Světlocitlivý záznamový materiál pro fotoduplikaci

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

X je 4,4-bi~fenylen, 3,3-~dímety 1-4,4 ~bifenylen, 3,3 ídimetoocy-Iłgť-bifenylen nebo na dikálový zbytek »odwozený od difenylsulfonu nebo ditenylěteru aB .a L mají dříve wvedený význam, 99,994 až 50 hmotnosti pojiva a popřílpadě 0 až 10 0/0 hmotnosti sensibilizátoru.K fenylům slwoučeniny II může být příkondenzován jeden nebo více Ipětičlenných nebo sedimičlenných uhlikatých cvklů nebo heterocyklů, nebo může být na jeho místě heterocyklický zbytek, například, jak uvedeno pyridyl, chinolyl, thiazolyl nebo alkylthiazoąlvl. Vedie sloučenin obecného vzorce II mohou být ,použitý bisfovrmazalny dřive u~ vedeného vzorce III.Způsob podle vynálezu je zaioden na principu, podle kterého se barevná světlocitlivá krompozice účinkem słvětelného záření prochäzejícího zobrazovianou zpředlohou selektivvně vvběll. Tímto způsobem se získa poCOCOOR 1, COCOOH, CONH 2, CONHRh CONR 1 R 2, CN, NHg, OH, OR 1, nebo heterocyIkiický zbytek, jako například pvridyl, alkyhchinoxlin, kde .aľkyl obsahuje 1 až 3 atomy uhlíku, foryl anebo thiazuolyl, přičemž R 1 a R 2 jsou alkvly s 1 až 18 atomry uhlíku,fenyly, fenylallkyly, h-ydroxyalkyly, kde al~ kyl obsahuje 1 až 4 a-tomy uhlíku» nebo alkoxyalkyly, kde .alkyl značí 1 až 4 atomy uhlíku, nebo 0,001 až 20 hmotnosti sloučeniny vzorce IIIzitivní kopie zobrazované předlohy. ejíp ustálení se provede odstrazněním některé složky světlocitlivé kompozice ze záznamového miateriálu, nebo se materiál pokryje ochraen~ nou tnansąpaarentní vrshvoii například z barevné fólie z umělé hmoty, která odfiltruje tu ~aktívní část spektra záření, ke které je .svlětlocitlivá vrstva citlivá. Světlvocitlivá komapozice je složena, jak dříve unvedeno ze slvětlocitlivých sloučenin, pojiva a popřípadě změklčovadla a dalších aditiv.Při ozäření světlem reaguje haąlogensloučenina I podle níže uvedené reakce A za vzniku radikálů, .například z tetrabrometanu vzniká otom hmmm a rardikál cBľgĺOba. radikály reagwjí s molekulou sloučeniny vzorce Il za. vznikli bezharvê nebo světle zharvelné slvoučelniny vzorce IV, popřípnadě VObdobně reagují bisformazanové slouče~ niny vzorce III. Reakci je možno iníciovat buď světelnýsm zářením V oblasti abso-rpce halowgensloučeniny l, nebo zäřením, o del~ ších vlnonvých dêlkách, jestliže světlocitlivá komspozice obsahuje .SGHZÍĎÍLÍZŠÍOIĽ Senzibilizovanou komlpozici je možno vytvořit při» davkem orgtanického biarviva, například erythvrosinu, fenosaf-raninu, methylenové modři nebo různých organických kasrbonylových slouičenín a aminoderivátü ľaľko například Michle-rův keton, -íludimetylaminoacetoienon,4-~do~metyl.amínohenzaldehvd apod.Orproti jiným. světlocitlivým systêmům, .které využívají fotochevmicky aktivo-va-né tvorby Volných radikálü z organickú Halogensloučeniny, viz Karesh M. S. -, j. Am. Chem. Soc. 68, 1946, 155 Sprague R. H.,Fichter H. L., Weiner E., Phatog. Sci. Engng. 5, 1961. 