobého zahrievania vo veľkom objeme zušľachťujúcich roztokov a značná spotreba energie. Energia sa obyčajne spotrebúva nielen na zahrievanie farbiacich roztokov, ale tiež na likvidáciu alebo čistenie vznikajúcich odpadových vôd.Uvedené nedostatky v značnej miere odstraňuje spôsob hĺbkového zušľachťovania drevných materiálov zušľachťujúcimi kvapalinami. ktorého podstata spočíva v tom, že sa povrch drevného materiálu vystaví účinku zušľachťujúcej kvapaliny pri teplote v rozsahu 10 až 140 C po dobu 1 s až 70 min., ptom sa prebytočná zušľachťujúca kvapalina z okolia povrchu drevného materiálu odstráni a vykoná sapenetrácia a dirúzia zušľachťujúcej latky z povrchových vrstiev do hĺbky drevneho materiálu 0,2 až 3,0 mm v uzavretom-priestore nasýtenon parami rozpúšťadiel použitej kvapaliny, pri teplote v rozsahu 10 až 25 oc, s výhodou do l 40 C, po dobu najmenej 2 min.u 2 ą 247053 v závislosti od požadovanej hĺbky prieniku zušlachťujúeej latky Výhody spôsobu zušľachťovania drevných materiálov kvapalinami epočivajú v tom, že sa podstatne skracuje doba uloženia drevnóho mate riálu v zušlaohťujúcioh kvapalinaeho Ďalšie výhody popisanáho epo sobu zušľachťovania sú v tom, že sa znižujú nároky na kapacitu potrebných zušlachrovaoich zariadeni. Zušlachťujúoi roztok sa použiva koncentrovaný a je len krátkodobo v styku so zučlachťovaným materiálom. Čas zahrievania dýh vo farbiacom roztoku pri dirúznom farbeni dýh pri zvýšených teplotách sa skracuje v priemere z 3 až8 hodin radove na niekoľko sekúnd-až minút. čim sa podstatne predĺžuje životnosť rarbiacich roztokov. Pri použití pedĺrácie mimo zušIachťujúcej kvapaliny v uzavretých priestoroch pri okolitej teplote sa podstatne znižujú nároky na spotrebu energie.V prvom stupni popisaného spôsobu sa zušrachťujúca látka nechá preniknúť len do určitej časti objemu drevného materiálu, napriklad ponorenim do zušľachťujúcej kvapa 1 iny.alebo povrchovým nanesenim,napr. valcovým nanášanim alebo striekanim. alebo vakuovo-tlakovou impregnáciou. Penetrácia zušľachťujúcej latky z povrchu dovnútra drevného materiálu sa vykonava v uzavretom priestore bud pri dodávani tepla alebo bez vonkajšieho ohrevu. Prostredie naaýtených pár v uvedenom uzavretom priestore sa vytvorí buč samovolným odparenim rozpúšťadiel zušlachťujúcej kvapaliny. alebo pri použití vlěšich priestorov rozprašovanim týchto rozpúšťadiel pri teplote penetrácie v uzavretom priestore. Pri použití popisaněho procesu pre farbenie dýh sa s výhodou použijú dyhy nasýtenó vodou so zníženou vlhkosťou na povrchu. Na povrch dýh sa potom nenesie s výhodou horúci koncentrovaný rarbiaci roztok a to buč ponorenim dýh do cirkulujúceho farbiaceho kúpeľa alebo iným sposobom povrchového nánosu Iarbiaceho roztoku a potom sa dyhy poukladajú na seba do súborov a penetrácia sa vykoná v uzavretom priestore najlepšie pri teplotách od 60 do 98 °C.Dyhy dreviny abachi /Triptochiton ocleroxylon k.schumm/ o hrúbke 0,8 mm a vlhkosti 110 5 /vzťahované na hmotnosť ab.such 6 ho dreva/ sa ponorili do vodného roztoku kyslóho farbiva o zložení 1,8 g.11 Acid Yellow n, o. g~ 11 Acid orąngg 7, a 0,6 g.11 Acid Blue 62. Halaj farbiaci roztok obsahoval 4 g.1 ° 1 polyetylenglykolu s molekulovou hmotnosťou in I 1500 a 1 g.11 neionogénneho emulgátora. Dyhy boli ponorené vo rarbiacom roztoku pri teplote 95 C na dobu247 usa 5 minút pri pH- 4.5. Potom sa dyhy vybrali, uložili do nádoby so vodou vyhriatou na teplotu 98 C nad hladinu-vody nádoba sa hermeticky uzatvorila a dyhy sa zahrievali po dobu 150 minút. Po vybrati~z nádoby, opláchnuti povrchu dýh a vysušeni dýh pri teplote 1 eoc na vlhkosť 12 sa skontrolovala rovnomernosť vyfarbenia dýh. Egalita výfarbenia na povrchu dyhy /DIN 5033 a DIN 6114/ bolaaEs -l.2 l a vnútri dýhaEs I 1.30, pri eranina 10. kruhových meracích miestach o priemere 20 mm.Dyhy dreviny buk /Fagus silvatica/ a ahachi /Triplochiton ocleroxylon/ o hrúbke 0,8 mm sa zahrievali vo vode pri teplote 95 °C.30 min potom sa nechali vo vertikálnej polohe po dobu 10 min.a povrch dýh sa predsušil pri teplote l 60 C tak, že povrchové vrstvy dýh obsahovali 20 až 40 5 hodnoty.vnútornej vlhkosti. Potom sa povrch dýh opatril nánosom