Arylamidy dipeptidů nebo tripaptidů s C-koncovým S-aralkylcysteinovým zbytkem a způsob jejich výroby

Číslo patentu: 244022

Dátum: 16.11.1987

Autori: Beran Jaromír, Sedlák Josef, Peterka Vlastimil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynélez se tyké erylamidů dipeptidů nebo tripeptidd s C-koncovym S-arslłqlcysteinovym zbytkan obecného vzorce I, X-A-B-GyüU-Iłl-Z (I).va kterém X značí alkankarbonylový zbytek O 2 al C 6,- karboualkankarboąylovy zbytek c al 05, A je zbytek glycinu. leucinu, fenylalaninu. methioninu nebo nula, B je zbytek glycinu, slaninu, leucínu, fenylaltninu nebo methioninu, Y je benzyl nebo p-nitrobenzyl aloučeniny obecného vzorce I, ktoré jsou nové, jsou použitelná jako specifické chromogenní substráty pro proteolytické enzyuw, zejména papain. Papainu se používá ve farmaceutickém průmyslu, napŕ. při výrobě dieteticłdch prípravku, stabilizační přísady do piva,ke zréaí masnýcb výrobků. Sledování papainové aktivity. zejména v potrsvinéŕskám průmyslu je technicky důležité.stanovení papainové aktivity v pivu je dosud provéděno např. imunologickymi metodami,pravděpodobně pro jeho irokou substrétovou nespacifíčnost. Přsstołe je publikovéna řada prací aledující mapovéní syntetickych substrétd pro papein, nebyly dosud objeveny specifické substráty, ktoré by spolehlivě umoäňovely stanovení malych kvant tohoto sneymu.Autoři vynélezu s překvapením zjistili, že nízkomolekulérní peptidy s C-koncovým S-aralkylcysteinovým zbytkem jsou vhodné a velmi specifické substráty pro papain umožňující stanovení spolshlivé | 07 až Iľa g/ml tohoto enzymu. Prakticky to znamena, že tyto syntetické substráty jsou svoji citlivosti a specifićností srovnatelné se stávající bšänl zavedenou metodou imunologickou.V porovnání s touto metodou je metoda pomocí syntetickych aubstrétů jadnoduäéí, časově méně néročnéjsí a tím ekonomicky výhodnějäí. Prednosti nových syntetickych substrétd jsou zřejmě z tabulky 1, které udáva kinetické konstanty łvdrolýzy. Kinetické data syntetickych substrétů obecného vzorce I jsou lepsi než kinetické data pro papeinové substráty publikované např. v Biochem. J. 219, 325 (1984).Tabulka | Kinetické konstanty chromogenních substrdtů těpených papainem při 25 °cArylamidy dipeptidů a tripeptidů s C-koncovým S-arsllqlcyetsinovym zbytkem obecného vzorce I lze podle vynélezu pripravovať několika zpdsoby. napriklad tak, že se nejprvesloučenina obecného vzorce IICyaüf) - NH - Z (II), ve kterém Y a Z značí totéž co ve vzorci I, komentuje s chrénénou eloućeninou VI-A nebo W-A-B, kde A s B značí totéi co ve vzorci I a V chrénicí skupinu, například beneyloxy 3 , - 244022karbonqlovou, načo ee do pŕípravenébo mezíproduktu, poodstranêní chrénicí akupíw w,zevédí zbytek X, kde X značí totéą co vo vzor-ci I, nebo tok, e se alouěeníne. obecného-ve kterém Y o Z značí tote co ve vzorcí I, kondenoude o cbrénénou eloučenínou X-A neboX-A-B, kdo -X o A o Bznočí tote co ve vzorcí I, zo vzniku eloučeníny obecného vzorce I,nebo tak, to se nejprve oloučeníne obecného vzorce IIcum - nm z (n), ve kterém 1 e Z značí toteł co ve vzorcí 1 kondenzuje se aloučoninou obecného vzorce IIIv - a (III), ve kterém B značí tote co ve vzorci I a I chronící skupinu. například