99 má tento systém výhodu V tom, že poskytuje pozitivní kopií transparentní predlohy a výsledný obraz je hluboce zbarven. Absovrpce .sloučeniny ll nebo lll v. závislosti na substituci leží V oblasti 550 až 700 nim, to znat-mená,obraz je vyborven wčertvenomodře, Inodře až zelené.Kombinací červeně .a -modrozeleně zbarvené sloučeniny II nebo III vznikne černé zbarvení výsledného obrazu. Další výhodou uvedeného systému je skutečnost, že oblast citlivosti ke světelnému záření leží v ultrafialové a na. zrľčátku viditelné oblastí spektra. Slalbší nalžloutlou fólií, kterou se pre Izrství vzniklá kopie se zabráni dalším fotochemiokým procesom.Tímto způsobem se celý proces kopírová ní urychlí, nebot nepotřebuje ani vyvíjecí,ani ustalovaąci lázeň. optickou hustotu vznikajíoího obrazu je možno vizuálně sledovat během kopírovacího procesu, takže odpadá nebezpečí přeexpozice nebo pondexpolzice.Niže uvedený přiklad a tabulky .ilustrují postup a kombinace jednotlivých komponent záznamového materiálu podle vynálezu.Do 100 g roztoku polymerního pojiva, na,příklad želetiny, škurobu, kaseinu, polyviznylalkoholu ve vodě, nebo polynvinylacetátu, acetátu nebo butyrátu celulözy, metylmetakrylátu, ~polyesteru nebo polyamidu ve vvhodnem orgiarnickém rozpouštědle, se přidá 0,01 molu sloučeniny vzorce II nebo III a 0,1 molu sloučeniny vzorce I, poipřípadlě 0,005 molu senzibilizátoru. Po rozpruštění všech komponent se takto vzniklým polév-acím roztokem ,poleje filmová nebo papírová podlož» ka. Po odpaření rozpouštědle se světlocit~ livý materiál ozáří přes lkopívrnvanou předlohu světlem vysokortlarké rtutľové výbojky,popřípaídě se expozice pirovede přímo v diazografitckém kovp-írovraícím stroji. odstranění halogensloučeníny se protvede buď lůminutovým zahřátím na 80 °C, nebo vypráním v organickém rozpouštědlą Inapřiklad ve směsi etanol - etylacetát.V následující tabulce 1 jsou uvedeny příklady kombinace jednotlivých komponent pro látky obecného vzorce I a II.uznnsg »C 525 mnmäwm mčmšpam mamĚmm wnmĚmwmamžmm nás wŠĚom wšwřaww mgmšamm»Éüom anoäsmšnawäpadmwąw sónmwoqaäaąñmnšuąw moäx saamzmoaä Ewopaäam Eudůonmu Emomm m mmőzué mmmu fąoumà mamou moooooo mmaoooo zo oco m 2 5852 mimo mnou mmmm mm mm m mm m mm züzlmmävw 4 m mulmmcumozťm m zo -w m ĺmmuoomz m 29 m moouà moouú m ďmóäď m mo z m ozgo, mozno. moà moà mo moä m m mmoo m nmąo . znom m Nozà m ämäomom m m Šäoàé m moouoà mmomąm m mmooà mmuo Amma H za z rĺ má 5 m mooà m m m m m L .H 2mmnwäönmm cmšoääoanmbow amnąmääćgnmuuwu mamouamäonnwaťñña cmÉo 7 EEö.n,mw ammEd 8 gmw damEagoemam cmątmäšonnąwuumu Ěümñdänqwuewu umnwmäąmcunäanąvä ŠaaEĚonmywŠšoäeomąu qwumäopnmnamťmñää nmnmauonoEon maůmääcanąuuwul ÉEEĚŇ Emom mmwo Smćm .E 6cmEmEHyoF om nmnmnmonwm mN

MPK / Značky

MPK: G03C 1/72

Značky: fotoduplikaci, záznamový, světlocitlivý, materiál

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-246302-svetlocitlivy-zaznamovy-material-pro-fotoduplikaci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Světlocitlivý záznamový materiál pro fotoduplikaci</a>

Podobne patenty