Zařízení pro vibrační vynášení sypkých materiálů ze zásobníku

Číslo patentu: 242400

Dátum: 01.12.1987

Autori: Dürrer Jan, Faulhaber Ervín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro vibračni vynášení sypkých materiálů ze zásobníku a řeší zejména spolehlivost zachyoení šikmé vrstvy sypkého materiálu na vibračních podávačích při velké délce vibračníoh ploch a zajištěná regulovátelnosti přepravniho výkonu. Pro vibračni vynášení sypkých materiálů ze zásobníku jsou známy vibrační podávače, jež jsou zpravidla tvořeny žlabem z ocelového plechu, k jehož skříni je pevně připevněn jeden nebo více vibrátorů, přičemž násypná část každého vibračního podávače je umístěna pod vyústěním zásobníku a výsypná část jenasměrována do požadovaného směru. Toto provedení pro vynášenílsypkých materiálů způsobuje odolnost proti poškození při dopa~,du velkých nebo ostrohrenných zrn i z větší výšky a dále odolnost proti abrazi při přepravě sypkých abrazivnich materiálů nebo materiálů obsahujĺcích ostrohranná zrna a při správném provedení násypu a výsypu nedochází během přepravy k nežádou~ címu usypávání nebo ddpádáváni sypkého materiálu,jako je tomu například u článkových nebo pásových podávačů,a na rozdíl od bubnového podávače dovoluje hladký průběh přepravy i cizích předmětů bez jejich zachycení a vzpříčení.Vibračni podávač je dále uchycen k nosné konstrukcí, jako například zavěšenim přímo na spodni část zásobníku pomocí tří nebo čtyř odpružených závěsů, což sice umožňuje snadnou montáž a demontáž, dobrou přistupnosą a tím i usnadnění kontroly, prohlidek a oprav, ale nevýhodou tohoto dosavadniho provedení vibračního vynášení sypkých materiálů je však nespolehlivost aobtížnost zachyoení šikmé vrstvy sypkého materiálu na vibračníoh podávačích, která se vytvoří po vysypání sypkého materiálu z vyústění zásobníku na podávací plochu vibračního podávače a to zejména v případě vysypání vyšší vrstvy, jako například při požadavku vysokého přepravního výkonu nebo při výskytu zrn velkého rozměru, anebo v případě, kdy přepravovaný sypký materiál vykazuje malý-sypký úhel. V těchto případechpak dochází za variabilních provozních podmínek k usypávání sypkého materiálu z výsypného konce vibračního podávače i po vypnutí přívodu energie k vibrátoru a zastavení vibračního pohybu, přičemž ani vyřešení takové instalace vibračního podávače,aby jeho podávací plocha svírala s horizontální osou negativní úhel, nezaručuje provozní spolehlivost, nebotvv tomto případě může při určité zrnitostní skladbě a dalších fyzikálních vlastnostech sypkého materiálu dojít k zamezení jeho postupu po podávaoí ploše. Vyřešení tohoto problému,a to použitím vibračního podávače o velké délce, přináší však nevýhodu zvýšených nároků na pevnostní parametry, ložiska vibrátoru a podobné, nebotvtyto nároky rostoune 1 ineárně se zvyšovaním rozměrů vibračního zaří~ zení, přičemž vibrační podávač o velké déloe klade vyšší nároky na údržbu, únosnost nosné konstrukce a je náohylnější k tvoření nálepů na podávací ploše při přepravě sypkého materiálu lepivého nebo inklinujícího k nalepování či uchycování na této podávací ploše. VUvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro vibrační vynášení sypkých materiálů ze zásobníku podle vynálezu, kde násypná část vibračního podávače je umístěna pod vyústéním zásobníku sypkého materiálu a výsypná část je nasměrována do požadovaného směru,jehož podstata spočíváv tom, že pod výsypnou částí prvního vibračního podávače je umístěna násypná část druhého vibračního podávače se shodným směrem podávání sypkého materiálu, přičemž výsypná část nejméně jednoho vibračního podávače je ve vertikálním směru přestavitelnáoVýhodou zařízení podle vynálezu je zajištění spolehlivéhozachycení šikmé vrstvy sypkého materiálu na vibračních podávačíoh a zajištění regulovatelnosti přepravního výkonu,a to prostřed druhého vibračního podávače 1 se shodným směrem podávání sypkého materiálu Q, k jehož skříni Q je upevnčn žlab Qz ocelového plechu a dále vibrátor 19. Každý vibrační podávač 1 a 1 je zavěšen na čtyřech odpružených závěsech 11,kde dva z těchto závěsů u prvního vibračního podávače 1 jsou