Presúvateľný krytý košiar

Číslo patentu: 242304

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hradil Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

. Vynález sa týka presúvateľného krytého košiara pre ustajnenie zvierat, najmä hovädzieho dobytka, oviec husí a pod., na lúkach a pasienkach.Doterajšie ustajnenie zvierat na lúkach a pasienkach sa uskutočňuje hromadne V stádach v otvorených košiaroch, vytvorených z elektrických oplôtok z kovových alebo drevených ohradníkov, ktoré sa musia ručne prenášať a každé tri dni znovu zmontovaľ.Dvoj- trojdňové menenie stanovišta košiara sa musí uskutočňovať preto, aby sa predišlo značnému znehodnoteniu trávnych porastov a najmä znečistenia zvierat od vlastných výkalov a moču na ležovisku z trávneho porastu. Pri tomto všeobecne zaužívanom spôsobe ustajnenia zvierat u nás i V zahraničí sú zvieratá vystavené všetkým nepriaznivým poveternostným vplyvom. Zvieratá ustajnené v košiaroch sú vystavené nočným mrazom, ktoré zapríčiňujú straty na prirastkoch, hmotnosti zvierat a pri dlhotrvajúcich mrazoch a dažďoch vyvolávajú choroby a úhyn zvierat. Značné škody vznikajú tiež od napädania divou zverou, pred ktorou nie sú chránené. Budovanie trvalých prístreškov, alebo klasických maštalí je zdĺhavé a finančne veľmi nákladné, pritom spásanie trávnych porastov je viazané len vökrulíľtrvalých prístreškov či maštalí,čo vyvoláva devastáciu a eróziu trávnych porastov a podstatne sa naruší botanická skladba porastov. Uvedený spôsob vyžaduje ďalšie zvyšovanie finančných nákladov na ošetrovanie lúk a pasienkov. Zmienené nevýhody bránia žiadanému využivaniu lúk a pasienkov spásaniu zvieratmi najmä v podhorských a horkých oblastiach, ktoré umožnia ušetriť podstatné množstvo obilovín potrebných pre výživu obyvateľstva.Uvedené nedostatky odstraňuje presúvateľný krytý košiar podľa vynálezu, ktoreho podstatou je, že v spodnej časti čelných dielcov každého krytého prístrešku sú umiestnené otváracie zábrany výhodne dvojkrídlové a na oboch bočných dielcov aspoň jedného krytého prístrešku sú otočne, prostredníctvom otočných konzol, upevnené dvojkrídlové otváracie ohradníky s každým krídlom zloženým z aspoň dvoch časti spojených otočnými kĺbami.Takto vytvorený presúvateľný krytý košiar podľa vynálezu umožňuje predlženie ustajnenia zvierat na jednom stanovišti. V jednotlivých krytých košiaroch možno zriadiť dojenie oviec, veterinárne ošetrenie zvierat, pripúšťanie jalovíc a pod. Z presúvatelných krytých košiarov, vytvorených podľa vynálezu možno za minimálnych finančných nákladov zriaďovat veľké lúčno-pasienkové hospodársva pre široké uplatnenie v polnohospodárskej veľkovýrobe s možnosťou predĺženia sezônnej doby pasenia najmenej o jeden mesiac. Košiare sa môžu každoročne rozobrať a prepraviť na viackllometrové vzdialenosti a zriadiť nové stanovište pre lúčno-pasienkové hospodárstvo, čím sa pre 4díde devastácii a erözii trávnych porastov,nenaruší sa botanická kvalita trávnych porastov, a nevyžiada si značné finančné náklady na ošetrovanie lük a pasienkov. Po skončení pasienkovej sezóny možno kryté košiare využiť pre skladovanie sena, alebo rozmontovat a znovu namontovať v poľnohospodárskom podniku v zimnom období pre garážovanie alebo pre skladovacie účely.Vplyvom budovania presúvateľných krytých košiarov podľa vynálezu umožní sa rozšírenie takýchto košiarov pre budovanie areálov - lúčnopasienkových líospodárstiev