vodných farbiacich roztokov organických kyslých farbív a reaktivnych farbív a ich vzájomných zmesi. Pre nanášanie sa používala valcová obojstranná nanášačka. lolekulove hmotnosti používaných farbív boli V rozsahu 350 až 860. Nanosy tarbiacich roztokov 15 až 220 3/mg. koncentrácia skúšaných farbiacich roztokov 3 0,5 až 4,1 . Po naneseni farbiaceho roztoku sa dyhy poukladali na seba, zatlačili sa do roviny pomocou platni z nehrdzavejúcej ocele alebo preglejok. Potom sa dyhy vložili do autoklávu vyhriateho na teplotu 95 °C. Difúzia farbiaceho roztoku z povrchu dýh dvnútra a súčasne fixacia na lignocelulőzovú substanciu sa vykonala nad hladinou vody po dobu 3 hodín pri teplote 95 C. Dyhy po vysušeni boli prefarbene v celej hrúbke. .Pri hĺbkovom farbení a zušľachťovani okresných krájaných dýh menších hrúbok sa s výhodou použije nasledovný postup farbenia z Dyhy sa nechajú nasiaknúť v horúcej vode 60 až 95 C, dyhy s vlhkosťou90 až 120 a teplotou 60 až 80 S sa opatria obojstranným nánosom horúceho farbiaceho roztoku o teplote 60 až 95 °C, ktorý obsahuje známe farbivá používané na hĺbkové farbenie dýh. Po naneseni sa aabrani odparovaniu vody alebo ineho použitého rozpúšťadla pomocou főlii a ukladaním dýh na seba s výhodou do zatvaratelného priestorů, ktorý sa po zaplnení uzavrie. Potom sa dyhy nechajú uložené pri teplote v rozsahu 60 až 95 °C až farbivo rovnomerne predifunduje do celej hrúbky dýh. Čas dirúzneho prieniku zavisi od druhu použitýchfarbiv, od druhu dreviny a hrúbky dýh. Pri použití farbiv zmesnýchurčuje čas rovnomerného preferbenia najpomalšie difundujúce ferbivoe Npr. úplné prererbenie bežných okresných dýh o hrúbke 0.3 mm pri teplote 96 C je 5 až 25 min. pre rarbivá CI Acid Red 73. CI Acid Red 97 1 až 12 minút pre farbívá CI Acid Yellow ll, CI Acid Yellow 42. CI Acid Blue 41, CI Acid Orange 3. Pri teplote 95 °C je doba dirúzie potrebná na prefarbenie dýh o hrúbke 0,8 mm 0,5 až 3 hodiny pre väčšinu kyslých monosulrotarbív s mclekulovou hmotnosťou v rozsahu 350 až 550. Pri teplote 50 C sa doba difúzie a fixácie farbivv dýhach predlžuje približne na dvojnásobok. Doba penetrácie fer.bív v uvedených okresných dýhach hrúbky 0,8 mm v priestore nesýte nom vodnými parami sa pri teplote 20 °C pohybuje v rozsahu 2 až 6 dní pre väčšinu uvedených farbiv a druhov drevín.Na horúce dyhy dreviny topoľ /Populus marilandica/ o hrúbke 0,9 mm a vlhkosti 112 sa naniesol pomocou gumenných velcov roztok 50g . 11 fanbiva CI Acid Orange 7 o teplote 95 c v množstve as g.m 2 e Potom sa dyhy zabalili do polyetylénovej főlie a následne do hliníkovej főlie a farbiaci roztok z povrchu dýh sa nechal penetrovať pri jednej skupine dýh pri teplote 20 C po dobu 3 dní a do druhej skupiny dýh pri teplote 93 °C po dobu 65 minút. Do tretej skupiny pri teplote 140 C po dobu 15 minúte Prienik farbív do dýh sa uskutočnil v uzavretom priestore. Všetky tri skupiny dýh boli po vysušení rovnomerne prefarbené v celej hĺbke.Krájané dyhy dreviny abachi /Triplochiton ocleroxylon k. Schumm/a s povrchovou vlhkosťou približne 27 sa ponorili do farbiaceho kúpeľa l 5 g.11 CI Solvent Yellow 32 a 8 g.l 1 Solvent Orange v zmesi 96 etylalkoholu a etylónglykolu /7 3/ na dobu 5 sekúnd. Potom sa zabalili do polyetylénovej főlio a v uzavretom priestore sa zahrievalí pri teplote 50 °C po dobu 30 min. Dyhy boli po vybratí a vysušení pri teplote l 20 °C prefarbené rovnomerne v celej hĺbke.Lúpané dyhy dreviny abachi o hrúbke 0,9 mm a vlhkosti 35 sa vložia do farbiaceho roztoku kyslých farbív uvedených v príklade 1 o celkovej koncentrácii Iarbív v rozsahu 0,5 až 3 gl 1 V zmesi rozpúšťadicl voda etylénglykol izopropylalkohel /62 l/ na dobu 10 až 20 sekúnd pri teplote 60 C. Dyhy sa po vybratí uzavrú do PErőlie a hermetickej nádoby a zahrievajú pri teplote ooc. po dobu

MPK / Značky

MPK: B27K 3/02

Značky: spôsob, zušĺachťovania, kvapalinami, drevných, hlbkového, materiálov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-247653-sposob-hlbkoveho-zuslachtovania-drevnych-materialov-kvapalinami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob hlbkového zušlachťovania drevných materiálov kvapalinami</a>

Podobne patenty