Zařízení pro průběžnou tepelnou úpravu potravinářských výrobků

Číslo patentu: 242384

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kraus Karel, Jankásek Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro průběžnou tepelnou úpravuU známých zařízení pro průběžnou tepelnou úpravu potravinářských výrobků je tekutina používaná k vlastní tepelné úpravě výrobků umístěna ve vaně, kterou prochází dopravní zařízení provádějící průběžný pohyb výrobků tekutinou, Zmíněná tekutina Je ohřívána prostřednictvím topného média zvnějšku vany, které je ohříváno ve zvláštním zařízení odděleně od zařízení pro tepelnou úpravu výrobků.Nevýhodou zařízení výše uvedených je, že pohybem dopravního zařízení tekutinou určenou k tepelnému zpracování výrobků dochází k jejímu znečištění otěrem materiálu součástí dopravního zařízení, které navíc musí být vyrobeno z drahých nerezových materiálů. Další nevýhodou popsaných zařízení je, že v důsledku nepřímého ohřevu tekutiny pro tepelné zpracování výrobků topným médiem je možno při provozu zařízení jen obtížně provádět výměnu tekutiny pro tepelné zpracování odčerpáváním actěr materiálu a znehodnocené zbytky výrobků lze pracnü odstraňovat z vany pouze při nepracujícím zařízení. Nepřímý ohřev tekutiny pro tepelné zpracování je rovněž příčinou vyšší energetické náročnosti celého zařízení. Ještě další nevýhoda uvedených zařízení spočíváv tom, že neumožňují dávkování výrobků podle tepelně zpracováva ného druhu, což má za následok obtíže při dodržování dobyUvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro průběžnoutepelnou úpravu potravinářských výrobků podle vynálezu, jehožpodstatou je, že článková řetězy umístěné po obou stranáchjsou opatřeny konzolami pro závěsná zařízení dopravníchkošů a pro závěsy stěrek, přičemž pod vanou jsou uepořádánytopné sekce. vedením článkových řetězů mimo vlatní lázeň protepelnou úpravu výrobků je vyüoučena možnost, aby se do láznědostaly částečky kovu uvolňované otěrem ze součástí dopravníku, což je velmi důležité v případě potravinářských výrobků. Příkladné provedení zařízení pro průběžnou tepełnouúpravu potravinářských výrobků podle vynálezu je znázorněnona připojených výkresoch, kde obr. 1.názorňuJe boční pohled, obr. 2 částečný přühý řez a obr. 3 detail závěsného zařízení.Zařízení pro průběžnou tepelnou úpravu potravinářskýchvýrobků je tvořeno rámem 1, na němž je uložena pohonná jednotkaâpomocí řetězu 3 spojená s první dvojici ozubených kol E žE5 do zařízení. Prvnídrojioe ozu otočně uložených u vstupu benýoh kol, 5 gje pomocí dvou nekonečných článkovýoh řetězůŠ éa spojena s druhou dvojicí ozubených kol Z, Zgąotočně uložených u výstupu§zařízení. Každý z obou článkových řetězů Š ga prochází po jedné vnější straně vany 2 umístěné mezi oběma dvojicemi ozubených kol E 3 EE, Ž 2 E 5 ľąje opatřena konzolami 19 na kterých jsou pomocí závěsných zařízení 11 uloženy dopravní koše 13 a v délce vrchních větví článkových řetězů alespoňjedna stěrka 12 otočná kolem svého závěsu 15 stěrka 13 je vytvořena ze sítoviny läv rámu lš, jehož výška je větší než vzdálenost mezi konzolou 19 a dnem vany 2 Konec vany 2 b 1 ižší k výstupu 8ze zařízení je opatřen sedimentační jímkou 17 spojenou s výpust-Iným kohoutem 18. V uzavřených prostorách pod dnem vany 9 jsoutopné sekce 19, z nichž každá je napojena na neznázorněný zdrojelektrického napětí a ovládaná termostaty 20 ponořenými v teku tině 21 pro tepelnou úpravu výrobků. Pro ruční posun článkouýchřetězů§,§í je první dvojice ozubených kol 51 §aopatřena točítkem 22.Shora je zařízení zakryto kryty 321 z nichž jsou plynné produkty odsávány neznázorněným ventilátorem.Po zahřátí tekutiny 3 l na pracovní teplotu pomoci topných sekcí 19 se zapne pohonná jednotka 3 J čímž se začne otáčet první dvojice ozubených kolJ E 5 Do konzol lgvrchní větve č 1 ánkových.řetězů§, ga se na vstupuŽpostupně za sebou zavěšují dopravní koše 13 naplněné potravinářskými výrobky, kterépři průchodu tekutinou 3 J ve vaně 2 jsou podrobovány tepelnéúpravě. Po průchodu tekutinou 21 se koše 12 na výstup 8ze zařízení sejmou z konzol 10 a předají k další operací. Poprůohodu předem stanoveného počtu košů 12 tekutinou 21 se dokonzol 10 zavěsí stěrka 13, která při průchodu tekutinou 21 je svou spodní stranou vlečena po dnu vany 9. Přitom předsebou unáší nežádoucí sedimenty uložené na dně vany 9 ažk jímce 12, odkud se nashromážděné sedimenny bud periodickgnebo plynule vypouštějí kohoutem 18. Po dosaženi výstupu 8se doplňuje za chodu zařízení buč p 1 ynu 1 e,nebo periodickyVynálezu je možno použít pro průběžnou tepelnou úpravupotravinářských výrobků, zejména pro smazení brambůrkových1. zařízení pro průběžnou tepelnou úpravu potravinářských výrobků obsahující vanu, pohonnou jednotku a dopravník tvořený ozubenými koly s článkovými řetězy)vyznačenétim, že článková řetězy (6, 6 a) umistěné po obou straných vany (9) jsou opatřeny konzolamí (10) pro závěsnâ zařízení (11) dopravních košů (12) a pro závěsytopué sekce (19), apřičemž stěrka (13) je ke svému závěsu2. zařízení podle bodu 1,vyznačené tím, že výška stěrky (13)je větší než vzdálenost mezi konznlou (10) článkoého

MPK / Značky

MPK: A47J 37/12

Značky: úpravu, průběžnou, zařízení, potravinářských, výrobků, tepelnou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-242384-zarizeni-pro-prubeznou-tepelnou-upravu-potravinarskych-vyrobku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro průběžnou tepelnou úpravu potravinářských výrobků</a>

Podobne patenty