Krokovacie a indexovacie zariadenie otočných stolov

Číslo patentu: 245000

Dátum: 15.11.1987

Autori: Adenin Roman Michajlovie, Stefanov Oleg Alexaddovie

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka riešenia krokovacieho a indexovacieho zariadenia -otočných stolov,najmä pre dopravu zásobníkov s nastohovanými súčlastkami pri montáži.Doteraz známe otočné stoly majú riešené krckovanie aindexovanie rôznymi mechanlzby, ktorých pohon je odvodený z dvoch samostatných pohonových zdrojov, u ktorých je potrebné zosúladenie krokovania a mdexovania otočnej dosky. Zariadenie je tak náročnejšie na výrobu a prevádzku, kde vzniká väčšia možnosť poruchovosti.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje a technický problem rieši krok-ovocie a indexovaci-e zariadenie ctočných stolov podľa vynálezu, ktc-rého podstatou je, že piestnica pracovného valca je pevne opatrená ovládacím ramenom ukončeným vidlicou. Na ovladac-om ramene je výkyvne a odpružene v smere krokovania uložený podávací palec krokovacieho mechanizmu zasahujúci do drahy Ikrokovacích kolíkov otočnej dosky. Indexovací mechanizmus umiestnený oproti koncu vidlice v jej výcho-diskovej polohe je tvorený indexcvacím kolíkom zasahujúcim do indexovacieho- otvoru otočnej dosky. Ixndexcvací kolik je uložený posuvné v nosncm puzdre prostredníctvom vyrovná vacej pružiny ~a~vodiaeehc~ člena na tlačnejv pružine. vodiaci člen je opatrený pevne vodiacim čapom zasahujúcim cez vodiace dražky do dráhy ovládacích nábehov vytvorených na vnútorných ramenách pravého konca vidlice ovládacieho ramena. Oproti ovládacích nábehov na vnútorných plochách ľavého konca vidlice ovládacieho ramena sú vytvorené podpery.Krokovacím a índexovacím zariadením citačných stolov sa docieli ovládanie krokovania a ind-exovania z jednoho pohonoveho zdroja, čo má za následok zníženie jeho pcruchovosti a zvýšenie spoľahlivosti. Vynález zvyšuje využiteľnosť zariadenia, najmä pri automatických linkách.Na pripojených výkresoch je znázornená príkladné riešenie lkrokovacieho a indexovacieho zariadenia ctočaných stolov, kde na obr. 1 je nakreslený nárys, na obr. 2 je nakreslený pôdorys zariadenie, na obr. 3 je nakreslený rez indexcvacím mechanizmom a na obr. 4 až 9 je nakreslený postup odlndexovania a zaizndexovania otočnej dosky.Krokovacie a indexovacie zariadenie otočných stolov pozostáva z pracovného valca 2, na ktorého piestnici 22 je pevne uchytené ovládacie rameno 1 ukončené vidlic-ou 23. Dvládacie rameno 1 je vidlicou 23 posuvne uložené v prizmatickom vedení 3,ktoré je prlskruttkované na držiaku 4. Nad pracovným valco-In 2 a ovládaním ramenom 1 je uložená otočná doska 15 opatrená na spodnej ploche krokcvacimi kolíkmi 16 a sú v nej vytvorené mdexovacie otvory 21. Na c-vládacom ramene 1 je prostredníctvom čapu 12 výkyvne uložený podávaci palec 11 krokovacíeho mechanizmu 27, ktorý je v smere krokovania uložený prostrednic 4tvom pružiny 13 odpružene, Pružina 13 je v podávacom palci 11 uložená na ustavovacej skrutke 14. Činný koniec podávacieho palca 11 zasahuje do dráhy kro-kovacích kclíkov 16 otočnej dosky 15. Na ovládač-om ramene 1 pod podávacím palcom 11 je pevne uchytena clona 13, oproti ktorej sú umiestnené pravý induktívny štrbinový snímač 17 a ľavý induktívny štrbinový snímač 18. Oproti koncu vidlice 23 vovládacieho ramena 1 je na držiaku 4 pevne uchytený indexovací mechanizmus 28. Indexovací mechanizmus 28 je tvorený nosným puzdrom 5, V ktorého hornej časti je posuvne uložený indexovací kolik li zasahujúci do indexovacíeho otvoru 21 otočnej dosky 15. Indexovací kolik 6 je ul-ožený prostredníctvom vyrovnávacej pružiny 1 U a vodiaceho člena 24 na tlačnej pružine 8. Tlačná pružina 8 je uložená na stavacej skrutke 9. Vo vodiacom člene 24 je priečne opatrený pevne vodiacim čap-om 7 zasahujúcim cez vodiace drážky 25 nosného puzdra 5 do dráhy ovládacích nabehcv 2 D, ktorými sú opatrené vnútorné plochy vidlice 23 ovládacieho ramena 1. Oproti