N-(aryloxyacetyloxy)-1,4-epoxy-5-cyklohexén-2,3-dikarboximidy

Číslo patentu: 246317

Dátum: 13.03.1986

Autori: Sipos Géza, Caulkett William Rodney, Fehér István

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka N-aryloxyacetyloxy-l,4-epoxy-ä-cyklohexén-2,3-dikarhoximidov a spôsobu ich prípravy. Tieto zlúčeniny sú účinné .ako her-bicídy.e známe, že východiskové zlúčeniny kyseliny aryl-oxyetánové sú selektívne, V praxi využívané heobicídy.Miennou inhibíclou rastu rastlín sa vyznačujú aj alkylderiváty N-hydroxy-lA-epoxy-5-cyklohexén-2,3-dikarboximidu Furdík M.,Sidôová E., Priehradný S., Chain. Zvesti 19,611 19651, V koncentrácii 15 kg/ha 100 pero. inhiborvali rast horrčíce a hrachu.Teraz sa zistili nové zlúčeniny N-aryloxyacetnoxy-l,4-epoxxy-S-oykl-ohexén-JZJ-dikarboxlmldy všeobecného vzorca I.R znamená metylskupinu, chlórový .altóm alebo ortho prikondenzovalné aromatické jadro, n je 1, len pokial R Cl, tak n môže byt 1 až 3.Súčasne bol zistený spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca I, pozostávajúci z acyiácie N-hydroxy-1,4-e~poxy-5-cyk 1 ohexen-2.3-dikalrboximidu chloridmi kyselín aryloxyetánových za prítomnosti pyridínu, v prostredí acetölnu za .ref 1 uxu.zlúčeniny podla vynálezu sa vyznačujú vysokou »a selektivnou herbicíldnou účinnosťou v preemergentných a postemergentných testoch znovna-teľnou so štandardmi, ako je zrejmé z príkladov vymálezu.Prostriedok podľa vynálezu sa môže používat na poľnohospodárske a Záhradnícka účely ako taký, alebo v zmesi s úpravárenskými pomocnými látkami, ktoré účinok prostriedku podľa vynálezu zlepšujú, alebo ktoré stabilizujú prostriedok v závislosti od účelu jeho použitia. Prostriedok podľa vynälezu sa môže používat napr. vo forme prášku, granúl, tekutýwch. .suspenzných koncentrátov alebo vo forme emulgovatellného koncentrátu, pripravených všeobecne používanými spôsobmi no výrobe pesticídov.Pri praktickom použití sa môžu tieto rôzne typy prostriedku podľa vynálezu používat ako také, alebo po zriedení vodou na vhodnú koncentráciu.N-aryloxy-l,4-epoxy-5-cykl~ohexén-2,3-díkarboximicly podľa vynálezu sa môžu aplikovať preemergentne alebo postemergentne samotné alebo v zmesi s hnojivami alebo s inými plolnohospodârskymi alebo záhradníckými prípravklalmi.Pri používaní vo vyššie uvedených for 4mäch sa môže koncentrácia účinnej látky podľa vynálezu menit v závislosti .na forme prostriedku »a na použitých poľnohospodárskych pomocných prísadách a všeobecne je hmotnostne 4-95 0/0.Nasledujúce príklady bližšie os-vetľujú, ale neobmedzujú predmet vynálezu.N-hydroxy-lA-epoxy-5-cykloheaén-ZJ-dikarhoximíd 0,05 mol sa zmieša s chloriciom kyseliny tí-chlórfenoxyetálnovej 0,06 mol v 50 cm acetónu a vyhreje za .miešania na 60 °C. V priebehu 30 minút sa prikvapkáva pyridín 0,06 mol. Reakčná zmes sa nechá refluxoviat 30 -minút. Rozpúšťadlo sa oddestiluje. Destilačný zbytok sa rozmieša s 50 cm 3 roztoku Na~HCO 3 po 30 minútach sa zrazenina odsaje a po vysušení prekryšta.lizuje v kyselina octovej. výťažok produktu je 75 , teplota topenia 157-158 °C.Pre CÍGHQOGNC Mr 349,55Postup prípravy ako V príklade 1.Postup prípravy ako v príklade 1. výťažok produktu 78 , teplota topenia 150151 °C.Postup prípravy ako v- príklade 1. výťažok produktu 7 U 0/0, teplota topenia 154 ~ 156 °C.Dno pokusných nádob, naplnených neošetrenou mnou pôdou, sa do riadkov vyslali semená tesl-trovlaných rastlín. Povrch pôdy sa urovrnal a zavlažlil. Pri preemergentnom ošetrení sa aplikovali postrekom nvodné emulzíe látok v dávkach uvedených v priložených tabulkách priamo na pôdu a pri postemergentnom ošetrení priamo na rastliny štádium prvých listov jednoklíčnych a. prvých dvoch ptrnavlých listov dvojkllčnych druhov). Pokusy sa uskutočnili V skleníkových podmienkach. Aplnikovvaný objem zodpovedal vo všetkých prípadoch 1000 l.Účinok sa posúdil vizuálne po vyhranení poškodenia a vyjadril sa. pomocou bo-nitačnej stupnice 0 až 5, pričom 0 znamená rastliny zdravé, nepoškodeané a 5 rastliny odumreté. 1 až 4 sú medzlstupňami poškodenia. V hodnotení sa preihlLadalo na všetky význarnné zmeny novnplyvñujúce životaschlopnost testovacích rastlín.Výsledky sú uvedené v tabuľkách 1 až 4.T a b u 1 k na 1,Účinnosť látok pri preemergentnej aplikácii na 5 druhoch testovacích rastlínÚčinnosť látok pri prystnmmergexntnej aplikácii na 5 druhoch testovacích rastlín B 5 kg úč. l./ha C 1 kg üč. L/hamuwäss Esäąomąwm E,,.Umm ESQĚHH mmäemmN Eäąñmmmzauwmb 585 wswmäöbmm msšnmnuäd mnam Ľmmąbm mšäw mĚŠ MBS .m 5 cm. 85,33 Edwä E 555 5 mm Éwůřąo MÓĚHUOÉHĽQH

MPK / Značky

MPK: A01N 43/90, C07D 491/12

Značky: n-(aryloxyacetyloxy)-1,4-epoxy-5-cyklohexén-2,3-dikarboximidy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-246317-n-aryloxyacetyloxy-14-epoxy-5-cyklohexen-23-dikarboximidy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">N-(aryloxyacetyloxy)-1,4-epoxy-5-cyklohexén-2,3-dikarboximidy</a>

Podobne patenty