svými horními konci uchyceny k zásobníku 5 a ostatní jsou uchyceny k nosné konstrukcí lg, připevněné k tomuto zásobníku, přičemž dva odpružené závěsy 11 výsypné části druhého vibračního podávače 1 jsou opatřeny stavěcím ústrojím 1 pro přestavitelnost ve vertikálním směru.Po nasypání sypkého materiálu Q do zásobníku 5 nebo po přerušení vynášení vibračního podávače 1 a 1 dojde při vhodně volené délce, umístění a výškovému ustavení výsypných části obou vibračních podávačů, zavěšených na odpružených závěsech ll, k zachycení šikmé vrstvy sypkého materiálu Q na těchto podávačich,a tím k zamezení jeho nežádoucího usypáváníz výsypné části druhého vibračními podávači 1, přičemž při variabilních fyzikálních vlasinostech nebo výšce vrstvy přepravovaného sypkého materiálu Q popřípadě při havarijních situacích, jako například při neočekávané změně vlastnosti přepravovaného sypkého materiálu, je možno toto zaohycení jeho šikmé vrstvy zabezpečit výškovým přestavenimvýsypných částíi u obou vibračních podávačů, přičemž přestavitelnost ve vertikálním směru se provede stavěcím ústrojím 12, které můžebýt ovládané šroubem, elektropohonem nebo i hydraulicky. Tímto výškovým přestavovánim výsypných částí vibračních podávačů 1 a 1 a dálevzájemným relativním nezávislým pohybem a zhoupáváním obou vibračních podávačů na odpružených závěsech, které mohou být ocelové nebo i pryžové, dochází k rozrušování usazenin, nálepů a kleneb sypkého materiálu § na vibračních podávačích a ve vyústění zásobníku Ž.Zařízení podle vynálezu je možno použít ve všech technologiích, kde je požsdavek vibračniho-vynášení sypkých mate j riálů ze zásobníku, jako například železorudného aglomerátu, koksu, rud, kameniva s podobné.242 400 nictvím výškové přestavitelnosti výsypného konce-jednoho z vibračních podávačů,a tím i zebránění samovclného výtoku ze zásobníku sypkého materiálu při havarijních situacích,například při neočekávané změně vlastností přepravovaného sypkého materiálu. Dále je výhodou rozrušování vznikajících nálepů a usazenin sypkého materiálu na vibrečních podávacích plochách a to v případech, kdy přeprovovaný sypký materiál inklinuje k nelepování nebo naeedání na tyto vibrační podávací plochy, přičemž toto narušování nálepů a usazenin je zajištčváno vzájemným nezávislým pohybem a zhoupáváním na pružných závěsech, k němuž při provozu obou vibrečních podávečů kontinuélně dochází a je ještě zintenzĺvněno při výškovém přestavování výsypné částí jednoho z podávečů. Rovněž je výhodou použití dvou menších vibračních podávačů běžně vyráběné velikosti místo jednoho 0 extrenně velké délce, nebotv u nich dochází ke snížení celkové hmotnosti a k nelineárnímu poklesu nároků na tuhost, zejména skříně podávače a dále na pevnost,ložiska vibrátoru, údržbu, únosnost konstrukce, přístupnost e podobně, protože u dlouhého podávače dochází při vynáěení ze zásobníku vlivem tlaku sypkého materiálu k velké excentricitě zatížení vůči těžišti podávače, dané velkou vzdáleností tohoto těžište od místa působení tlaku, přičemž tato excentricita způsobuje určitou deformaci dráhy kmitavého po~ hybą e to v jeho neprospěch,a tím i dopravní rychlost 5.a do pravního výkonu vibračního podávačekčemwiu krátkého vibračPříkladné provedení zařízení podle vynálezu je sohematicky znázorněno v podélném řezu na přiloženém výkresu.Zařízení pro vibrační vynášení sypkých materiálů ze zásobníku podle příkladného provedení sestává z prvního vibrač~ ního podávače 1,k jehož skříni g je upevněn žlab Q z ocelového plechu a dále vibrátor 5, kde násypná čäst tohoto vibračního podávače 1 je umíetěna pod vyústěním zásobníku 5 sypkého materiálu Q, jenž je tvaru komolého kužele, a kde jeho výsypná ást je nasměrována do požadovaného směru. Pod touto výsypnouč částí prvního vibračního podávače 1 je umístěna násypna část

MPK / Značky

MPK: B65D 88/66

Značky: vynášení, materiálů, zásobníku, vibrační, sypkých, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-242400-zarizeni-pro-vibracni-vynaseni-sypkych-materialu-ze-zasobniku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro vibrační vynášení sypkých materiálů ze zásobníku</a>

Podobne patenty