Zariadenie na zakladanie, lisovanie a kontrolu, najmä vývodov súčiastok pre elektrotechniku

Číslo patentu: 247283

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dymeš Lubor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález .sa týka riešenia zariadenia na zakladanie, lisovanie a kontrolu, najmä vývodov súčiastok pre elektlrotechniku.Montáž V elektrotechnickom priemysle si vyžaduje vykonávanie viacerých technologických operácií na kompletizáciu montážnych celkov, miniatúrnych rozmerov. Vo väčšine prípadov sa jedná o zakladanie volne sypaných tyčiniek respektíve vývodov rôzneho prierezu do elektrotechnických súčiastok, v ktorých sú fixované ďalšou technologickou operáciou napr. lisovanĺm. V danom pripade sa tieto technológie montáže riešia v praxi jednoúčelovými .stacionárnymi jednotkami. Tieto z dôvodov svojej univerzálnosti a kinematickej zložitosti vo väčšine prípadov nespĺňajú požiadavky nárokov na jednoduchosť, kompakt-nosť, skrátenie časového intervalu pracov-ného cyklu,snadnú manipuláciu a nízku cenu.Vyššie uvedené nevýhody z.~ 1 nie 1 rňu-jwe~ a. technický problém rieši zariadenia na zakladanie, lisovanie a kontrolu, najmä vývodov súčiastok .pre elektrotechniku podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že v pracovnej polohe vedľa priebežného žlabu je valivo odpružene uložený index s pevne uchytenou vačkou. Pod priebežným žlabom je rv pozdĺžnom smere valivo uložený nosič tvorený doskou, v ktorej je v zvislom smere .posuvne odpružene uložený zakladací segment opatrený nad priebežvným žliabom zakladacou hlavicou a lisovací segment opatrený lisovacou hlavicou »a kontrol-nou hlavicou.Dolné konce zakladacieho segmentu a lisovacieho segmentu sú opatrené kameňmi zasahujúcimi striedavo do wnášača posuvne uloženého v náboji .a pripojeného prostred-níctvom ramena -na piestnicu vertikálneho pneumatického tvalca. Na piestnicu vertikálneho pneumatického valca je pripojená aj tyč koncových polôh s pevne prípevnenými dvoma clonami snímačov koncových ,polôh vertikálneho pneumatického valca. Na hornej ploche dosky nosiča je pevne uchytelný svornĺk zasahujúci do vidlice presuvnej tyče. Na presuvnej tyči je v kolmom smere presuvne odpružene uložený vidlicový presúłvač zasahujúci nad priebežný žľab do dráhy súčiastok. Na hornej ploche vidlicového presúvauča opłroti vačlke indexu je pevne uložený kolik a na konci presuvnej tyče je »odpružene uložený oddeľuvač zasahujúci do priebežného žlabu. Na spodnej ploche dosky nosiča je pevne uchyte.ný unášací čap zasahujúci do drážky kotúča obojsmerné odpružene uloženéhona presú-vacej tyči spoje-nej s piest-nicou horizontálneho pineuimatického valca.Na presúvacełj tyči je pevne wchytená tyč koncových polôh horizontálneho pneumatického valca s pevne uchytenýml dvomi clonami snímačov koncových polôh- horizontálneho pneumatického valoa. Podstatou vynálezu je aj to, že doska nosiča je opvatrená pevným a ustavovacím dorazom ko 4Do podstaty vynálezu patrí aj to, že dolný koniec piestnice vertikálneho pneumatického valca je opatrený prestaviteľným dorazom. Podstata vynálezu tvori aj to, že