bonzylovkorbonylovou,noěeł se vznikl( eloučeníne obecného vzorce IVwJ-cyam-ua-z (m, ve kterém B o l a Z značí totéi co vo vzorcl I a I toté ce ve vzorcí III, po odstranění chrànící skupiny VI, kondenzoje ee eloućenínou obecného vzorce Vvo kterém A značí um co ve vzorcí I a I tetéä co vo vsoroi III, nece oo po odstranění chrénící skupiny V do vznikloho peptídu vestoví zbytek x,nebo tak, že eloućeníno obecného vzorce IIkde Y e Z značí nu co vo vzercí I, kondonzuje se olouěonínou obecného vzorce VIX - B (VI), nebo zo aloučenínou obecného vzorce VII V x - A - a (VIIvo kterých K e x a B značí totéä co vo zorci I, za vzniku eloučeníw obecného vzorce I.Kondenzoční reakce byly provedeny ezídovou metodou o karbodílmídovou metodou, ale stejně tak lze použít. 1 jiné metody ulívené v eyntose peptídd.Blíläí podrobností prípravy vyplývedí z následujících příkledd provedení P l í k 1 I d I p-Hítroanílíd bonzyloxykerbonylnlowl-S-benzylcyateínuI( roztoku p-nitroonílídu S-benzylcyeteinu (3.35 s IO mmold) o bensyloqkzrbonylelaninu (2,25 s IO mmolů) v dímetłąylfornemídu (60 ml) ochluenému no 0 °G byl přídln ląłľ-dicyklo heqlkorbodíímíd (2 , 2 g) .Po 2 h míchéní pri. 0 O o 12 h eténí při teplou místnost bylo vyloučené Lłľ-dícykloheqlmočovino odtíltrovéno, proąvte dimetłvlformamidem o filtr byl vekuovł odpełen. Odporek byl ronpuätén v octenu ethylnotém (100 m 1) o roztok byl postupne protřepén I ll kyselinou chlorovodíkovou a 5 lvdrogonuhličitonom zadným, vodou, vyausen-bezvodýu aíranem sodným, vakuovl odpeřen. Pevný odparok byl kryatalovdn s 2-propano 1 u (25. m 1) přídovkem petroletheru Bylo zíakdno 3.6 g (71 i) produktu. Vzorok k analýze byl kryetolovin obdobu,1.1 156 a 157 °c.v ledovó kyeelině octovć (Jul) byl přidin .i 65 bronovodík v kyselina octooá (3 m 1). Po 1 n etdní při teplou místnoti byl k roztoku přidán other (50111).) a vyloudeuý lvdrobromid byl odfihrovän, 2 h euion v oxeikítoru nad toeforpeatoxidem a ąydroxidom aodoýn, potom byl rozpuätön v mezonolu (20 m 1) a deionieovdn na etřadnl boaickćm onexu Vefatit L 150 v metanolu.lletanolický eluút byl odpařen, odparok byl vyeueen ezeotropickou deetilecí ze směsi metonol-bonoen a tetrahydroruran-beMeČOdparek byl roopuätön v dimetłąylrornauidu (5 m 1) a byl přidan anłąydrid kyseliny jantarová (600 mg) a reakční emäe byla oahřívdna 2 h při 80 °c. Potom byl rookćní roztok vakuově odpařen, produkt byl vyerdžen přídavkem vody (5 m 1) a ztiltrovłn. Krystalizací o Z-propanolu a vody bylo aíekćno 120 mg (48 i) produktu. Voorek 1 analýze byl kryatalovln obdobne, 2.1. 159 el 191 °c.P ř í k 1 a d 2 p-Hitroonilid benąyloąvkarbowlglycyl-sÁbenzyloyoteinu Byul připraven obdobným způsobem jako odpovídající benuloąqkarboąylderivdt uvedenyv příklado l. Krwataliancí z octanu etląylnatého a petrolotheru byl aíakán produkt ve výuzku sa 91 a m. 95 az 97 °c.vp-Nitroanilid â-karboxypropionalglycyl-S-bensylcyateinu Byl připraven obdobąým způsobem ako odpovídající Ił-kerboupropioąylderivdt uvedený v príklade I. Krystalioecí z Z-proponolma vody byl zíakín produkt ve výtěžku 51 i a Lt. 182 al 183 °c. P ř í k 1 a d 3 p-Nitroanilid benąylovknrbonylglycyl-glycyl-S-bensyl-oystainu Byl připraven obdobąým způsobem jako odpovídající