Spalovací zařízení pro méněhodnotná paliva

Číslo patentu: 246151

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hrubý Zikmund, Rybáo Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká spalovacího zařízení pro méněhodnotná paliva, jehož rošt v ptavoúhle spalovací komoře dopravuje palivo od násypky před přední stěnou ke škvárové výsypce u zadní stěny a nad roštem je v blízkosti přední stěny umístěna příčná hrázka, pod kterou je mezera pro odchod Spodní vrstvy paliva, nahromaděného před hrázkou. Jeho účelom je pŕedehřátí, vysušení a rozdělení paliva do prostoru před a za příčnou hrázkou.Je známa zařízení pro spalování méněhodnotného paliva, sestávajícĺ ze spalovací komory a roštu, pohybujícího se od přední k zadní stěně spalovací komory. V blízkosti přední stěny je nad roštem umístěna hrázka, pod jejíž hranou je mezera pro odchod spodní vrstvy paliva, nahromaděného před hrázkou. Palivo, přiváděné podavačem, padá z většíčásti do sušící šachty, provedené v celé šíři spalovací komory. Přední stěna sušící šachtyje dole ukončena nad a před příčnou hrázkou. Zadní stěna sušící šachty, která je v rovině přední stěny spalovací komory i její přední stěna jsou po své ploše opatřeny otvorypro vstup a výstup sušíoího média. V běžném provozu padá palivo z podavače částečně do sušící šachty, částečně přes horní hranu přední stěny sušící šachty bud do prostoru před hrázkou anebo až na rošt za hrázkou. Palivo procházející šachtou se ohřívá, odplyňuje a přichází do prostoru před příčnou hrázkou, kde nastáva zápal.Zapálené palivo odchází mezerou mezi roštěm a spodní hranou příčně hrázky a tvoří zápalně ložisko pro částečně ohřáté palivo, přepadlé přes horní hranu přední stěny sušící šachty a příčné hrázky. Palivo hoří tedy prakticky již od samého začátku roštu.U kotlů s vysokou a úzkou spalovací komorou však sušící šachta zabírá již ne nepominu telnou část jejího průřezu a je na závadu plynulého toku spalín, zvláště v tom případě, kdy nad dohořívací částí roštu je vytvořena nízká zápalná klenba, končící vpředu, v poměrně blízkosti přední stěny spalovací komory nosem, nad kterým se obyčejně vodorovný průřez spalovací komory opět rozširuje. Sušící šachtu není možno v tomto případě doDále je známo topeniště na dvojí druh paliva, z nichž prvé, s podstatné vyšší výhřevností,je na pohyblivý rošt přiváděno běžným způsobem v úrovni roštu a druhé, méněhodnotné, které je přiváděno pádem z výsypky asi v jedné čtvrtině délky roštu na již hořící vrstvu kvalitního paliva. Tento způsob nelze pro samotné měněhodnotné paliva použít, poněvadž by se neudržal zápal na začátku roštu za palivovým hradítkem.Nevýhody těchto dvou řešení z největší části odstraňuje spalovací zařízení podle vynálezu, které je vlastně kombinací již známých provedení, jehož podstata spočíva v tom, že přepadová hrana podavače paliva je umístěna nad úrovní nejvyšší části klenby nad dohořívací částí roštu. .Dalším význakem vynálezu je to, že pod přepadovou hranou podavače paliva jsou umístěny šikmé nárazové desky se sklonem shora dolů od přední k zadní stěně spalovacíOptimální provedení podle předchozího odstavce je takové, že šikmé nárazové desky jsou umístěny na kotlových trubkách, např. na převodních trubkách, vedených ve vnitřním prostoru spalovací komory.Výhody spalovaciho zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že v hlavních rysech zachovává výhody spalovacího zařízení s mechanickým pohazovačem, to je průlet paliva hořícím absahem spalovací komory a rozprostření paliva po části roštu. V kombinaci přívodu paliva V horní části přední stěny spalovací komory s příčnou hrázkou nad roštem dovoluje spalování samotného méněhodnotněho, těžko zápalného paliva. Palivo se v průběhu pádu. podle velikosti zrn, ohřeje, vysuší, odplyní, jak bude dále popsáno na příkladu provedeníPomocí šikmých nárazových desek, umístěných pod přepadovou hranou podavače. se palivo účelně rozdělí jednak do prostoru před hrázkou a za ní tak, aby se docílilo dobrého západu hned na začátku roštu a aby se před hrázku dostalo přibližně takové množství paliva, které potom projde mezerou mezi příčnou hrázkou a roštem. Dojde také k prodloužení dráhy pádu paliva.