vačka je zprava zošikmená jednostranné. Zľava je vačka zošikmená šípovito.zariadením na zakladanie, lisovanie a kontrolu najmä vývodov .súčiastok pre elektrotechniku sa docieli vykonávanie technologickej montáže zakladanie a lisovania na jedno upnntie elektrotechnickej súčiastky,čim sa vylúči presúvanie súčiastok z jednej polohy do druhej, počas ktorého by mohlo dochádzať k -narušeniu ustavenia založených vývodov v súčlastke.Na pripojených výkresoch je znázornená príkladné riešenie zariadenia na zakladanie, lisovanie a kontrolu vývodov do telieska cievky, kde na obr. 1 je nakreslený pozdlžny rez zariadenia, na obr. 2 je nakreslený pôdorys zariadenia v reze, na obr. 3 je oatkrelslený ,pôdorys zatriedenie. v pnhllalde a na obr. 4 je .nakreslená kinematiclká schéma oddelovacieho a zakladacieho mechanizmu súčiastok.Zariadenie na zakladanie, lisovanie a kontrolu vývodov do telieska cievky pozostáva zo skrinky 3. Na skrinke 3 je uchytený horizontálny ,pneumatický valec 5, na ktorého plestnici 6 je prostredníctvom presúvacej tyče 7 uchytená tyč 8 koncových polôh horešpondujúce so snímačmi 10 koncových ktorej sú pevne uchytené dve clony 9 korešpondujúce sa snímačmi 1 I koncových polôh horizontálne-ho pneumatického valca 5. Na presúvacej tyči 7 je odpružene uložený kotúč 12 prostredníctvom tlačných pružin 11. Do drážky kotúča 12 zasahuje unášací čap 13 pevne uchytený na doske 14 nosiča 51. Doska 14 nosiča 51 je v pozdĺžnom smere valivo uložená V ložiskách 15 uchytených na skrinke 3. V doske 14 nosiča 51 je posuvne v zvislom smere uložený zakladuací segment 16 v hornej časti opatrený zakladacou hlavicou 45. vedla zakladacieho segmentu 16 je v doske 14 p-osunv-ne uložený lisovaci segment 17 v hornej časti opatrený lisovacou hlavicou 47 a kontrol-nou hlavicou 48.Zakladací segment 16 a lisovací segment 17 sú uložené na pružinách 18. Dolné čas,ti zakladacieho segmentu 16 .a lisovacieho segmentu 17 sú opatrené kameňmi 52 striedavo zasahujúcimi do unášača 24 posuvne uloženého v náboji 25. Náboj 25 je pevne nalisovaný v skrinke 3. Na unášač 24 je kyvne uchytené rameno 23 uložené výkyvne .na vahadle 22 pevne uchytené na skrinke 3. Druhý koniec ramena 23 je pripojený na piestnicu 21 vertikálneho pneumatického valca 19, na ktorého dolnom konci piestnlce 21 je uložený prestavitelný dor-az 20. Na. piestnicu 21 vertikál.neho pneumatického valca 19 je pripojená tyč 26 koncových polôh s pevne pripevnenými dvomi clona 247283mi 27 snímačov 2 koncových polôh vertikálneho pneumatického valca 19.Na hornej ploche skrinky 3 je uložený v pozdĺžnom smere priebežný žľab 23 zasahujúci pod zakladaciu hlavicu 45 a lisovaciu hlavicu 17. Na ľavý koniec priebežného žľabu 29 je kolmo pripojený dopravný žľab 2, ktorého druhý koniec je pripojený na vibračný zásobník 1. Vedľa priebežného žľabu 29 je rovnobežne uložená presuvna tyč 31 opatrená vidlicou 53, do kto-rej zasahuje svornípevne uložený na hornej ploche dosky 14 nosiča 51. Na presuvnej tyčí 31 je v kolmom smere presuvne V lôžku 35 na p-ružine 35 uložený vidlicový presúva-č 37 zasahujúci nad priehežný žľab 29 do dráhy