benzyloxykarhonylderivát uvedený v příkladě I. z příaluěnáho bansyloxykarbonylglycyl-glycinu a p-nitrounilidu S-bennylcyoteinu karbodiimidovou metodou. Krystaliaací z 2-propeno 1 u e petrolatheru byl ínkdn produkt. vesnadný produkt byl uíakán karbodiimidovou metodou z bensyloxykarbenylglycinu a p-nitroenilidu glycyl-S-beusylcyeteinu aíekandho podle příkladu 2 ta 125 ai 127 °c.Byl připraven obdobným způsobem Jako odpovídající ů-karboqpropionylderivdt uvedený v příkladä 1. Ľryetnlizeoí z dimethylforlanidu a ć-propanolu byl zíekan produkt ve výtělku 53 as a m. 1 a 2 91184 °c. P ř í k 1 a d 4I( roztoku lvdrazidu bonzyloxykarbonynoucyl-leuoinu (3,95 g 10 molu) v tatrałwdrofuranu (B 0 1111) a 205 kyoolinvchlorovodíkové (4 nl), vychlazoněnu na ~ 15 °G byl přidán roztok dusitanu sodnáho (700 mgĺ vo vodě (2,8 m 1). Po 8 111 m níchiní a chlazení (~ 1 o °C) byl k roakčnímu roztoku přidln přodchlazený (-15 °c octan atląylnatý (150 m 1) a po 2 minmíchñní byla organickú zo protŕapina přodchlazoąým roztokom (nasyconyu) nydroganuhličíta-nu sodněho v 16,85 roztoku chloridu oodndho, vysusona bozvodým síranom sodným a přidína k roztoku nitroanilidu S-bonzylcyatolnu (3,30 g 10 molu) v dimetłąvlformamídu (30 m 1).Po 12 h stání při 3 °C byl roakční roztok vakuově odpařon a odparek byl vysrúžan vodou (50 m 1) po 12 h stdní pri 3 °C byl produkt odriltz-ovin, promyt vodou a krystalován z vroucíbo etanolu (40 m 1) a vody (200 1111) Bylo získam 5,6 g (81 ) produktu o ht. 148 až 150 °c.Byl připraven obdobąým způsobem jako odpovídající 3-karboxyprop 1 ony 1 dor 1 vát. ,uvedaný v příkladu 1. Kryszalisací z Z-propanolu a voąy byl získán produkt ve výtěäku 54 l a 1.,. 160 až 152 °c.Byl připraven obdobnym způsobem jako odpovídající bensyloxykarbonylderívút z p-nitrołanilidu S-benzylcysteínu a přísluěněho tarc. butyloxykarbonylalanyl-methioninu karbodiimidovou msthodou vo výtěžku 82 a 12.1 129 až 132 °c. p-Ni troanílid J-karboawpropiony 1 a 1 anyl-methiorgyi-S-benzylcysteinu Pugobením 21( chlorovodíknx v kysolině cctov( byla odatranöna texte. butyloxykarbonylová skupina, získaný l-ąydrochlorid byl daioníaován na Wofatitu L 150 a pracovat ak dílo uvo dono v příkladě 1. Kryatalizací. z octanu atłąylnatáho byl .získln produkt vo výtěžku 52 5 a 2.1. 139 až 142 °c.Byl získún azídovou mothodou z príslušného łwdrazidubanzyloxykarhonylglycyl-leucinu a p-nitroanilidu S-benzylcysteinu jak uvedena v příkladě 4, ve výtěäku 69 ř a Lt. 177 až 130 °c.Byl připraven obdobným způsobem jak uvedena v příkladě 11., vo výtäžku 523 S a kt. 126 až 129 °c.Byl připraven azidovou metodou z príslušného hydrazidu banzyloxykarbonylleucyl-alaninu a p-nitroanilidu S-honzylcyatoinu jak do uvedene v příkladě 4, va výtěłià 71 i a mt. 168 až

MPK / Značky

MPK: C07K 5/08, C07K 5/06, C12Q 1/00

Značky: jejich, s-aralkylcysteinovým, dipeptidů, arylamidy, tripaptidů, c-koncovým, výroby, zbytkem, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-244022-arylamidy-dipeptidu-nebo-tripaptidu-s-c-koncovym-s-aralkylcysteinovym-zbytkem-a-zpusob-jejich-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Arylamidy dipeptidů nebo tripaptidů s C-koncovým S-aralkylcysteinovým zbytkem a způsob jejich výroby</a>

Podobne patenty