Šikmé nárazové desky, umístěné na kotlových trubkách a provedené ve formě praporků mají dlouhou trvanlivost, protože jsou chlazeny vodou, cirkulující v kotlových trubkách.Čím výše je přepadová hrana umístěna nad roštem, tím dojde k vyššímu ohřevu padajícího paliva, případně k jeho odplynění nebo zápalu v závislosti na jeho velikosti zrn. V prüřezu mezi nosem zadní stěny a přední stěnou spalovací komory je nejvyšší rychlost horkých spalín a ještě hořících plynů o vysoké viskozitě. V těchto místech je brzděn pád částic paliva a zvyšuje se tepelný účinek na palivo.Příklad provedení spalovacího zařízení pro méněhodnotná paliva podle vynálezu a zobrazeno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje částečný svislý řez parním kotlem a to jeho spalovací komorou a prvním sestupným tahem s konvekčními plochami, obr. 2 znázorňuje příčný řez kotlem 2 obr. 1 v rovině A-A a obr. 3 částečný řez kotlovými trubkami,na kterých jsou přivařeny šikmé nárazové desky, v rovině B-B z obr. 1.Spalovaoí komora 3 parního kotle, která má pravoúhlý prúřez, je tvořena přední trubkovou stěnou 3, stropem 3 spalovací komory 3, jehož trubky ústí do bubnu 3, do kterého ústí také trubky zadní stěny 3, která se člení na klenbu 2 nad dohořívací částí 33 roštu 33, horní díl 3, mezi kterými je vytvořen nos 3 a boční stěny 33. V horní části zadní stěny Š je provedena mříž 33 pro přechod spalín do druhého sestupného tahu 33.V blízkosti spodní části přední stěny 3 je umístěna příčná hrázka 33, jejíž rozdělovací komora 33 je zapojena na neznázorněné zavodňovací trubky a sběrná komora 33 je deseti převodními trubkami 3 § propojena s trubkami přední stěny 3. Mezi rozdělovací komorou33 a sběrnou komorou 33 je provedena stěna ze svíslých trubek 33 a praporků 33. Na převodních trubkách 33 jsou navařeny boční praporky 33, které spolu s částmi převodníchtrubek 33 tvoří šikmé nárazové desky 32.Tyto jsou skloněny tak, že jejich horní okraj je blíže přední stěny 3 než Spodní.Ještě podstatné výše, než je položena nejvyšší část klenby Ě nad dohořívací částí 33roštu 35, je v přední stěně 3 spalovací komory 3 umístěn podavač paliva 33, který zabírá celou šířku přední stěny 3 spalovací komory 3. skládá se z násypky 33, dráhy 33 podavače 33 a podávacího pístu 33. Na konci dráhy 33 podavače 33 je přepadová hrana 3 §. Šikmý přesuvný rošt 33, znázorněný jenom schematicky, má na pravé straně dohořívací část 33 a za ní popelo vou výsypku 33.Za ustáleného provozu spalovacího zařízení podle vynálezu je prostor mezi příčnou hrázkou 33 a přední stěnou 3 spalovací komory 3 zaplněn palivem, které podle zrnění je předehřáto nejdříve pádem z přepadové hrany 33 podavače 33 V horkýoh spalinách, příp.v plameni a v prostoru před příčnou hrázkou 33 dochází k jeho odplynění a zapálení pomocí spalovacího vzduchu, přícházejícího roštovými průduchy. Tento proces může být též podporován vzduchem, přicházejícím dyšnami skrze přední stěnu 3 spalovací komory 3. Zápalné palivo je pohybujícím se roštem 33 vytahovaného z prostoru před příčnou hrázkou 33 mezerou 32 mezi rozdělovací komorou 33 a roštem 35. Na své dráze mezi mezerou 33 a zhruba místem svisle pod sběrnou komorou 35 příčné hrázky se palivo dále rozhoří a na další draze na rozhořelé palivo dopadá palivo předehřáté při pádu z přepadové hrany 33 na šikmé narazove desky 3 Q a odražené do prostoru za sběrnou komoru 33 příčné hrázky 33. Jemná frakcepaliva shoří při pádu ve vznosu, případně malé zbytky dopadnou na hořící vrstvu palivana roštu 3 §. Délka dráhy padajících zrn může být prodloužena a vyhoření jemné frakce paliva zlepšeno vefukováním sekundárného vzduchu dyšnami umístěnými pod přepadovou hranou 33podavače 33 paliva a nasměrovanými zhruba ve směru dráhy 33 podavače 33 paliva.

MPK / Značky

MPK: F23K 3/16

Značky: méněhodnotná, spalovací, paliva, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-246151-spalovaci-zarizeni-pro-menehodnotna-paliva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spalovací zařízení pro méněhodnotná paliva</a>

Podobne patenty