súčiastok 30. Horna plocha vidlicového presúvača 3,7 je pevne opatrená kolíkom Na ľavom konci presuv-nej tyče 31 je odpružene na ovládacej pružine 34 uložený oddeľovač 33 zasahujúci dno priebežného žľabu 29. V pracovnej polohe je kolmo na priebežný žľab 29 valivo uložený index 41 vo vodiacich kladkávch 41 a na prredñej tlač.nej pružina 42. Na hornej ploche indexu 41 je pevne uložená oproti kolíku 38 vidlicového presúvača 37 vačka 39, ktorá je sprava zošikmená jednostranne a zľava je zošikmená šípovito. V kontrolnej polohe je z druhej strany priebežného žľabu 29 uložená trecia doska 44 na zadnej tlačnej pružine 43.Funkcia zariadenia nn zakladanie lisovanie a kontrolu výv-odov do telieska cievky je nasledovná Z vibnačného zásobníka 1 je zorientovaná súčiastka 30 V konkrét»niorm riešení telieislkoz cievky cloyprąavieně do pravným žľabom 2 do priebežného žľabu za,v ktorom je oddeľovačom .53 zasuriutá do pracovného .priestoru, v ktorom je zla-istena inderom 4 U. Nad súčiastku Sl sa prisunie prostredníctvom vertikálneho pneumatického valca 13, ramena 23, unášača 24 a zakledacieho segmentu 1 zakladiacia hlavica 45, cez ktorú sú stlačeným vzduchom založené vývody do SÚlČĺüSTký 30. Pro návrate zakladacieho segmentu 16 so zakladacou hlavicou 45 do východiskovej polohy sa prostredníctvom horizontálneho pneuma tického valca čí presunie nosič 51 tak, že lisovecí segment 17 sa dostane do pracovnej polohy lisovacou hlavicou 47 nad súčiastku 30.Súčasne s týmto pohybom sa presunie oddeľovač 33 do koncovej polohy za dopravný žľab 2 súčiastok 3 U, z ktorého sa do priebežného žľieibu 23 pred oddeľovačpresunie tlakom z vibračneho zásobníka 1 súčiastka 3 d. Zároveň sa presúva na nosiči 51 smerom doľava aj vidlicový presúvač 37 pomocou kolika 31 a vavčky 39 indexu 4 D. Po dosadnutí ustavovacieho dorazu 4 G na skrinku 3 sa nosič 51 zastaví, zasunie sla vidlica vidlicovéhvo presúvača 37 na montovanú sízčiastku Sl v pracovnej polohe. Potom je uvedený do činnosti vertikálny pneumatický valec 19, ktorý presunie lisovací segment 17 smerom dolu, čim lisovacie hlavica 47 vykoná techno-logickú operáciu lisovanie.Zároveň sa presúva smerom dolu aj konirolná hlavica 43, ktorá v kontrolnej polohe vykoná kontrolu komplettnosti montěrže na sdčiastke, ktorá bola predtým presunutá v priebežnom žlabe 25 z pracovnej polohy vidiicovým presúvačom 37. Po vrátení lisovacej hlavice 47 do výichodiskovej polohy horizontálny pneumatický valec 5 vráti nosič 51 do výcho-diskovej polohy. Súčasne je oddeľovačom 33 založená do pracovnej polohy v priebežnom žlabe 29 ďalšia súčiastka 331. Süčíastlžn 30, ktorá bola zmontovaná je vidlicovým presúvačom 37 presúvaná z pracovnej polohy do kontrolnej polohy, pričom súčiastka 31, ktorá bola skontrolovaná je vivdllilcolvý-m pTIBlSÚJVIaČOIm 37 plresunultá do DIľSPHdÚVÉhÚ otvoru 49, na ktorý je napojený sklz 50 s výhybkou pre kompletne,respektíve inekompletne zmontované súčiastky 30.Odindexovanie súčiastky 3 U v pracovnej polohe sa vykonáva prostredníctvom kolika 38 vidlicového presúvača 37 a vavčky 39. Koncové polohy horizontálneho pneumatickêho valca 