ovládacích nábehov 2 D na vnútorných plochách vidlice 23 ovládaciehc ramena 1 sú vytvorené podpery 26.Funkcia krokovacieho a indexovacieho zariadenia otočného st-ola je nasledovná Na otočnej doske 15 otočného stola sú po obvode v zvislom smere usporiadané rúrkové zásobníky pre integrované obvody na obr. nezakreslenêj. Po naplnení rúrlkového zásobníka integrovanými obvcdmi je potrebné pootočit a znehybnit otočnú dosku 15 a jednu rozteč. Signál na pootočenie dostane pracovný valec 2 z ľavého induktívneho štrbinového snímača 18. Pracovný valec- 2 začne piestnicou 22 presúvať ovládacie rameno 1 smerom doprava, čím ovládacie nábehy 20 nabehnú na vodiaclpčap 7 obr. 4 a presunú ho smerom dolu. Zároveň s presunutím vodiaceho člena 24 sa presunie smercmdclu i vyrovnávacia pružina 10 sindexovacím kolikom 6, ktorý sa tak vysunie z indexovacieho otvoru 21. Ďalším pohybom ovládaciehc ramena 1 smerom doprava narazí podávací palec 11 na krokovací kolik 16, obr. 2 a začne pootáčat otočnú dosku 15 (obr. 5. Po pootočení otočnej dosky 15 o jednu rozteč obr. 6 tlačná pružina 8 zasunie prostrednictvom vodiaceho člena 24 a vyrovnávacej pružiny 1 ll indexovací kolík 6 do ďalšieho Indexovacieho otvoru 21 otočnej dosky 15. Pri vysunuti ovládacieho ramena 1 do pravej koncovej polohy obr. 7 podpery 26 sa zasunú pod vodiaci čap 7, čím je zabezpečená a skontrolovaná zasunutá poloha indexovacieho lkolíka B v indexo-vacorn otore 21 otočnej dosky 15. Konoovú polohu sníma pravý induktívnv štrbinový» snímač 17 a vyšle impulz pre pracovný valec 2 pre presun ovládacieho ramena 1 smerom doľava do východiskovej polohy. Pri tomto pohybe ovláda 245000cie nábehv 20 narazia na vodiaci čap 7(obr. B svo-jou šikmou plochou, pričom vo~ diaci čap 7 sa presúva smerom hore, čím stlači vyrovnávaciu pružinu 10. Ovládacie nábehy 20 prejdú pod vodiacim čapom 7(obr. 9 smerom dolava do východiskovej polohy a vyrovnávaciu pružina 10 vráti vo~ diaci čap 7 do pôvodnej polohy. Pri presú» vani ovládacieho ramena 1 smenom dolavanarazí podávaci palec 11 svojou zadnou šikmou plochou na krokovaci kolik 16, premôže silu pružiny 13 a sklopĺ sa, čím obíde krokovaci kolik 16, za ktorým pružina 13 vráti podävaci palec 11 do východiskovej polohy. Zariadenie je tak vo východiskovej polohe pripravené Ik vykonaniu ďalšieho pracovného cyklu.Krokovacie a indexovacie zariadenie ot~oč~ ných stolov pozostávajúca z pracovnému val~ ca ovládajúceho» synchrónne krokovaci a indexovaci mechanizmus, ktoré sú uložené pod otročnou doskou opatrenou na dolnej ploche krokovacimi kolíkmi a sú v nej vytvorené kuželové in-dexovacíe otvory vyznačujúce sa tým, že piestnica 22 pracovného valca 2 je pevne copatrená ovládacím ramenom 1 ukončeným vidlicou 23, pri~ čom na ovladace-m ramene 1 je vvýkyvne a odpružene v smere krokovania uložený po~ dávací palec 11 krokovacieh-o mechaniz~ mu 27 zasahujúci do dráhy krolkovacích kolikov 16 wotočnej dosky 15, zatiaľ čo indexovaci mechanizmus 28 umiestnený oproti koncu vidlice 2-3 v jej východisko ve polohe, je tvorený indexovacím kolíkom 6 zasahujüclm do indexovacieho otvoru 21 otočne dosky (151, pričom index-ovací kolik 6 je uložený posuvne v~ nasu-om puzdre 5 prostrednictvom vyro-vnávacej pružiny (10) a vodiaceho člena 24 Ina tlačnej pružine (B), kým vodiaci člen 24 je priečne opatrený pevne vodiacim čapom 7 zasahujücim cez vodiace drážky 25 do dráhy ovládacích nábehov 20 vytvorených na vnútorných ramenách pravého konca vidlice 23 uovládacieho ramena 11 a oproti ovládacích nábehov 20 na vnútoiu ných plochách ľavého konca vidlice 23 iuvládacieho ramena 1 sú vytvorené podpery 26.

MPK / Značky

MPK: B23Q 7/02, B65G 47/84

Značky: krokovacie, otočných, zariadenie, stolov, indexovacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-245000-krokovacie-a-indexovacie-zariadenie-otocnych-stolov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Krokovacie a indexovacie zariadenie otočných stolov</a>

Podobne patenty