pre živočíšnu veľkovýrobu.Príkladné prevedenie presúvateľných krytých košiarov podľa vynálezu je znázornené na výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený košiar v čelnom pohľade v čiastočnom reze, na obr. 2 v bočnom pohľade, na obr. 3 je znázornený pôdorysný rez konštrukciou, na obr. 4 je znázornený pôdorysný pohľad na prikladné usporiadanie košiara, na obr. 5 je pohľad na zaisťovacie elementy a na obr. 6 je rez zaisťovacími elementami z obr. 5.Presúvateľný krytý košiar je zložený z ľubovoľnêho počtu krytých pristreškov 1, ktoré sa skladajú z bočných dielcov 2, čelných dielcov 3 s priechodnými bránami 4 a ohlúkovej strechy 5. Kryté prístrešky 1 sú opláštené kovovým plechom 6, alebo pletivom 7. Na pletlve 7 je natiahnutá syntetická plachtovina 8 alebo textilno-impregnovaná plachtovina 9 s vetracími štrbinami 1 U v podstrešenej časti 11 a prizemnej časti 12 prístrešku 1. Každý krytý prístrešok 1 je umiestnený na posuvných lyžinách 13 s vlečnými okami 14. Na bočných dielcoch 2 sú inštalované dvojkrídlové otváracie ohradníky 15, ktoré sú dvojdielne. Sú upevnené na otočných konzolách 16, pričom oba diely sú spojené otočnými klbami 17. Všetky dielykrytého prístrešku 1 sú poskladané pomo cou zaisťovacích rozoberateľných elementov 18 obr. 5, 6, ktoré sú zložené z puzdra 19 a čapu 20, pevne spojené s príslušnými späjanými dielmi a zaistené klinom 21 cez spoločný otvor 22. V spodnej časti 23 čelných dielcov 3 sú umiestnené dvojkridlové otváracie zábrany 24 a vo vnútornom priestore 25 krytého prístrešku 1 je umiestnená stredná vystužná zábrana 26, spájajúca oba čelné dielce 3.Na opláštenie krytého prístrešku 1 slúži vlnitý oceľový plech B, povrchovo upravený, alebo pletivo 7, ktoré spolu s otváracími zábranami 24 slúži ako ochrana stáda pred divou zverou. Každý krytý prístrešok 1 je vybavený posuvnými lyžinami 13, prostredníctvom ktorých sa prístrešok 1 posúva na ďalšie miesto pastvy. Dvojkrídlové otváracie ohradníky 15 slúžia na spájanie jednotlivých krytých prístreškov 1 do ľubovoľného tvaru košiara obr. 3). Stredná výstužná zábrana 26 okrem výstuhy slúži aj narozdelenie vnútorného priestoru 25 krytého prístrešku 1. vetranie krytých prístreš kov 1 je prirodzené, štrbinami 10 v podstrešnej časti 11 a prízemnej časti 12.Presúvateľný krytý košiar, najmä na ustajnenie hovädzieho dobytka a oviec, skladacej a prenosnej trubkovej konštrukcie, pozostávajúci zo skupiny krytých prístreškov,navzájom pospájaných, kde každý krytý prístrešok pozostáva z bočných a čelných dielcov vystužených priečnymi výstuhami, v oboch čelných dielcoch sú prechodové brány a kryté prístrešky sú opláštené kovovým plechom alebo pletivom, na ktorom je natiahnutá syntetická plachtovina a sú umiest nené na posuvných lyžinách, vyznačený tým,že v spodnej časti čelných dielcov 3 každého krytého prístrešku 1 sú umiestnené otváracie zábrany 24, najmä dvojkrídlové, a na oboch bočných dielcoch 2 aspoň jedného krytého prístrešku 1 sú prostredníctvom otočných konzol (16) upevnené otočné dvojkridlové otváracie ohradníky 15 s každým krídlom zloženým z aspoň dvoch častí, spojených vzájomne kĺbmi (17).

MPK / Značky

MPK: E04H 5/08, A01K 1/03

Značky: presúvateľný, krytý, košiar

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-242304-presuvatelny-kryty-kosiar.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Presúvateľný krytý košiar</a>

Podobne patenty