5 a vertikálnehci pneumatického valca 19 snímajú a ovládajú snímače 10 a 28.1. Zariadenie na zakladanie, lisova-nie a kontrolu, najmä vývodov súčiastok pre elektrotechniku pozostávajúca z priebežného žľabu, do ktorého zo strany vyústuje prívod súčiastok a v pracovnej polohe nad priebežný žľab vyúsťuje .prívod vývodov,pričom vedľa pracovnej polohy je v-ytvorena kontrol-ná poloha, za ktorou je umiestnený prepadový otvor s odvádzacím sklzom vyznačujúce sa tým, že v pracovnej polohe vedľa priebežného žľabu 29 je valivo odpružene uložený index 40 s pevne uchytenou va-čkou 39, pričom nad priebežným žlabom 29 je v pozdlžnom smere valivouložený nosič 51 tvorený doskou 14, V ktorej je v zvislom smere posuvne odpružene uložený zakladaní segment 16 opatrený nad priebežným žľabom 29 zakladacou hlavicou 45 a lisovaci segment opatrený lisovacou hlavicou 47 a kontrolnou hlavicou 48, kým dolné konce zakladnacieho segmentu 16 a lisovacieho segmentu 17 sú opatrené kameňmi 52 zasahujúcimi striedavo do unášačal 24 posuvne uloženého v náboji 25 a pripojeného prostredníctvom ramena 23 na piestnicui 21 vertikálneho p-neumatickéhow valca 19, na ktorú je pripojená aj tyč 26koncových polôh s pevne pripevnenými dvomi clonrami 27 snímačov 28 koncových polôh vertikálneho pneumatickeho valca 19, pričom na hornej ploche dosky 14 nosiča 51 je pevne uchytený svorník 32 zasahujúci do Vidlice 53 presuvnej tyče 31 uloženej rovnobežne vedľa priebežného žľabu 29, kým vna presuvnej tyčí 31 je v kolmom smere presuvne cdpružene uložený Vidlicový presúvač 37 zasahujúci nad Jriebežný žľab 29 do dráhy súčiastok 30, pričom nia hornej ploche vidlicového presúvača 37 oproti vačke 39 indexu 401, je pevne uložený kolik 38 .a na konci pvresuvnej tyče 31 je odpružene uložený oddeľovač 33 zasahujúci do priebežného žľalbu 29, zatiaľ čo .na spodnej ploche dosky 14 nosiča 51 je pevne uchytený unášací čap 13 zassahujúci do dsrážky kotúče 12 obojsmerne odpružene uloženého na presüvacej tyčí 7 spojenejs piestnicou 6 horizontálneho pneumatického valca 5, pri-čom na presúvacej tyči 7 je pevne uchytená tyč 8 koncových polôh horizontálneho pnenmatilckého valca 5 s pevne uchytenými clonami 9 snímačov 10 koncových polôh horizontálneho pneumatického valca 5.2. Zariadenie podľa bodu 1 vyznačené tým,že doska 14 nosič-a 51 je opatrená pevným dorazom 4 .a ustavovacím ůorazom 46 korešpondujúcimi s telesom skrinky 3.3. Zariadenie podľa bodu 1 vyznačené tým, že dolný koniec piestnice 21 vertikálneho pneumatického valca 19 je opatrený prestavitelným dorazom 20.4. Zariadenie podľa bodu 1 vyznačené tým,že vačka 39 je sprava zošikmená jednostranne, kým zlava je »vačka 39 zošikmvená šípovito.

MPK / Značky

MPK: H05K 13/00

Značky: najmä, elektrotechniku, súčiastok, vývodov, lisovanie, kontrolu, zariadenie, zakladanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-247283-zariadenie-na-zakladanie-lisovanie-a-kontrolu-najma-vyvodov-suciastok-pre-elektrotechniku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zakladanie, lisovanie a kontrolu, najmä vývodov súčiastok pre elektrotechniku</a>

Podobne patenty